Мамчур Звенислава Ігорівна

Посада: завідувач кафедри екології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-40

Електронна пошта: zvenyslava.mamchur@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: www.researchgate.net

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

бріологія; антропогенна трансформація бріофлори в умовах урбанізації; бріоіндикація атмосферного повітря  міст Львівської області;  екологічні особливості біоти в урбанізованому середовищі, синантропна флора;  фітоінвазії; охорона рослинного світу.

екологічна освіта для сталого розвитку

Курси

Публікації

 1. Mamchur Z. Epiphytic mosses of two assotiations from the Lvov region / Z. Mamchur //Abstracts 7-th Meeting of the Central and East European Bryological Working Groop (GEBWG) 25-30 June, 1990.- Kirowsk Apatity, USSR, – P.44 – 45.
 2. Мамчур З.И. Анализ эпифитных обрастаний парков города Львова / З.И. Мамчур,  О.Т. Демкив // Конф., посвящ 90-летию со дня рожд. A.C. Лазаренко «Бриология в СССР, ее достижения и перспективы». – Львов. – 1991. – С. 143 -147.
 3. Демкив О.Т. Внутривидовая изменчивость и адаптационный потенции различных видов листостебельных мхов  / О.Т. Демкив, О.Р. Кардаш, З.И. Мамчур // Цитология. – 1991. – 33, 5. – С. 98-100.
 4. Данилків І.С. Видовий склад епіфітних мохів в умовах забруднення цементного заводу / І.С. Данилків, О.Т. Демків, З.І. Мамчур // Український ботанічний журнал. – 1993. –  Т.50, № 6. – С. 67 – 70.
 5. Мамчур З.І. Поведінка вищих рослин в умовах урбанізації (на прикладі урбоекосистеми м. Львова) / З.І. Мамчур,  Б.Г. Проць //Український ботанічний журнал. – 1996. – Т.53, № 5. – С. 611 -614.
 6. Данилків І.С. Мохоподібні – Bryophyta /І.С. Данилків, О.Т.Демків, О.В.Лобачевська, З.І. Мамчур// Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. – Київ. – 1997. – С. 190-198; 576 -592.
 7. Мамчур З.І. Епіфітні мохоподібні м. Львова й околиць / З.І. Мамчур //Укр, ботан. журн., К., 1998. – Т 55. № 3. – С. 279 – 287.
 8. Мамчур 3.І. Теоретичні аспекти загальної екології / 3.І. Мамчур // Навчальні матеріали на допомогу студентам. Львів. – 2001. – 21с.
 9. Данилків І.С. Мохоподібні українського Розточчя / І.С. Данилків, О.В. Лобачевська, З.І. Мамчур, М. І. Сорока // Львів. – 2002. – 320 с.
 10. Мамчур 3.І. Антропогенна трансформація епіфітної бріофлори м. Львова та його околиць / 3.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. біол. –  2003. –  Вип. 34. – С. 135-141.
 11. Мамчур З.І. Поширення епіфітних мохоподібних в умовах урбанізованого середовища / З.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Ceр. біол. –  2004. – Вип. 36. – С. 70-77.
 12. Мамчур З.И. Анализ состояния водных объектов г. Львова и их использование с рекреационной целью / З.И. Мамчур, Л.С. Вовканыч, И. С. Хамар // Вестник БГТУ. –  2004. – №8, часть III. – С. 46-48.
 13. Мамчур З.І. Бріоіндикація забруднення повітря у місті Львові та на околицях / З.І.  Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2005. Вип. 40. – С. 59-67.
 14. Осипова К.П. Поширення амброзії полинолистої (Ambrosia artemisifolia L.) на території міста Львова / К.П. Осипова, А.В. Степанова,  З.І. Мамчур // Молодь і поступ біології: тези доп. ІІ Міжн. конф. студентів та аспірантів (21-24 березня 2006 року, м. Львів). –  Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 113-114.
 15. Мамчур З.І. Мохоподібні в умовах різних ступенів гемеробності / З.І. Мамчур // Матеріали ХІІ  з’їзду Українського ботанічного товариства  (15-18 травня 2006 року, м. Одеса). – Одеса, 2006. – С. 237
 16. Мамчур З.І. Бріоіндикація забруднення повітря у місті Львові та на околицях / З.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. Біол. – 2005. Вип. 40. – С. 59-67.
 17. Мамчур З. Екологічна характеристика листяних мохів Шацького національного природного парку / З. Мамчур, А. Савицька // Вісник Львівського університету. Сер. Біол. – 2006. Вип. 42. – С. 38-47.
 18. Мамчур З. И. Бриоиндикация загрязнения атмосферного воздуха в городе Львове (Украина) и окрестностях при помощи эпифитных мохообразных / З. И. Мамчур // Матер. междун. конф. «Экологические и гидрометеорологические проблемы больших городов и промышленных зон» (25 – 27 октября 2006.) – СПб.: изд. РГГМУ, 2006. – С. 71 – 73.
 19.  Mamčur Zwenyslawa Wykorzystanie dziedzictwa religijnego parków narodowych Ukrainy Zachodniej w edukacji ekologicznej i w dzialalnosci duchowo-oswiatowej / Zwenyslawa Mamčur, Jurij Zinko //Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej. XVI Seminarium Sacrum i przyroda. – Ojcow. – 2008. – S. 19 – 26.
 20. Лобачевська О. В. До 85-річного ювілею Купави Остапівни Уличної З. І. Мамчур, Т. Г. Кулик, О. В.  Лобачевська // Біологічні студії – Studia biologica, 2009. – том 3/№1. – С. 105 – 114.
 21. Мамчур З.І. Епігейні мохи Шацького національного природного парку / З.І. Мамчур // Матер. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» (20 – 13 вересня 2009, смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 61 – 63.
 22. Мамчур З.І. Урбанофільні епіфітні мохоподібні / З.І. Мамчур // Вісник Львівського університету. Сер. Біол. – 2010. Вип. 54. – С. 115 – 122.
 23. М. Вахрамеєва, І. Тимченко, З. Мамчур, Т. Хміль, О. Жук. Науковий доробок Михайла Загульського / М.Вахрамеєва, І. Тимченко, З. Мамчур [та ін.] // Вісник Львівьского університету. Сер. Біол. – 2011. Вип. 56. – С. 260 – 262.
 24. Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW)(каталог) / укладачі: Мамчур З.І., Хміль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 176 с.
 25. Mamčur Z. Rośliny biblijne w Ogrodzie Botanicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki / Zvenysłava Mamčur, MariaNadraga, Andrij Prokopiw // Człowiek w Ogrodzie Pana (XX Seminarum Sacrum i Przyroda). – Ojców, 2012. – S. 147-150.
 26. Mamčur Z. Cerkiew i obszary chronione Galicji – historia i stan obecny / Zvenysłava Mamčur, Jurij Zinko, Inna Sirenko // Człowiek w Ogrodzie Pana (XX Seminarum Sacrum i Przyroda). – Ojców, 2012. – S. 141-146.
 27. Тасєнкевич Л.О., Мамчур З.І., Хміль Т.М., Жук О.О. Іменні колекції ХІХ-ХХ століть у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2013. Випуск 65. – С.112-120.
 28. Хміль Т.С., Мамчур З.І., Кондратюк С.Я. Колекція мохів Антона Ремана з Південної Африки в гербарії Львівського національного університет імені Івана Франка (LW). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 134 с.
 29. Zvenyslava Mamchur, Yuriy Zinko. Centres of Religious Tourism in Western Ukraine as Sites of Intercultural Dialogue. Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej. – Krakow, 2013. – S. 127-140.
 30. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія  грибів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»), 2013. – 600 с.
 31. Мамчур З. Особливості епіфітних бріофітів в умовах урбоекосистем / З. Мамчур, І. Більська //Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2013. – Вип. 61. – C. 125 – 132.
 32. Зінько Ю., Сакрально-релігійні ландшафти Західної України / Зінько Ю., Мамчур З., Рутинський М. // Сакральний ландшафт. – Краків – Львів, 2014. – С. 85-94.
 33. Мамчур З. Маршанціофіти Чорногори (Українські Карпати) / З. Мамчур, М. Чуба,  А. Мамчур // Історичні і сучасні аспекти вивчення біоти Карпат : Матеріали наукової конференції присвяченої 60-річчю Високогірного біологічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Кваси, 27–30 липня 2015 р.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 44–46.
 34. Джура Н. М. БІОМОНІТОРИНГ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ / Н. М. Джура, О. М. Цвілинюк, З. І. Мамчур, О. Я. Думич // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи”. – Львів : ЛДУ БЖД. – 2015. – С. 61 – 62.
 35. Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, В. Гончаренко, А. Прокопів, О. Жук, М. Сеник, З. Мамчур, О. Дика, А. Новіков, М. Пірогов – Львів: Бона, 2011. – 124 с.
 36. Тасєнкевич Л. ​Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник, М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков, Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 168 с.
 37. Мамчур З. Антоцероти та печіночні мохи Волинського Полісся / З. Мамчур, М. Чуба// Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: Матеріали наукової конференції (Шацьк, 10–13 вересня 2015 р.).  – Львів : СПОЛОМ, 2015. –  С. 59–61.
 38. Кафедра екології Львівського національного університету імені Івана Франка / Мамчур З., Джура Н., Хруник С. // Зелені Карпати. – Вип. 1–4. 2016. – С. 69–72. Готуємо високваліфікованих фахівців
 39. Мамчур З.,Чуба М. Екологічні особливості синантропної флори території центральної щільної забудови міста Львова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2016. Т. 10, № 1. С. 143-154.
 40. Wrzesień M, Denisow B, Mamchur Z, Chuba M, Resler I. Composition and structure of the flora in intra-urban railway areas / M. Wrzesień, B. Denisow, Z. Mamchur, M. Chubа, I. Resler// Acta Agrobot. – 2016;69(3):1666. http://dx.doi. org/10.5586/aa.1666 
 41. Мамчур З. І. Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова / З. І. Мамчур, М. В. Чуба, Ю. А. Драч . Біологічні Студії, 2017. Т. 11(1): 135-146.
 42. Мамчур З. Мохоподібні і судинні рослини на території залізниці міста Львова / З. Мамчур, М. Чуба, Ю. Драч. Вісник Львівського університету. Серія біологія. 2017. Вип. 73. С. 54-65
 43. Denisow B, Wrzesień M, Mamchur Z, Chuba M. Invasive flora within urban railway areas: a case study from Lublin (Poland) and Lviv (Ukraine). Acta Agrobot. 2017;70(4):1727. https://doi.org/10.5586/aa.1727
 44. Мамчур З.І. Інвазійні рослини в урбоекосистемі Львова / З. І. Мамчур, Ю. А. Драч, М. В. Чуба // Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: збірник наукових праць (Вінниця. 20-22  вересня 2017). – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 137.
 45. З. Мамчур, Н. Джура, О. Думич, М. Чуба, Ю. Драч, І. Подан (Львів, Україна). Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55 – 58. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55 – 58.
 46. З. І. Мамчур, Ю. А. Драч, М. В. Чуба, І. С. Данилків. МАТЕРІАЛИ ДО ВИСОКОГІР’Я ЧОРНОГОРИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (19 квіт. 2018 р., м. Чернівці). – Чернівці : Друк Арт, 2018. – С. 157 – 159.
 47. Мамчур З., Драч Ю., Чуба М., Данилків І. Раритетні види  мохоподібних високогір’я Чорногірського масиву (Українські Карпати) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин : матеріали V Міжнародної конференції (25–28 травня 2018 р., Херсон). – Херсон: книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 121–124.
 48. Z. Mamchur, Yu. Drach, I. Danylkiv. Bryoflora of the “Pohulyanka” forest park (Lviv city). І. Changes in taxonomic composition under antropogenic transformation // Biol. Stud. 2018: 12(1); 99–112 • DOI: 10.30970/sbi.1201.542 (www.http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology)
 49. Чуба М., Мамчур З. Апофіти й адвентивні види у флорі м. Львова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. С. 109–118.
 50. Штик О., Мамчур З., Красовська А.. Історія вивчення мишоподібних гризунів Тернопільщини // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2019. – Вип. 80. – С. 12–20. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.02  (Shtyk O., Mamchur Z., Krasovska A.. The history of investigation of the muroid rodents of Ternopil region // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2019. Issue 80. P. 12–20). http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/10083
 51. Мамчур З. І., Драч Ю.А., Чуба М.В. Рідкісні види мохоподібних високогір’я Українських Карпат: Мармароський і Чорногірський хребти // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2019. – Вип. 80. С. 118–128. https://doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.13 (Mamchur Z., Drach Yu., Chuba M.. The rare species of mosses of high mountains part of the UKRAINIAN Carpathians: Marmaros and Chornohora ranges // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2019. Issue 80. P. 118–128). http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/10094
 52. Мамчур З., Антоняк Г., Драч Ю., Поліщук О., Туз О. Бріофіти екотопів з інтенсивним антропогенним навантаженням в урбоекосистемі Львова (Вінниця) // VІ-й в сеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology–2017), 25–27 вересня, 2019. Збірник наукових праць. – Вінниця: ВНТУ, 2019. С. 125–126.
 53. Штик О., Мамчур З. Поширення представників роду Sylvaemus в угрупованнях мишоподібних гризунів урочища Червоне (НПП «Дністровський Каньйон») // Матеріали Міжнародної Зоологічної Конференції «Фауна України на межі XХ–XХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», присвяченої 220 річниці від дня народження О. Завадського. Львів – смт. Шацьк, 12–15 Вересня 2019 Р. С. 189–190.
 54. Мамчур З., Драч Ю. Дослідження бріофлори РЛП «Равське Розточчя» // Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій : тези допов. між нар. наук.-практ. конф. (Львів – Івано-Франкове, 23–26 жовтня 2019 р.). С. 56 – 57.
 55. Джура Н. М., Мамчур З.І. Екологічна освіта як складова екологічно безпечного розвитку України // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Ірпінь, 12–20 листопада 2018 р. – Національний університет ДФС України. – Ірпінь, 2018. С. 304 – 306.
 56. Драч Ю., Мамчур З. Екологічні особливості бріофлори гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Потелицький») // Подільські читання: Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : наука, освіта, практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, Україна 10–12 жовтня 2019 р.) – С. 153 – 155.

Посібники:

 • Мамчур З.І.  Літня навчальна практика з ботаніки. Навчально-методичний посібник для студентів біологічного факультету / З.І. Мамчур, А.В.Одінцова // – Львів, 2007. – 176 с. Posibnyk_Praktyka
 • Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 399 с.
 • Калинець-Мамчур З.І., Пірогов М.В. Мікологія. Альґологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. – Львів, 2012. – 104с.
 • Джура Н.М., Мамчур З.І. Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 120 с.
 • Програми ботанічних дисциплін. Частина І: методичні рекомендації до вивчення ботанічних курсів для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія ⁄ Укл.: Н.О. Калінович, З.І. Мамчур, А.І. Прокопів, Л.О. Тасєнкевич. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 52 с.
 • Програми ботанічних дисциплін. Частина ІІ: методичні рекомендації до вивчення ботанічних курсів для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія / Укл.: Н.О. Калінович, Л.О. Тасєнкевич, О.С. Климишин, С.Я. Кондратюк, З.І. Мамчур, А.В. Одінцова та ін. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 124 с.
 • Лабораторний практикум із курсу “Екологія грибів з основами фітопатології” / укл.: З.І. Мамчур, Г.Л. Антоняк, Я.Ю. Бублик.- Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.
 • З. Мамчур, Н. Джура, М. Чуба. Лабораторний практикум із курсів “Екологія грибів з основами фітопатології” «Радіоекологія».  – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 104 с.
 • Мамчур З.І., Джура Н.М. Практична підготовка магістрів екології: навч-метод посібник для організації та проведення практик і наукового семінару студентів спеціальності 101 – Екологія, спеціалізації «Охорона довкілля та екоосвітня діяльність». –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018 – 104 с.
 • Мамчур З. Екологія грибів з основами фітопатології. Електронний курс в системі moodle. 2019

Біографія

Закінчила кафедру ботаніки та фізіології рослин біологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка у 1988 році.

Кандидат біологічних наук з 1997 року, тема кандидатської дисертації “Епіфітні мохоподібні промислових міст Львівської області”, захищена у 1997 році в інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного (Київ).

У 1991-1998 рр. працювала молодшим науковим і науковим співробітником Інституту екології Карпат НАН України. У 1988 – 2002 – старший викладач, згодом доцент Львівського державного інституту фізичної культури. Доцент з 2000 року. Виконувала дослідження  у  Соросівському проекті “Assessment of Pollution of Lviv`s Water Basins: Facts, Perceptions and Recommendations” (1999 – 2001).

З 2002 – доцент кафедри ботаніки, заступник декана біологічного факультету з виховної роботи. У 2005-2014 рр. – проректор з науково-педагогічної  роботи Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2008-2010 – позаштатний радник Міністра Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.    У 2008 р. проходила стажування на посаді директора Департаменту біотичних ресурсів та екомережі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

З 2014 р. – завідувач кафедри екології.

Працює над виконанням докторської дисертації на тему “Cтруктура та адаптивні стратегії бріофітного компонента в урбоекосистемах України”.

Нагороджена

 • відзнакою «Золотий герб міста Львова». Нагрудний знак № 27 (2010 р.),
 • Почесною Грамотою за особливі заслуги перед Українським народом (Почесна Грамота Голови Верховної Ради України № 966, 5.10. 2011 р.),
 • Подякою Голови Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю, високий рівень організаційної, національно-патріотичної і культурно-мистецької роботи (2013р.),
 • Подякою Міністерства освіти й науки (2018),
 • Почесною Відзнакою Львівської обласної ради до 100-річчя ЗУНР (2018),
 • Почесною грамотою ЛОДА за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки, активну участь у громадсько-культурному житті Львівщини та з нагоди Дня Науки (травень 2019).

Методичні матеріали

Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Спеціальність: 8.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища. – Львів, 2016. – 18 с.

Лабораторний практикум із курсу “Екологія грибів з основами фітопатології” / укл.: З.І. Мамчур, Г.Л. Антоняк, Я.Ю. Бублик.- Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.

З. Мамчур, Н. Джура, М. Чуба. Лабораторний практикум із курсів “Екологія грибів з основами фітопатології” «Радіоекологія».  – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 104 с.

Мамчур З.І., Джура Н.М. Практична підготовка магістрів екології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 – Екологія, спеціалізації «Охорона довкілля та екоосвітня діяльність для сталого розвитку». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018.

Мамчур З. Екологія грибів з основами фітопатології. Електронний курс в системі moodle. 2019

Мамчур З.І., Одінцова А.В. Літня навчальна практика з ботаніки: Навчально-методичний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 176 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!