Пірогов Микола Володимирович

Посада: доцент кафедри ботаніки

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-40-42, (032) 239-41-37

Наукові інтереси

Видове різноманіття ліхенізованих, ліхенофільних, фітопатогенних та інших груп грибів заходу України.

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вивчення видового різноманіття лишайників та ліхенофільних грибів заходу України загалом і зокрема Українського Розточчя, Карпат, Опілля, Поділля і Шацького поозерья

Ліхеноіндикаціїні дослідження на заході України

Вивчення видового різноманіття фітопатогенних грибів Українського Розточчя

Курси

Публікації

Доробок: Навчально-методичних видань 5, наукових публікацій 52, серед них п’ять колективних монографій, 28 статей та 19 тез доповідей на конференціях.

Навчально-методичні видання:
1. Калинець-Мамчур З.І., Пірогов М.В. Мікологія. Альгологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. – Львів, 2012. – 104 с.
2. Правила виконання ботанічного рисунка: методичні вказівки до виконання ботанічних рисунків на лабораторних заняттях з курсу ботаніки для студентів біологічного факультету, напрямів підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / укл.: М.В. Пірогов – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 20 с.
3. Наукові семінари: методичні вказівки до проведення семінарських занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія, а також спеціальностей 8.04010208, 7.04010208 – ботаніка / Укл.: Л. О. Тасєнкевич, М. В. Пірогов, А. В. Одінцова – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 27 с.
4. Програми ботанічних дисциплін. Частина ІІ:методичні рекомендації до вивчення ботанічних курсів для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія ⁄ Укл.: Н.О. Калінович, Л.О. Тасєнкевич, О.С. Климишин, С.Я. Кондратюк, З.І. Мамчур, А.В. Одінцова, А.І. Прокопів, М.І. Скибіцька, І.О. Беднарська, М.В. Пірогов, І.Я. Реслер – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 124 с.

5. Методичні рекомендації до оформлення тексту курсових і дипломних робіт з ботаніки / Укл.: Н.О. Калінович, М.В. Пірогов. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 20 с.

Основні публікації:

Монографії

 1. Базюк-Дубей І., Пірогов М., Данилків І., Рабик І., Загульський М., Любинець І., Сорока М., Кагало О. Світ рослин і грибів Яворівського НПП // Яворівський національний природний парк. До 10-річчя створення. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – С. 62–107.
 2. Тасєнкевич Л., Калінович Н., Сорока М., Борсукевич Л., Данилюк К., Хміль Т., Гончаренко В., Прокопів А., Жук О., Сеник М., Мамчур З., Дика О., Новіков А., Пірогов М. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини. – Львів: Бона, 2011. – 124 с.
 3. Кагало О., Сорока М., Реслер І., Пірогов М., Сичак Н., Любинець І., Хомин І., Стрямець Г. Рослинний світ біосферного резервату «Розточчя» // Біосферний резерват «Розточчя» / ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Гарасім’юк. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – С. 79–92.
 4. Wójciak H., Pyrohov M. Porosty/Lichens // Roztocze. Przyroda i człowiek / red. naukowa T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy. – Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – S. 171–178.
 5. Тасєнкевич Л., Калінович Н., Сорока М., Борсукевич Л., Данилюк К., Хміль Т., Прокопів А., Дика О., Жук О., Пірогов М., Сеник М., Скибіцька М., Мамчур З., Новіков А., Фостяк Т., Гончаренко В., Романів М., Скрипець Х., Волосович Н. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини: видання 2-ге, виправле, доповнене. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 168 с.

Статті

 1. Пірогов М.В., Волгін С.О. Ліхеноіндикація якості повітря околиць сірковидобувного комплексу за індексами чистоти атмосфери // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2008. – T. 2, № 1. – С. 77–86.
 2. Пірогов М.В. Наземні лишайники Яворівського національного природного парку // Наук. зап. Держ. природозн. музею, 2010. – Вип. 26. – С. 165–176.
 3. Пірогов М.В. Лишайники родини Peltigeraceae Dumort. на Українському Розточчі // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2010. – Т. 4, №1. – С. 83–94.
 4. Пірогов М.В. Нові для Українського Розточчя ліхенофільні гриби // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2010. – Т. 4, №1. – С. 161–164.
 5. Пірогов М. Лишайники Українського Розточчя // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2011. – Вип. 55. – С. 52–60.
 6. Пірогов М.В. Clypeococcum hypocenomycis D. Hawksw. – новий для України вид ліхенофільного гриба // Чорноморськ. бот. ж., 2010. – Т. 6, №2. – С. 276–279.
 7. Пірогов М.В. Nectriopsis rubefaciens (Ellis & Everh.) M.S. Cole & D. Hawksw. (Bionectriaceae) – новий для мікобіоти України вид ліхенофільного гриба // Укр. бот. журн., 2011. – Т. 68, № 1. – С. 135–137.
 8. Пірогов М.В. Ліхенобіота Українського Розточчя. І. Екологічні комплекси лишайників // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2011. – Вип. 57. – С. 84–93.
 9. Пірогов М.В. Ліхенобіота Українського Розточчя. ІІ. Життєві форми лишайників // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2012. – Вип. 58. – С. 85–96.
 10. Пірогов М.В. Два нових для мікобіоти України види ліхенофільних грибів з родин Nectriaceae та Bionectriaceae(HypocrealesAscomycota// Біологічні студії, 2012. – Т. 6, №1. – С. 195–200.
 11. Пірогов М.В., Шаравара С.М. Phaeospora rimosicola (Leight. еx MuddHepp еx Stein (VerrucariaceaeAscomycota) – новий для України вид ліхенофільних грибів // Біологічні студії, 2012. – Т. 6, №1. – С. 201–204.
 12. Пірогов М. Ліхенофільні гриби Українського Розточчя // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2012. – Вип. 59. – С. 73–81.
 13. Пірогов М., Чепелевська Н.Cercidospora epipolytropa (Mudd) Arnold в Українських Карпатах // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2013. – Вип. 61. – С. 37–40.
 14. Пірогов М.В., Ходосовцев О.Є. Нові для України види ліхенофільних грибів – Arthonia phaeophysciae Grube & Matzer (Arthoniaceae) і Taeniolella phaeophysciae D. Hawksw. (Anamorphic Ascomycota) // Укр. бот. журн., 2013. – Т. 70, №4. – С. 535–538.
 15. Пірогов М.В., Шаравара С.М. Vouauxiella lichenicola (Linds.) Petrak. & Sydow. – рідкісний вид ліхенофільних грибів на Заході України // Укр. бот. журн., 2013. – Т. 70, №5. – С. 681–683.
 16. Pirogov M., Chepelevska N., Vondrák J. Carbonea in Ukraine // Біологічні студії/Studia Biologica, 2014. – Vol. 8, №1. – P. 137–148.
 17. Kondratyuk S.Y., Kim J., Kondratiuk A.S., Jeong M.-H., Jang S.-H., Pirogov M.V., Hur J.-S. First data on molecular phylogeny of the genus Protoparmeliopsis M. Choisy (Lecanoraceae, Ascomycota) // Modern Phytomorphology, 2014. – Vol. 5. – P. 63–68.
 18. Пірогов М. Мікроморфологія аском Pyrenidium actinellums. l. (Dacampiaceae, Ascomycota) // Сучасна Фітоморфологія, 2014. – Т. 5. – С. 275–278.
 19. Пирогов Н. Лишайники и лихенофильные грибы Шацкого национального природного парка (Украина) / Zarządzanie Ochroną przyrody w lasach, 2013. – T. VII. – P. 94–108.
 20. Пірогов М., Кваковська І., Мизюк Т. Епілітна ліхенобіота хребта Полонина Буковська (Ужанський Національний природний парк) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2014. – Вип. 67. – С. 73–82.
 21. Фіщук О.С., Пірогов М.В., Одінцова А.В. Кладистичний аналіз морфологічних ознак роду Sansevieria та споріднених таксонів (Аsparagaceae) // Матеріали міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», 9–12 вересня 2014 р. – Умань: Видавець «Сочінський», 2014. – С. 65–66.
 22. Pirogov M., Tasenkevich L., Sharavara S. Notatki biocie epilitycznych i epigeicznych porostów parku narodowego Beskidy Skolskie // Roczniki Bieszczadzkie, 2015. – Vol. 23. – S. 81–93.
 23. Пірогов М., Шовган Ю. Примітки до вивчення ліхенобіоти Національного природного парку «Північне Поділля» // Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 2015. – Вип. 69. – С. 93–101.
 24. Пірогов М., Кваковська І., Мизюк Т. Епілітна ліхенобіота гірського масиву Черемха (Ужанський національний природний парк) // Біологічні студії/Studia Biologica, 2015. – Т. 9, №3–4. – С. 145–154.
 25. Pirogov M.V. Clypeococcum cetrariae (Dacampiaceae, Ascomycota) in the Ukrainian Carpathians // Ukr. Bot. J., 2015. – Vol. 72, N6. – P. 585–587.
 26. Пірогов МСтан вивченості ліхенофільної біоти Чорногори // Історичні і сучасні аспекти вивчення біоти Карпат. Матеріали наукової конференції присвяченої 60-річчю Високогірного біологічного стаціонару Львівського націо- нального університету імені Івана Франка (Львів–Кваси, 27– 30 липня 2015 р.). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 60–61.
 27. Пірогов М.В., Чепелевська Н.Л. Porpidia tuberculosa та Endococcus brachysporus в Українських Карпатах // VI відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я (Херсон–Лазурне, 19 травня 2015 року). Збірка тез доповідей. – Херсон: ХДУ, 2015. – С. 39–40.

Біографія

Народився 24 серпня 1983 року у місті Новояворівську.
Закінчив кафедру ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка у 2007 році.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Лишайники Українського Розточчя» у 2012 році. Присвоєно вчене звання доцента кафедри ботаніки у 2014 році.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!