Магістерський семінар з мікробіології

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032БЛБ - 12мдоцент Звір Г. І.

Опис курсу

Нормативну навчальну дисципліну “Магістерський семінар з мікробіології” викладають для студентів-магістрів курсу денної форми навчання біологічного факультету за спеціальністю 091  – Біологія спеціалізацією мікробіологія.

Мета: ознайомити студентів з методикою та організацією науково-дослідної діяльності у професійно-орієнтованих напрямках; сформувати компетенції і професійні навички самостійної наукової роботи відповідно до вимог та у зв’язку з підготовкою до написання магістерської дипломної роботи.

Завдання: забезпечити засвоєння та поглиблення студентами знань про властивості мікроорганізмів та їхнє значення у природі та житті людини; ознайомити з актуальними науковими проблемами в галузі мікробіології; забезпечити формування системи вмінь щодо підготовки, подання та публічного обговорення проміжних результатів наукових досліджень; оволодіння основними методами та прийомами аналізу й оцінки наукової проблеми.

Рекомендована література

Базова

 1. Воробьев А. А., Кривошеин Ю. С., Широбоков В. П. Медицинская и санитарная микробиология. – М.: Издат. Центр “Академия”, 2003. – 464 с.
 2. Іутинська Г. О. Грунтова мікробіологія. Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2006. — 284 с.
 3. Козловська Г. В. Ветеринарна мікробіологія. Конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів ОКР “Бакалавр” за спеціальністю 6.130501 – “Ветеринарна медицина”. – Київ, 2010. – 226 с.
 4. Курдиш І. К. Інтродукція мікроорганізмів у агроекосистеми. – К.: Наукова думка, 2010. – 254 с.
 5. Лабинская А. С., Волина Е. Г. Книга 1. Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. – М.: БИНОМ, 2008. – 1080 с.
 6. Микробиология растений, лекарственного сырья и готовых лекарств (учебно-методическое пособие) / Под редакцией Е. П. Красноженова– Томск, 2006. – 42 с.
 7. Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследований: Учебное пособие/ Под ред. А. С. Лабинской, Л. П. Блинковой, А. С. Ещиной. – М.: Медицина, 2004. – 576 с.
 8. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник /за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 9. Пілюшенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційнезабезпечення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., реком. МОНУ / В. Л. Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Славенко. – К. : Лібра, 2004. – 344 с.
 10. Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія. – Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 253 с.

Допоміжна

 1. Відходи виробництва і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води : Навчальний посібник / За ред. В. К. Хільчевського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 152 с.
 2. Гудзь В. П., Лісовал А. П., Андрієнко В. О., Рибак М. Ф. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії // Підручник. – Друге видання, перероблене та доповнене. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 169–
 3. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – К. : ЦНЛ, 2004. – 212 с.
 4. Закон України № 133 від 19.07.95 “Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб”.
 5. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження: підручник / О. В. Клименюк. – Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. – 398 с.
 6. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження: підручник / О. В.Клименюк. – К.-Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. – 308 с.
 7. Кукушкіна В. В. Організація науково-дослідницької роботи студентів (магістрів): навч.посіб./ В.В. Кукушкіна. – М .: ИНФРА-М, 2011. – 265 с.
 8. Лаврентьєва К. В., Черевач Н. В., Вінніков А. І. Механізми мобілізації фосфатів кальцію штамами ґрунтових мікроорганізмів // Ґрунтознавство. – 2008. – Т. 9, № 1–2. – С. 103–108.
 9. Рой А. А., Булавенко Л. В., Курдиш И. К. Новые штаммы почвенных бацилл, минерализующие органические соединения фосфора // Мікробіол. журн. – 2001. – 63, № 4. – С. 9–14.
 10. Сотникова Е. В., Калпина Н. Ю., Пиункова С. А.Токсикология в вопросах и ответах. Часть 1. – М.: МГМУ, 2012. – С.12–17.

 

Матеріали

Тематика наукових семінарів з мікробіології

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму