Співробітники кафедри:

Чайка Ярослав Петрович
Дудок Катерина Петрівна
Климишин Наталія Ігорівна
Гачкова Галина Ярославівна
Бродяк Ірина Володимирівна
Стасик Олена Георгіївна
Сабадашка Марія Володимирівна
Допоміжний персонал:

Пермякова Наталія Юріївна
Чугай Анна Романівна
Єфіменко Наталія Валентинівна
Горбулінська Олександра Вікторівна
Співробітники НДЛ:

Бурда Володимира Адамівна
Люта Мар'яна Ярославівна
Канюка Олена Петрівна

 

Сибірна Наталія Олександрівна,
Професор, доктор біологічних наук,
завідувач кафедри,
тел. 2553251, sybirna_natalia@yahoo.com

Дата народження: 30 серпня 1956 року

Освіта вища, спеціальність Біолог-біохімік. Викладач біології і хімії.

З 1973 по 1978 рр. навчалася на біологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1982-1986 рр. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 - біохімія. «Гемоглобіни різних популяцій еритроїдних клітин кісткового мозку у нормі та після рентгенівського опромінення».

Після захисту працювала інженером, м.н.сп., с.н.сп. НДЧ ЛДУ ім. І. Франка. З вересня 1989 року працює на викладацьких посадах біологічного факультету ЛДУ ім. І. Франка.: асистент (1989-1997 рр.), доцент (1997-2005 рр.), професор (2005-2006 рр.), завідувач кафедри біохімії (з 2006 р. по д.ч.). У 1994-1995 рр. працювала науковим співробітником відділу наукових розробок біотехнологічної фірми ADM (Archer Daniels Midland Company) у місті Декейтор, штат Іллінойс, США.

Вчене звання доцента присвоєно 18 жовтня 2001 року. У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему: "Молекулярні основи змін структурно-функціонального стану клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу". Вчене звання професора присвоєно 22 лютого 2007 року. З 2006 р. є завідувачем кафедри біохімії.

Під керівництвом Н.О.Сибірної захищено п’ятнадцять кандидатських дисертацій за спеціальностями «Біохімія» та «Цитологія, клітинна біологія і гістологія». Проф. Сибірна була науковим консультантом докторської дисертації за спеціальністю «Біохімія», яка була підготовлена на кафедрі біохімії ЛНУ ім. І Франка.

Наукова робота: Область наукових інтересів: функціональна біохімія, глікобіологія, ензимологія. Основні наукові роботи присвячені дослідженню структурно-функціонального стану клітин крові (еритроцитів, тромбоцитів, мононуклеарних та сегментоядерних лейкоцитів) за умов цукрового діабету.

Започаткувала новий напрямок в науковій роботі кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка, що спрямований на дослідження молекулярних механізмів регуляції морфофункціонального стану клітин крові за умов патологій різної етіології.

Автор понад 500 наукових та методичних праць і навчальних посібників. За редакцією професора Н.О. Сибірної у 2009 році видано навчальний посібник "Механізми біохімічних реакцій", а у 2010 - підручник "Хімія білка". Обидва видання мають гриф МОН України. У 2009 році посібник був визнаний кращим серед природничих видань Львівського державного університету імені Івана Франка і сьогодні він користується великою популярністю серед викладачів і студентів. У 2011 році вийшло його друге доповнене видання. Співавтор монографії «Advanced bioactive compounds countering the effects of radiological, chemical and biological agents. Strategies to Counter Biological Damage / NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. – Netherlands: Springer, (2013).

За науковою редакцією професора Сибірної Н.О. опубліковано монографію «Основи глікобіології» (2015), за яку у 2017 році професор Сибірна Н.О. була удостоєна премії імені О.В.Палладіна.

Профессор Сибірна Н.О. виступала з доповідями (пленарні, усні, стендові) на понад 30 міжнародних наукових конференціях. Має тісну наукову співпрацю з ученими:

 • Інституту біодіагностики національного дослідницького центру Канади у Вінніпегу,
 • Інституту експериментальної роботи ім. Ненцького польської Академії наук у Варшаві,
 • Вроцлавського університету,
 • Інституту імунології та експериментальної терапії польської Академії наук, м. Вроцлав,
 • Інституту еволюції Університету міста Хайфа Академії наук Ізраїлю.

Закінчила курси з „Клінічної біохімії" на факультеті післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Профессор Сибірна Н.О. є членом редакційної колегії журналів: «International Journal of Medicinal Mushrooms» (IF – 1,4), «Вісник Львівського університету. Серія біологічна», «Лабораторна діагностика» та «Біологічні студії / Studia biologica», «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія».

Член секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом: Біологія, біотехнологія, актуальні проблеми медичних наук.

Член двох спеціалізованих вчених рад із захистів докторських та кандидатських дисертацій.

Керівник постійно діючого міжнародного семінару „Актуальні проблеми сучасної біохімії", що проходить на базі кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства.

Професор Н.О. Сибірна керує науковою школою "Біохімія і молекулярна біологія", яка створена понад 50 років тому на кафедрі біохімії. Поряд із традиційними радіобіологічними дослідженнями, які історично були першими і класичними для кафедри біохімії, під керівництвом професора Н.О. Сибірної проводяться також дослідження за темами:

 • "Вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану клітин системи крові за умов цукрового діабету",
 • "Дослідження біохімічних механізмів біологічної дії фізіологічно-активних компонентів лікарських рослин для отримання фітопрепаратів цукрознижуючої дії",
 • "Дослідження молекулярних механізм і протекторного ефекту природних комплексів поліфенолів винограду за умов оксидативного та нітративного стресів",
 • “Дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини”,
 • "Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки та вплив нокауту цього гена на морфофункціональний стан клітин системи крові",
 • "Дослідження структурно-функціонального стану еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів за алкогольної інтоксикації".

За роки роботи на кафедрі Наталія Олександрівна здійснювала керівництво десятьма держбюджетними темами, двома міжнародними темами, що фінансувалися Державними фондами фундаментальних досліджень України та Білорусії, темою під егідою Комітету наукових досліджень республіки Польща, а також теми, яка фінансувалася урядом Канади і виконувалася у рамках гранту Українського науково-технологічного центру. Наукові здобутки мають не лише теоретичну цінність, а й практичне значення, що підтверджено трьома патентами на корисну модель, які стосуються способів лікування цукрового діабету. Під керівництвом Н.О. Сибірної створено тест-систему для ранньої діагностики та прогностичного застосування і контролю терапевтичних заходів під час лікування цукрового діабету 1-го типу.

Педагогічна робота. Розробила програми кількох нових спецкурсів для студентів біологічного факультету - "Біохімія крові", "Біохімічні основи імунітету", "Основи функціональної біохімії", "Біохімічні механізми патологічних процесів" та ін.

Викладає курси: «Біохімія», «Хімія біоорганічна», «Біохімічні основи імунітету», «Імунохімія», «Молекулярно-клітинні основі імунітету». В різні роки читала курси : «Молекулярна біологія», «Глікобіологія» (лекції англійською та українською мовами), «Біохімія крові», «Структура і функції білків», «Біохімічні механізми патологічних процесів», «Основи функціональної біохімії», «Молекулярні механізми трансдукції клітинних сигналів».

Профілі в наукометричних базах даних:

Вибрані наукові праці:

 • Sybirna N . Mononuclear and polymorphonuclear leukocytes show increased fructose - 1,6- bisphosphatase activity in patients with type 1 diabetes mellitus / N . Sybirna , M . Barska , D . Dziewulska - Szwaikowska , A . Dzugaj // Cell Biology International. - 2006.- V .30, N 7.- P .624-630.
 • Drel V. R. Protective effects of red wine on diabetes associated oxidative/nitrative stress in streptozotocin-diabetic rats / V. R. Drel, N. O. Sybirna // Cell Biology International. – 2010. – Vol. 34, N 12. – P. 1147–1153.
 • Dmytruk K. V. Metabolic engineering and classic selection of the yeast Candida famata (Candida flareri) for construction of strains with enhanced riboflavin production / K. V. Dmytruk, V. Y. Yatsyshyn, D. V. Fedorovych, N. O. Sybirna, A. A .Sibirny // Metabolic Engineering. – 2011. – Vol. 13. – P. 82–88. (IF: 5.512)
 • Sybirna N. Sialic acid-containing glycoproteins are the marker molecules that determine the leukocyte functional state under diabetes mellitus / N. Sybirna, I. Brodyak, M. Zdioruk, M. Barska // Sepsis. – 2011. – Vol. 4, N 1. – P. 47–55.
 • Brodyak І. Effect of L-arginine and Aminoguanidine on Morphological and Physiological Charecteristics of Plasma Membranes of Blood Lymphocytes Under Experimental Diabetes Mellitus / І. Brodyak, A. Hnatush, N. Sybirna // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2011. – Vol. 2, N 3. – Р. 237–247.
 • Chen O. Effect of NO donor on viability of human leukemic cells upon arginine deprivation / O. Chen, L. Lyniv, N. Igumentceva, M. Barska, N. Sybirna, O.Stasyk // Studia Biologica. – 2011. – Vol. 5, N 2. – P. 17–28.
 • Сибірна Н. О. Участь ензиму фосфатидилінозитол-3'-кінази у процесах сприйняття і передачі сигналів через галактозилумісні глікопротеїнові рецептори сегментоядерних лейкоцитів при цукровому діабеті 1 типу / Н. О. Сибірна, І. В. Бродяк, М. Л. Барська, О. І. Вовк // Фізіологічний журнал. – 2012. – Т. 58, № 6. – С. 21–34.
 • Ференц І. В. Вплив агматину на показники системи крові щурів за умов експериментального цукрового діабету / І. В. Ференц, І. В. Бродяк, М. Я. Люта, В. А. Бурда, Г. С. Гаврилишин, Н. О. Сибірна // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2012. – Т. 6, № 3. – С. 65–72.
 • Kleveta G. LPS induces phosphorylation of actin-regulatory proteins leading to actin reassembly and macrophage motility / G. Kleveta, K. Borzecka, M. Zdioruk, M. Czerkies, H. Kuberczyk, N. Sybirna, A. Sobota, K. Kwiatkowska // Journal of cellular biochemistry. – 2012. – Vol. 113, N 1. – P. 80-92.
 • Hnatush A. R., Drel V. R., Hanay N. O., Yalaneckyy A. Y, Mizin V. I., Sybirna N. O. The Protective Effects of Natural Polyphenolic Complexes of Grape Wine on Organisms Exposed to Oxidative and Nitrosative Stress Under Diabetes Mellitus // NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. Advanced bioactive compounds countering the effects of radiological, chemical and biological agents. Strategies to Counter Biological Damage / Pierce G. N., Mizin V. I., Omelchenko A. (Eds.) – Netherlands: Springer, 2013 – P. 145–162.
 • Sybirna N. O. Participation of Phosphatidylinositol-3'-kinase in Perception and Signal Transduction through Galactosyl-Containing Glycoprotein Receptors of Segmented Leukocytes under Type 1 Diabetes Mellitus / N. O. Sybirna, I. V. Brodyak, M. L. Barska, O. I. Vovk // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2013. – Vol. 4, N 3. – P. 213–230.
 • Дацюк У. В. Вплив поліфенольного комплексу з виноградного вина на активність антиоксидантних ензимів у щурів за низьких доз рентгенівського випромінювання / У. В. Дацюк, М. В. Сабадашка, Л. О. Дацюк, А. Р. Гнатуш, Є. А. Сластья, А. М. Зотов, В. Г. Гержикова, Н. О. Сибірна // Biotechnologia Acta. – 2014. – Т. 7, № 2. – С. 106–113.
 • Vitak T. Y. The Effect of the Medicinal Mushrooms Agaricus brasiliensis and Ganoderma lucidum (Higher Basidiomycetes) on the Erythron System in Normal and Streptozotocin-Induced Diabetic Rats / T. Y. Vitak, S. P. Wasser, E. Nevo, N. O. Sybirna// International journal of medicinal mushrooms. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 277–286.
 • Buko V. Pituitary tumor transforming gene as a novel regulatory factor of liver fibrosis / V. Buko, E. Belonovskaya, E. Naruta, O. Lukivskaya, O. Kanyuka, O. Zhuk, R. Kranc, R. Stoika, N. Sybirna // Life sciences. – 2015. – Т. 132 – P. 34-40.

Навчальний посібник з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клеврета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 316 с.
 • Сибірна Н.О., Чайка Я.П., Климишин Н.І., Старикович Л.С., Клевета Г.Я., Дудок К.П. // Механізми біохімічних реакцій: Навчальний посібник з грифом МОН України / За редакцією Сибірної Н.О. – Видання друге, доповнене. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

Підручник з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 393 с.

Монографія:

 • Основи глікобіології : монографія. За ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 492 с.

Стойка Ростислав Степанович,
Член-кореспондент НАН України, професор, доктор біологічних наук,
Завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України
тел. 2612287, stoika@cellbiol.lviv.ua
http://cellbiol.lviv.ua/personnel/stoika.html

Дата народження: 23 травня 1950 року (м. Ужгород, Україна).

В 1972 році закінчив кафедру біохімії біологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Рік захисту кандидатської дисертації - 1979, рік захисту докторської дисертації 1996. У 1997 році став Соросівським професором.

З 1972 року працює в Інституті біохімії: 1972-1979 - інженером, 1979-1981 рр. - молодшим науковим співробірником, у 1981-1986 рр. - науковим співробірником, у 1986-1993 - провідним науковим співробірником.

Зараз працює професором на кафедрі біохімії Львівського національного університету, а також завідувачем відділом регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України. У 1994 році працював професором у Каліфорнійському університеті (Лос-Анжелес).
Нагороди: Соросівський професор, лауреат премії імені О.В.Палладіна НАН України. Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства.

Наукові інтереси: молекулярні механізми дії трансформуючого фактора росту бета на нормальні та пухлинні клітини тварин і людини; роль цитокінів у механізмах резистентності злоякісних клітин до дії протипухлинних препаратів; механізми взаємодії імунокомпетентних та злоякісних клітин.
Список друкованих праць включає понад 200 позицій

Викладає курси: "Проблемні питання сучасної біології", "Клітинна біохімія", "Біохімічні механізми ушкодження клітин".

Профілі в наукометричних базах даних:

Основні монографії:

 • Кусень С.И., Стойка Р.С. Молекулярные механизмы в действии полипептидных факторов роста. - М.: Наука, 1985;
 • Фильченков А.А., Стойка Р.С., Быкорез А.И. Трансформирующие факторы роста. - К.: Наукова думка, 1994;
 • Фильченков А.А., Стойка Р.С. Апоптоз и рак. - К.: Морион,1999.
 • Фільченков О.О., Стойка Р.С. Апоптоз і рак: від теорії до практики. - К.: Наукова думка, 2006.

Найвагоміші наукові статті

 • Stoika R.S., Yakymovych I.A., Yakymovych M.Ya., Chekhun V.F. Cisplatin-resistant derivatives of murine L1210 leukemia cells are not susceptible to growth inhibiting and apoptosis-inducing actions of transforming growth factor -b1 // Anti-Cancer Drugs.- V.10. - 1999. - P. 457-463;
 • Stoika R.S., Kashchak N.I., Lutsik-Kordovsky M.D., Boyko M., Barska M., Tsyrulnyk A. Effect of immunomodulating agents on functional activity of phagocytic cells // Medical Science Monitor. - V.7, N3. - 2001;
 • Korchinsky O.G., Landstrom M., Funa K., Stoika R.S., Heldin C.-H., ten Dijke P., Souchelnitskiy S. Expression of Smad proteins in human colorectal cancer // International Journal of Cancer. - V.82. - 1999;
 • Bilyy R., Stoika R. Lectinocytochemical detection of apoptotic murine leukemia L1210 cells. Cytometry . 2003; 56A: 89-95.
Вгору

Чайка Ярослав Петрович,
Доцент, кандидат біологічних наук
тел. 2394788

Дата народження: 17 березня 1941 року (с. Бишів, Радехівського району, Львівської області, Україна).

В 1963 році закінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1963-1967 рр. навчався стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 - біохімія. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації - 1968.

З 1969 року працював на кафедрі біохімії Львівського університету, спочатку на посаді асистента, а з 1970 р. - на посаді доцента кафедри. Вчене звання доцента присвоєно в 1971 році.

З 1977 р. до 1990 р. працював заступником декана біологічного факультету, а з 1990 до 1995 р. - деканом біологічного факультету. З лютого 2001 р . по червень 2006 р. працював на посаді завідувача кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства; українського радіобіологічного товариства; наукового товариства імені Т. Шевченка

Область наукових інтересів: радіаційна біохімія. Основні наукові роботи присвячені біохімічній характеристиці радіаційного ураження слизових оболонок шлунково-кишкового тракту. Список друкованих праць включає понад 130 позицій

Викладає курси: "Біохімія", "Стратегія енегетичного обміну клітини".

Профілі в наукометричних базах даних:

Вибрані наукові праці:

 • Клевета Г.Я., Чайка Я.П., Старикович Л.С., Виговська Т.В. Дослідження окремих ферментів антиоксидантної системи ентероцитів тонкого кишківника щурів за умов низькоінтенсивного рентгенівського опромінення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. - 2002. - вип. 29.- С. 39-45;
 • Клевета Г.Я., Старикович Л.С., Чайка Я.П. та ін. Активність ферментів антиоксидантного захисту та стан процесів пероксидного окиснення ліпідів в ентероцитах тонкого кишківника та клітинах крові різного ступеня зрілості за умов іонізуючого опромінення та введення вітаміну Е // Укр. біохім. журн. - 2003. - Т. 75, № 5. - С. 87-95.
 • Клевета Г.Я., Чайка Я.П., Старанко У.В., Дацюк Л.О. Вплив низькоінтенсивного рентгенівського випромінювання на морфофункціональний стан імунокомпетентних клітин крові // Експериментальна фізіологія та біохімія. 2006. - № 3. - С. 29-33;
 • Великий М.М., Старикович Л.С., Климишин Н.І., Чайка Я.П. «Молекулярні механізми інтеграції метаболізму» Львів. Вид-во ЛНУ імені Івана Франка. – 2007. – 228с.;
 • Сибірна Н.О., Чайка Я.П. "Механізми біохімічних реакцій". Львів. Вид-во ЛНУ імені Івана Франка. – 2009. – 315с.
 • Сибірна Н.О., Чайка Я.П., Климишин Н.І., Старикович Л.С., Клевета Г.Я., Дудок К.П. // Механізми біохімічних реакцій: Навчальний посібник з грифом МОН України / За редакцією Сибірної Н.О. – Видання друге, доповнене. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.
Вгору

Дудок Катерина Петрівна,
Доцент, кандидат біологічних наук,
тел. 2394788

Дата народження: 21 жовтня 1940 року (с. Ястробичі, Радехівського району, Львівської області, Україна).

В 1964 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1965 року по 1985 рік працювала в Проблемній лабораторії радіаційної та фізико-хімічної біології на посадах молодшого та старшого наукового співробітника. З 1985 р. - на посаді доцента кафедри біохімії. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації - 1983. Вчене звання доцента присвоєно в 1990 році.

Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства; українського радіобіологічного товариства; українського товариства клітинної біології.

Область наукових інтересів: дослідження впливу іонізуючих випромінювань та інших екстремальних факторів (СО, гіпоксія) на фізико-хімічні властивості та функцію біологічних макромолекул; прикладні дослідження: розробка методик експрес-аналізу лігандних форм гемоглобіну в одній пробі крові з метою використання їх при конструюванні автоматизованих систем; біохімічні основи алкогольної залежності та шизофренії. Список наукових публікацій - понад 110 позицій.

Викладає курси: "Радіобіологія"; "Основи біохімії", "Експресія геному", "Радіаційна біохімія".

Профілі в наукометричних базах даних:

Вибрані наукові праці:

 • Дудок К.П., Старикович Л.С., Дацюк Л.О Навчально-методичний посібник з курсу „Радіобіологія”. Видавництво Львів. ун.-ту. Львів, 2007. - 133 с.;
 • Дудок К.П., Старикович Л.С., Влох І.Й., Дудок Т.Г., Гринчишин Н.М., Сибірна Н.О. Структурно-функціональні особливості гемоглобіну та активність ферментів еритроцитів крові щурів за алкогольної інтоксикації Вісник Льв. ун-ту. Сер. біол. – 2008. - Вип. 47. – С. 74 – 80.;
 • Vlokh I., Dudok K.P., Nechiporenko I., Hul A., Moroz O., Grinchishin N., Dudok T., Nastishin Yu., Vlokh R. Opticaln marking of alcohol induced hemoglobin modificacion. // Ukr. J. Opt. – 2009. – V. 10, N 1. – P. 1 – 21.;
 • Starykovych L., Dudok K.P.,Starykovych M., Rechytskyi O., Yeresko V., Fedorovych A., Sybirna N. Influence of spirocarbone and derivates of pyrrolo pyrimidinediones on separate components of the ocsygen-transport system of blod in vitro. VII Parnas conference on biochemistry and molecular biology.: Укр. біохім. журн., 2009, т. 81, N4 (спец. вип.). – С. 258.;
 • Dudok K.P., Starykovych L.S., Rechytskyi O.N., Yeresko V.A., Kossyak T.Yu., Shkavolyak A.V., Sybirna N.O. Effect of Spirokarbon and derivatives of pirolopirymidyndion on acid resistance and activity of some enzymes of erythrocytes in human blood studied in vitro. Scientific Conference "Biologically active substances: fundamental and applied problems”. Abstracts. Novy Svet, AR Crimea, Ukraine Maj 25 – 30, 2009. – P. 264.;
 • Старикович Л.С., Дудок К.П., Сибірна Н.О., Речицький О.Н., Єреськ В.А., Влох І.Й., Гринчишин Н.М. Дослідження впливу спірокарбону на фізико-хімічні й біохімічні характеристики еритроцитів щурів у нормі та за алкогольної інтоксикації. Медична хімія. – 2009. – Т. 11, № 1. – С. 58 – 62.

Климишин Наталія Ігорівна,
Доцент, кандидат біологічних наук,
тел. 2964788

Дата народження: 17 травня 1952 року (м. Городок Львівської області, Україна).

В 1974 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1979-1983 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 - біохімія. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації - 1985.
З 1986 року працювала на кафедрі біохімії Львівського університету на посаді асистента, а з 2000 р. - на посаді доцента кафедри.

Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства.

Область наукових інтересів: структурно-функціональна характеристика біологічних мембран за умов різних патологій. Список наукових публікацій - понад 80.

Викладає курси: "Хімія біоорганічна", "Молекулярна біологія", "Регуляція обміну речовин", "Структура і функції біологічних мембран" для студентів денної та заочної форми навчання.

Профілі в наукометричних базах даних:

Вибрані наукові праці:

 • Єфіменко-Ільчишин Н.В., Климишин Н.І., Сибірна Н.О. Структурно-функціональний стан еритроцитарних мембран за умов алкогольної інтоксикації // Медична хімія – 2007. – Т.9, №4. – С.42-43;
 • Старикович Л.С., Дацюк Л.О., Старанко У.В., Климишин Н.І., Трикуленко О.В., Клевета Г.Я., Витичак М.Є., Стойка Р.С. Дослідження прогностичної ролі активності ензимів антиоксидантного захисту в окисній модифікації білків після дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання // Лаб. діагностика. – 2008. - Т. 1, № 43. – С. 57-60;
 • Sybirna N., Buslyk T., Klymyshyn N., Hnatush A., Duk M., Lisowska E. Structural changes in erythrocyte membranes under type 1 diabetes mellitus // Annal. univers. Mariae Curie-Sklodovska, sectio AA Biologia – 2008. - IX. - P. 122-127;
 • Буслик Т., Похила А., Климишин Н., Сибірна Н. Дослідження впливу системи L-аргінін /NO на функціональний стан еритроцитів у нормі та за умов стрептозотоцинового діабету // Лабораторна діагностика. – 2009, № 1 (47). – С. 29–33;
 • Сибірна Н. О., Люта М. Я., Климишин Н. І. МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ДЕПОНУВАННЯ ОКСИДУ АЗОТУ В ЕРИТРОЦИТАХ // Біологічні Студії (Studia Biologica). - 2010. - Т. 4, № 1. - С. 143–160;
 • Стасик О. Г., Денега І. О., Климишин Н. І., Сибірна Н. О., Стасик О. В. Особливості регуляції транспорту гексоз і катаболітної репресії сенсорами гексоз HpGcr1 і HpHxs1 дріжджів HANSENULA POLYMORPHAО Біологічні Студії. – 2012. – Т.6, №2. – С. 33–44.

Посібники з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • М.М. Великий, Л.С. Старикович, Климишин Н.І. Я.П.Чайка //Молекулярні механізми інтеграції метаболізму. Навчальний посібник з грифом МОН України Львів: ЛНУ, 2007. - 228 с.;
 • Сибірна Н.О., Чайка Я.П., Климишин Н.І., Старикович Л.С., Клевета Г.Я., Дудок К.П. // Механізми біохімічних реакцій: Навчальний посібник з грифом МОН України / За редакцією Сибірної Н.О. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 315 с.;
 • Сибірна Н.О., Чайка Я.П., Климишин Н.І., Старикович Л.С., Клевета Г.Я., Дудок К.П. // Механізми біохімічних реакцій: Навчальний посібник з грифом МОН України / За редакцією Сибірної Н.О. – Видання друге, доповнене. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

Навчальний посібник:

 • Л.С. Старикович, Н.І. Климишин, М.М. Великий //"Ферментативні методи досліджень" Львів: ЛНУ, 2008.

Методичні вказівки:

 • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.

Гачкова Галина Ярославівна,
Доцент, кандидат біологічних наук,
тел. 2394788, klevetag@gmail.com

Дата народження: 11 липня 1978 року (с. Солуків, Івано-Франківська область, Україна).

В 2000 році закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. В 2000-2003 р.р. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 - біохімія. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації - 2005. З 2003 року працює на кафедрі біохімії Львівського університету імені Івана Франка: 2003–2008 р.р. - асистент, з 2008 року – доцент.

Викладає курси: "Біохімія", "Функціональна біохімія", "Лабораторна діагностика у клініці та експерименті".

Член Українського біохімічного товариства, Наукового товариства клітинної біології, Українського товариства клінічної лабораторної діагностики.

Область наукових інтересів:

виділення та вивчення біологічно активних речовин рослинного походження для розробки препаратів антидіабетичної дії.

Гранти:

 • Індивідуальний грант від Західно-Українського біомедичного наукового центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center) "Mechanisms of radiation-induced death of rats peripheral blood lymphocytes measured by comet assaye " (2006).

 • Ф25.5/040 від державного фонду фундаментальних досліджень: “Дослідження впливу оксиду азоту (NO) на процеси апоптозу та автофагії злоякісних пухлинних клітин за умови дефіциту основного субстрату NO-синтаз”. (2007 – 2009).

 • The investigation of lipopolysaccharide-induced stimulation of signal pathways (Mianowski Fund - Foundation for the Promotion of Science, Poland, Warsaw). (2009).

 • Mechanizmy lokalnej generacji PI(4,5)P2 w macrofagach actywowanych przez lipopolisacharyd (Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyzshego w Warszawie) (2011-2014).

 • “The study of molecular mechanisms of leukocytes structural and functional state changes under the conditions of experimental diabetes mellitus type 1 and its correction by admission of Galega officinalis extract” (2012-2013).

  Наукові стажування:

 • Інститут Біохімії і молекулярної Біології Вроцлавського університету (Відділ ензимології та біотехнології білка), Польща, Вроцлав, 2006 р.

 • Інститут експериментальної біології ім. М. Ненського (Відділ клітинної біології, лабораторія рецепторів клітинної мембрани), Польща, Варшава, 2009 р.

 • Інститут Біохімії і молекулярної Біології Вроцлавського університету (Відділ біохімії генетичної), Польща, Вроцлав, 2011 р.

  Автор понад 110 наукових та навчально-методичних праць. За час роботи на кафедрі підготувала 2 кандидатів наук.

 • Вибрані наукові праці:

  • Лупак М. Безалкалоїдна фракція екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) попереджає оксидативний стрес в умовах експериментального цукрового діабету / М. І. Лупак, М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, О. П. Канюка, Н. І. Климишин, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Укр. біохім. журн. – 2015. – Т. 87, № 4.– С. 78–86.
  • Kleveta G. LPS induces phosphorylation of actin-regulatory proteins leading to actin reassembly and macrophage motility / G. Kleveta, K. Borzecka, M. Zdioruk, M. Czerkies, H. Kuberczyk, N. Sybirna, A. Sobota, K. Kwiatkowska // Journal of Cellular Biochemistry. – 2012. – Vol. 113. – Р. 80 – 92.
  • Kleveta G. Activation of TLR4 induced macrophage motility correlated with actin reassembly / G. Kleveta, M. Czerkies, K. Mrozinska, N. Sybirna, K. Kwiatkowska // Sepsis. – 2010. – Vol. 3, № 4. – P. 235–236.
  • Khokhla M. Sugar-lowering effects of Galegaofficinalis L. / M. Khokhla, G. Kleveta, A. Kotyk, M. Skybitska, Ya. Chajka, N. Sybirna // Annal. univers. Mariae Curie-Sklodovska, sectio AA Biologia – 2010. – XXIII. – P. 294–299.

  Навчально-методичні посібники:

  • Навчально-методичний посібник “Функціональна біохімія: Біохімія м’язового скорочення” для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г.Я. Гачкова, М.Р. Хохла, Н.О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 44 с.
  • Навчально-методичний посібник “Функціональна біохімія: Біохімія нервової системи” для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М.Р. Хохла, Г.Я. Гачкова, Н.О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
  • Навчально-методичний посібник “Функціональна біохімія: Біохімія міжклітинного матриксу” для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / М.Р. Хохла, Г.Я. Гачкова, Н.О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 52 с.
  • Навчально-методичний посібник “Функціональна біохімія: Біохімія нирки” для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г.Я. Гачкова, М.В. Сабадашка, М.Р. Хохла, Н.О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 64 с.
  • Навчально-методичний посібник “Функціональна біохімія: Біохімія печінки” для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Г.Я. Гачкова, М.Р. Хохла, Н.О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 60 с.
  • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.

  Посібники з Грифом Міністерства науки і освіти України:

  • Сибірна Н.О., Чайка Я.П., Климишин Н.І., Старикович Л.С., Клевета Г.Я., Дудок К.П. // Механізми біохімічних реакцій: Навчальний посібник з грифом МОН України / За редакцією Сибірної Н.О. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 315 с.;
  • Сибірна Н.О., Чайка Я.П., Климишин Н.І., Старикович Л.С., Клевета Г.Я., Дудок К.П. // Механізми біохімічних реакцій: Навчальний посібник з грифом МОН України / За редакцією Сибірної Н.О. – Видання друге, доповнене. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

  Бродяк Ірина Володимирівна,
  Доцент, кандидат біологічних наук
  тел. 2394788, iryna_brodyak@yahoo.com

  Дата народження: 27 травня 1981 року (с. Ощів, Горохівського району, Волинської області, Україна).

  В 2003 році закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. В 2003-2006 р.р. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації - 2006, спеціальність 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія.

  У 2006-2010 р.р. працювала асистентом кафедри біохімії Львівського університету, а з 2011 р. - доцентом кафедри.

  Викладає курси: "Біохімія" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки: 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.
  Викладає навчальні дисципліни: "Біохімія крові", "Хімія білка", "Молекулярні механізми міжклітинної комунікації" для студентів денної та заочної форми навчання, проводить великий практикум “Дослідження системи крові”. Керує виконанням курсових і дипломних робіт.

  Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства, українського товариства клінічної лабораторної діагностики.

  Працює в галузі молекулярної біології лейкоцитів периферичної крові у нормі та за умов цукрового діабету 1-го типу. Автор 62 наукових публікацій, включаючи 28 статей.

  Гранти:

 • № 4281 від Українського науково-технологічного центру “Розробка тест-системи для дослідження молекулярних механізмів агрегаційної здатності лейкоцитів за умов діабету”. Термін виконання роботи: 01.09.2008 - 31.08.2010.
 • Ф25.5/040 від державного фонду фундаментальних досліджень: “Дослідження впливу оксиду азоту (NO) на процеси апоптозу та автофагії злоякісних пухлинних клітин за умови дефіциту основного субстрату NO-синтаз”. Термін виконання роботи: 2007 – 2009 рр.
 • Індивідуальний грант від Західно-Українського біомедичного наукового центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center) “Дослідження структури вуглеводних детермінант глікопротеїнових рецепторів лейкоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу”. Термін виконання роботи: 15.09.2007 - 04.09.2008.
 • Грант від Західно-Українського Біомедичного Товариства (WUBMRC) на 2011–2012 рр. на тему „Evaluation of the effect of arginine deprivation-based enzymotherapy on human leukemic cells.” Виконавці: доц. Бродяк І. В., асп. Чень О. І.

  Стажування:

 • У 2007 році проходила наукове стажування на кафедрі медичної хімії Медичного коледжу Ягелонського університету, м. Краків, Польща.
 • У 2009 році проходила наукове стажування в Канаді в Інституті біодіагностики Національного дослідницького центру міста Вінніпег. В рамках даної поїздки було представлено на науковому семінарі та обговорено наукові результати, отримані при виконанні гранту №4281.
 • У 2010 р. перебувала на науковому стажуванні у відділі імунохімії Інституту імунології та експериментальної терапії імені Людвіга Гіршвельда, Вроцлав, Польща.
 • У 2012 р. проходила наукове стажування (ФПК) в лабораторії інструментальних методів контролю Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок, м. Львів.
 • Вибрані наукові праці:

  • Бродяк І. В. Морфо-фізіологічна характеристика плазматичних мембран лімфоцитів за умов експериментального цукрового діабету на фоні впливу L-аргініну і аміногуанідину / І. В. Бродяк, А. Р.Гнатуш, Н. О. Сибірна // Фізіологічний журнал. – 2010. – Т. 56, № 5. – С. 63–68.
  • Brodyak І. Effect of L-arginine and Aminoguanidine on Morphological and Physiological Charecteristics of Plasma Membranes of Blood Lymphocytes Under Experimental Diabetes Mellitus / І. Brodyak, A. Hnatush, N. Sybirna // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2011. – Vol. 2, N 3. – Р. 237–247.
  • Sybirna N. Sialic acid-containing glycoproteins are the marker molecules that determine the leukocyte functional state under diabetes mellitus / N. Sybirna, I. Brodyak, M. Zdioruk, M. Barska // Sepsis. – 2011. – Vol. 4, N 1. – P. 47–55.
  • Ференц І. В. Вплив агматину на шляхи метаболізму L–аргініну в еритроцитах крові за умов стрептозотоцинового діабету в щурів / І. В. Ференц, І. В. Бродяк, М. Я. Люта, В. А. Бурда, А. М. Федорович, Н. О. Сибірна ?? Український біохімічний журнал. – 2012. – Т. 84, № 3. – С. 40–47.
  • Сибірна Н. О., Бродяк І. В., Барська М. Л., Вовк О. І. Участь ензиму фосфатидилінозитол-3'-кінази у процесах сприйняття і передачі сигналів через галактозилумісні глікопротеїнові рецептори сегментоядерних лейкоцитів при цукровому діабеті 1 типу / Н. О. Сибірна, І. В. Бродяк, М. Л. Барська, О. І. Вовк // Фізіологічний журнал. – 2012. – Т. 58, № 6. – С. 21–34.

  Підручник з Грифом Міністерства науки і освіти України:

  • Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 393 с.

  Методичні вказівки:

  • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
  • Метаболізм кетонових тіл: методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія та 0704 – Біологія для спеціальностей 7.04010205 – Біохімія та 8.04010205 – Біохімія / І. В. Бродяк, І. І. Магіровська, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 44 с.
  Вгору

  Стасик Олена Георгіївна,
  Доцент, кандидат біологічних наук
  секретар кафедри
  тел. 2394788, olenastasyk@gmail.com

  Дата народження: 22 грудня 1974 року (м. Львів, Україна).

  В 1997 році закінчила кафедру генетики біологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. В 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Ідентифікація нових генів, що беруть участь у катаболітній регуляції у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha" за спеціальністю 03.00.11 - Цитологія, клітинна біологія, гістологія.

  Професійна діяльність: 1998-2004 – інженер відділу молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології клітини НАН України (ІБК НАН України) (до 2001 р. Відділення Інституту біохімії НАН України ім. О.В. Палладіна); з 2004 – інженер 1-oї категорії, відділу молекулярної генетики та біотехнології; з 2005 – провідний інженер відділу молекулярної генетики та біотехнології; з 2006 - провідний інженер відділу сигнальних механізмів клітини ІБК НАН України; з 2008 – молодший науковий співробітник відділу сигнальних механізмів клітини; з 2010 – доцент кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

  Викладає навчальні дисципліни: "Молекулярна біологія" для студентів IV курсу ІІ потоку денної форми навчання, "Практична ензимологія" для студентів ІІІ курсу кафедри біохімії, "Молекулярні механізми патологічних процесів" для студентів IV курсу та "Метаболічна інженерія" для магістрів і спеціалістів кафедри біохімії, проводить великий спеціалізований практикум "конструювання та аналіз штамів метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, здатних продукувати гетерологічні білки". Керує виконанням курсових і дипломних робіт студентів денної та заочної форм навчання.

  Член наукового товариства клітинної біології, Товариства мікробіологів України, Українського товариства генетиків і селекціонерів.

  Спеціаліст у галузях біохімії, генетики, молекулярної біології та біотехнології неконвенційних дріжджів. Основними напрямами наукового дослідження є катаболітна регуляція метилотрофного метаболізму, механізми біогенезу та деградації пероксисом, розробка нової моделі хвороби Паркінсона на основі метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha.

  Індивідуальні гранти: 2006 – індивідуальний грант FEMS Research Fellowship 2006-1 «Evaluation of the physiological roles of transporter-like glucose sensors in the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha and human pathogen Candida albicans».
  2004 – стипендіат конкурсу молодих вчених та спеціалістів Львівської обласної держадміністрації.
  2006 – грант Президента України для обдарованої молоді на тему "Розробка вітчизняних генно-інженерних дріжджових продуцентів білків медичного призначення (інсулін людини, вакцина проти гепатиту В)".

  Нагороди: 2003 – друга премія Конференції молодих науковців Інституту біології клітини НАН України, м. Львів.
  2004 – перша премія за стендову доповідь Установчого з’їзду Українського Товариства клітинної біології, м. Львів.

  Стажування: 1995 – Науково-дослідний Інститут біології гена РАН, м. Москва, Росія.
  2006 – Інститут ботаніки та мікробіології Католицького університету, м. Лювен, Бельгія.

  Профілі в наукометричних базах даних:

  Вибрані наукові праці:

  • Glucose-induced production of recombinant proteins in Hansenula polymorpha mutants deficient in catabolite repression / O. S. Krasovska, O. G. Stasyk, V. O. Nahorny, O. V. Stasyk, N. Granovski, V. A. Kordium, O. F. Vozianov, A. A. Sibirny // Biotech. Bioeng. – 2007. – V. 97, N 4. – P. 858-870.
  • The role of Hansenula polymorpha MIG1 homologues in catabolite repression and рexophagy / O. G. Stasyk, T. van Zutphen, H. Ah Kang, O. V. Stasyk, M. Veenhuis, A. A. Sibirny // FEMS Yeast Res. – 2007. – V. 7, N 7. – P. 1103-1113.
  • Identification of hexose transporter-like sensor HXS1 and functional hexose transporter HXT1 in the methylotrophic yeast Hansenula polymorpha / O. G. Stasyk, M. M. Maidan, O. V. Stasyk, P. Van Dijck, J. M. Thevelein, A. A. Sibirny // Eukar. Cell. – 2008. – V. 7, N 4. – P. 735–746.
  • Особливості регуляції транспорту гексоз і катаболітної репресії сенсорами гексоз HpGcr1 і HpHxs1 дріжджів Hansenula polymorpha / О. Г. Стасик, І. О. Денега, Н. І. Климишин, Н. О. Сибірна, О. В. Стасик // Біологічні студії. – 2012. – Т. 6, № 2. – С. 33–44.
  • Експресія генів потенційних транспортерів гексоз у дріжджів Hansenula polymorpha диференційно регулюється сенсорами глюкози Gcr1 і Hxs1 / О. Г. Стасик, І. О. Денега, Н. О. Сибірна, О. В. Стасик // Біологічні студії. – 2012. – Т. 6, № 3. – С. 39–54.

  Підручник з Грифом Міністерства науки і освіти України:

  • Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 393 с.
  Вгору

  Дацюк Леонід Олексійович,
  Старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук,
  Завідувач лабораторії НДЛ-43 (радіаційної і молекулярної біології),
  тел. 2394658,dacyukleonid@gmail.com

  Дата народження: 26 листопада 1956 року (м. Володимир-Волинський, Волинська обл.).

  Освіта вища. Спеціальність: біохімік. Викладач.

  У 1979 році закінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1979-1983 рр. навчався заочно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 - біохімія.

  З 1979 року працював в проблемній лабораторії радіаційної і хімічної біології старшим лаборантом, інженером, молодшим та науковим співробітником, а з 1995 року старшим науковим співробітником. З 1995 року відповідальний виконавець низки держбюджетних тем НДЛ, присвячених дослідженню впливу іонізуючих випромінювань низької інтенсивності на структурно-функціональні характеристики клітинних елементів системи крові. У 1995-1997 рр. виконував обов’язки зав. НДЛрегуляції метаболізму. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації - 2009. З 2009 року завідувач НДЛ радіаційної і молекулярної біології.

  З 1 вересня 2011 року працює доцентом кафедри біохімії.

  Викладає спецкурс: "Основи біохімічної екології" для студентів біологічного факультету напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Керує виконанням курсових і дипломних робіт.

  Член українського біохімічного та радіобіологічного товариств.

  Основні наукові роботи присвячені біохімічній характеристиці клітинних елементів системи крові за низькоінтенсивного рентгенівського опромінення.

  Автор 90 наукових праць і навчальних посібників.

  Профілі в наукометричних базах даних:

  Вибрані наукові праці:

  • Дудок К. П., Старикович Л. С., Дацюк Л. О. Навчально-методичний посібник “Радіобіологія”. – 2007. – 79 с.
  • Старикович Л. С., Дацюк Л. О., Старанко У. В., Климишин Н. І., Трикуленко О. В., Клевета Г. Я., Витичак М. Є., Стойка Р. С. Дослідження прогностичної ролі активності ензимів антиоксидантного захисту в окисній модифікації білків після дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання // Лаб. діагностика. – 2008. - Т. 1, № 43. – С. 57-60.
  • Дацюк Л., Перетятко Ю., Старанко У., Сибірна Н. Ефект введення неселективного інгібітора NO-синтази за умов низькоінтенсивного рентгенівського опромінення // Біологічні студії. – 2009. – Т. 3., №3. – С. 51–58.
  • Дацюк Л., Перетятко Ю., Старанко У., Сибірна Н. Активність NO-синтази та вміст стабільних метаболітів оксиду азоту у лейкоцитах периферичної крові щурів при введенні L-аргініну за умов хронічного рентгенівського опромінення / // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2009. – Вип. 51. – С. 37–42.
  • Перетятко Ю. В., Дацюк Л. О., Старанко У. В., Сибірна Н. О. Роль апоптоз-регуляторних білків у розвитку генетично запрограмованої смерті клітин імунної системи за дії рентгенівського випромінювання / // Експ. та клінічна фізіол. і біохімія. – 2010. – №2. – С. 11–17.

  Нагалєвська Марія Романівна,
  Доцент, кандидат біологічних наук,
  тел. 2394788, khmarija@gmail.com

  Дата народження: 20 червня 1987 року (м. Львів).

  Освіта вища, спеціальність Біохімік. Викладач біології і хімії.

  В 2009 році закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. В 2009-2012 р.р. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 – біохімія.

  Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 2013. З 2013 року працює асистентом кафедри біохімії Львівського університету імені Івана Франка.

  Викладає навчальні дисципліни: "Біохімія" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки: 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; "Біохімія крові", "Метаболізм ксенобіотиків", "Молекулярні механізми міжклітинної комунікації" для студентів денної та заочної форми навчання, проводить великий практикум "Дослідження системи крові".

  Член товариства клітинної біології, українського біохімічного товариства.

  Область наукових інтересів: отримання біологічно активних речовин рослинного походження та їх вивчення з метою одержання нових препаратів цукрознижувальної дії.

  Автор 30 наукових праць, навчальних та методичних посібників.

  Профілі в наукометричних базах даних:

  Вибрані наукові праці:

  • Khokhla M. Sugar-lowering effects of Galega officinalis L. / M. Khokhla, G. Kleveta, A. Kotyk, M. Skybitska, Ya. Chajka, N. Sybirna // Annales Universitatis Mariae Curie–Sclodowska. – 2010. – Vol. 13, № 4(30). – P. 177–182.
  • Хохла М. Р. Вплив препарату, отриманого з екстракту галеги лікарської (Galega officinalis L.) на гематологічні показники периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету / М. Р. Хохла, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Лабораторна діагностика. – 2011. – № 4 (58). – С. 26–30.
  • Хохла М. Р. Вплив галеги лікарської на апоптоз лейкоцитів щурів за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу / М. Р.Хохла, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О.Сибірна // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 60. – С. 117–125.
  • Хохла М. Дослідження компонентного складу екстракту козлятника лікарського / М. Хохла, Г. Клевета, М. Лупак, О. Канюка, Я. Чайка, М. Скибіцька, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2013. - Вип. 62. - С. 55-60.
   Khokhla M. The inhibition of rat leukocytes apoptosis under the condition of experimental diabetes mellitus type 1 by Galega officinalis L. extract/ M. Khokhla, G. Kleveta, M. Lupak, M. Skybitska, Ya. Chajka, N. Sybirna // Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences – 2013. – V. 26, №4. – P. 393-397.
  • Горбулінська О. В. Цукрознижувальна дія водних екстрактів якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) / О. В. Горбулінська, М. Р. Хохла, Л. Т. Міщенко, Г. Я. Гачкова, Н. О. Сибірна // Біологічні студії. – 2014. – Т. 8, № 2. – С. 57-64.

  Сабадашка Марія Володимирівна,
  Доцент, кандидат біологічних наук,
  тел. 2394382, m.sabadashka@meta.ua

  Дата народження: 19 вересня 1989 року (с. Пчани, Львівської обл.).

  Освіта вища, спеціальність Біохімік. Викладач біології і хімії.

  У 2011 р. закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З листопада 2011 р. по листопад 2014 р. – аспірант кафедри біохімії (стаціонарна форма), спеціальність 03.00.04 – біохімія.

  Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 2014. З цього ж року працює молодшим науковим співробітником кафедри біохімії Львівського університету імені Івана Франка, а з вересня 2015 року - доцентом кафедри біохімії (за сумісництвом).

  Член товариства клітинної біології, українського біохімічного товариства.

  Область наукових інтересів: дослідження показників, які характеризують оксидативний та нітративний стрес за різних патологічних станів.

  Автор більш ніж 20 наукових праць.

  Профілі в наукометричних базах даних:

  Вибрані наукові праці:

  • Старанко У. Коригуючий вплив природного поліфенольного комплексу винограду за радіоіндукованого оксидативного стресу у тканині нирки / У. Старанко, Л. Дацюк, М. Сабадашка, Н. Сибірна // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 60. – С. 83–89.
  • Сабадашка М. Природний поліфенольний комплекс із виноградного вина має протекторний вплив за умов радіоіндукованого нітративного стресу в аорті щурів / М. Сабадашка, Н. Сибірна // Біологічні студії. – 2014. – Т. 8, № 2. – С. 65–74.
  • Сабадашка М. В. Вплив препарату поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина на показники системи L-аргінін/NO у крові щурів за малих доз іонізуючого опромінення / М. В. Сабадашка, А. Р. Гнатуш, Л. О. Дацюк, У. В. Старанко, А. М. Федорович, В. Г. Гержикова, А. М. Зотов, Є. А. Сластья, Н. О. Сибірна // Укр. біохім. журн. – 2014. – Т. 86, № 1. – С. 117–123.
  • Дацюк У. В. Вплив поліфенольного комплексу з виноградного вина на активність антиоксидантних ензимів у щурів за низьких доз рентгенівського випромінювання / У. В. Дацюк, М. В. Сабадашка, Л. О. Дацюк, А. Р. Гнатуш, Є. А. Сластья, А. М. Зотов, В. Г. Гержикова, Н. О. Сибірна // Biotechnologia Acta. – 2014. – Т. 7, № 2. – С. 106–113.

  Пермякова Наталія Юріївна,
  Старший лаборант
  тел. 2394788

  Дата народження: 18 грудня 1970 р. (м. Львів).

  В 1993 закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. В 1993–2000 рр. працювала на посаді інженера НДЛ-43 при кафедрі біохімії. З 2000 р. – переведена на посаду старшого лаборанта кафедри біохімії.

  Вибрані наукові праці:

  • Чайка Я., Гресько О., Пермякова Н. Вплив малих доз іонізуючої радіації на активність ферментів гліколізу ентероцитів тонкого кишківника щурів.- Вісник львів. ун-ту. Сер.біол.- 2000.- Вип. 25.- С. 26-29.
  • Старикович Л., Пермякова Н., Верніковська Я. Активність та ізозимний спектр лактатдегідрогенази еритроцитів щурів за умов дії іонізуючого випромінювання низької інтенсивності. .- Вісник львів. ун-ту. Сер.біол.- 2002 .- Вип. 28.- С. 51-57.
  • Чайка Я., Пермякова Н. Активність ферментів гліколізу ентероцитів тонкого кишечника щурів при дії малих доз іонізуючої радіації // Праці НТШ Хемія і біохемія. –2003. – Т. X. – С. 260-264.

  Чугай Анна Романівна,
  Старший лаборант
  тел. 2394788

  Дата народження: 17 серпня 1965 р. (м. Львів).

  В 1982 р. закінчила Львівську середню школу № 21. В 1987 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. В 1991 р. закінчила аспірантуру в Інституті молекулярної біології, м. Київ. З 1992 р. працює на кафедрі біохімії на посаді старшого лаборанта.

  Сфера наукових інтересів: біохімія, генетика та біотехнологія, молекулярна біологія.


  Єфіменко Наталія Валентинівна,
  Аспірант, інженер І категорії кафедри біохімії
  тел. 2394658, nataliya_yefimenko@mail.ru

  Дата народження: 3 березня 1983 р.

  Освіта вища, спеціальність біолог-біохімік людини та тварини. Викладач біології і хімії.

  З 1999 по 2005 рр. навчалася на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2002 р. працювала ст. лаб. кафедри мікробіології, з 2005 р. інженером кафедри біохімії.

  З 2005р. навчалася в аспірантурі ЛНУ ім. І. Франка. Проходила стажування на кафедрі лабораторної діагностики медичної академії імені Ф.Скубічевського в м. Люблін (Польща) з 1 липня 2006 року по 1 серпня 2006 року.

  Наукові інтереси: функціональна біохімія, біохімія патологічних станів, ензимологія, молекулярна біологія.

  Працює в напрямку досліджень молекулярних механізмів регуляції морфофункціонального стану клітин крові за умов алкогольної інтоксикації.

  Виступала з доповідями (усні , стендові ) на наукових міжнародних конференціях.

  Участь у науково-дослідній тематиці: "Структурно-функціональні та біохімічні характеристики компонент крові за алкогольної інтоксикації" – Державний реєстраційний номер 0107U007419
  Термін виконання: 01.07-12.09

  Гранти:

  Індивідуальний грант від Західно-Українського біомедичного наукового центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center) “Role of the system protection antioxidant and NO regulation of morphological and functional state of plateletes and erythrocytes under alcohol intoxication”.

  Вибрані наукові праці:

  • Єфіменко-Ільчишин Н.В., Климишин Н.І., Сибірна Н.О. Структурно-функціональний стан еритроцитарних мембран за умов алкогольної інтоксикації // Медична хімія – 2007. – Т.9, №4. – С.42-43.
  • Єфіменко-Ільчишин Н.В., Прокопів М.В., Свищ Т.О., Багира Л.І., Дудок К.П., Сибірна Н.О. Дослідження окремих метаболітів перекисно-окиснюваних процесів у системі крові за алкогольної інтоксикації // Молодь та поступ біології: Зб.тез третьої Міжнародної наук.конференції студ. і асп. (23-27 квітня 2007р.) – Львів,2007. – С.54-55.
  • Єфіменко-Ільчишин Н.В., Федорович А.М., Сибірна Н.О. Процеси депонування оксиду азоту дезоксигемоглобіном у модельних дослідах за умов хронічної алкогольної інтоксикації // Зб.тез Міжнародної наук. конференції – Львів, 2008. – С.53-55.
  • Дудок К. П., Влох І. Й., Влох Р. О., Дудок Т. Г., Федорович А. М., Єфіменко-Ільчишин Н. В., Шкаволяк А. В., Сибірна Н. О. Структурно- функціональний стан еритроцитів, вміст ліганд них форм гемоглобіну і молекул середньої маси у крові людей, хворих на шизофренію // Біологічні судії – 2010. – Т.4, №1. – С.15-27.

  Горбулінська Олександра Вікторівна,
  Інженер кафедри біохімії
  тел. 2394658, aleksaa82@gmail.com

  Дата народження: 7 січня 1982 р.

  Освіта вища, спеціальність Клінічна фармація


  Федорович Андрій Миколайович,
  Старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук,
  тел. 2394382

  Дата народження: 1949 р. (Підволочиський район, Тернопільська область).

  Освіта вища. Біохімік. Викладач.

  У 1976 році закінчив біологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. З 1978 по 1982 рік навчався в аспірантурі кафедри біохімії. В 1984 році захистив кандидатську дисертацію. З 1985 року займає посаду старшого наукового спіробітника кафедри біохімії. У 1996 році ВАК України присвоїв наукове звання старший науковий спіробітник за спеціальністю біохімія. Має 105 друкованих праць, два патенти на корисну модель Українського департаменту інтелектуальної власності.

  Основний напрям наукових інтересів - дослідження молекулярних механізмів регуляції функціонального стану імунокомпетентних клітин за умов цукрового діабету 1-го типу, а також структкрно-функціональних та біохімічних характеристик системи крові за алкогольної інтоксикації.

  Приймав участь у міжнародному проекті УНТЦ “Розробка тест-системи для дослідження молекулярних механізмів агрегаційної здатності лейкоцитів за умов діабету” (2008-2010 рр.). Член Українського біохімічного товариства, клітинної біології та товариства лабораторної діагностики (Львівське відділення).

  Вибрані наукові праці:

  • Н.Сибірна, А.Федорович, В.Бурда, О.Вовк, Т.Буслик. Використання методу автоокиснення адреналіну для дослідження супероксиддисмутази еритроцитів периферичної крові щурів за умови цукрового діабету 1-го типу. Вісн. Льв. у-ту, – 2005 – сер.біол. Вип. 41. – С. 16-20;
  • Н.О.Сибірна, М.Я.Люта, В.А.Бурда, А.М.Федорович. Вплив аміногуанідину на фізико-хімічні властивості гемоглобіну за умов цукрового діабету 1-го типу. Журн. Біологія тварин УААН, Інститут біології тварин – 2005 – Т.7, №1-2, –С.194-200;
  • В.А.Бурда, М.Я.Люта, А.М.Федорович, Н.О.Сибірна. Дослідження нітритредуктазної активності дезоксигемоглобіну за умов цукрового діабету 1-го типу. Міжнародна науково-практична конференція “Біологічне окиснення в нормі і патології” 21-22 вересня 2006 р. Тернопільський державний медичний університет ім. І.Горбачевського. – 2006 – Журн. “Медична хімія” № С.;
  • Dudok K., Dudok T., Vlokh I., Fedorovich A. and Vlokh R. Optical spectra of Hemoglobin from alcohol dependen Humans. Ukrainian Jornal of physical optics – 2005 – Vol.6, Number 4, – P. 142-145;
  • Дудок К. П. Структурно-функціональний стан еритроцитів, вміст лігандних форм гемоглобіну і молекул середньої маси у крові людей хворих на шизофренію / К. П. Дудок, І. Й. Влох, Р. О. Влох, Т. Г. Дудок, А. М. Федорович, Н. В. Ільчишин, Н. О. Сибірна // Біол. студії. – 2010. – Т. 4, №1. – С. 15-26.
  Вгору

  Бурда Володимира Адамівна,
  Старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук, наук
  тел. 2394382

  Дата народження: 11 січня 1950 р. (с. Сокільники, Львівська обл.).

  У 1972 р. закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені І. Франка. З 1974 р. працювала у Проблемній лабораторії радіаційної та фізико-хімічної біології на посадах ст. лаборанта, інженера, мол. наук. співробітника, наукового співр. З 1989 р. працює на посаді ст. наук. співр. Кандидат біологічних наук, рік захисту – 1987. Вчене звання ст. наук. співр. присвоєно у 1996 р.

  Член наукового товариства клітинної біології, українського біохімічного товариства та лабораторної діагностики.

  Область наукових інтересів: дослідження системи L/аргінін / NO за умов цукрового діабету 1-го типу.
  Список друкованих праць включає понад 85 публікацій, автор 3 патентів на корисну модель «Спосіб лікування діабету».

  Профілі в наукометричних базах даних:

  Вибрані наукові праці:

  • Бурда В.А., Люта М.Я., Федорович А.М., Максим`юк Г.В., Сибірна Н.О. Вплив аміногуанідину на стан киснево-транспортної системи еритроцитів за умов цукрового діабету 1-го типу // Мед. хімія.-2007.-№4,Т.9.-С.28-30;
  • Великий М. М., Сибірна Н. О., Кучмеровська Н., Бурда В. А., Донченко Г. В. Особливості функціонування системи еритрону щурів за стрептозотоцинового діабету, ефект нікотинаміду // Мед. хімія.-2008.-Т.10, №2.-С. 11-16.
  • Drel V. The protective effect of red wine polyphenols against diabetes mellitus / V Drel, A. Yalaneckyy, V. Mizin, V. Zagoruyko,V. Burda, V. Gershykova, N. Sybirna // Ukrainian Biochemical Journal – 2009. – V. 81, N 4. – P. 193;
  • Сибірна Н.О., Бурда В.А., Чайка Я.П. Методи дослідження системи крові. / Навч. метод. посібник: Львів, 2006.- 100с.
  Вгору

  Люта Мар'яна Ярославівна,
  Молодший науковий співробітник, кандидат біологічних наук,
  тел. 2394658, lyutam@gmail.com

  Дата народження: 21 жовтня 1981р. (м. Львів).

  У 2003 р. закінчила кафедру біохімії біологічного факультету імені Івана Франка. 2003-2008 р.р. – навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії ЛНУ імені Івана Франка, спеціальність 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації– 2008. З 2009 працює молодшим науковим співробітником НДЛ-43

  З 1 вересня 2012 року працює доцентом кафедри біохімії.

  Викладає навчальні дисципліни: "Функціональна біохімія", "Методологія та організація наукових досліджень", "Метаболізм ксенобіотиків” для студентів денної і заочної форми навчання. Керує виконанням курсових і дипломних робіт.

  Член наукового товариства клітинної біології.

  Наукові інтереси: вплив системи L-аргінін/NO на морфофункціональні та біохімічні особливості системи крові у нормі та за цукрового діабету 1-го типу.

  Профілі в наукометричних базах даних:

  Вибрані наукові праці:

  • Сибірна Н. О. Молекулярні механізми депонування оксиду азоту в еритроцитах / Н. О. Сибірна, М. Я. Люта, Н. І Климишин // Біологічні студії. – 2010. –Т. 4, №1. – С. 143-160;
  • Ференц І.В. Вплив агматину на обмін L-аргініну в лейкоцитах периферичної крові за умов експериментального цукрового діабету / І. В. Ференц, М. Я. Люта, І. В. Бродяк, В. А. Бурда, А. М. Федорович, Н. О. Сибірна // Медична хімія – 2011. – Т. 13, №4. – С. 26–28;
  • Люта М. Вплив агматину на фізико-хімічні властивості гемоглобіну щурів за експериментального цукрового діабету / М. Люта, А. Федорович, В. Бурда, К. Дудок, І. Ференц, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 55. – С. 39–46.
  • Ференц І. В. Вплив агматину на шляхи метаболізму L–аргініну в еритроцитах крові за умов стрептозотоцинового діабету в щурів / І. В. Ференц, І. В. Бродяк, М. Я. Люта, В. А. Бурда, А. М. Федорович, Н. О. Сибірна Н.О. // Український біохімічний журнал. – 2012. – Т. 84, № 3. – С. 40–47;
  • Ferents I. V. Structural and quantitative changes of carbohydrate chain of erythrocyte membrane glycoproteins in experimental diabetes mellitus after treatment with agmatine / I. V. Ferents, I. V. Brodyak, M. Ya. Lyuta, N. A. Sybirna // Cytology and Genetics. – 2013. – V. 47 (4). – Р. 252-260.
  Вгору

  Канюка Олена Петрівна,
  Кандидат біологічних наук, інженер кафедри біохімії
  тел. 2394658, kanokaol@yahoo.com

  Дата народження: 12 березня 1986 р. (м. Львів).

  У 2008 р. закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2008р. – працює інженером на кафедрі біохімії. У 2013 році здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

  Відповідальний виконавець спільних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) «Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки» Ф41.4/043 та «Молекулярні механізми антидіабетичної дії препаратів рослинного походження» Ф54.4/017. Науковий керівник проектів: д.б.н., проф. Сибірна Н.О.

  Наукові інтереси: Вплив гену pttg на структурно-функціональну і біохімічну характеристику системи еритрону мишей, отримання біологічно активних речовин рослинного походження та їх вивчення з метою одержання нових препаратів, нові методи вивчення структури системи гемоглобіну у нормі та за умов патології.

  Профілі в наукометричних базах даних:


  Вибрані наукові праці:

  • Kanyuka O. рttg–1 knockout leads to structural and functional changes in peripheral cell blood in mice / O. Kanyuka, S. Afanasyev, Y. Filyak, O. Filyak, R. Stoika, N. Sybirna// Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences.. – 2010. – Vol. 13, № 4(30). – С. 227– 231.
  • Канюка О. П. Окремі біохімічні показники сироватки крові мишей із нокаутом гена pttg / О. П. Канюка, Є. З. Філяк, С. В. Афанасьєв, Н. О. Сибірна // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2011. – Т. 5, № 3. – С. 41–48.
  • Лупак М. Вплив безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського на вміст білків p53 та Bcl-2 у мононуклеарних лейкоцитах периферичної крові щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу/ М. І. Лупак, О. П. Канюка, Г. Я. Клевета, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №4 (27). – С. 104-107.
  • Канюка О. П. Кількісні зміни основних компонентів еритроцитарної мембрани, що визначають архітектоніку клітин за нокауту гену pttg / О. П. Канюка, Є. З. Філяк, О. Р. Кулачковський, Ю. Л. Осип, Н. О. Сибірна // Український біохімічний журнал. - 2014. - Т. 86, № 2. - С. 41-49.
  • Buko V. Pituitary tumor transforming gene as a novel regulatory factor of liver fibrosis / V. Buko, E. Belonovskaya, E. Naruta, O. Lukivskaya, O. Kanyuka, O. Zhuk, R. Kranc, R. Stoika, N. Sybirna // Life sciences. – 2015. – Т. 132 – P. 34-40.
  • Лупак М. Ефект антиоксидантної дії безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.) за умов експериментального цукрового діабету / М. І. Лупак, М. Р. Хохла, Г. Я. Гачкова, О. П. Канюка, Н. І. Климишин, Я. П. Чайка, М. І. Скибіцька, Н. О. Сибірна // Український біохімічний журнал. – 2015- Т. 87, № 4. - С. 78-86.