Черник Ярослава Іванівна

Посада: доцент кафедри генетики та біотехнології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 296-47-68

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

механізми нестабільності геному, генетика розвитку, нейрогенетика, генетика міопатій.

Курси

Публікації

 1. Груник Н., Могиляк І., Сенів О., Черник Я. Чутливість нейродегенеративних мутантів Drosophilamelanogaster групи sws до умов оксидативного стресу// ІІ Міжнар. конф. “Дрозофіла в екпериментальній генетиці та біології“ : зб. наук. праць. – Одеса : Печатний дом, 2010. – С. 89–92.
 2.  Максимів Д.В., Макаренко О.М., Черник Я.І. Корекція розвитку нейродегенеративних процесів у мутантівDrosophilamelanogaster за допомогою комбінованої поетапної дії лікарських засобів // Архів психіатрії. – 2010. – 1(60). – С.29–33.
 3. .Матійців Н., Чад М., Труш О., Макаренко О., Черник Я. Вплив препарату Мітохондрин-2 на нейродегенеративний фенотип мутантів swisscheeseDrosophilamelanogaster // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т.X. –  №3(37). – С.158–161.
 4. Рішко В. М. Фенотипи Drosophilamelanogaster, зумовлені порушеннями функціонування дистрофіну та дистроглікану / В.М. Рішко, Н.Я. Голуб, Я.І. Черник // Біополімери і клітина. – 2011. – Т.27, №6. – С. 423–431.
 5. Могиляк І.І. Чутливість нейродегенеративних мутантів Drosophilamelanogaster групи Swisscheeseдо умов оксидативного стресу / І.І. Могиляк, Н.П. Матійців, Н.І. Груник, Я.І. Черник // Біополімери і клітина. – 2011. – Т.27, №6. – С. 453–458.
 6. Матійців Н.П. Пошук генів-кандидатів, що зумовлюють нейродегенеративний фенотип у мутантівDrosophilamelanogaster  за Х-хромосомою / Н.П. Матійців, І.І. Могиляк,  Я.І. Черник // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 57. – С. 111–117.
 7. Шаловило Ю. Вплив імовірних генів-модифікаторів nAchR?-30D та Cam на прояв мутантного дистрофінового фенотипу у Drosophila melanogaster / Ю. Шаловило, Я. Черник, Р. Білий, Н. Голуб // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 57. – С. 102–110.
 8.  Матийцив Н.П. Влияние церебрала и митохондрина-2 на жизнеспособность и динамику развития дегенеративных изменений ткани мозга мутантов Drosophilamelanogaster/ Н.П. Матийцив, А.Н. Макаренко, Я.И. Черник // Биофармацевтический журнал. – 2012. – Т.4, №4. – С. 54–56.
 9. Рішко В.М. Вплив функціонального нокауту генів DysDg,Camcapt у нервовій тканині на локомоторну активність та життєздатність Drosophilamelanogaster / В.М. Рішко, Я.І. Черник // Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2012. – Т.10, №1. – С. 71–77.
 10. Черник Я.І., Максимів Д.В., Матійців Н.П., Боднар Л.С., Горбулінська С.М., Голуб Н.Я. Біологія індивідуального розвитку тварин / Я.І. Черник, Д.В. Максимів, Н.П. Матійців та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 168 с. – (Серія “Біологічні Студії”).
 11.  Голуб О. Зміни фенотипових ознак у дистрофінових мутантів Drosophilamelanogaster за впливу додаткових копій генів nAchR?-30DCamSema-1a та Sema-2a / О. Голуб, Я. Черник, Р. Білий, Н. Голуб // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 61. – С. 83–90.
 12. Вітушинська М. Чутливість до умов оксидативного стресу, тривалість життя та нейродегенеративні зміни в структурі мозку у мутантів Drosophilamelanogaster за генами супероксиддисмутази / М. Вітушинська, Н. Матійців, Я. Черник // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 62. – С. 108–116.
 13. Могиляк І. Вплив тканинно-специфічного функціонального інгібування гена sws на формування структури складного ока Drosophilamelanogaster / І. Могиляк, Н. Матійців,  Я. Черник // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 62. – С.117–122.
 14. Боруцька В. Вплив гена кальмодуліну з втраченою функцією на прояв фенотипових ознак і рівень іонів Ca2+ у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster. / В. Боруцька, Х. Дронська, Я. Черник, Н. Голуб // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 66. – С. 127–135.
 15. Матійців Н. Інактивація супероксиддисмутази у нейронах не впливає на розвиток нейродегенеративних змін у мозку Drosophila melanogaster/ Н. Матійців, М. Вітушинська, Я. Черник // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 66. – С. 135–142.
 16. Труш О.Модифікуючий вплив Wolbachiaна нейродегенеративний фенотипDrosophilamelanogaster О. Труш, Н. Матійців, Ю. Наконечна, С. Саранцева, Я. Черник // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 66. – С.142–151.
 17. Trush O. Distribution and functioning of SWS-protein in the nervous system of Drosophila sws –mutants on the larval stage / O. Trush, N. Matiytsiv, G. Kislik, S. Sarantseva, Ya. Chernyk // The 11th japanese Drosophila research Conference: abs.book – Kanazawa, 2014. – P. 69a.
 18. Vitushynskа M. V. I. Influence of Tissue-Specific Superoxide Dismutase Genes Expression in Brain Cells on Drosophila melanogaster:Sensitivity to Oxidative Stress and Viability / Vitushynskа M. V., Matiytsiv N. P. and Chernyk Y.  // Сytology and Genetics. – 2015. – Vol. 49, № 2. – Р. 95–101.
 19. Makarenko O. M. Neuroprotective propertics of the “Mitochondrin” (M-2) on Drosophila neurodegeneration model of glial pathology / O. M. Makarenko, N. P. Matiytsiv, M. V. Vitushynska, Y. I. Chernyk // 24 European Stroke Conference: abs.book – Vienna (Austria). 2015. – P. 128.
 20. Makarenko O. M. The influence of mitochondrin-2 and cerebrolysin on the survival of Drosophila melanogaster individuals with the functional knockout of Sod1 gene in glia / O. M. Makarenko, N. P. Matiytsiv, M. V. Vitushynska, Y. I. Chernyk // Brain Disord. Ther. – 2015. – V4. – № 5. – P. 76.
 21. Матійців Н.П. Терапевтичний вплив церебрала при нейродегенерації, викликаної порушенням функції гена swiss cheese у Drosophila melanogaster / Н. П. Матійців, Х. А. Дронська, Н. М. Артимович, А. Н. Макаренко, Я. І. Черник // Біологічні студії/Studia Biologica. – 2015. – Т. 9. – № 2. – C. 99–106.
 22. Borutska V. The influence of mutant gene Cam on life span, moving activity and Ca2+ concentration in dystrophy mutants of Drosophila melanogaster / V. Borutska, K. Dronska, Ya. Chernyk, N. Holub // 56th Annual Drosophila conference, 4–8 March 2015, Chicago, IL. – P. 608 A.

Біографія

Народилася в 1954 році у Львові. В 1976 р. закінчила з відзнакою кафедру біохімії Львівського університету ім.І.Франка. З 1976 по 1985 роки працювала на різних посадах (ст.лаборанта, інженера, наукового співробітника) в лабораторії радіаційної та фізико-хімічної біології. Була відповідальним виконавцем госпдоговірних і держбюджетних тематик. У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Алкоголь-, малат-, лактатдегідрогенази, ?-амілаза, аспартат- і аланінамінотрансферази в процесі старіння Drosophila melanogaster” в Київському університеті ім.Т.Шевченка (наукові керівники – проф.Бердишев Г.Д., проф. Белоконь О.М.). У 1986-1990 роках працювала асистентом кафедри генетики ЛНУ ім.І.Франка, а з 1990 р. – доцент цієї кафедри. Вчене звання отримала в 1992 році. Читає загальні курси “Генетика”, “Біологія індивідуального розвитку”, спецкурси “Методи генетики та біотехнології”, “Генетичний аналіз”, “Генетика вищих еукаріот”, “Регулювання активності генів”. Стажувалася в Інституті молекулярної генетики РАН (Москва, 1990 р.), в Інституті спадкової патології АМН України (Львів, 1994 р.), в Інституті біології клітини НАН України (Львів, 1999 р., 2007 р., 2012 р.), в Університеті Дж. Вашінгтона (США, Сіетл, 2005 р.). Була головою предметної комісії з біології в ЛНУ ім.І.Франка (1997-1999 ). Є співавтором трьох видань тестів з біології для вступникіа у вищі навчальні заклади. Була науковим керівником проектів “Дослідження закономірностей і механізмів дестабілізації геному у лабораторних ліній і природних популяцій Drosophila melanogaster з зони Чорнобильської АЕС” (ДКНТ України), “Мінливість геному в процесі старіння і під впливом екстремальних факторів” (Міністерство освіти і науки України), співкерівником міжнародних проектів INTAS-Україна 96-1459 “Дегенерація і регенерація мозку: молекулярно-генетичний аналіз у дрозофіли” та CRDF UKB 1-2646-LV-05 “Дрозофіла як модельна система м’язової дистрофії: молекулярно-генетичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу”). Була відповідальним виконавцем тематики “Методичні підходи детекції мутацій, які спричинюють моногенні захворювання людини, та використання модельної тест-системи Drosophila melanogaster для вивчення молекулярно-генетичних механізмів виникнення цих захворювань” (Міністерство освіти і науки України, 2007-2009 рр.). Під її керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій, одна підготовлена до захисту, ще одна в процесі виконання експериментальної частини. Черник Я.І. є автором більше 160 наукових публікацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!