Тарновська Антоніна Володимирівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики, заступник декана біологічного факультету з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-4790

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

1. Яцків О. Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у зародках в’юна за впливу катіонів кальцію та магнію / Яцків О., Тарновська А. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 68. – С.101-108.
2. Яцків O.M. Запліднююча здатність сперматозоїда з аномальною морфологією / Яцків O.M., Тарновська А.В. // Science and Education a New Dimersion: Natural and Technical Science. – 2013. – Vol 8. – Р 13–17.
3. Яцків О.М .Причини і форми чоловічого непліддя та методи діагностики еякуляту як основного показника чоловічого здоров’я / Яцків О.М., Тарновська А.В. // Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2012. – Вип 59. – С. 4 –20.
4. Яцків О.М. Аналіз кількісних і якісних показників еякуляту чоловіків у досліджуваних групах / Яцків О.М., Тарновська А.В., Санагурський Д.І. // VIII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів (3–6 квітня 2012 року, м. Львів). Збірник тез. –  Львів. – 2012. – С.28-29.
5. Тарновська А.В. Ідентифікація антибіотиків групи фторхінолонів у твердих формах ветеринарних препаратів методом ВЕРХ / Тарновська А.В., Пархомик О.З., Ткаченко В.І., Санагурський Д.І. // VIII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів (3–6 квітня 2012 року, м. Львів). Збірник тез. – Львів. – 2012. – С.21-22.
6. Зинь А.Р. Вплив гіпохлориту натрію на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в’юна протягом раннього ембріогенезу / Зинь А.Р., Головчак Н.П., Тарновська А.В., Галан М.Б., Санагурський Д.І. // Studia Biologica – 2012. – Т. 6, N 1. – С. 67-76.
7. Тарновська А.В. Дія антибіотиків класу фторхінолонів на активність деяких ферментів системи антиоксидантного захисту в зародків в’юна (Misgurnus fosillis L.) / Тарновська А.В., Яцків О.М., Санагурський Д.І.// V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. // – С. 144-145.
8.  Н. П. Головчак Зміна інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів у печінці курей за дії гіпохлориту натрію / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.І. Коцюмбас, О.І. Бішко, Д.І. Санагурський // Молодь – медицині майбутнього. Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, присвячена 200-річчю з дня народження М.І. Пирогова (Одеса, 22-23 квітня 2010 р.): тези доповідей. – Одеса, 2010. – С. 46.
9.    Н.П. Головчак Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в’юна за дії низькоінтенсивного лазерного опромінення / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, М.В. Бура, М.С. Романюк,Д.І. Санагурський // Фізика живого. – 2009. – Т. 17, № 1. – С. 76–81.
10.  Головчак Н.П. Кореляційні зв’язки між продуктами процесів перекисного окиснення ліпідів, активністю ключових ферментів антиоксидантного захисту та їхньою взаємодією у корі головного мозку при Т-2 токсикозі //Головчак Н.П., Тарновська А.В., Галан М.Б., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2009. – №2. – С. 17-20..
11.  Головчак Н.П. Перекисне окиснення ліпідів головного мозку курей за дії гіпохлориту натрію на тлі Т-2 токсикозу / Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. // Біофізичні механізми функціонування живих систем: Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю від дня народження проф. Гойди О.А., Львів, 16-18 жовтня 2008 р. – Львів, 2008 – С. 67–68.
12.  Тарновська А.В. Комплексна оцінка впливу флюміквілу на морфофункціональні та біофізичні характеристики зародків в’юна впродовж ембріогенезу / Тарновська А.В., Зинь А.Р., Целевич М.В., Санагурський Д.І. // Acta Medica Leopoliensia – 2008. – Том XIV, №1-2. – С.97-104.
13.  Головчак Н.П. Активність ферментів антиоксидантного захисту у головному мозку курей / Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Малік С.О., Санагурський Д.І.// Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2008. – № 2 (42). – С. 37-41.
14.   Holovchak N. Influence of T-2 toxin on neural cells functional parameters and application of sodium hypochlorite as a detoxicant / Holovchak N., Tarnovska A., Sanagursky D. //Abstracts of the 6th Parnas Conference Molecular mechanism of cellular signaling, Krakow, Poland, May 30th – June 02nd, 2007. – Acta Biochimica Polonica. – 2007. – Vol. 54 Suppl. 2. – Р. 57.
15.   Головчак Н.П. Вплив Т-2 токсину на функціональні параметри нервових клітин та застосування ГХН як детоксиканту / Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І.// Медична хімія. – № 1, Т. 9.  – 2007. – С. 58-60.

16.  Головчак Н.П. Морфофункціональний стан нервової тканини головного мозку свиней за дії розчину гіпохлориту натрію на тлі експериментального Т-2 токсикозу. Біохімічний та гістологічний аспекти / Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, – 2007. – №1. – С. 34-42.

17.  Тарновська А.В. Морфофункціональні та біофізичні пара­метри зародків в’юна за умов впливу флюміквілу / Тарновська А.В., Целевич М.В., Санагурський Д.І. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2007. – №1. – С. 25-34.

18.  Тарновська А.В. Біохімічний та цитологічний аспекти дослідження впливу антибіотику бороцину в ранньому ембріогенезі / Тарновська А.В., Целевич М.В., Мандзинець С.М., Мажак К.Д., Санагурський Д.І. // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни. Матеріали конференції, Львів, 19-20 травня, 2006. – С.109-112

19.  Головчак Н.П. Вплив Т-2 ТОКСИНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ/ ГОЛОВЧАК Н.П., ТАРНОВСЬКА А.В., КОЦЮМБАС Г.І., САНАГУРСЬКИЙ Д.І //ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ВІСЦЕРАЛЬНІ ФУНКЦІЇ В НОРМІ І ПАТОЛОГІЇ. МАТЕРІАЛИ III Всеукраїнської наукової конференції, присвячена 70-річчю з дня народження Г.М. Чайченка – м. Київ. – 4-6 жовтня 2006. – С. 26.

20.  Головчак Н.П. Активность глутатионредуктазы при експериментальном Т-2 токсикозе свиней / Тарновська А.В., Головчак Н.П., Санагурский Д.И. // Биоантиоксидант. Материалы VII Международной конференции. – 2006. – Москва. – С. 75.

21.  Тарновська А.В. Активність ферментів глутатіонової ланки у зародків в’юна за впливу антибіотиків класу фторхінолонів/ Тарновська А.В., Отчич В.П., Санагурський Д.І.// Медична хімія. – № 4, Т. 8, 2006. – С. 58-60.

22.  Тарновська А.В. Супероксиддисмутазна та каталазна активності у зародків в’юна за впливу флюміквілу / Тарновська А.В., Отчич В.П., Санагурський Д.І. // Експерим. та клініч. фізіологія і біохімія. – 2006 – № 4. – С. 7-9.

23.   Головчак Н.П. Кількість дієнових кон’югат у різних відділах головного мозку поросят за впливу Т-2 токсину / Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2006. – 3 (35). – С. 33-36.

24. Тарновська А.В. Система антиоксидантного захисту у зародків в’юна за впливу антибіотиків класу фторхінолонів / Тарновська А.В., Отчич В.П., Санагурський Д.І. // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Ґжицького. – т. 8, № 4 (31), частина 1. – 2006. – С. 128-131.

25.  Головчак Н.П. Вплив Т-2 токсину на активність каталази нервової тканини головного мозку свиней / Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. // Біологія тварин. – Т. 8, № 1-2. – 2006. – С. 221-225.

26.  Головчак Н.П. Антиоксидантно-прооксидантний гомеостаз у нервовій тканині свиней за впливу Т-2 токсину / Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. //Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Ґжицького. – т. 8, № 4 (31), частина 1. – С. 39-43.

27.  Головчак Н.П. Дія Т-2 токсину на перекисне окиснення ліпідів у головному мозку свиней / Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. // Львівський медичний часопис. – т. 12, № 2. – 2006. – С. 135-137.

28.  Головчак Н.П. Токсична дія Т-2 мікотоксину на процеси перекисного окиснення ліпідів в головному мозку свиней та ефекти гіпохлориту натрію на цьому фоні / Головчак Н.П., Тарновська А.В., Коцюмбас Г.І., Санагурський Д.І. // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького. – 2006 – том.8, № 2 (29), частина 2. – С. 43-48.

Основні навчально-методичні праці:

1.    Біометрія: теоретичні відомості та лабораторний практикум / навчальний посібник для студентів біологічного факультету / М. В. Дика, А. В. Тарновська, М. М. Яремчук, А. Б. Генега, Д. І. Санагурський // Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 100 с.

2.     Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах: монографія / Н.П. Головчак, А.В. Тарновська, Г.І. Коцюмбас, Д.І. Санагуський // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 252 с.

3.     Бібліографія науково-педагогічної діяльності Р.Я. Гумецького: Бібліогр. збірник / Паляниця Б.М., Тарновська А.В.// Львів: СПОЛОМ, 2012. – 44 с., іл.

4.    Практикум з біофізики: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Тарновська, М.Б. Галан, Н.П. Головчак, М.В. Бура, Санагурський Д.І. // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

5.     Методичні вказівки до виконання великого практикуму з курсу «Біофізика». Частина 3 (для студентів біологічного факультету) / Тарновська А.В., Галан М.Б., Целевич М.В., Дика М.В., Санагурський Д.І // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 57 с.

6.    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу “Біофізика” на тему “Кінетика біологічних процесів” для студентів біологічного факультету / Тарновська А.В., Галан М.Б. // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 16 с.

Біографія

Народилася у Львові. Закінчила біологічний факультет та аспірантуру при кафедрі біофізики та біоінформатики. У 2005 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика на тему: «Перекисне окиснення ліпідів у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу фторхінолонів, іонів кальцію та магнію». Розпочала викладацьку роботу – спочатку асистентом, а з 2009 року – доцентом кафедри біофізики та біоінформатики. Вчене звання доцента кафедри біофізики та біоінформатики присвоєно 1 липня 2011 року.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!