Моніторинг довкілля

Тип: Нормативний

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632БЛБ - 31с

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємозв’язок між структурно-функціональною організацією біологічних систем та середовищем існування організмів.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ БІОІНДИКАЦІЇ.
2. РІВНІ БІОІНДИКАЦІЇ.
 Метою викладання навчальної дисципліни “Моніторинг довкілля” є ознайомлення студентів з основними питаннями, які стосуються використання тваринних організмів як біологічних індикаторів умов, стану та антропогенних змін оточуючого середовища
Основними завданнями вивчення дисципліни “Моніторинг довкілля” є сформувати у студентів систему знань щодо особливостей реагування біологічних систем на дію екстремальних факторів довкілля та їх переваг над фізичними та хімічними методами оцінки екологічного стану природного середовища. Увага студентів акцентується на розробку нових методів біоіндикації та надбань знань, які необхідні для прогнозу стану біогеоценозів, екосистем та ландшафтів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
· основні рівні біоіндикації;
· основні принципи застосування біоіндикації;
· біохімічні та фізіологічні та морфологічні зміни в організмі, зміни в поведінці під впливом антропогенних чинників.
вміти :
· визначити адекватність застосованих технологій, обраних методів, форм, засобів тощо досягнення мети
· визначити зовнішні та внутрішні чинники, що сприяють або не сприяють досягненню мети заходів
· за даними обліку тварин на пробній площі, використовуючи класифікації екологічних груп тварин за відношенням до основних параметрів зовнішнього середовища (вологості, світла, трофності, реакції середовища, засолення), визначати основні параметри біотопу
· здійснювати підготовку матеріалів до аналізу, визначати переваги та недоліки різних методів вимірювання, проводити вимірювання
· визначати пріоритетні принципи здійснення моніторингу з урахуванням особливостей та конкретних умов його проведення

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _108_ годин /_3_  кредитив ECTS

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
1.    Березина Н.А. Гидробиология. – М.: Советская наука, 1953. – 360с.
2.    Брагинский Л.П., Величко И.М., Щербань Э.П. Пресноводный плактон в токсической среде. – Киев: Наук.думка, 1987. – 180с.
3.    Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. Т.І. – Л.: Наука, 1969. – 658с.
4.    Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. Т.ІІ. – Л.: Наука, 1980. – 440с.
5.    Константинов А.С. Общая гидробиология. – М.: Высш.шк., 1986. – 472с.
6.    Макрушин А.В. Биологический анализ качества вод. – Л., 1974. – 60с.
7.    Сиренко Л.А., Козицкая В.Н. Биологически активные вещества водорослей и качество воды. – Киев: Наук.думка, 1988. – 256с.
 Допоміжна
1.     Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. Т1, 2. М.:Мир, 1989. – 667с., 477.
2.    Бульон В.В. Первичная продукция планктона внутренних водоемов. – Л.:Наука, 1983. – 150с.
3.    Иванов А.В. Промысловые водные беспозвоночные. – М.:Советская наука, 1955. – 355с.
4.    Винберг Г.Г. Первичная продукция водоемов. – Минск, 1960. – 329с.
5.    Эрхард Ж.-П., Сежен Ж. Планктон. Состав, экология, загрязнение. – М.: Гидрометеоиздат, 1984. – 256с.