Сибірна Наталія Олександрівна

Посада: завідувач кафедри біохімії

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 255-32-51

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

Область наукових інтересів: функціональна біохімія, глікобіологія, ензимологія. Основні наукові роботи присвячені дослідженню структурно-функціонального стану клітин крові (еритроцитів, тромбоцитів, мононуклеарних та сегментоядерних лейкоцитів) за умов цукрового діабету.

Започаткувала новий напрямок в науковій роботі кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка, що спрямований на дослідження молекулярних механізмів регуляції морфофункціонального стану клітин крові за умов патологій різної етіології.

Автор понад 500 наукових та методичних праць і навчальних посібників. За редакцією професора Н.О. Сибірної у 2009 році видано навчальний посібник “Механізми біохімічних реакцій”, а у 2010 – підручник “Хімія білка”. Обидва видання мають гриф МОН України. У 2009 році посібник був визнаний кращим серед природничих видань Львівського державного університету імені Івана Франка і сьогодні він користується великою популярністю серед викладачів і студентів. У 2011 році вийшло його друге доповнене видання. Співавтор монографії «Advanced bioactive compounds countering the effects of radiological, chemical and biological agents. Strategies to Counter Biological Damage / NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. – Netherlands: Springer, (2013).

За науковою редакцією професора Сибірної Н.О. опубліковано монографію «Основи глікобіології» (2015), за яку у 2017 році професор Сибірна Н.О. була удостоєна премії імені О.В.Палладіна.

Профессор Сибірна Н.О. виступала з доповідями (пленарні, усні, стендові) на понад 30 міжнародних наукових конференціях. Має тісну наукову співпрацю з ученими:

 • Інституту біодіагностики національного дослідницького центру Канади у Вінніпегу,
 • Інституту експериментальної роботи ім. Ненцького польської Академії наук у Варшаві,
 • Вроцлавського університету,
 • Інституту імунології та експериментальної терапії польської Академії наук, м. Вроцлав,
 • Інституту еволюції Університету міста Хайфа Академії наук Ізраїлю.

Закінчила курси з „Клінічної біохімії” на факультеті післядипломної освіти лікарів і провізорів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Профессор Сибірна Н.О. є членом редакційної колегії журналів: «International Journal of Medicinal Mushrooms» (IF – 1,4), «Вісник Львівського університету. Серія біологічна», «Лабораторна діагностика» та «Біологічні студії / Studia biologica», «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія».

Член секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом: Біологія, біотехнологія, актуальні проблеми медичних наук.

Член двох спеціалізованих вчених рад із захистів докторських та кандидатських дисертацій.

Керівник постійно діючого міжнародного семінару „Актуальні проблеми сучасної біохімії”, що проходить на базі кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Член наукового товариства клітинної біології; українського біохімічного товариства.

Професор Н.О. Сибірна керує науковою школою “Біохімія і молекулярна біологія”, яка створена понад 50 років тому на кафедрі біохімії. Поряд із традиційними радіобіологічними дослідженнями, які історично були першими і класичними для кафедри біохімії, під керівництвом професора Н.О. Сибірної проводяться також дослідження за темами:

 • “Вивчення біохімічних механізмів регуляції функціонального стану клітин системи крові за умов цукрового діабету”,
 • “Дослідження біохімічних механізмів біологічної дії фізіологічно-активних компонентів лікарських рослин для отримання фітопрепаратів цукрознижуючої дії”,
 • “Дослідження молекулярних механізм і протекторного ефекту природних комплексів поліфенолів винограду за умов оксидативного та нітративного стресів”,
 • “Дріжджова клітина як модель для дослідження сигнальних механізмів, задіяних у розвитку патологічних процесів в організмі людини”,
 • “Роль гена pttg у розвитку передракових патологій печінки та вплив нокауту цього гена на морфофункціональний стан клітин системи крові”,
 • “Дослідження структурно-функціонального стану еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів за алкогольної інтоксикації”.

За роки роботи на кафедрі Наталія Олександрівна здійснювала керівництво десятьма держбюджетними темами, двома міжнародними темами, що фінансувалися Державними фондами фундаментальних досліджень України та Білорусії, темою під егідою Комітету наукових досліджень республіки Польща, а також теми, яка фінансувалася урядом Канади і виконувалася у рамках гранту Українського науково-технологічного центру. Наукові здобутки мають не лише теоретичну цінність, а й практичне значення, що підтверджено трьома патентами на корисну модель, які стосуються способів лікування цукрового діабету. Під керівництвом Н.О. Сибірної створено тест-систему для ранньої діагностики та прогностичного застосування і контролю терапевтичних заходів під час лікування цукрового діабету 1-го типу.

Педагогічна робота. Розробила програми кількох нових спецкурсів для студентів біологічного факультету – “Біохімія крові”, “Біохімічні основи імунітету”, “Основи функціональної біохімії”, “Біохімічні механізми патологічних процесів” та ін.

Викладає курси: «Біохімія», «Хімія біоорганічна», «Біохімічні основи імунітету», «Імунохімія», «Молекулярно-клітинні основі імунітету». В різні роки читала курси : «Молекулярна біологія», «Глікобіологія» (лекції англійською та українською мовами), «Біохімія крові», «Структура і функції білків», «Біохімічні механізми патологічних процесів», «Основи функціональної біохімії», «Молекулярні механізми трансдукції клітинних сигналів».

Курси

Публікації

 • Sybirna N . Mononuclear and polymorphonuclear leukocytes show increased fructose – 1,6- bisphosphatase activity in patients with type 1 diabetes mellitus / N . Sybirna , M . Barska , D . Dziewulska – Szwaikowska , A . Dzugaj // Cell Biology International. – 2006.- V .30, N 7.- P .624-630.
 • Drel V. R. Protective effects of red wine on diabetes associated oxidative/nitrative stress in streptozotocin-diabetic rats / V. R. Drel, N. O. Sybirna // Cell Biology International. – 2010. – Vol. 34, N 12. – P. 1147–1153.
 • Dmytruk K. V. Metabolic engineering and classic selection of the yeast Candida famata (Candida flareri) for construction of strains with enhanced riboflavin production / K. V. Dmytruk, V. Y. Yatsyshyn, D. V. Fedorovych, N. O. Sybirna, A. A .Sibirny // Metabolic Engineering. – 2011. – Vol. 13. – P. 82–88. (IF: 5.512)
 • Sybirna N. Sialic acid-containing glycoproteins are the marker molecules that determine the leukocyte functional state under diabetes mellitus / N. Sybirna, I. Brodyak, M. Zdioruk, M. Barska // Sepsis. – 2011. – Vol. 4, N 1. – P. 47–55.
 • Brodyak І. Effect of L-arginine and Aminoguanidine on Morphological and Physiological Charecteristics of Plasma Membranes of Blood Lymphocytes Under Experimental Diabetes Mellitus / І. Brodyak, A. Hnatush, N. Sybirna // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2011. – Vol. 2, N 3. – Р. 237–247.
 • Chen O. Effect of NO donor on viability of human leukemic cells upon arginine deprivation / O. Chen, L. Lyniv, N. Igumentceva, M. Barska, N. Sybirna, O.Stasyk // Studia Biologica. – 2011. – Vol. 5, N 2. – P. 17–28.
 • Сибірна Н. О. Участь ензиму фосфатидилінозитол-3′-кінази у процесах сприйняття і передачі сигналів через галактозилумісні глікопротеїнові рецептори сегментоядерних лейкоцитів при цукровому діабеті 1 типу / Н. О. Сибірна, І. В. Бродяк, М. Л. Барська, О. І. Вовк // Фізіологічний журнал. – 2012. – Т. 58, № 6. – С. 21–34.
 • Ференц І. В. Вплив агматину на показники системи крові щурів за умов експериментального цукрового діабету / І. В. Ференц, І. В. Бродяк, М. Я. Люта, В. А. Бурда, Г. С. Гаврилишин, Н. О. Сибірна // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2012. – Т. 6, № 3. – С. 65–72.
 • Kleveta G. LPS induces phosphorylation of actin-regulatory proteins leading to actin reassembly and macrophage motility / G. Kleveta, K. Borzecka, M. Zdioruk, M. Czerkies, H. Kuberczyk, N. Sybirna, A. Sobota, K. Kwiatkowska // Journal of cellular biochemistry. – 2012. – Vol. 113, N 1. – P. 80-92.
 • Hnatush A. R., Drel V. R., Hanay N. O., Yalaneckyy A. Y, Mizin V. I., Sybirna N. O. The Protective Effects of Natural Polyphenolic Complexes of Grape Wine on Organisms Exposed to Oxidative and Nitrosative Stress Under Diabetes Mellitus // NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. Advanced bioactive compounds countering the effects of radiological, chemical and biological agents. Strategies to Counter Biological Damage / Pierce G. N., Mizin V. I., Omelchenko A. (Eds.) – Netherlands: Springer, 2013 – P. 145–162.
 • Sybirna N. O. Participation of Phosphatidylinositol-3′-kinase in Perception and Signal Transduction through Galactosyl-Containing Glycoprotein Receptors of Segmented Leukocytes under Type 1 Diabetes Mellitus / N. O. Sybirna, I. V. Brodyak, M. L. Barska, O. I. Vovk // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2013. – Vol. 4, N 3. – P. 213–230.
 • Дацюк У. В. Вплив поліфенольного комплексу з виноградного вина на активність антиоксидантних ензимів у щурів за низьких доз рентгенівського випромінювання / У. В. Дацюк, М. В. Сабадашка, Л. О. Дацюк, А. Р. Гнатуш, Є. А. Сластья, А. М. Зотов, В. Г. Гержикова, Н. О. Сибірна // Biotechnologia Acta. – 2014. – Т. 7, № 2. – С. 106–113.
 • Vitak T. Y. The Effect of the Medicinal Mushrooms Agaricus brasiliensis and Ganoderma lucidum (Higher Basidiomycetes) on the Erythron System in Normal and Streptozotocin-Induced Diabetic Rats / T. Y. Vitak, S. P. Wasser, E. Nevo, N. O. Sybirna// International journal of medicinal mushrooms. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 277–286.
 • Buko V. Pituitary tumor transforming gene as a novel regulatory factor of liver fibrosis / V. Buko, E. Belonovskaya, E. Naruta, O. Lukivskaya, O. Kanyuka, O. Zhuk, R. Kranc, R. Stoika, N. Sybirna // Life sciences. – 2015. – Т. 132 – P. 34-40.

Навчальний посібник з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клеврета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 316 с.
 • Сибірна Н.О., Чайка Я.П., Климишин Н.І., Старикович Л.С., Клевета Г.Я., Дудок К.П. // Механізми біохімічних реакцій: Навчальний посібник з грифом МОН України / За редакцією Сибірної Н.О. – Видання друге, доповнене. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

Підручник з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 393 с.

Монографія:

 • Основи глікобіології : монографія. За ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 492 с.

Біографія

Дата народження: 30 серпня 1956 року

Освіта вища, спеціальність Біолог-біохімік. Викладач біології і хімії.

З 1973 по 1978 рр. навчалася на біологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1982-1986 рр. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету, спеціальність 03.00.04 – біохімія. «Гемоглобіни різних популяцій еритроїдних клітин кісткового мозку у нормі та після рентгенівського опромінення».

Після захисту працювала інженером, м.н.сп., с.н.сп. НДЧ ЛДУ ім. І. Франка. З вересня 1989 року працює на викладацьких посадах біологічного факультету ЛДУ ім. І. Франка.: асистент (1989-1997 рр.), доцент (1997-2005 рр.), професор (2005-2006 рр.), завідувач кафедри біохімії (з 2006 р. по д.ч.). У 1994-1995 рр. працювала науковим співробітником відділу наукових розробок біотехнологічної фірми ADM (Archer Daniels Midland Company) у місті Декейтор, штат Іллінойс, США.

Вчене звання доцента присвоєно 18 жовтня 2001 року. У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему: “Молекулярні основи змін структурно-функціонального стану клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу”. Вчене звання професора присвоєно 22 лютого 2007 року. З 2006 р. є завідувачем кафедри біохімії.

Під керівництвом Н.О.Сибірної захищено п’ятнадцять кандидатських дисертацій за спеціальностями «Біохімія» та «Цитологія, клітинна біологія і гістологія». Проф. Сибірна була науковим консультантом докторської дисертації за спеціальністю «Біохімія», яка була підготовлена на кафедрі біохімії ЛНУ ім. І Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!