ШАЛАЙ Ярина Романівна

Посада: інженер 1 категорії кафедри біофізики та біоінформатики

Публікації

Публікації:

  1. Шалай Я. Р. Вплив новосинтезованого похідного тіазолу на процеси пероксидного окиснення ліпідів в клітинах лімфоми NK\Ly / Я. Шалай // Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук», Одеса, 2017. – С. 44-46.
  2. Шалай Я. Р. Дослідження процесів пероксидного окиснення ліпідів в клітинах лімфоми NK\Ly / Я. Шалай, П. Мушкета, В. Гренюх, С. Мандзинець, А. Бабський // Молодь і поступ біології: Збірник тез ХIIІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 25–27 квітня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 19–20.
  3. Shalai Ya. Effect of the thiazole derivative on the content of TBA-positive products in liver cells / Ya. Shalai, S. Mandzynets, V. Hreniukh, A. Babsky // 3rd Kyiv International Symposium on Smooth Muscle Physiology, Biophysics and Pharmacology, Kyiv-Lutsk, 17-22 September, 2017. – Kyiv-Lutsk, 2017. – P. 66.
  4. Шалай Я. Р. «Вплив похідного тіазолу на рівень первинних та вторинних продуктів пероксидного окиснення ліпідів у клітинах лімфоми NK/Ly та гепатоцитах» / Я. Шалай, С. Мандзинець, В. Гренюх, Д. Мітек, М. Кузьма // Збірник тез ХII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 29 листопада – 1 грудня 2017 р. – Харків, 2017 – С. 26

Біографія

Народилася 9 липня 1993 року у м. Львів.

Закінчила Львівську загальноосвітню школу №41

З 2010 по 2015 р. навчалась на кафедрі біофізики та біоінформатики біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2014 році отримала Відзнаку Вченої ради Університету «За відмінне навчання, дбайливе ставлення до української мови, популяризацію української культури та за активну громадянську позицію.»

З листопада 2015 року по 31 жовтня 2018 року аспірантка кафедри біофізики та біоінформатики (тема дисертації «Роль вільнорадикальних процесів в антинеопластичній активності похідних тіазолів»)