Імунологія

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Звір Г. І.БЛБ - 41с, БЛБ - 42с, БЛБ - 43с, БЛБ - 44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716БЛБ - 41сдоцент Звір Г. І.
БЛБ - 42сдоцент Звір Г. І.
БЛБ - 43сдоцент Звір Г. І.
БЛБ - 44сдоцент Звір Г. І.

Опис курсу

Нормативна дисципліна “Імунологія” читається для студентів ІV курсу біологічного факультету денної форми навчання та ІV-V курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040102 – Біологія.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з будовою імунної системи людини, клітинними та гуморальними факторами захисту організму; клітинно-молекулярними механізмами виникнення підвищеної чутливості організму, розвитку алергічних реакцій, аутоімунних та імунодефіцитних хвороб; механізмами трансплантаційного та протипухлинного імунітету, причинами старіння; сучасними методами імунодіагностики, способами імунокорекції та імунотерапії.

Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення історії розвитку імунології; структури, специфічності та класифікації антигенів; будови, класифікації та генетики імуноглобулінів; будови імунної системи організму, її функціонування у нормі та при різних патологічних станах; сучасних методів імунодіагностики, імунокорекції та імунотерапії.

Рекомендована література

Базова література

 1. Вершигора А.Е. Общая иммунология: Учеб. пособие. – К.: Вища школа, 1989. – 736 с.
 2. Звір Г.І., Гудзь С.П., Гнатуш С.О. Тести з імунології: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 176 с.
 3. Імунологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.0704 – біологія / Укл.: Звір Г.І. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 40 с.
 4. Імунологія: Підручник / Вершигора А.Ю., Пастер Є.У., Колибо Д.В. та ін. – К.:Вища школа, 2005. – 599 с.
 5. Пухлик Б.М. Елементарна алергологія. – Вінниця: Велес, 2002. – 148 с.
 6. Рабсон А., Ройт А., Делвз П. Основы медицинской иммунологии: Пер. с англ. – М.: Мир, 2006. – 320 с.
 7. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. Пер. с англ. – М.: Мир, 2000. – 592 с.
 8. Скок М.В. Основи імунології. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 152 c.
 9. Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология: Учебник. — М.: Медицина, 2000. – 432 с.
 10. Якобисяк М. Імунологія. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 660 c.
 11. Ялкут С.И. Профилактика опухолей. – М.: “Книга-плюс”, 2006. – 456 с.
 12. Ярилин А.А. Иммунология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 750 с.

Допоміжна література

 1. Клиническая иммунология и аллергология: Учебное пособие / Под ред. А.В.Караулова. – М.: Медицинское информационное агентство, 2002. – 651с.
 2. Клінічна імунологія / Бажора Ю.І., Запорожан В.М., Кресюн В.Й., Годзієва І.М. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т., 2000. – 384 с.
 3. Кімакович В.Й., Герич І.Д., Кущ О.О. Лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини: Біографічні нариси. – Ужгород: ВАТ “Видавництво “Закарпаття”, 2003. – 420 с.
 4. Лаповець Л.Є., Луцик Б.Д. Посібник з лабораторної імунології. – Львів. – 2002. – 173 с.
 5. Медленные инфекции (монография) / Е.С.Белозеров, Ю.И.Буланьков, Е.А.Иоанниди – Элиста: ЗАОр НПП “Джангар”, 2009. – 320 с.
 6. Медуницын Н.В., Покровский В.И. Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии инфекционных болезней: Учеб. пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. 512 с.
 7. Прокоп О., Гёлер В. Группы крови человека: Пер. с нем. – М.: Медицина, 1991. – 312 с.
 8. Севідов В.В. Онкологія: підручник / В.В.Севідов, Н.М.Касевич; за ред. В.П.Баштана. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. – 232 с.