НАВЧАННЯ

Кожного року на базі Високогірного стаціонару студенти біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка проходять літню навчальну практику з ботаніки, зоології та загальної екології. Ці практики студенти проходять згідно з програмами практик. Практики відбуваються у терміни визначені навчальний планом.

Так, згідно з програмою, літня навчальна практика з ботаніки на базі Високогірного біологічного стаціонару відбувається у студентів першого курсу біологічного факультету, які навчаються за напрямом підготовки «Біологія». На ній студенти закріплюють знання отримані при вивчені курсів: "Мікологія та альгологія" і "Анатомія і морфологія рослин", а також набувають початкових базових знань для вивчення на другому курсі дисципліни "Ботаніка". Метою літньої навчальної практики з ботаніки є:

 • навчити студентів розрізняти у природі та описувати живі об'єкти на рівні організму;
 • оволодіти польовими і камеральними методами дослідження водоростей, грибів, лишайників і вищих рослин;
 • ознайомити студентів з видовим складом рослин, водоростей, грибів і лишайників Карпат і Передкарпаття;
 • ознайомити студентів із проявами взаємного впливу організмів та їх взаємодії з неживими компонентами середовища.

У результаті проходження практики студенти повинні:
Знати:

 • основні принципи і методи організації польових досліджень рослин, грибів, лишайників та водоростей;
 • назви їхніх основних представників із різних біотопів району проходження практики;
 • види, які потребують охорони;
 • прояв впливу господарської діяльності людини і туризму на природні біотопи.

Вміти:

 • збирати і фіксувати ботанічні та мікологічні об'єкти;
 • виготовляти колекції сухих і вологих препаратів;
 • закладати та виготовляти гербарні зразки;
 • самостійно знаходити місця існування основних видів вищих рослин, водоростей, лишайників і грибів та вести спостереження у природі;
 • аналізувати будову організмів у зв'язку з їх екологічними вимогами;
 • користуватись довідниковою літературою для визначення рослин.

Набути навички:

 • проведення польових досліджень;
 • збору матеріалу;
 • виготовлення ботанічних колекцій;
 • визначення рослин;
 • організації екскурсій у природу і ведення природоохоронної роботи.

Згідно з програмою літня навчальна практика з зоології безхребетних на базі Високогірного біологічного стаціонару відбувається також у студентів першого курсу біологічного факультету і на ній студенти закріплюють знання отримані при вивчені курсів: "Протозоологія" та "Зоологія безхребетних", а також набувають початкових базових знань для вивчення на другому курсі дисципліни "Зоологія хребетних". Метою літньої навчальної практики з зоології є:

 • навчити студентів розрізняти в природі та описувати живі об'єкти на організмовому та популяційному рівнях;
 • оволодіти польовими методами дослідження безхребетних тварин та методами камеральної обробки зібраного матеріалу;
 • ознайомити студентів з видовим складом безхребетних тварин Карпат і Передкарпаття;
 • ознайомити студентів із взаємним впливом організмів та їх взаємодією з оточуючим середовищем.

У результаті проходження практики студенти повинні:
Знати:

 • основні принципи і методику організації польових досліджень безхребетних тварин, їхнє систематичне положення;
 • основних представників фауни різних біотопів району проходження практики;
 • основних шкідників, паразитів та їх переносників;
 • види, які потребують охорони;
 • вплив господарської діяльності людини і туризму на природні біотопи.

Вміти:

 • у природних умовах проводити збір мікроскопічного зоологічного матеріалу у водному середовищі, враховуючи систематичне положення, екологічні та біоморфологічні особливості об'єкту за усталеними методиками;
 • у природних умовах проводити збір безхребетних тварин на різних стадіях їх розвитку, враховуючи систематичне положення, екологічні та біоморфологічні особливості об'єкту за усталеними методиками у наземних біотопах;
 • в умовах виробничої діяльності виготовляти об’єкти зоологічних колекцій безхребетних тварин, використовуючи обладнання, необхідні матеріали та реактиви;
 • в умовах виробничої діяльності складати наукові етикетки фіксованих проб, зразків та колекційних одиниць, керуючись правилами документування зібраного зоологічного матеріалу;
 • в польових умовах документувати зоологічні об'єкти, елементи їх структури та сліди діяльності, використовуючи сучасну фотографічну техніку;
 • в умовах виробничої діяльності визначати кількість тварин різних розмірних груп у пробах, використовуючи мікроскоп, бінокуляр та підрахункові камери різних типів;
 • в умовах польового стаціонару препарувати зоологічні об’єкти для подальшого їх вивчення у живому чи фіксованому стані за допомогою найпростішого обладнання;
 • в умовах лабораторії виготовляти препарати за допомогою скальпеля та інших необхідних інструментів;
 • в польових умовах визначити вид (рід чи родину) представника безхребетних тварини, користуючись відповідними польовими визначниками.

Набути навички:

 • проведення польових досліджень, збору матеріалу;
 • виготовлення зоологічних колекцій;
 • визначення тварин.

Студенти, які навчаються за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на першому курсі проходять загально-екологічну практику на базі Високогірного стаціонару. Згідно з програмою на цій навчальній практиці студенти поглиблюють і закріплюють теоретичні знання одержанні під час вивчення теоретичних курсів “Біологія”, "Грунтознавство", "Гідрологія" та інших та знайомляться з основами фітоценотичних та флористичних, ландшафтно-екологічних досліджень.
Метою літньої загально-екологічної навчальної практики є:

 • формування вмінь щодо визначення екологічного стану території на підставі комплексного аналізу особливостей та закономірностей стану компонентів довкілля;
 • формування вмінь щодо визначення дії основних природних та антропогенних факторів на формування екологічного стану територій та його оцінки, зокрема на основі вивчення флори і рослинності основних біотопів гірських та рівнинних частин західних регіонів України;
 • оволодіння основними методами флористичних та геоботанічних, ландшафтно-екологічних досліджень.

У результаті проходження практики студенти повинні:
Знати:

 • найпоширеніші види вищих рослин флори та найважливіші біоценози регіону досліджень;
 • методики флористичних та геоботанічних досліджень рослинного покриву;
 • методику ландшафтно-екологічних досліджень.

Вміти:

 • індентифікувати види рослин;
 • визначати їх таксономічну приналежність;
 • складати списки видів флори і проводити аналіз флори;
 • виявляти склад і визначати структуру природних ценозів;
 • оцінювати вплив факторів середовища існування на рослинний покрив;
 • оцінювати чисельність та стан популяцій окремих видів.

Набути навички:

 • польових флористичних та фітоценотичних, ландшафтно-екологічних досліджень;
 • вивчення природних екосистем;
 • визначення екологічного стану територій.

Необхідно відмітити, що на базі Високогірного біологічного стаціонару можна проводити практики з ландшафтної екології, екоморфології рослин, географії рослин тощо.