Cанагурський Дмитро Іванович

Посада: професор кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar:

Курси

Публікації

 1. Мажак К.Д. Біометричний аналіз прооксидантно-антиоксидантної рівноваги за дії гелій-неонового лазерного випромінювання та озонованого фізіологічного розчину у  крові хворих на туберкульоз легень на тлі хіміотерапії / К.Д. Мажак, О.О. Отчич, Д.І. Санагурський / Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – №3 (71). – С. 47-55.
 2. Бішко О.І. Вміст первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у тканинах щура за дії гістаміну та гіпохлориту натрію / О.І. Бішко, Н.П. Гарасим, Д.І. Санагурський // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2014. – Т. 8, №2. – С. 75–90.
 3. Отчич О.О. Дія комплексної озоно- і лазеротерапії на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу у крові хворих на туберкульоз легень в інтенсивній фазі хіміотерапії / О.О. Отчич, К.Д. Мажак, Д.І. Санагурський // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2014. – Т. 8, № 2. – С. 91–100.
 4. Яремчук М.М. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на біологічні об’єкти // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 65. – С. 34–49.
 5. Яремчук М.М. Процеси ліпопероксидації зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, М.В. Дика, Д.І. Санагурський // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 82–89.
 6. Стадник И.В. Описание кинетической модели изменений систем генетического контроля клеток в состоянии пролиферации и дифференциации / И.В. Стадник, Д.И. Санагурский // Биофизика. – 2014. – Т. 59, № 4. – С. 732–739.
 7. Бішко О.І. Система антиоксидантного захисту у печінці та нирках щура за впливу гістаміну та гіпохлориту натрію / О.І. Бішко, Н.П. Гарасим, Д.І. Санагурський // Експерементальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2014. – Т. 3, № 67. – С. 33–43.
 8. Мажак К.Д. Вплив хіміоозонотерапії на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз крові у хворих на туберкульоз легень / К.Д. Мажак, О.О. Отчич, Г.А. Іванов, Д.І. Санагурський // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013. – №4 (64). – С. 32-40.
 9. Стадник І. Кінетична модель змін генетичного контролю клітин у стані проліферації та диференціації / І. Стадник, Д. Санагурський // Біофізичний вісник. – 2013. – Т. 1, № 29. – С.63– 70.
 10. Отчич О.О. Мембранозалежні процеси в еритроцитах крові хворих на туберкульоз легень за впливу гелій-неонового лазерного випромінювання / Отчич О.О., К.Д. Мажак, Г.А. Іванов [та ін.] // Біологічні студії/Studia Biologica. – 2013. – T.7, № 2. – С. 65-74.
 11. Яремчук М.М. Зміна ферментативної активності Na+, K+-АТФази зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М.М. Яремчук, С.М. Мандзинець, М.В. Дика, М.В. Бура, Д.І. Санагурський // Біофізичний вісник. – 2013. – Вип. 30, № 2. – С. 95–101.
 12. Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах : монографія / Н. П. Головчак, А. В. Тарновська, Г. І. Коцюмбас, Д. І. Санагурський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 250 с.
 13. Санагурський Д.І. Окисна модифікація білків у зародках в’юна Misgurnus Fossilis L. упродовж ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію / А.Р. Зинь, Н.П. Головчак, Д.І.  Санагурський // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 61. – С. 11-19.
 14. Санагурський Д.І. Вплив гіпохлориту натрію на проксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в’юна протягом раннього ембріогенезу / А.Р. Зинь, Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, М.Б. Галан, Д.І. Санагурський // Біологічні студії/ Studia Biologica. – 2012. – Т. 6, № 1. – С. 67–76.
 15. Санагурський Д.І. плив випромінювання синього та зеленого спектра на процеси ліпопероксидації зародків в’юна / О.М. Семочко, С.М. Мандзинець, М.В. Бура, Д.І. Санагурський [та ін.] // Фізика живого. – 2012. – Т. 19, N 2. – С. 24–31.
 16. Отчич О.О. Оцінка окремих показників крові прооксидантно-антиоксидантної рівноваги при застосуванні хіміоозонотерапії деструктивних форм туберкульозу легень / О.О. Отчич, М.К. Мажак, Д.І. Санагурський // Біологічні студії. – 2010. – Т4, №3. – С. 45-54.
 17. Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Малік С.О., Санагурський Д.І. Вплив гіпохлориту натрію на процес перекисного окислення ліпідів у різних ділянках головного мозку свиней на тлі хронічного Т-2 токсикозу // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2007.– № 3 (39). – С. 40-44.
 18. Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Малік С.О., Санагурський Д.І. Активність ферментів антиоксидантного захисту у головному мозку курей // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2008. – № 2 (42). – С. 37-41.
 19. Окань А. М., Санагурський Д. І. Оптимізація роботи Na+,K+-ATPази.// Харківський біофізичний вісник. – 2008. – Вип. 1(20). – С. 65 – 72.
 20. Санагурський Д. І. Об’єкти біофізики : Монографія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 522 с.
 21. Целевич М. В., Мандзинець С. М., Санагурський Д. І. Кінетичні характеристики Na+, K+-АТФази клітин зародків в’юна / М. В. Целевич, С. М. Мандзинець, Д. І. Санагурський // Вісник Харків. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія Біофізичний вісник. – 2008. – Вип. 1 (20). – С. 28-36.
 22. Mandzynets S. M., Tselevych M. V., Sanagursky D. I. Avermectins: concentration-dependent effects on adenosine triphosphatase in loach embryos of m. fossilis l. during early development / S.M. Mandzynets, M. V.Tselevych, D. I. Sanagursky // Biological Motility: Achievements and Perspectives: Materials of Symposium, Pushchino, 11-15 May 2008. – Pushchino, Foon-Vek, 2008. – Vol. 1. – P. 162-164.
 23. Мандзинець С. М., Бура М. В., Санагурський Д. І. Електрофізіологічні характеристики мембран зародків в’юна за дії авермектину / С. М. Мандзинець, М. В. Бура, Д. І. Санагурський // Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього: Матеріали VIІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених, 7-9 квітня 2009 р. – Ужгород, 2009. – С. 101-102.

Біографія

Д.І. Санагурський народився у с.Жовчів, Рогатинського району, Івано-Франківської області. Закінчив хімічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка  за спеціальністю «хімічна кібернетика» у 1970 році та почав працювати  молодшим науковим співробітником у Львівському відділенні Інституту біохімії ім. О.В.Паладіна АН УРСР.  У 1977 р. вперше для зародкових клітин в’юна зареєстрував коливання трансмембранного потенціалу, синхронні з клітинними циклами поділу. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Трансмембранний потенціал у ранньому ембріогенезі  в’юна (Misgurnus fossilis L.) за дії гормональних препаратів» . З 1987 по 1997 роки працював у Львівському державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів і кормових добавок старшим науковим співробітником, згодом завідувачем лабораторії інструментальних методів контролю, яку особисто спланував і створив. У Львівському національному університеті працює з 1997 р. як завідувач кафедри біофізики та математичних методів у біології.
Докторська дисертація на тему: «Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і моделі» була захищена Д.І.Санагурським у 2006 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди

27 вересня 2017 р. присвоєно почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка” Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!