Боднар Лідія Степанівна

Посада: доцент кафедри генетики та біотехнології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 296-47-68

Профіль у Google Scholar:

Курси

Публікації

 1. Федоренко В.О., Черник Я.І., Максимів Д.В., Боднар Л.С. Задачі та вправи з генетики. – Львів: Оріана Нова, 2008. – 598 с.
 2. Андрейко О.Ю. Дослідження харчових ароматизаторів як об’єктів санітарно- епідеміологічної експертизи / О.Ю. Андрейко, Л.С. Боднар, С.С. Чумаченко, І.В. Боднар // Зб. наук. праць конференції «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни» – Львів : 2011р. – С. 43-47.
 3. Bodnar I.V. Study of mutagene activity of newsyntized flavours suckling and fruit row, used for pastry production. / I.V. Bodnar, C.Y. Dumin, T.O. Tarnavska, S.M. Shcherbakov, L.S. Bodnar // Матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.», 13–17 червня 2011р., Одеса. – 2011. – С.207.
 4. Боднар І.В. Індукування хромосомних аберацій у Allium cepa L. зразками новосинтезованих харчових ароматизаторів / І.В. Боднар, С.М. Горбулінська, О.С. Андрейко, Л.С. Боднар // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 56. – С. 121–128.
 5. Боднар І.В. Оцінка мутагенної активності новосинтезованих харчових ароматизаторів з використанням про- і еукаріотичних тест-систем / І.В. Боднар, Л.С. Боднар // Довкілля і здоров’я. – 2012. – №1 – С. 70 – 75.
 6. Боднар І.В. Ароматизатори харчової промисловості як індуктори хромосомних аберацій у Mus musculus та Allium cepa / І.В. Боднар, С.М. Щербаков, Х.Я. Думін, С.М. Горбулінська, Л.С. Боднар // IX з’їзд Товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова : зб. наук. праць. – Київ, 2012. – Т.3. – С. 157–162.
 7. Черник Я.І., Максимів Д.В., Боднар Л.С., Матійців Н.П., Горбулінська С.М., Голуб Н.Я. Біологія індивідуального розвитку тварин / навч. посібник. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 168 с.
 8. Боднар І. Порівняльна характеристика харчових ароматизаторів різних виробників щодо мутагенної активності / І. Боднар , О. Ільков, С. Горбулінська, Л. Боднар // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2014. – Вип. 64. – С. 193 – 199.
 9. Баранов В. Токсикологічний аналіз води дренажних канав і золи золовідвалів Добротвірської ТЕС / В. Баранов, А. Баня, Л. Боднар, І. Блайда, О. Карпенко // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2014. – Вип. 65. – С. 238 – 244.
 10. Боднар І. Дія ароматизаторів кондитерського виробництва на виникнення домінантних летальних мутацій і рекомбінацій у Drosophila melanogaster / І. Боднар, С. Стахів, І. Дарчик , Л. Боднар // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2014. – Вип. 66. – С. 120 – 126.
 11. Arapetyan E. Seed conservation under- 1960C in Liquid Nitrogen. The Use of Paper Tubes for Seed Cryopreservation / E. Arapetyan, Yu. Usatenko, L. Bodnar, R. Serkiz // Proceedings of 13-th Cryogenetics 2014 IIR International Conference; Prague, Czech Republic, April 7-11, 2014. France, IIF – IIR, 2014. –P. 17–20.
 12. Боднар І.В. Виявлення змін на генному рівні у Salmonella typhimurium за дії ароматизаторів продуктів харчування /І.В.Боднар, О.Ю.Андрейко, Л.С.Боднар // Вісник Харківського університету імені В.Н.Каразіна. Серія Біологія. – 2015. – Вип. 18, №1079. – С.65–70.
 13. Боднар І.В. Корекція вітамінними хіміопревентнрами мутагенних фонів, спричинених дією ароматизаторів продуктів харчування / І.В.Боднар, О.С.Зубко, Л.С.Боднар // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць. – Т. 16. – Київ, Українське товариство генетиків і селекціонерів, 2015. – С.183–188.
 14. Горбулінська С. Проблемне навчання як засіб формування знань з генетики та біотехнології у профільній загальноосвітній школі / С. Горбулінська, Л. Боднар // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць / ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск 11. – С. 165 – 172.
 15. Щербакова О. В. Характеристика фенотипових змін та генетичний аналіз нейродегенеративної мутації 3,5,8 Drosophila melanogaster / О. В. Щербакова, Л. С. Боднар, С. М. Горбулінська, Я. І. Черник // Вісник Харківського університету імені В. Н. Каразіна. Серія Біологія – 2016. – Вип. 19, №26. – С. 85 – 90.
 16. Боднар І. В. Виявлення змін на хромосомному рівні в еукаріотичних організмів за дії синтетичних ароматизаторів продуктів харчування та корегування їх за допомогою вітамінних хіміопревентерів / І. В. Боднар, О. С. Зубко, О. В. Щербакова, С. М. Горбулінська, Л. С. Боднар // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць. – К: 2016. – Т. 18. – С.67 – 71.

Біографія

Народилася 4 жовтня 1958 року у Львові. В 1976 році закінчила з золотою медаллю середню школу № 49 м. Львова і в цьому ж році поступила на біологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціалізацією “генетика”. В 1981 році з відзнакою закінчила навчання в університеті і поступила в аспірантуру на кафедру генетики. З 1986 року працювала молодшим науковим співробітником. У1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему:”Выражение гена Adh в зависимости от возраста и генотипа Drosophila melanogaster“.

З 1992 по 1999р. працювала асистентом кафедри генетики та біотехнології, а з 1999р. – доцент цієї кафедри. Читає загальні курси “Біологія індивідуального розвитку” та „Генетика” для студентів заочного відділення і для студентів-екологів денної та заочної форми навчання біологічного факультету. Підготувала та читає спецкурси ” Мутагенез та репарація”, “Популяційна та еволюційна генетика”, “Молекулярні механізми генетичних процесів”, “Екологічна генетика”, проводить лабораторний практикум з генотоксикології, семінарські та практичні заняття. Була науковим керівником проекту “Вивчення впливу мутагенних і канцерогенних факторів забруднення навколишнього середовища на генетичну безпеку в Західному регіоні України”, який виконувався в рамках державної програми “Захист генофонду населення України” (ДКНТ України). З 2000р. була співкерівником проекту “Створення системи генотоксикологічних досліджень для оцінки мутагенного фону навколишнього середовища” ( Програма моніторингу довкілля України). Є автором і співавтором понад 110 друкованих праць. Співавтор посібника “Задачі та вправи з генетики” (2008р.), навчального посібника “Біологія індивідуального розвитку тварин” (2013р.). Керувала дисертаційною роботою Фединяк А.В., яка присвячена мутагенному забрудненню природних водойм та питної води на Львівщині та можливим шляхам знешкодження цих забруднень за допомогою природних та штучних сорбентів. Була науковим керівником аспіранта кафедри Ревеги О.М. на тему “Застосування природних сорбентів для зменшення мутагенних фонів рідких токсичних стоків з різних галузей промисловості”. З 2010р. керує дисертаційною роботою аспірантки Боднар І.В. “Мутагенність харчових ароматизаторів синтетичного походження та можливі шляхи її зменшення”. Галузі наукових інтересів – генотоксикологія, мутагенне забруднення довкілля, антимутагенез, канцерогенез. Стажувалась в Інституті медичної генетики (м. Київ, 1996р.), в Інституті спадкової патології АПН України (Львів, 2001р., 2005р. ), Інституті біології клітини НАН України (м. Львів, 2008р., 2013р.).

З 01.01.2010 по 31.12.2012 співкерівник теми (в межах робочого часу), № державної реєстрації 0110U003145 “Drosophila melanogaster як модельний об’єкт молекулярно-генетичних досліджень нейродегенеративних захворювань і м’язових дистрофій людини, а також як тест-система для оцінки мутагенної дії чинників довкілля”. З 01.01.2013 по 31.12.2015 рік є співкерівником теми в межах робочого часу “Генетичний контроль нейродегенерацій мозку і м’язових дистрофій у Drosophila melanogaster та вивчення мутагенної активності харчових ароматизаторів з використанням про- та еукаріотичних тест-систем”.

З 1999 року керувала науковим гуртком «Генетика» при МАН Львівської області. За вагомі досягнення у підготовці переможців і призерів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України нагороджена: подякою від президиії Львівської обласної Малої академії наук (2003р.); грамотою головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2004р.); подякою Львівської обласної держадміністрації (2005р.), грамотою Міністерства освіти і науки України (2006р.). Вчений секретар та скарбник Львівського відділення Товариства генетиків та селекціонерів ім. М.І. Вавілова.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!