Кафедра ботаніки Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна Тел. +38(032)239-40-42
        +38(032)239-41-37
   

Тетяна Починок

(+38 032) 239 40 42
pochynoktetiana@gmail.com 
Народилася 25 березня 1985 року.
Протягом 1999 – 2001р.р. та 2002 – 2003 р.р. навчалася у Львівському фізико-математичному ліцеї.
У 2002 р. отримала диплом про закінчення середньої школи у м. Льюістон, Мен, США.
Протягом 2003 – 2008 р.р. - студентка кафедри ботаніки Львівського національного університету.
З 2008 р. аспірант кафедри ботаніки Львівського національного університету (науковий керівник к.б.н., доц. А.І. Прокопів).
З вересня по грудень 2011 р. стажувалася у Зальцбурзькому університеті (Австрія). Тема проекту, на який отримано грант “Генетична мінливість і дивергенція рідкісних високогірних рослин в Українських Карпатах” (стипендійний фонд Республіки Австрія для студентів, аспірантів і науковців).
Наукові інтереси: морфологія високогірних рослин, популяційна генетика, філогенія та філогеографія рослин.

Публікації
Статті:

 1. Гинда Л.В. Оцінка мінливості систематичних ознак Centaurea mollis Waldst. et Kit. та C. marmarosiensis (Jav.) Czer. / Л. Гинда, Т. Починок // Наук. записки Природознавчого музею. – 2009. – Вип. 25. – С. 203–208.
 2. Починок Т. Особливості формування пагонової системи Saussurea alpina (L.) DC. (Asteraceae) / Т. Починок, А. Прокопів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 53. – С. 19–27.
 3. Починок Т.В. Популяційна мінливість Saussurea alpina (L.) DC. в Чорногорі за морфометричними параметрами / Т. Починок, Р. Черепанин // Біологічні студії / Studia Biologica. - 2011. – Т. 5, № 1 – С.141–148.

Матеріали та тези конференцій:

 1. Починок Т., Прокопів А. Підходи до біоморфологічного аналізу високогірних рослин // Збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”: ” (Львів, 12 – 15 травня 2009 р.). - Львів, 2009. - Т. 1. – С. 28–29.

 2. Починок Т., Прокопив А. Жизненная форма и модель побегообразования Saussurea alpina (L.) DC. (Asteraceae) // Труды VІІІ Международной конференции по морфологии растений, посв. пам. И.Г. и Т.И. Серебряковых: (Москва, 12 - 16 ноября 2009г.) - Т. 2. – Москва, 2009. – С. 330–332.

 3. Pochynok T.V. Early ontogenetic stages study of several high mountain Asteraceae plant species // Матеріали міжнародної конференції молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та екології” (21-25 вересня 2010 р., м. Ялта). – Сімферополь: ВД “АРІАЛ”, 2010. – С. 319–320.

 4. Починок Т. Порівняльний аналіз вікової анатомії листка // Збірник тез VІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”: (Львів, 21 - 24 вересня 2010 р.). – Львів, 2010. - С. 319–320.

 5. Починок Т.В., Прокопів А.І. Поширення високогірних рідкісних видів Asteraceaeв Українських Карпатах // Матеріали міжнародної наукової конференції “Рослинний світ в у Червоній книзі України: Впровадження глобальної стратегії збереження рослин” (11 - 15 жовтня 2010 р., м. Київ). - Київ: Альтерпрес, 2010. – С. 168–171.

 6. Починок Т.В. Застосування поняття метамерності й модульності в біоморфологічних дослідженнях // Збірник тез VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології": (Львів, 05 - 08 квітня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 84.

 7. Pochynok T. Modern investigation methods of genetic variation: AFLP molecular marker technique // VIII th Intern. scient. conf. for students and PhD students “Youth and Progress of Biology” (April 03 - 06, 2012, L’viv). Abstr. book. - L’viv, 2012. – P. 117–118.

 8. Pochynok T. Morphological and genetic variety of the genus Saussurea DC. representatives in the Ukrainian Carpathians // VIII th Intern. scient. conf. for students and PhD students “Youth and Progress of Biology” (April 03 - 06, 2012, L’viv). Abstr. book. - L’viv, 2012. – P. 118–119.

 9. Pochynok T. Is there a place for plant morphology in the contemporary research? // Modern Phytomorphology. – 2012. – Vol. 2 (Proceedings of 1st International Scientific Conference "Modern Phytomorphology" 24 - 26 April 2012, Lviv). – P. 13–16. 

Напрямки наукових досліджень
Вивчення біоморфології рідкісних високогірних видів рослин Українських Карпат, що знаходяться під загрозою зникнення
Метою досліджень є виявлення закономірностей біоморфологічних пристосувань рослин до умов високогір’я, що в свою чергу потребує вирішення низки завдань, а саме вивчення онтоморфогенезу, структурної організації пагонових та кореневих систем, способів відтворення та пристосувальних реакцій в особливих гірських умовах з подальшим виявленням причин рідкісності.
Екологічно- та популяційно-генетичні дослідження рідкісних рослин
Молекулярні методи сьогодні мають велике значення не лише в галузі молекулярної біології, але й в еволюційних дослідженнях та природоохоронній біології. Для філогеографічного аналізу застосовують фрагменти хлоропластного та ядерного (ITS-ділянка) геному, намагаючись включити в дослідження види близьких родичів, а для популяційно-генетичного аналізу необхідна вся геномна ДНК.
Оскільки природні популяції підтримують високий рівень генетичної мінливості та структури популяцій, які уможливлюють формування адаптації до локальних умов, то зниження чисельності популяцій є проблематичним. Адже в невеликих популяціях випадкові процеси, дрейф генів значно впливають на число алелей, які передаються наступному поколінню. Основна ідея таких досліджень полягає у застосуванні техніки AFLP (Vos et al., 1995). та секвенування для визначення генетичної мінливості популяцій, їхню диференціацію та спорідненість, історичне формування та географічне розповсюдження для подальших досліджень у галузі таксономії, генетики збереження, особливо для мало вивчених груп.


Експедиції в Українські Карпати (2008 – 2011р.р.)

Австрійські Альпи, Зальцбург. Підйом на г. Шобер біля озера Фушл (жовтень, 2011 р.)