Мамчур Звенислава Ігорівна

Мамчур Звенислава Ігорівна

Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології . Закінчила кафедру ботаніки та фізіології рослин біологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка у 1988 році.

Кандидат біологічних наук з 1997 року, тема кандидатської дисертації "Епіфітні мохоподібні промислових міст Львівської області", захищена у 1997 році в інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного (Київ). Доцент з 2000 року.

E-mail:  dzvinkamamchur@gmail.com

Тел.: (032) 239-46-40

Наукові інтереси: екологічна освіта, охорона рослинного світу, фітоінвазії

Наукова діяльність: бріологія; епіфітні мохоподібні: видовий склад, екологія, колонізація, поширення в умовах урбанізованого середовища; токсикотолерантні та чутливі види бріофлори; антропогенна трансформація бріофлори в умовах урбанізації; бріоіндикація атмосферного повітря промислових міст Львівської області; бріоіндикаційне картування; методи пасивного та активного моніторингу за допомогою мохоподібних;

Участь у Соросівському проекті Assessment of Pollution of Lviv's Water Basins: Facts, Perceptions and Recomendations" (Оцінка рівня забруднення водойм Львова: факти, розуміння, рекомендації).

Перелік навчальних дисциплін:

Екологія грибів з основами фітопатології ІІІ курс, ІV курс; ІV курс V курс заочного навчання

Магістерський семінар – 1 курс магістерський, 2 курс магістерський

Фіторізноманіття  - 1 магістерський (заочна форма навчання)

Охорона  рослинного світу й мікобіоти – 1 курс магістерський (стаціонарна форма навчання)

Освіта для сталого розвитку / Історія екологічної думки – 2 курс магістерський (стаціонарна і заочна форма навчання)

Ландшафтний дизайн – 1 курс (заочна форма навчання)

 

Основні публікації

 1. Mamchur Z. Epiphytic mosses of two assotiations from the Lvov region / Z. Mamchur //Abstracts 7-th Meeting of the Central and East European Bryological Working Groop (GEBWG) 25-30 June, 1990.- Kirowsk Apatity, USSR, - P.44 - 45.
 2. Мамчур З.И. Анализ эпифитных обрастаний парков города Львова / З.И. Мамчур,  О.Т. Демкив // Конф., посвящ 90-летию со дня рожд. A.C. Лазаренко «Бриология в СССР, ее достижения и перспективы». – Львов. – 1991. – С. 143 -147.
 3. Демкив О.Т. Внутривидовая изменчивость и адаптационный потенции различных видов листостебельных мхов  / О.Т. Демкив, О.Р. Кардаш, З.И. Мамчур // Цитология. – 1991. – 33, 5. – С. 98-100.
 4. Данилків І.С. Видовий склад епіфітних мохів в умовах забруднення цементного заводу / І.С. Данилків, О.Т. Демків, З.І. Мамчур // Український ботанічний журнал. – 1993. –  Т.50, № 6. – С. 67 – 70.
 5. Мамчур З.І. Поведінка вищих рослин в умовах урбанізації (на прикладі урбоекосистеми м. Львова) / З.І. Мамчур,  Б.Г. Проць //Український ботанічний журнал. – 1996. – Т.53, № 5. – С. 611 -614.
 6. Данилків І.С. Мохоподібні – Bryophyta /І.С. Данилків, О.Т.Демків, О.В.Лобачевська, З.І. Мамчур// Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. – Київ. – 1997. – С. 190-198; 576 -592.
 7. Мамчур З.І. Епіфітні мохоподібні м. Львова й околиць / З.І. Мамчур //Укр, ботан. журн., К., 1998. – Т 55. № 3. – С. 279 - 287.
 8. Мамчур 3.І. Теоретичні аспекти загальної екології / 3.І. Мамчур // Навчальні матеріали на допомогу студентам. Львів. – 2001. – 21с.
 9. Данилків І.С. Мохоподібні українського Розточчя / І.С. Данилків, О.В. Лобачевська, З.І. Мамчур, М. І. Сорока // Львів. – 2002. – 320 с.
 10. Мамчур 3.І. Антропогенна трансформація епіфітної бріофлори м. Львова та його околиць / 3.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. біол. –  2003. –  Вип. 34. – С. 135-141.
 11. Мамчур З.І. Поширення епіфітних мохоподібних в умовах урбанізованого середовища / З.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Ceр. біол. –  2004. – Вип. 36. – С. 70-77.
 12. Мамчур З.И. Анализ состояния водных объектов г. Львова и их использование с рекреационной целью / З.И. Мамчур, Л.С. Вовканыч, И. С. Хамар // Вестник БГТУ. –  2004. – №8, часть III. – С. 46-48.
 13. Мамчур З.І. Бріоіндикація забруднення повітря у місті Львові та на околицях / З.І.  Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2005. Вип. 40. – С. 59-67.
 14. Осипова К.П. Поширення амброзії полинолистої (Ambrosia artemisifolia L.) на території міста Львова / К.П. Осипова, А.В. Степанова,  З.І. Мамчур // Молодь і поступ біології: тези доп. ІІ Міжн. конф. студентів та аспірантів (21-24 березня 2006 року, м. Львів). –  Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 113-114.
 15. Мамчур З.І. Мохоподібні в умовах різних ступенів гемеробності / З.І. Мамчур // Матеріали ХІІ  з’їзду Українського ботанічного товариства  (15-18 травня 2006 року, м. Одеса). – Одеса, 2006. - С. 237
 16. Мамчур З.І. Бріоіндикація забруднення повітря у місті Львові та на околицях / З.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. Біол. – 2005. Вип. 40. – С. 59-67.
 17. Мамчур З. Екологічна характеристика листяних мохів Шацького національного природного парку / З. Мамчур, А. Савицька // Вісник Львівського університету. Сер. Біол. – 2006. Вип. 42. – С. 38-47.
 18. Мамчур З. И. Бриоиндикация загрязнения атмосферного воздуха в городе Львове (Украина) и окрестностях при помощи эпифитных мохообразных / З. И. Мамчур // Матер. междун. конф. «Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон» (25 – 27 октября 2006.) – СПб.: изд. РГГМУ, 2006. – С. 71 – 73.
 19.  Mamčur Zwenyslawa Wykorzystanie dziedzictwa religijnego parków narodowych Ukrainy Zachodniej w edukacji ekologicznej i w dzialalnosci duchowo-oswiatowej / Zwenyslawa Mamčur, Jurij Zinko //Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej. XVI Seminarium Sacrum i przyroda. – Ojcow. – 2008. – S. 19 – 26.
 20. Лобачевська О. В. До 85-річного ювілею Купави Остапівни Уличної / З. І. Мамчур, Т. Г. Кулик, О. В.  Лобачевська // Біологічні студії – Studia biologica, 2009. – том 3/№1. – С. 105 – 114.
 21. Мамчур З.І. Епігейні мохи Шацького національного природного парку / З.І. Мамчур // Матер. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» (20 – 13 вересня 2009, смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 61 – 63.
 22. Мамчур З.І. Урбанофільні епіфітні мохоподібні / З.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. Біол. – 2010. Вип. 54. – С. 115 – 122.
 23. М. Вахрамеєва, І. Тимченко, З. Мамчур, Т. Хміль, О. Жук. Науковий доробок Михайла Загульського / М.Вахрамеєва, І. Тимченко, З. Мамчур [та ін.] // Вісник Львівьского університету. Сер. Біол. – 2011. Вип. 56. – С. 260 – 262.
 24. Mamčur Z. Rośliny biblijne w Ogrodzie Botanicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki / Zvenysłava Mamčur, MariaNadraga, Andrij Prokopiw // Człowiek w Ogrodzie Pana (XX Seminarum Sacrum i Przyroda). – Ojców, 2012. – S. 147-150.
 25. Mamčur Z. Cerkiew i obszary chronione Galicji – historia i stan obecny / Zvenysłava Mamčur, Jurij Zinko, Inna Sirenko // Człowiek w Ogrodzie Pana (XX Seminarum Sacrum i Przyroda). – Ojców, 2012. – S. 141-146.
 26. Мамчур З. Особливості епіфітних бріофітів в умовах урбоекосистем / З. Мамчур, І. Більська // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2013. – Вип. 61. – C. 125 – 132.
 27. Тасєнкевич Л.О., Мамчур З.І., Хміль Т.М., Жук О.О. Іменні колекції ХІХ-ХХ століть у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2013. Випуск 65. – С.112-120.
 28. Zvenyslava Mamchur, Yuriy Zinko. Centres of Religious Tourism in Western Ukraine as Sites of Intercultural Dialogue. Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej. – Krakow, 2013. – S. 127-140.
 29. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія  грибів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»), 2013. – 600 с.
 30. Зінько Ю., Сакрально-релігійні ландшафти Західної України / Зінько Ю., Мамчур З., Рутинський М. // Сакральний ландшафт. – Краків – Львів, 2014. – С. 85-94.
 31. Мамчур З. Маршанціофіти Чорногори (Українські Карпати) / З. Мамчур, М. Чуба,  А. Мамчур // Історичні і сучасні аспекти вивчення біоти Карпат : Матеріали наукової конференції присвяченої 60-річчю Високогірного біологічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Кваси, 27–30 липня 2015 р.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 44–46. 
 32. Мамчур З. Антоцероти та печіночні мохи Волинського Полісся / З. Мамчур, М. Чуба// Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 10–13 вересня 2015 р.).  – Львів : СПОЛОМ, 2015. –  С. 59–61.
 33. Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, В. Гончаренко, А. Прокопів, О. Жук, М. Сеник, З. Мамчур, О. Дика, А. Новіков, М. Пірогов – Львів: Бона, 2011. – 124 с.
 34. Тасєнкевич Л. ​Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник, М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков, Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 168 с.
 35. Мамчур З. Антоцероти та печіночні мохи Волинського Полісся / З. Мамчур, М. Чуба// Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 10–13 вересня 2015 р.).  – Львів : СПОЛОМ, 2015. –  С. 59–61.
 36. Мамчур З.,Чуба М. Екологічні особливості синантропної флори території центральної щільної забудови міста Львова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2016. Т. 10, № 1. С. 143-154. 
 37. Wrzesień M, Denisow B, Mamchur Z, Chuba M, Resler I. Composition and structure of the flora in intra-urban railway areas / M. Wrzesień, B. Denisow, Z. Mamchur, M. Chubа, I. Resler// Acta Agrobot. – 2016;69(3):1666. http://dx.doi. org/10.5586/aa.1666 
 38. Мамчур З. І. Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова / З. І. Мамчур, М. В. Чуба, Ю. А. Драч . Біологічні Студії, 2017. Т. 11(1): 135-146.

 39. Мамчур З. Мохоподібні і судинні рослини на території залізниці міста Львова / З. Мамчур, М. Чуба,
  Ю. Драч. Вісник Львівського університету. Серія біологія. 2017. Вип. 73. С. 54-65

 

Посібники, каталоги:

 • Мамчур З.І. Літня навчальна практика з ботаніки. Навчально-методичний посібник для студентів біологічного факультету / З.І. Мамчур, А.В.Одінцова // – Львів, 2007. – 176 с
 • Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW)(каталог) / укладачі: Мамчур З.І., Хміль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 176 с.
 • Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 399 с.
 • Хміль Т.С., Мамчур З.І., Кондратюк С.Я. Колекція мохів Антона Ремана з Південної Африки в гербарії Львівського національного університет імені Івана Франка (LW). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 134 с.
 • Калинець-Мамчур З.І., Пірогов М.В. Мікологія. Альґологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. – Львів, 2012. – 104с.
 • Джура Н.М., Мамчур З.І. Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 120 с.
 • Програми ботанічних дисциплін. Частина І: методичні рекомендації до вивчення ботанічних курсів для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія ⁄ Укл.: Н.О. Калінович, З.І. Мамчур, А.І. Прокопів, Л.О. Тасєнкевич. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 52 с.
 • Програми ботанічних дисциплін. Частина ІІ: методичні рекомендації до вивчення ботанічних курсів для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія / Укл.: Н.О. Калінович, Л.О. Тасєнкевич, О.С. Климишин, С.Я. Кондратюк, З.І. Мамчур, А.В. Одінцова та ін. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 124 с.
 • Лабораторний практикум із курсу "Екологія грибів з основами фітопатології" / укл.: З.І. Мамчур, Г.Л. Антоняк, Я.Ю. Бублик.- Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. - 104 с.