Манько Володимир Васильович

Посада: завідувач кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: vvmanko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar:

Курси

Публікації

Автор та співавтор понад 160 наукових публікацій (див. http://scholar.google.com.ua/citations?user=KrCFHaIAAAAJ).

Манько Б., Волошин Д., Манько В. Дихання ізольованих ацинусів підшлункової залози щурів // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2013. – Вип. 61. – С. 172–179. http://lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/61/7/24/24.pdf

Купиняк Н., Іккерт О., Манько В. Інгібітор транспортувальних Cа2+-АТФаз еозин Y не впливає на дихання і окисне фосфорилювання у печінці щура // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2013. – Вип. 61. – С. 180–188.
http://lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/61/7/25/25.pdf

Manko B.O., Klevets M.Y., Manko V.V. An implication of novel methodology to study pancreatic acinar mitochondria under in situ conditions // Cell Biochem. Funct. – 2013. – Vol. 31 (2). – P. 115–121. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22886484

Котлярова А., Манько В. АТФ-азна активність ізольованих клітин зовнішньоорбітальної сльозової залози щура за умов in situ // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2012. – Вип. 60. – С. 270-282.
http://www.franko.lviv.ua/faculty/biologh/wis/60/7/30/30.pdf

Котлярова А.Б., Манько В.В. Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин зовнішньоорбітальної сльозової залози щура. І. Са2+-помпи плазматичної мембрани та ендоплазматичного ретикулуму. – Біологічні студії / Studia Biologica. – 2012. – T. 6, № 2. – C. 99–114. http://bioweb.lnu.edu.ua/studia/pdf/201262/2012_6_2_188.pdf

Великопольська О.Ю., Манько Б.О., Манько В.В. Ендоплазматично-мітохондріальна Са2+-функціональна одиниця: залежність дихання секреторних клітин від активності ріанодин- та ІФ3-чутливих Са2+-каналів // Укр. біохім. журн. – 2012. – Т. 84, № 5. – С. 76–88.
http://biochemistry.org.ua/images/stories/pdf/2012/UBJ_N5_2012/Velykopolska_84_5.pdf

Horbay R.O., Manko B.O., Manko V.V., Lootsik Sr M.D., Stoika R. Respiration characteristics of mitochondria in parental and giant transformed cells of the murine Nemeth-Kellner lymphoma // Cell Biol. Int. – 2012. – Vol. 36 (1). – P. 71–77.http://www.cellbiolint.org/cbi/036/0071/cbi0360071.htm

Котлярова А.Б., Мерзін Х.А., Король Т.В., Манько В.В. Вплив тестостерону та прогестерону на вміст Са2+ в ацинарних клітинах зовнішньо орбітальної слізної залози щурів // Медична хімія. – 2011. – № 4. – C. 39–42.

Крась М., Вітковська М., Манько В. Стан системи гемостазу у жінок в кінці фізіологічного перебігу вагітності, у післяпологовий період і після кесаревого розтину // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2011. – Вип. 55. – С. 179–183.
http://lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/55/7/23/23.pdf

Мерлавський В. М., Манько Б. О., Іккерт О. В., Манько В. В. Енергетичні процеси ізольованих гепатоцитів за різної тривалості дії інсуліну // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2010. – Т. 4, № 3. – С. 15–22.
http://bioweb.lnu.edu.ua/studia/pdf/201043/2010_4_3_92.pdf

Манько В.В. Са2+-функциональная единица – новая концепция об функциональной организации клеточных Са2+-транспортных систем // Научная конференция с международным участием «Нейрогуморальные механизмы регуляции висцеральных органов и систем в норме и при патологии», посвященная 120-летию кафедры нормальной физиологии СибГМУ (ТМИ) и кафедры физиологии ТГУ, 22–23 октября 2009 г. – Томск, 2009. – С. 101–103.

Великопольська О.Ю., Манько В.В. Роль ендоплазматичної Са2+-функціональної одиниці у процесах трансдукції сигналу P2Y-рецепторів секреторних клітин слинних залоз личинки дзвінця // Біологічні студії / Studiа Biologica. – 2009. – Т. 3, № 3. – С. 39–50.http://bioweb.lnu.edu.ua/studia/pdf/200933/2009_3_3_47.pdf

Чорна Т., Манько В., Клевець М. Системи транспортування Са2+ у слинних залозах личинки Drosophila melanogaster // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2009. – Вип. 49. – С. 182–189. http://lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/49/7/21/21.pdf

Chorna T.I., Hasan G., Manko V.V., Klevets M.Yu. Genes expression of calcium signaling molecules in salivary glands of Drosophila melanogaster larvae // Укр. біохім. журн. – 2009. – Т. 81, № 1. – С. 78–82.http://www.biochemistry.org.ua/images/stories/pdf/2009/UBJ_N1_2009/Chorna.pdf

Чорна Т.І., Хасан Г., Манько В.В. Депокерований вхід Са2+ у секреторні клітини слинних залоз личинки Drosophila melanogaster // Біологічні студії / Studiа Biologica. – 2009. – Т. 3, № 1. – С. 45–56.
http://bioweb.lnu.edu.ua/studia/index.php?p=article&year=2009&tom=3&nomer=1&id=20

Манько Б.О., Манько В.В. Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2008. – Вип. 48. – С. 1–32. http://lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/48/0/1/1.pdf

Король Т.В., Манько В.В., Клевець М.Ю. Са2+-транспортувальні системи екзокринних секреторних клітин слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, №3(38), Ч. 2. – С.103–109.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/nvlnu/2008_3_2.pdf#page=103

Великопольська О., Мерлавський В., Манько В. Зміни вмісту мембранозв’язаного Са2+ у тканині слинних залоз за дії аденілових нуклеотидів та сураміну // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2008. – Вип. 47. – С. 146–152.http://lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/47/4/18/18.pdf

Манько В.В. Концепція Са2+-функціональних одиниць у застосуванні до секреторних клітин слинних залоз личинки Chironomus plumosus // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2008. – Т. 2, № 1. – С. 33–50.
http://bioweb.franko.lviv.ua/studia/index.php?p=article&year=2008&tom=2&nomer=1&id=11

Манько В.В. Використання рівняння Хілла для кінетичного аналізу Са2+-транспортувальних систем секреторних личинки Chironomus plumosus // Біологічні студії / Studiа Biologica. – 2007. – Т. 1, № 1. – С.5–18.
http://bioweb.franko.lviv.ua/studia/index.php?p=article&year=2007&tom=1&nomer=1&id=1

Чорна Т.І., Манько В.В., Клевець М.Ю. Потенціалокеровані Са2+-канали у плазматичній мембрані секреторних клітин слинних залоз личинки Drosophila melanogaster // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2007. – № 2 (37). – С. 29–34.

Бичкова С., Манько В., Клевець М., Кулачковський О. Роль мітохондрій у Са2+-сигналізації секреторних клітин травних залоз // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2007. – Вип. 44. – С. 3–14.
http://www.franko.lviv.ua/faculty/biologh/wis/44/0/1/ukr.htm

Манько В.В. Системи трансмембранного транспортування кальцію у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomus plumosus Linnaeus // Механізми функціонування фізіологічних систем: Матеріали Міжнародної наукової конференції, приуроченої до 60-ліття новоствореної кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету імені Івана Франка (8–11 листопада 2006 року, м. Львів). – Львів, 2006. – С. 95–100.

Манько В.В. Методологічні підходи до дослідження Na+–Са2+-обміну в екзокринних секреторних клітинах // Укр. біохім. журн. – 2006. – Т. 78, № 1. – С. 43–62. http://ubj.biochemistry.org.ua/articles/18

Манько В., Великопольська О. Ідентифікація пуринових рецепторів у секреторних клітинах слинних залоз личинки комара-дергуна // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2005. – Вип. 40. – 134–139 с.
http://www.franko.lviv.ua/faculty/biologh/wis/40/5/18/ukr.htm

Бичкова С.В., Чорна Т.І., Манько В.В. Вплив хлорпромазину на канали вивільнення Са2+ секреторних клітин слинних залоз личинки комара-дергуна // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Біологія. – 2004. – Т. 42–43. – С. 75–76.

Бичкова С.В., Манько В.В., Клевець М.Ю. Регуляція циклічними нуклеотидами каналів вивільнення Са2+ у секреторних клітинах слинних залоз личинки комара-дергуна // Фізіол. журн. – 2004. – Т. 50, №3. – С. 16–23.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15320425

Манько В.В., Бичкова С.В., Клевець М.Ю. Ідентифікація каналів вивільнення Са2+ у секреторних клітинах слинних залоз личинки комара-дергуна // Укр. біохім. журн. – 2004. – Т. 76, № 1. – С. 65–71.
http://ubj.biochemistry.org.ua/articles/157

Бичкова С.В., Манько В.В. Ріанодиніндуковане вивільнення Са2+ у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2004.– Вип. 35. – С. 244–250.
http://www.franko.lviv.ua/faculty/biologh/wis/35/9/33/ukr.htm

Бичкова С., Манько В., Клевець М. Вплив цАМФ на функціонування внутрішньоклітинних Са2+-транспортних систем секреторних клітин // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2003. – Вип. 32. – С. 222–228.
http://www.franko.lviv.ua/faculty/biologh/wis/32/physman/28/ukr.htm

Манько В., Ларіна О. Роль SH-груп у функціонуванні Na+–Са2+-обмінника секреторних клітин слинних залоз личинки Chironomus plumosus // Вісник Львів. ун‑ту. Серія біологічна. – 2002. – Вип. 31. – С. 203–211.
http://www.franko.lviv.ua/faculty/biologh/wis/31/08-Human%20and%20animal%20physiology/05/ukr.htm

Манько В.В., Стельмах С.В. Вплив рутенію червоного на вміст Са2+ у тканині слинних залоз личинки Сhironomus plumosus // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2002. – Вип. 29. – С. 171–176.

Ларіна О.А., Манько В.В., Клевець М.Ю. Порівняння залежності вхідного та вихідного струмів Na+–Са2+-обміну плазматичної мембрани секреторних клітин слинної залози від рH поза- та внутрішньоклітинного розчинів // Український медичний альманах. – 2001. – Т. 4, № 4. – С. 94–97.

Fedirko N.V., Klevets M.Yu., Manko V.V. Modulation influence of p-chloromercuribenzoate on plasma membrane Na+–Са2+ exchanger of the secretory cells of Chironomus larvae salivary gland // Advanced in experimental Medicine and Biol. – 2001. – Vol. 500: Biol. Reactive Intermediates VI. – P. 467–470. http://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=w48E4OzTwgIC&oi=fnd&pg=PA467&dq=secretory+V+Manko&ots=Ylj5XE_FJJ&sig=bU4I_dkve5v9QJQGdPRPCYCeVfc

Ларіна О.А., Mанько В.В., Клевець М.Ю. Вплив нітропрусиду натрію на Na+–Са2+-обмін через мембрану секреторних клітин слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. // Біологія тварин. – 2001. – Т. 3, № 1. – С. 92–96.

Манько В. , Ларіна О. , Клевець М. Залежність струму Na+–Са2+-обміну плазматичної мембрани екзокринних секреторних клітин від функціонування Na+-K+-помпи // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2001. – Вип. 27. – С. 218–224.
http://www.franko.lviv.ua/faculty/biologh/wis/27/phisman/02/ukr.htm

Федірко Н.В., Манько В.В., Клевець М.Ю. Вплив парахлормеркурійбензоату та дитіотреітолу на вміст Са2+ у тканині слинних залоз та секрецію ними загального білка // Фізіол. журн. – 2001. Т. 47, № 3. – С. 35–41.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11519248

Манько В.В. Са2+-транспортні системи внутрішньоклітинних депо секреторних клітин малоклітинних залоз. І. Ідентифікація // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої пам’яті професора Шостаковської Ірини Василівни, 11–12 жовтня 2002 р., м. Львів. – Львів, 2002. – С. 28–33.

Манько В.В., Клевець М.Ю., Ларіна О.А., Стельмах С.В. Слинні залози личинки Сhironomus plumosus як об’єкт для досліджень Са2+-транспортних систем секреторних клітин екзокринних залоз // Биологический вестник. – 2001. – Т. 5, № 1–2 – С. 133–136.

Манько В.В., Ларіна О.А., Клевець М.Ю. Залежність вхідного струму Na+–Са2+-обміну плазматичної мембрани секреторних клітин від pH внутрішньоклітинного розчину // Біологія тварин. – 2000. – Т. 2, № 2. – С. 137–143.

Клевець М.Ю., Манько В.В., Федірко Н.В., Король Т.В., Ларіна О.А. Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Фізіологія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2000. – Вип. 6. – С. 9–13.

Larina O.A., Man’ko V.V., Klevets M.Yu. Effect of nitric oxide on secretion and accumulation of Ca2+ by the tissue of the salivary glands in Chironomus larvae // Нейрофизиология / Neurophysiology. – 2000. – Т. 32, № 3. – С. 185–186.http://www.springerlink.com/content/d235u7h6hhllp24x/?p=083f83398bd2467c9573934e741313cd&pi=7

Король Т.В., Манько В.В., Клевець М.Ю. Дослідження активного транспорту Ca2+ у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. // Біологія тварин. – 2000. – Т. 2, № 1. – С. 92–97.

Манько В.В., Король Т.В., Клевець М.Ю., Демків О.Т. Дослідження Ca2+-транспортних систем секреторних клітин екзокринних залоз з використанням хлортетрацикліну // Вісн. Харк. ун-ту, № 488. Біофізичний вісник. – 2000. – Вип. 6 (1). – С. 79–81.

Манько В.В., Клевець М.Ю., Федірко Н.В., Король Т.В. Вплив хлорпромазину на Ca2+-транспортні системи плазматичної мембрани секреторних клітин слинної залози личинки Chironomus plumosus L. // Укр. біохім. журн. – 2000. – Т. 72, № 2. – С. 36–41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10979578

Король Т.В., Клевець М.Ю., Манько В.В. Вплив кофеїну на Ca2+-транспортні системи секреторних клітин слинної залози личинки Chironomus plumosus L. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 1999. – № 4 (8). – С. 49–53.

Король Т., Манько В., Клевець М. Вплив блокаторів потенціалозалежних кальцієвих каналів на стимульований гіперкалієвою деполяризацією вхід Ca2+ у клітини екзокринних залоз та їх секреторну відповідь // Галицький лікарський вісник. – 1998. – Т. 5, N3. – C. 46–48.

Манько В.В. Вплив катіонів перехідних металів на Na+–Са2+-обмін плазматичної мембрани клітини // Укр. биохим. журн. – 1998. – Т. 70, № 6. – С. 3–12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10402643

Манько В.В., Клевець М.Ю., Федірко Н.В. Методичні підходи для виявлення трансмембранного струму натрій-кальцієвого обміну // Нейрофизиология / Neuro­phy­siology. – 1998. – Т. 30, № 4/5. – С. 275–278.
http://www.springerlink.com/content/861514q20l659174/?p=6b13fcf7f621435eb4a3da70619b6b47&pi=11

Клевец М.Ю., Манько В.В., Федирко Н.В. Зависимость тока натрий-кальциевого обмена через мембрану клеток слюнной железы личинки хирономуса от рН внеклеточного раство­ра // Ней­ро­фи­зио­логия / Neurophysiology. – 1996. – Т. 28, № 4/5. – С. 193–196.
http://www.springerlink.com/content/y225667256137g67/?p=138b3394edc2470e91774ddf83540b81&pi=4

Клевець М.Ю., Дубицький Л.О., Гальків М.О., Манько В.В., Федірко Н.В. Na+-залежний транспорт кальцію у травних залозах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Інститут фізіології: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – Вип. 2. – 1996. – С. 3–10.

Клевець М.Ю., Манько В.В., Федіpко В.В. Дослідження струму Na–Ca-обміну мембрани секреторних клітин // Доп. HАH Укpаїни. – 1995. – № 11. – С. 123–126.

Клевець М.Ю., Манько В.В. Модифікація потенціалозалежних кальцієвих каналів мембрани секреторних клітин у безкальцієвому середовищі // Фізіол. журн. – 1995. – Т. 41, № 3-4. – С. 29–33. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8777751

Клевець М.Ю., Манько В.В. Характеристика потенціалозалежного кальцієвого струму мембрани секреторних клітин // Физиол. журн. – 1992. – Т. 38, № 3. – С. 70-75. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1323487

Біографія

Народився 11 вересня 1969 р. у смт Новий Яричів біля Львова. У 1986 р. закінчив Новояричівську середню школу. Вищу освіту здобув у Львівському університеті (1986–1991 рр.). Після закінчення навчання деякий час працював інженером у НДЛ-40 “Біоенергетики та фізіологічно-активних речовин” та цього ж року поступив до аспірантури при кафедрі фізіології людини і тварин. З кінця 1994 р. почав працювати на посаді асистента кафедри, а з 1999 р. – на посаді доцента кафедри. З 2003–2012 рр. – заступник декана біологічного факультету з наукової роботи, 2007–2010 рр. – заступник декана біологічного факультету з наукової та виховної роботи. З 2009 р. – заступник головного редактора наукового видання “Вісник Львівського університету. Серія біологічна”. У 2009 р. обраний за конкурсом на посаду професора кафедри фізіології людини і тварин, з жовтня 2010 р. – в.о., а з 23 лютого 2011 р. – завідувач кафедри фізіології людини і тварин.

18 березня 2008 р. на засіданні цієї спеціалізованої вченої ради захистив дисертацію “Системи трансмембранного транспортування кальцію у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomus plumosus Linnaeus” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

19 квітня 2011 р. прочитав габілітаційну лекцію на здобуття вченого звання професора кафедри фізіології людини і тварин на тему

Системи транспортування Са2+ у секреторних клітинах екзокринних залоз. Відсторонений погляд“.

15 грудня 2012 р. обраний академіком Академії наук вищої школи України.

Член Українського фізіологічного товариства і Українського біофізичного товариства.

Нагороди

Визнаний переможцем у конкурсі “Молодий науковець Університету 2003 року” у галузі природничих наук.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!