Екологічна експертиза

Семестр: __8__  Обсяг дисципліни: загальна кількість годин 60 (кредитів ЄКТС -2); аудиторні години - _32_ (лекції - 32, практичні - __ , семінарські - __,   лабораторні - _ _)

Лектор:   _Антоняк Галина Леонідівна (ел.адреса  __halyna_antonyak@yahoo.com)

Результати навчання:

 • знати:
 • основні поняття і терміни в галузі екологічної експертизи;
 • мету, завдання і принципи екологічної експертизи;
 • структуру екологічної експертизи в Україні;
 • об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи;
 • загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи;
 • форми екологічної експертизи (державна, громадська та інші);
 • державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи;
 • статус експерта екологічної експертизи;
 • права та обов’язки замовників екологічної експертизи;
 • порядок проведення екологічної експертизи;
 • відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу;
 • нормативно-правові акти, які регламентують порядок здійснення державної екологічної експертизи.
 • вміти:
 • основні поняття і терміни в галузі екологічної експертизи;
 • мету, завдання і принципи екологічної експертизи;
 • структуру екологічної експертизи в Україні;
 • об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи;
 • загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи;
 • форми екологічної експертизи (державна, громадська та інші);
 • державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи;
 • статус експерта екологічної експертизи;
 • права та обов’язки замовників екологічної експертизи;
 • порядок проведення екологічної експертизи;
 • відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу;
 • нормативно-правові акти, які регламентують порядок здійснення державної екологічної експертизи.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є аналіз та еколого-експертна оцінка проектованих та діючих екологічно небезпечних антропогенних об’єктів з метою підготовки відповідних рішень щодо їхньої реалізації; небезпечних екологічних ситуацій та змін стану навколишнього середовища, зумовлених техногенною діяльністю.

Дисципліна скерована на розвиток у студентів професійного підходу до вирішення конкретних проблем, пов’язаних із екологічною експертизою стану об’єктів промислового виробництва та небезпечних екологічних ситуацій, зумовлених антропогенним впливом.

Міждисциплінарні зв’язки: Для успішного вивчення дисципліни «Екологічна експертиза» студенту необхідні знання з фундаментальних та спеціальних дисциплін – хімія, фізика, екологія, загальна біологія, ґрунтознавство, радіоекологія, екологічний моніторинг, засвоївши які студент отримає необхідні навики для здійснення еколого-експертної оцінки об’єктів.

Рекомендована література: 

1.Закон України «Про екологічну експертизу» (від 09.02.95р.) зі змінами та доповненнями. – 18 с.

2.ДБН А.2.2-1-95. Склад та зміст матеріалів ОВНС. Мінекобезпеки України, 1996. – 28 с.

3.Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи. Мінекобезпеки України, 1995. – 25 с.

4.Андрейцев В.А., Пустовойт М., Калиновский С. та ін. Екологічна експертиза: право і практика. К. 1992. – 206 с.

5. Антоняк Г.Л., Cнітинський В.В., Панас Н.Є., Сологуб Л.І. Екологічна експертиза: Науково-методологічні основи. Навчальний посібник – Львів: Видавництво ЛДАУ, – 2004. – 87 с.

6.Бухвалов В.А., Богданова Л.В. – М.: Экологическая экспертиза, 1995. – 366 с.

7.Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 384 с.

8.Мингазова Н.М. Экологическая экспертиза. (Ч.1.), Научно-теоретические и правовые основы. М., 2001. – 405 с.

9.Кораблева А.И. Введение в экологическую экспертизу. – Днепропетровск, 2000. – 144с.

10.Позаченюк Е.А. Введение в геоэкологическую экспертизу. Междисциплинарный подход, функциональные типы, объектные ориентации. – Симферополь: Таврия, 1999. – 413 с.

11.Справочник по экологической экспертизе проектов / Под ред. М.А.Пустовойта. – К.: Урожай, 1986. – 191 с.

12.Андрейцев В. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. – К., 1990.

13.Порфирьев Б. Организация экологической экспертизы в развитых капиталистических странах. – М., 1988. – 56 с.

14.Географическое обоснование экологических экспертиз / Под ред. Т. В. Звонковой – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 318 с.

15.Порфирьев Б. Н. Экологическая експертиза и риск технологий. – М.: ВИНИТИ, 1990. –204с.

16.Бойчук Ю.Д. Основи екології та екологічного права. – К., 2005. – 368 с.

17.Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Київ: Атіка, 2000 р.

18.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 720 с.

19.Гавриленко О.П. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування: Навч. посібник. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 332 с.

20.Хоружая Т.А. Оценка экологической опасности: Учеб. для вузов. – М.: Приор, 2002. – 208с.

 

Форми та  методи навчання: _____Лекції, самостійна робота________

                                                                         (лекції, практичні, семінарські  заняття, консультації, самостійна робота)

Форма  звітності:  ________________________залік___________________

                                                                                                               (екзамен, залік)