Музейна справа

Тип: На вибір студента

Кафедра: зоології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
840БЛБ - 41с

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є організація роботи музеїв, їхня історія.
 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ І МУЗЕЙНА СПРАВА. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗБОРУ Й КОНСЕРВУВАННЯ ТВАРИН.
2. МЕТОДИ ТАКСИДЕРМІЇ. МУМІФІКАЦІЯ. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ МУЗЕОЛОГІЇ.
 Метою викладання навчальної дисципліни “Музейна справа (теретичні аспекти)” є ознайомити студентів із основами музейної справи, музеології та охорони навколишнього природного середовища.
 Основними завданнями вивчення дисципліни “Музейна справа (теретичні аспекти)” є сформувати у студентів систему знань щодо музейних колекцій, експозицій, фондів. Навчити належним чином збирати, препарувати тварин і використовувати різні методи таксидермії; правильно вести догляд і надійно зберігати музейні колекції, доглядати їх. Сформувати навички щодо оформлення етикеткового матеріалу і підписів музейних колекцій, легенд тощо.
 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
 знати :
·    що таке музейні колекції, експозиції, фонди і які вони бувають;
  • як правильно доглядати і надійно зберігати музейні колекції.
 вміти :
·      доглядати та зберігати зоологічні колекції;
·      збирати, препарувати тварин і використовувати різні методи таксидермії;
·      правильно оформляти зібраний матеріал.
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться _108_ годин /_3_ кредити ECTS.

 

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова
1.    Заславский М.А. Ландшафтные экспозиции музеев мира. – Л.: Наука, 1979. – 209 с.
2.      Пахомов О.Є., Кульбачмо Ю.Л. Виготовлення зоологічних наочних посібників та наукових колекцій. – Дніпропетровськ: вид-во ДНУ, 2006. – 312 с.
3.      Заславский М.А. Экологическая экспозиция в музее. – Л.: Наука, 1986. – 320 с.
 Допоміжна
1.      Бианки В.Л. Инструкция для собирания птиц, их яиц и гнезд. – Л.: Изд-во АН, 1929. – 273 с.
2.      Павлович С.А. Составление коллекций по естествознанию. – Л.: Учпедиздат, 1947. – 266 с.
3.      Туров С.С. Набивка чучел зверей и птиц. – М.: изд-во МОИП, 1950. – 187 с.
4.      Плавильщиков Н.Н., Кузнецов Н.В. Собирание зоологических коллекций и техника изготовления зоологических экспонатов. – М., 1952. – 180.
5.      Смогоржевський Л.О. Виготовлення чучел та мокрих препаратів. – К.: Радянська школа, 1956. – 107 с.
6.      Туров С.С. Набивка чучел зверей и птиц. – Л.: Учпедиздат, 1958. – 177 с.
7.      Смогржевський Л.О. Практикум по виготовленню наочних посібників з зоології та анатомії і фізіології людини. – К.: Радянська школа, 1959. – 178 с.
8.      Яременко І.І. Виготовлення наочних посібників з зоології. – К.: Радянська школа, 1966. – 146 с.
9.      Козлов МА., Нинбург Е.М. Ваша коллекция. – М.: Просвещение, 1971. – 158 с.
10.   Башта А.-Т.В., Канарський Ю.В., Решетило О.С. та ін. Рідкісні види тварин Львівської області. – Львів, 2006. – 220 с.
11.  Екологія Львівщини 2007. – Львів, 2008. – 180 с.
12. Tucker G.M., Heath M.F. Birds in Europe: their conservation status. – Cambridge: U.K., Bird Life Conservation Series – 1994. – №. 3. – 600 p.