Джура Наталія Миронівна

Посада: доцент кафедри екології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239 4640

Наукові інтереси

екологічна та біологічна освіта, еколого-токсикологічна діагностика нафтозабруднених ґрунтів у процесі їх фіторемедіації, методи екологічних досліджень: моделювання, моніторинг, біоіндикація довкілля.

Курси

Публікації

Навчально-методичні праці, посібники:

 1. Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл.: Н.М. Джура, З.І. Мамчур – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 120 с.
 2. Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навчально-методичний посібник / Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 3. Педагогічна практика з екології : методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної практики студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл. : Н.М. Джура. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016 – 32 с.
 4. Мамчур З.І., Джура Н.М., Чуба М.В.  ПРАКТИКУМ  з «ЕКОЛОГІЇ ГРИБІВ З ОСНОВАМИ ФІТОПАТОЛОГІЇ» ТА «РАДІОЕКОЛОГІЇ» для  студентів-екологів заочної форми навчання. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017 – 104 с.

Патенти:

 1. Патент 16345 Україна, МПК (2006) А01В 79/00 А01В 79/02 (2006.01) А01С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Н.М. Джура, О.І. Терек, О.М. Цвілинюк. – №U200511816; Заявл. 12.12.05; Опубл. 15.08.06; Бюл. №8. – 7 с.
 2.  Патент на корисну модель 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек – №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р.
 3. Патент 73287 Україна, МПК А01В 79/02 С 1/00. Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою / О.І. Величко, О.І. Романюк, Н.М. Джура, О.І. Терек: заявники – Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №u201114214; заявл. 01.12.2011; опубл. 23.09.2012; Бюл. №18.

 

Вибрані наукові праці:

 1. Мекіч М. Ферментативна активність нафтозабруднених ґрунтів у процесі фіторекультивації рослинами кукурудзи (Zea mays L.) / М. Мекіч, Н. Джура, О. Терек // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2015. – Вип. 69. С. 140–147.
 2. Мекіч  М.З. Функціональне і прикладне значення біологічної активності ґрунту / Мекіч М.З., Джура Н.М., Терек О.І. // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2013. – Том 7, №3. – С. 183-198.
 3. Горон М.З. Фітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів / М.З. Горон, Н.М. Джура, О.І. Романюк, Л.З. Шевчик, Н.П. Сенечин, О.І. Терек // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2012. – Вип. 58. С. 185–192.
 4. Джура Н.М. Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic. (Vicia faba L.) / Н.М. Джура // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2011. – Вип. 57. С.117-124.
 5. Джура Н.М. Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2011. Том 5/№3. С. 183–196. (ISSN 1996-4536).
 6. Джура Н.М. Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту у забрудненому нафтою ґрунті / Н.М. Джура, О.М. Мороз, І.Б. Русин, О.Р. Кулачковський, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек // Грунтознавство. – 2010. – Т. 11, № 3-4. – С. 105-112.
 7. Джура Н. Використання рослин для рекультивації ґрунтів забруднених нафтою і нафтопродуктами / Н. Джура, О. Романюк, Я. Гонсьор, О. Цвілинюк, О. Терек // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 1-2. – С. 55-60.
 8. Джура Н.М. Вплив нафтового забруднення на вміст макро- та мікроелементів у рослинах Carex hirta L. / Н.М. Джура, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек // Український ботанічний журнал. – 2007. – Т. 64, №1. – С. 122-131.
 9. Терек О.І. Фотосинтетичні пігменти рослин Carex hirta L. за умов нафтового забруднення ґрунту / О.І. Терек, Н.М. Джура, О.М. Цвілинюк // Фізіологія і біохімія культурних рослин. – 2008. – Т. 40., №3. – С. 238-244.
 10. Русин І.Б. Мікробіота нафтозабрудненого ґрунту, рекультивованого рослинами Carex hirta / І.Б. Русин, О.М. Фігурка, У.М. Фігурка, Н.М. Джура, О.М. Мороз, В.П. Новіков // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – №8. – С. 41-47.
 11. Dzhura N. Using plants for recultivation of oil-polluted soils / N. Dzhura, O. Romanyuk, I. Oshchapovsky, O. Tsvilуnyuk, O. Terek, A. Turovsky, G. Zaikov // Journal of Environmental protection and ecology. – 2008. – Vol. 9, No 1. – pp. 55-59.

 

Нагороди:

 • Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (12 жовтня 2015 року).
 • Грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 350-річчя Університету.
 • Подяка Департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за високі досягнення у навчанні і вихованні учнівської молоді, формуванні творчої особистості, вагомі здобутки у підготовці переможців Всеукраїнських і Міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів (Наказ №03-11/133 від 07.05.2014 р.).
 • Грамота Департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації за сумлінну і наполегливу працю зі старшокласниками, високі здобутки учнів на обласних, всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт та підтримку обдарованої учнівської молоді.
 • Грамоти Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток української науки.
 • Подяки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді як науковому керівнику роботи, яка посіла призові місця на Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2011» (Наказ №51 від 18.10.2011 р.) та Всеукраїнському конкурсі Intel Еко-Україна 2012 – національному етапі Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF (категорія «Екологічна інженерія та енергозберігаючі технології») (Наказ №13 від 17.02.2012 р.).
 • Подяки Міністерства освіти і науки України та Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за високі досягнення у підготовці переможців і призерів обласного та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Біографія

Народилася 02 грудня 1975 р. у с. Туринка, Жовківського району, Львівської області. Закінчила з відзнакою Львівське педагогічне училище (1995), біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2001, спеціальність: Біологія. Кваліфікація: Біолог. Викладач біології та хімії), аспірантуру при кафедрі фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка (2006). Кандидатську дисертацію “Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex hirta L. до нафтового забруднення” (науковий керівник д.б.н., професор Терек О. І.) захистила у 2007 році.

Упродовж 1995-2006 років – вчитель біології та хімії загальноосвітніх навчальних закладів. З листопада 2006 року по грудень 2009 року – молодший науковий співробітник, у 2010 р. – науковий співробітник, упродовж 2011 – 2012 рр. – старший науковий співробітник кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З вересня 2007 р. працювала на посаді асистента кафедри, а у 2009-2011 рр. – доцента кафедри фізіології та екології рослин за сумісництвом. З 2012 року працює на посаді доцента кафедри екології. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!