Ірина Бродяк

Position: Docent, Biochemistry Department

Scientific degree: Candidate of Biological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phones (Office): (032) 239-47-88, (032) 239-46-58

Email: iryna_brodyak@yahoo.com

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Сфера наукових інтересів – біохімічна та морфофункціональна характеристика лейкоцитів периферичної крові у нормі та за умов різних патологій.

Автор 117 наукових публікацій, включаючи 43 статті та 65 тез доповідей на конференціях, конгресах, симпозіумах і з’їздах, 2 підручники, 1 монографію, 2 навчально-методичних посібника, 2 навчальних посібника, 2 методичні вказівки.

Здійснює керівництво кандидатською дисертаційною роботою аспірантки кафедри біохімії ІІ року вечірньої форми навчання Дзидзан О. В. Тема дисертації: “Ефект фітопрепаратів з дерену справжнього (Cornus mas L.) на біохімічні процеси в лейкоцитах крові за експериментального цукрового діабету”.

Publications

Статті у фахових виданнях:

 • Бродяк І. В. Морфо-фізіологічна характеристика плазматичних мембран лімфоцитів за умов експериментального цукрового діабету на фоні впливу L-аргініну і аміногуанідину / І. В. Бродяк, А. Р.Гнатуш, Н. О. Сибірна // Фізіологічний журнал. – 2010. – Т. 56, № 5. – С. 63–68.
 • Brodyak І. Effect of L-arginine and Aminoguanidine on Morphological and Physiological Charecteristics of Plasma Membranes of Blood Lymphocytes Under Experimental Diabetes Mellitus / І. Brodyak, A. Hnatush, N. Sybirna // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2011. – Vol. 2, N 3. – Р. 237–247.
 • Sybirna N. Sialic acid-containing glycoproteins are the marker molecules that determine the leukocyte functional state under diabetes mellitus / N. Sybirna, I. Brodyak, M. Zdioruk, M. Barska // Sepsis. – 2011. – Vol. 4, N 1. – P. 47–55.
 • Ференц І. В. Вплив агматину на шляхи метаболізму L–аргініну в еритроцитах крові за умов стрептозотоцинового діабету в щурів / І. В. Ференц, І. В. Бродяк, М. Я. Люта, В. А. Бурда, А. М. Федорович, Н. О. Сибірна // Український біохімічний журнал. – 2012. – Т. 84, № 3. – С. 40–47.
 • Сибірна Н. О., Бродяк І. В., Барська М. Л., Вовк О. І. Участь ензиму фосфатидилінозитол-3′-кінази у процесах сприйняття і передачі сигналів через галактозилумісні глікопротеїнові рецептори сегментоядерних лейкоцитів при цукровому діабеті 1 типу / Н. О. Сибірна, І. В. Бродяк, М. Л. Барська, О. І. Вовк // Фізіологічний журнал. – 2012. – Т. 58, № 6. – С. 21–34.
 • Sybirna N.O. Participation of Phosphatidylinositol-3′-kinase in Perception and Signal Transduction through Galactosyl-Containing Glycoprotein Receptors of Segmented Leukocytes under Type 1 Diabetes Mellitus / N.O. Sybirna, I.V. Brodyak, M.L. Barska, O.I. Vovk. // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2013. – V. 4, N – P. 213–230.
 • Ferents I. Structural and quantitative changes of carbohydrate chain of erythrocyte membrane glycoproteins in experimental diabetes mellitus after treatment with agmatine / I. Ferents, І. Brodyak, M. Lyuta, N. Sybirna // Cytology and Genetics. – 2013. – Vol. 47, Issue 4. – P. 252–260. (IF = 0,294)
 • Brodyak I.V. Effect of agmatine on actin polymerization in leukocytes of streptozotocin-induced diabetic rats / V. Brodyak, I.I. Bila, M. Overchuk, N.O. Sybirna // Біологічні Cтудії / Studia Biologica. – 2014. – Т. 8, № 3–4. – С. 17–30.
 • Ferents I.V. Suppressive effect of agmatine on genetically programmed death of leukocytes in a diabetes model / V. Ferents, I.V. Brodyak, M.Ya.Lyuta, V.A. Burda, N.O. Sybirna // Cytology and Genetics. – 2016. – V. 50, N. 4. – P. 241–250. (IF – 0,379)
 • Бродяк І.В., Біла І.І., Сибірна Н.О. Вплив агматину на динаміку полімеризації актину у WGA-стимульованих лейкоцитах за умов експериментального цукрового діабету // Фізіологічний журнал. –2017. – Т. 60, № 4. – С. 48–55.
 • Brodyak I.V., Bila I.I., Sybirna N.O. The dynamics of actin filament polymerization in activated leukocytes under experimental diabetes mellitus against the background of agmatine administration // Biopolymers and Cell. – 2017. – Vol. 33, N. 6. – P. 403–414. (http://dx.doi.org/10.7124/bc.000964).
 • Brodyak I.V., Bila I.I., Sybirna N.O. Effect of Agmatine on Actin Polymerization Dynamics in WGA-Stimulated Leukocytes under Diabetes Mellitus in Rats // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2018. – Vol. 9 (2). – P. 109–118.

Підручник з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 393 с.

Підручник:

 • Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.О. Сибірна, Г.Я. Гачкова, І.В. Бродяк та ін.]; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 644 с.

Монографія:

 • Основи глікобіології: монографія [Н.О. Сибірна, А.І. Шевцова, Г.О. Ушакова, І.В. Бродяк, І.Ю. Письменецька]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 492 с.

Навчальні посібники:

 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина І: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 108 с.
 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.

Навчально-методичні посібники:

 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Функціональна біохімія. Біохімія крові: навч.-метод. посіб. – Ч. 1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Функціональна біохімія. Біохімія крові: навч.-метод. посіб. – Ч. 2. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 96 с.

Методичні вказівки:

 • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
 • Метаболізм кетонових тіл: методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія та 0704 – Біологія для спеціальностей 7.04010205 – Біохімія та 8.04010205 – Біохімія / І. В. Бродяк, І. І. Магіровська, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 44 с.

Biography

Дата народження: 27 травня 1981 року (с. Ощів, Горохівського району, Волинської області, Україна).

В 2003 році закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. В 2003–2006 р.р. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 2006, спеціальність 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

У 2006–2010 р.р. працювала асистентом кафедри біохімії Львівського університету, а з 2011 р. – доцентом кафедри. У 2012 р. отримала вчене звання – доцент кафедри біохімії.

Викладає лекційні курси: “Біохімія” для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 091 – Біологія; “Біохімія крові”, “Хімія білка”, “Глікобіологія” для студентів ІІІ і ІV курсів денної та заочної форми навчання, проводить лабораторний практикум з Хімії біоорганічної і Біохімії. Керує виконанням курсових і дипломних робіт.

Член наукового Товариства клітинної біології; Українського біохімічного товариства, Українського товариства клінічної лабораторної діагностики.

Працює в галузі біохімії та молекулярної біології лейкоцитів периферичної крові у нормі та за умов різних патологій, зокрема цукрового діабету 1 типу. Автор 117 наукових публікацій, включаючи 43 статті та 65 тез доповідей на конференціях, конгресах, симпозіумах і з’їздах, 2 підручники, 1 монографію, 2 навчально-методичних посібника, 2 навчальних посібника, 2 методичні вказівки.Projects

Гранти:

 • № 4281 від Українського науково-технологічного центру “Розробка тест-системи для дослідження молекулярних механізмів агрегаційної здатності лейкоцитів за умов діабету”. Термін виконання роботи: 01.09.2008 – 31.08.2010.
 • Ф25.5/040 від державного фонду фундаментальних досліджень: “Дослідження впливу оксиду азоту (NO) на процеси апоптозу та автофагії злоякісних пухлинних клітин за умови дефіциту основного субстрату NO-синтаз”. Термін виконання роботи: 2007 – 2009 рр.
 • Індивідуальний грант від Західно-Українського біомедичного наукового центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center) “Дослідження структури вуглеводних детермінант глікопротеїнових рецепторів лейкоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу”. Термін виконання роботи: 15.09.2007 – 04.09.2008.
 • Грант від Західно-Українського Біомедичного Товариства (WUBMRC) на 2011–2012 рр. на тему „Evaluation of the effect of arginine deprivation-based enzymotherapy on human leukemic cells.” Виконавці: доц. Бродяк І. В., асп. Чень О. І.

Teaching materials

Підручник:

 • Функціональна біохімія: підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.О. Сибірна, Г.Я. Гачкова, І.В. Бродяк, К.А. Сибірна, М.Р. Хохла (Нагалєвська), М.В. Сабадашка]; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 644 с.

Підручник з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 393 с.

Навчальні посібники:

 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина І: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 108 с.
 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.

Навчально-методичні посібники:

 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Функціональна біохімія. Біохімія крові: навч.-метод. посіб. – Ч. 1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Функціональна біохімія. Біохімія крові: навч.-метод. посіб. – Ч. 2. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 96 с.

Методичні вказівки:

 • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
 • Метаболізм кетонових тіл: методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія та 0704 – Біологія для спеціальностей 7.04010205 – Біохімія та 8.04010205 – Біохімія / І. В. Бродяк, І. І. Магіровська, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 44 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!