Царик Йосиф Володимирович

Посада: завідувач кафедри зоології

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 296-47-94

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

популяційна екологія, екосистемологія, збереження біологічного різноманіття, консортивна організація наземних та водних екосистем

Курси

Публікації

Царик Й. Колективна монографія, присвячена підсумкам 65-річних досліджень природних і штучних біогеоценозів в умовах степу колективом Комплексної експедиції Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, за редакцією Травлєєва А. П. Біогеоценологічні дослідження лісів степової зони України: монографія. – Дніпро: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2016. 203 с. / Й. В. Царик, В. І. Парпан, В. В. Никифоров, І. Й. Царик // Екологія та ноосферологія.- 2017. – Т. 28, № 1-2. – С. 105–109 (Index Copernicus).

Царик Й.В. Етологічні зв’язки в консорції // Біологічні Студії, 2017. Т.11 / №2. – С. 137-140.

Царик Й.В. Консорція як елементарна одиниця еволюції // Біологічні Студії, 2017. Т.11 / №2. – С. 141-144.

Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся[текст]: моногр. / [Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. С. Решетило, І. В. Дикий, О. Р. Іванець, В. В. Лєснік, А. Т. Затушевський, К. М. Назарук, І. В. Шидловський, О. С. Костюк, О. В. Кусьнєж, О. І. Горбань, І. С. Хамар]. – [за ред. Й. В. Царика]. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 120.

Екологія тварин : Навчальний посібник. Вид. друге, доп. і перероб. / Гайченко В.А., Царик Й.В. – К. : Компринт, 2016. – 288 с.

Царик Й. В. Рецензія на монографію О. В. Романенко, О. М. Арсан, Л. С. Кіпніс, Ю. М. Ситник. Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій / Й. В. Царик.,І. С. Хамар // Студії / Studia Biologica. – 2016. – Том 10/№2. – С. 221-222.

Зоологія хордових: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Й.В. Царик, І.С. Хамар, І.В. Дикий та ін.]; за ред. проф. Й.В. Царика. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 356 с. – Серія “Біологічні студії”.

Царик Й. Очеретянки роду Acrocephalus Naum. у системі консорцій / Й. Царик, О. Гнатина // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 155-161.

Тимків І. Експансія пелопея вигнутого Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) у Центральній та Східній Європі / І. Тимків, К. Назарук, І. Шидловський, Й. Царик // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 181-187.
Мосула М. З. Генетичний поліморфізм популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) з Чорногірського масиву Українських Карпат / Мосула М. З., Конвалюк І. І., Мельник В. М., Дробик Н. М., Царик Й. В., Нестерук Ю. Й., Кунах В. А. // Цитология и генетика. – 2014. – Т. 48. – № 6. С. 33–39. (ISSN 0564-3783 імпакт-фактор – 0.379 (Thomson Reuters))
Царик Й. Розміщення мурашників (Formicidae) в аграрних оселищах / Царик Й., Царик І., Сушко А. // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 69. – С. 214–219.
Царик Й. В. До 95 – річчя професора Костянтина Андрійовича Малиновського / Царик Й. В., Кияк В. Г. // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015. – Том. 9., №1. – С.233–234.
Царик Й. В. Рецензія. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Тиск на біосферу реанімація чи шлях на Марс: монографія. Київ, Чернівці : Букрек, 2014. – 336 с. / Царик Й. В., Хамар І. С. // Біологічні Студії / Studia Biologica.– 2015. – Том. 9., №1. – С.229–232. 
Царик Й. В. Характеристика популяції Poa deylii Chrtek et Jirasea (Poagranitica Br. – Bl.Subsp. Disparilius (e.i.Nyarady) e.i. Nyarady (г.Пожижевська, Українські Карпати / Царик Й. В, Муращак М. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 111–115.

Царик Й. В. Перспективи та принципи популяційних досліджень фітоценозів / Царик Й. В. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 27–33.

Царик Й.В. Екотопи між лісом та луками як осередки концентрації різноманіття птахів / Царик Й. В., Горбань І. М., Сеник М. А., Закала О. С., Кийко А. О. // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 1–2, – С. 78–85.

Царик Й. В. Адаптаційна мінливість канадського сомика з озер Світязь і Перемут Шацького національного природного парку / Царик Й. В., Забитівський Ю. М., Матейчик В.І . // Тези доп. наук. конф. „ Сучасні проблеми заповідної справи ”(8–9 вересня 2006 р., смт. Шацьк). – Львів, 2007 р. – С. 19–21.

Царик Й. В.Фенологія вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на заході України / Царик Й. В., Пісулінська Н. В., Шидловський І. В. // Мат. ІV Міжнар. наукової конф. ZOOCENOZIS-2007 “Біорізноманіття та роль тварин  в екосистемах” (Дніпропетровськ,  9–12 жовтня 2007 р.). – Дніпропетровськ, 2007. – С. 452–454.

Горбань І.М. Сучасний стан видового різноманіття птахів як екологічний індикатор долини Прип’яті / Горбань І. М., Матейчик В. І., Шидловский І. В., Царик Й. В. // Тези доп. наук. конф. „Фактори загрози біотичному різноманіттю : їх індикація та способи зниження негативної дії” (21–23 вересня 2007 р., смт. Шацьк). – Львів, 2007. – С. 64–70.

 Дигрессия биологического покрова на контакте лесного и субальпийского поясов в Черногоре ; под ред. К. А.Малиновского. – Київ : Наук. думка, 1984, – 205с.

Структура популяції рідкісних видів рослин ; під ред. К. А. Малиновськог. – Київ : Наук. думка, 1999. – 210 с.

Стратегія популяцій рослин у природних і антропогеннозмінених екосистемах Карпат ; під ред. М. Голубця i Й. Царика. – Львів : Євросвіт, 2001. –160 с.

Царик Й.В. Консорція як загальнобіологічне явище / Й. В. Царик, І. Й. Царик // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія біологічна. – 2001. – Вип.28. – С. 45–50.

Біографія

Народився 4 вересня 1946 р. у с. Руда Колтівська, Золочівського району, Львівської області у сім’ї селянина. Початкову освіту здобув у своєму селі. 8 класів закінчив у селі Колтів, а 11 – в с. Сасів у 1964 році. В 1965 році поступив до Львівського державного університету імені Івана Франка (ЛДУ) на біологічний факультет. В 1970 році після закінчення університету був прийнятий професором К. А. Малиновським на роботу в Державний природознавчий музей НАН України і скерований у відділ зоології на посаду молодшого співробітника. У 1971 році поступив до аспірантури у Державний природознавчий музей НАН України (пізніше Львівське відділення інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України) за спеціальністю “ботаніка”, яку у 1974 році успішно закінчив. У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Накопичення і розклад підстилки в біогеоценозах високогір’я Українських Карпат” за спеціальністю 03.00.16 – біогеоценологія. Після закінчення аспірантури працював на посадах інженера, старшого інженера, провідного інженера, а з 1978 року – молодшого наукового співробітника. На посаду старшого наукового співробітника був переведений у 1980 році. В 1991 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 03.00.16 – екологія. З 1988 року очолив відділ популяційної екології Львівського відділення Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України (зараз Інститут екології Карпат). З 1992 до 1997 року виконував обов’язки заступника директора з наукової роботи Інституту екології Карпат НАН України. З 1998 року очолив кафедру зоології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Основні напрямки наукової діяльності пов’язані з вивченням процесів накопичення й розкладу мертвих рослинних решток, структури автотрофних блоків біогеоценозів, консортивної їх організації, структури й функціонування консорцій рослин і тварин, змін зооценозів, дегресивних змін біоценотичного покриву в умовах антропопресії та популяційної організації видів. Були опрацьовані проблема стратегії популяцій, типи їх внутрішньопопуляційного різноманіття, проведений популяційно-консортивний аналіз автотрофних блоків тощо.

Методичні матеріали

Екологія тварин : Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене. Гайченко В.А., Царик Й.В., К.: Компринт, 2016. – 288 с.

В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів екології та біотехнологій НУБіП України та біологічного факультету ЛНУ . Розглядаються фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв’язки в екосистемах. Висвітлені закономірності відповіді тварин і їх угруповань на мінливі умови абіотичного і біотичного середовища існування, а також особливості структури і динаміки популяцій тварин.

 Зоологія хордових : підручник : [для студ. вищ. навч. заклад.] / [Й.В. Царик, І.В. Дикий та ін.] ; за ред. Й.В. Царика. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 356 с. – Серія «Біологічні Студії».
ISBN 978-966-613-752-7 (серія), ISBN 978-617-10-0081-0. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-19381 від 11.12.2013 р.)
В основу підручника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Послідовно описані підтипи і класи типу Хордові. Характеристика класу містить системи (поділ на ряди і родини). їхні морфологічні та екологічні особливості. роль у біоценозах, значення для людини, походження та еволюцію представників хордових тварин. Лаконічно висвітлені загальні характеристики, поширення та короткий перелік видів головних рядів кожного класу хордових. Окремо виділено представників, що належать до фауни України.

Етологія: методичні вказівки до семінарських занять і  організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія; спеціальностей 8.04010207 – Зоологія і 7.04010207 – Зоологія / Укл.: Й.В.ЦарикТ.І.Копко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 64 с.

Керування популяціями: методичні вказівки до лабораторних занять і  організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія; спеціальність 8.04010207 – Зоологія / Укл.: Й.В.ЦарикТ.І.Копко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 32 с.

Екологія тварин : навчальний посібник / Гайченко В.А., Царик Й.В. – Херсон : Олді-плюс, Київ : Ліра-К, 2012.  – 232 с.

Екологія : методичні вказівки до лабораторних занять і  організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія / Укл.: Й.В.ЦарикО.С.Сачок. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 28 с.

Польовий практикум із зоології. Ч.1. : Безхребетні тварини прісних водойм: навч.-метод. посібник / Й.В.ЦарикО.Р.Іванець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 236 с.

Популяційна екологія. Керування популяціями: навчальний посібник/ Царик Й.В. – Львів : Видавничий  центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 100с.

Хребетні тварини західних областей України / Укл.: Й.В. ЦарикІ.П. ЯворськийІ.В. Шидловський та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 52 с

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!