Екологічна токсикологія
(Ecological Toxicology)

Семестр: 10   Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні години - 48 (лекції – 32, практичні – 16, семінарські - _,   лабораторні - __)

Лектор:   Антоняк Галина Леонідівна_(ел.адреса  __halyna_antonyak@yahoo.com)

 

Результати навчання:

 • знати:

- особливості дії токсикантів, основи екотоксикокінетики і екотоксикодинаміки, механізми та шляхи взаємодії токсичних речовин із довкіллям і живими організмами, традиційну антидотологію при отруєнні територій, рослин, тварин та людини;

- джерела утворення та надходження токсикантів у навколишнє середовище;

заходи по запобіганню та зниженню негативної дії екотоксикантів в умовах хімічних катастроф, порушенні умов транспортування, зберігання та застосування засобів хімізації сільського господарства;

- принципи нормування та регламентування екотоксикантів у екосистемах;

- класифікацію отруйних речовин та отруєнь;

- гранично допустимі рівні токсичних речовин в повітрі, воді, ґрунті, продуктах харчування рослинного і тваринного походження;

- клінічний перебіг захворювань людей і тварин та надання невідкладної допомоги при токсикологічних отруєннях;

- профілактичні заходи, техніку безпеки й охорону праці при роботі з токсичними речовинами;

 • вміти:

- визначати джерела надходження екотоксикантів, їх поведінку в абіотичних та біотичних компонентах екосистеми;

- визначати ризик застосування засобів хімізації сільського господарства, володіти методами управління якості агроландшафтів;

- вміти застосовувати сучасні фізико-хімічні та біологічні методи визначення екотоксикантів в об’єктах навколишнього середовища;

- визначати ступінь зниження дії екотоксикантів і розробляти екологічно обґрунтовані заходи щодо застосування засобів хімізації сільського господарства;

- проводити відбір зразків повітря, води, ґрунту, продуктів харчування рослинного і тваринного походження, кормів для подальшого дослідження в хіміко-токсикологічній лабораторії;

- проводити лабораторні дослідження на вміст в досліджуваних зразках основних класів пестицидів, важких металів, нітрат-нітритних аніонів і інших сполук.

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічна токсикологія» є формування у майбутнього еколога знань і умінь, які необхідні висококваліфікованому фахівцю для організації науково-обгрунтованих заходів із профілактики забруднення токсичними речовинами довкілля, професійних інтоксикацій, запобіганню отруєнь людей і тварин, наданню першої невідкладної допомоги у випадках впливу на ці об’єкти екологічно-небезпечних токсичних чинників.

Завданням є: формування у студентів необхідних знань з основ екологічної токсикології, яка об’єднує проблеми токсикології промислових, сільськогосподарських і харчових отрут, токсикології хімічних забрудників атмосферного повітря, води ґрунту, рослин і тварин та вплив токсикантів довкілля на здоров’я людей.

Рекомендована література: 

 1. Снітинський В.В., Хірівський П.Р., Гнатів П.С., Антоняк Г.Л., Панас Н.Є., Петровська М.А. Екотоксикологія. Навчальний посібник (рекомендований Міністерством аграрної політики та продовольства України). – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 300 с.
 2. Снітинський В.В., Хірівський П.Р., Антоняк Г.Л., Уйгелій Г.Ю., Баб’як Н.М. Екологічна токсикологія. Практикум до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності: 6.070800 – “Екологія і охо-рона навкол. середовища”. - Львів, Вид. центр ЛДАУ. – 2006. – 98 с.
 3. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень/ За ред. Олексів І.Т., Брагінського Л.П. – Львів: Світ, 1995. – 440 с.
 4. Курляндский Б.А., Филов В.А. Общая токсикология. М., Медицина. 2002. - 607 с.
 5. Куценко С.А. Основы токсикологии. Санкт-Петербург, 2002. Режим доступу: http://www.medline.ru/clinical/toxicology.shtml
 6. Основы аналитической токсикологии. Флантан Р.Дж. (ред.). М., 1995.
 7. Ісаєнко В.М., Войціцький В.М., Бабенюк Ю.Д. та ін. Екологічна біохімія. Навч. посібник. К.: Вид. НАУ, 2005. – 437 с.
 8. Холодов Л.Е. Клиническая фармакокинетика. М., Медицина, 1985, 436 с.
 9. Альберт А. Избирательная токсичность: В 2-х т. – М.: Медицина, 1989. – Т.1 – 400 с., Т.2. – 432 с.
 10. Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б. Зоотоксикология. Ядовитые животные и их яды. – М.: Высш. шк., 1985. – 280 с.

 

Форми та  методи навчання:                лекції, практичні

                                                                                  (лекції, практичні, семінарські  заняття, консультації, самостійна робота)

Форма  звітності:            екзамен

                                                             (екзамен, залік)