Кафедра ботаніки Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна Тел. +38(032)239-40-42
        +38(032)239-41-37
   

Беднарська Ірина Олександрівна

Кандидат біологічних наук, 20112012 рр. доцент кафедри Ботаніки; н.с. відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України

 

Напрямки наукової роботи: Систематика роду Festuca L. флори України та суміжних держав: систематика, таксономія, хорологія, анатомія, морфологія. Молекулярно-генетичні підходи; філогенетика; статистичні методи опрацювання даних; гербарна справа.

Мої експедиції (фотогалерея)

 

Основні публікації

 

 1. Беднарська І.О. Festuca macutrensis Zapał. (Poaceae): нові знахідки та погляди // Укр. ботан. журн. – 2000. – 57, № 5. – С. 547–552. (Bednarska I. Festuca macutrensis Zapał. (Poaceae): new finding and consideration // Ukrainian Bot. Journ. – 2000. – 57, № 5. – P. 547–552.)
 2. Беднарська І.О. Види роду Festuca L. (Poaceae) у флорі Розточчя // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – 2001. – 14, № 1. – С. 23–26. (Bednarska I. The species of genus Festuca L. (Poaceae) in Roztocha flora // Scientific notes of Taurida National V.IVernadsky University. – 2001. – 14, № 1. – P. 23–26.)
 3. Беднарська І.О. Хорологія видів роду Festuca L. в Українських Карпатах за даними гербарних фондів // Науковий Вісник Ужгородського університету. Сер. Біологія. – 2001, № 9.  – С. 207–216. (Bednarska I. Chorology of the genus Festuca L. species in the Ukrainian Carpathians by the data of the herbariums // Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Biology series. – 2001, № 9. С. 207–216.)
 4. Беднарська І.О. Особливості диференціації Festuca rubra agg. (Poaceae) у флорі Українських Карпат // Вісник Львівського університету. Сер. біологічна. – 2003. – Вип. 32. – С. 64-77. (Bednarska I. Features of a specialization of Festuca rubra agg. (Poaceae) in the flora of the Ukrainian Carpathians // Visnyk of L’viv Univ. Biology series. 2003. Is. 32. P. 6477.)
 5. Беднарська І.О. Види збірної групи Festuca glauca agg. у флорі України // Вісник Львівського університету. Сер. біологічна. – 2003. – Вип. 33. – С. 27-41. (Bednarska I. Festuca glauca agg. species in the flora of Ukraine // Visnyk of L’viv Univ. Biology series. 2003. Is. 33. P. 2741.)
 6. Беднарська І.О. Рекомендації щодо збору видів роду Festuca (Poaceae) до гербарної колекції // Вісник Луганського держ. пед. університету ім. Т.Шевченка. – 2003, № 11 (67). – С. 62–64. (Bednarska I.The recommendations for collecting species of the genus Festuca (Poaceae) to herbarium collections // Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University: Biological Science. 2003, № 11 (67). – С. 62–64.)
 7. Беднарська І.О., Кагало О.О. Festuca heterophylla Lam. (Poaceae) – зникаючий вид флори України // Вісник Львівського університету. Сер. біологічна. – 2005. – Вип. 39. – С. 47–53. (Bednarska I., Kagalo O. Festuca heterophylla Lam. (Poaceae) – extincting species of Ukraine flora // Visnyk of L’viv Univ. Biology series. – 2005. – Is. 39: 4753. )
 8. Беднарська І.О., Орлов О.О. Рід Festuca L. (Poaceae) у флорі Центрального Полісся України // Наукові праці “Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України”. – Житомир: вид.-во “Волинь” ПП “Рута”, 2005. ‑ вип. 5 (11). – С. 121–129. (Bednarska I., Orlov A. Genus Festuca L. (Poaceae) in plant cover of Central Polissya of Ukraine // Problems of ecology and forest use on Polissya of Ukraine. – Issue 5 (11). – Zhytomyr: Volyn’; PP “Ruta”, 2005. – P. 121129.)
 9. Беднарська І.О. Локальна диференціація видів групи Festuca valesiaca agg. (Poaceae) на прикладі Кам’янець-Подільського району // Наукові основи збереження біотичної різноманіт-ності.  Львів: Ліга-Прес, 2006. – С. 9–21. (Bednarska I. The local differentiation of the species Festuca valesiaca agg. (Poaceae) in Kam’janets-Podolskyj district of Khmelnitsky region // Scientific principles of the biodiversity conservation. Topical collection. Volume 6, 2004. Lviv: “Liga-Press”, 2006. – P. 921.)
 10. Беднарська І. Festuca polesica Zapał. та її гібриди у флорі Західного Полісся // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 134-144. (Bednarska I. Festuca polesica Zapał. and its hybryds in the flora of the Western Polissja // Visnyk of L’viv Univ. Biology series. – 2007. – Is. 43: 134144.)
 11. Bednarska I., Stukonis V. Festuca pseudovina in Lithuania // Botanica Lithuanica. – 2007. – 13, № 1. – Р. 13-18.
 12. Беднарская И.А. Онтогенез овсяницы песколюбивой (Festuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch) // Онтогенетический атлас растений: научное издание. Том V. – Йошкар-Ола: МарГУ, 2007. – С. 247–251. (Bednarska I.A. The ontogenesis of Festuca psammophila (Hack. ex Celak.) Fritsch // The Ontogenetic atlas of the plants)
 13. Беднарська І.О., Гончаренко В.І. Види роду Festuca L. (Poaceae) у флорі Шацького національного природного парку // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Вип. 343: Біологія. – С. 3–9. ( BednarskaI. Honcharenko V. The species of genus Festuca L. (Poaceae) in the flora of Schatski National Reserve // Naukowyi Wisnyk Chernivetskoho Universitetu: Zbirnyk naukovyh prats. – Vyp. 343: Biology. – Czernivtsi, 2007. – P. 39.)
 14. Беднарська І.О. Про проблеми ідентифікації Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin (Poaceae) // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2009. – Вып. 25. – С. 167–176. (Bednarska I.A. About a problem of the identification Festuca prseudodalmatica Krajina ex Domin (Poaceae) // Proc. of the State Nat. Hist. Museum. – Lviv, 2009. – 25. – 209218.)
 15. Беднарська І.О. Festuca х polovina Bednarska ‑ новий для науки нотовид у флорі України // Укр. ботан.журн. – 2009. – т. 66, № 1. – С. 29-34. (Bednarska I. Festuca x polovina Bednarska new nothospecies in the flora of Ukraine // Ukrainian Bot. Journ. – 2009. – Vol. 66, № 1. – P. 2934.)
 16. Беднарська І.О., Кагало О.О. Рід Festuca // Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П. Дідуха – К.: Глобалколсантинг, 2009. – С. 224–228. {Festuca pallens, F. drymeja, F. cretacea, F. porcii, F. heterophylla, F. saxatilis } (Bednarska I., Kagalo A. Genus Festuca L. // Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom/ ed. by Ya.P.Didukh. – 2009. – P. 224228.)
 17. Беднарська І.О. Філогенетичне значення екотипної диференціації на прикладі роду Festuca L. (Poaceae) / Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов. – Львів, 2011. – С. 56-81. (Bednarska I.O. A phylogenetic value of ecotypes differentiation of genus Festuca L. (Poaceae) as an example // In: Role of natural ecotypes of plants for formation of a biodiversity and resistance of phytosystems to adverse conditions.  Lviv, 2011. – P. 5681.)
 18. Беднарська І.О., Орлов О.О. Festuca macutrensis Zapal. у флорі Центрального Полісся. I. Особливості анатомо-морфологічної диференціації // Укр. Ботан. Журн. – 2011, № 4. – С. 526-539. (Bednarska I., Orlov O. Festuca macutrensis Zapał. in the flora of Central Polissya. 1. Anatomical and morfological differentiation // Ukrainian Bot. Journ. – 2011. – 68, 4. – P. 526539.)
 19. Беднарская И.А. О некоторых узколистных видах овсяниц (Festuca L., Poaceae) Беларуси // Ботаника (исследования): Сборник научных трудов. Выпуск 40 Ин-т друк эксперимент, бот. НАН Беларуси – Минск: Право и экономика. 2011. – C. 55–74. (Bednarska I.A. On the some species of the genus Festuca L. (Poaceae) of Belarus.)
 20. Беднарська І.O.Оцінка стану популяцій рідкісних видів родуFestuca L. (Poaceae) у флорі України. I. Festuca pallens Host // Науковіосновизбереженнябіотичноїрізноманітності. – 2011. – Том 2 (9), № 1. – С. 9–22. (Bednarska I. Evaluation of the populations state of the rare species of genus Festuca L. (Poaceae) in the Flora of Ukraine. I. Festuca pallens Host // Scientific Principles of Biodiversity Conservation, Vol. 2 (9), N 1, 2011. – P. 9–22.)
 21. Лисенко Г., Данилик І., Кіш Р., Беднарська І. Екотопічні особливості осередків ксеротермної рослинності Закарпатської низовини // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна.  2012.  Випуск 59. С. 52–65. ( Lysenko G., Danylyk I., Kish R., Bednarska I. Ecotope Features xerothermic habitat vegetation Transcarpathian lowland // Visnyk of L’viv Univ. Biology series. – 2012. – Issue 59.  P. 52–65.)
 22. Беднарська І.O. Методика аналізу анатомічної будови листкових пластинок вузьколистих костриць на прикладі популяцій Festuca valesiaca agg. (Poaceae) // Modern Phytomorphology 1: 153-156, 2012 (Bednarska I.O. The method of analysis of the leaf blade anatomical structure of narrow-leavesfescues on example of populations of Festuca valesiaca agg. (Poaceae) // Modern Phytomorphology 1: 153156, 2012)
 23. Беднарська І.O. Порівняльний аналіз популяцій Festuca heterophylla Lam. за показниками насіннєвого розмноження // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. – 2012. – Вип. XVII. – С. 69–72. (Bednarska I.A. Comparative analysis of the populations Festuca heterophylla Lam. on the parameters of seed reproduction // Newsletter Precarpathian national University named after Vasyl Stefanyk. Herald. Biology. – Ivano-Frankivsk, 2012. – Part XVII. – P. 69–72.)
 24. Беднарська І.O. Огляд методичних підходів та діагностичних ознак у вивченні вузьколистих костриць (FestucaL. subgen. Festuca). І. Описова морфологія // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2012. – Том 3 (10), № 1: 9-30. (Bednarska I.O. Review of the methodological approaches and diagnostic features in the study of the fine-lived Fescues (Festuca subgen. Festuca). I. Descriptive Morphology // Scientific Principles of Biodiversity Conservation. – 2012. – Vol. 3(10), № 1: 930.)
 25. Беднарська І.О. Структура популяцій Festuca psammophila (Čelak.) Fritsch (Poaceae) у флорі України // «Популяційна екологія рослин: Сучасний стан, точки росту». Збірник наукових праць за матеріалами міжнародного інтернет-симпозіуму / редкол. Злобін та ін. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2012. – С. 275–282.
 26. Д.И.Третьяков, Д.В.Дубовик, А.Н.Скуратович, В.И.Парфенов, И.М.Яковлева, В.Н.Лебедько, И.А.Беднарская, С.В.Лазаревич, Л.А.Житнев Флора Беларуси. Сосудистые растения. В 6 т. Т. 2. Liliopsida. / Д.И.Третьяков [и др.]; под общ. ред. В.И.Парфенова; Нац. акад. Беларуси, Ин-т єксперимент. ботаники им. В.Ф.Купревича. Минск: Беларус. навука, 2013. – 447 с. (Bednarska I. Genus Festuca / Flora of Belarus. Vascular plants. Vol. 2. Liliopsida. Institute of Experimental Botany NASB. Minsk, 2013.)
 27. Bednarska IFestuca pseudodalmatica Krajina consideration: the Volcanic Carpathians or European steppe zone? // Acta biologica Cracoviensia. Series Botanica. – 2013. – Vol. 55, suppl. 1. – P. 39. (poster)
 28. Беднарская И.А. Festuca arietina Klok. – новый вид для флоры Беларуси // Вестник БГУ. Серия 2. – № 1, 2014. – C. 52–57. (Bednarskaya I.A. Festuca arietina Klok. – new species in the flora of Belarus// Vestnik BSU. – 2014. Ser. 2(1): 5257.)
 29. Беднарская И.А., Попов В.Н., Дугарь Ю.Н., Акинина Г.Е., Долгова Т.А. ISSR анализ некоторых видов узколистных овсяниц // Цитология и генетика. – 2014. ‑ 48, N 6. – С. 25-32. (I.A. Bednarskaya, V.N. Popov, Yu.N. Dugar, G.E. Akinina, T.A. Dolgova 2014. ISSR analysis of some species of angustifoliate fescue // Cytology and Genetics. – 2014.  48(6): 2532.)
 30. Беднарська І. О. Географічна та часова варіабельність анатомо-морфологічних показників у популяціях Festuca valesiaca agg. (Poaceae) у флорі Рогатинського Опілля. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2014. – Том 5(12), № 1. – С. 31–58. (Bednarska I.A. 2014. Geographical and temporal variation of anatomical and morphological parameters in the populations of Festuca  valesiaca agg. (Poaceae) in the flora  of Rohatyn Opilla region (Ukraine) // Scientific Principles of Biodiversity Conservation Vol. 5(12), № 1: 3158.)
 31. Беднарська І.О. Про колекцію видів роду Festuca L. (Poaceae) у гербарних фондах Інституту екології Карпат НАНУ (LWKS). // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. – 2015. – Вип. 25. – C. 12–15. ( Bednarska I.A. 2015. About the collection of the species of the genus Festuca L. (Poaceae) in the herbarium of the Institute of Ecology of the Carpathians of NAS of Ukraine (LWKS). The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: biology, Issue 25: 12–15.)
 32. Angelov G., Bednarska І. Systematic relationships among eight taxa of genus Festuca from the Ukraine, as revealed by seed proteins electrophoresis // Phytologia Balcanica– 2016.  22(1): 368.