Дисертації, захищені співробітниками та аспірантами кафедри
 1. Федоренко В.О. " Генетическая нестабильность признаков устойчивости к антибиотикам у Streptomyces coelicolor A3(2)" - 1981 рік.
 2. Максимів Д.В. "Электрофоретическая характеристика и ферментативная активность некоторых NAD - зависимых дегидрогеназ в онтогенезе Drosophila melanogaster Mq" - 1981 рік.
 3. Черник Я.І. " Алкоголь-, малат-, лактатдегидрогеназы, a - амилаза, аспартат- и аланинаминотрансферазы при старении Drosophila melanogaster" - 1985 рік.
 4. Фурс А.Р. "Молекулярное клонирование генов устойчивости к тилозину из продуцента тилозина" - 1988 рік.
 5. Боднар Л.С. "Выражение гена Adh в зависимости от возраста и генотипа Drosophila melanogaster" - 1989 рік.
 6. Басілія Л.І. "Біологічна активність диметилсульфоксиду при парентеральному введенні" - 1990 рік.
 7. Настасяк І.М. "Получение и характеристика мутаций у штаммов Saccharopolyspora erythraea, влияющих на биосинтез антибиотика эритромицина"- 1992 рік.
 8. Кириченко Н.В. "Получение и использование в селекции и генетических экспериментах протопластов продуцента эритромицина Saccharopolyspora erythraea" - 1992 рік.
 9. Мар'їна О.В. "Мини-производные бактериофага - транспозона D3112 Pseudomonas aeruginosa: использование в качестве интегративных векторов и для генетического анализа псевдомонад" - 1995 рік.
 10. Щербата Г.Р. "Дослідження нестабільності деяких генів Х - хромосоми Drosophia melanogaster, індукованої хімічними факторами" - 1996 рік.
 11. Заворотна С.А. "Вивчення молекулярно-генетичних механізмів нестаббільності ознак стійкості до антибіотиків у Streptomyces coelicolor A3(2) та Saccharopolyspora erythraea" - 1996 рік.
 12. Голець Л.М. "Генетичний контроль біосинтезу канаміцину культурою Streptomyces kanamyceticus" -1997 рік.
 13. Демидчук Ю.О. "Генетичний контроль стійкості Streptomyces kanamyceticus до аміноглікозидних антибіотиків" - 1998 рік.
 14. Бобак Я.П. "Спонтанній та індукований рентгенівським опроміненнням мутагенез у ліній Lozenge Drosophila melanogaster та характеристика фенолоксидази у одержаних мутантів" - 2000 рік.
 15. Дубицька Л. П. "Конструювання та селекція штаму Streptomyces peucetius subsp. caesius - продуцента даунорубіцину та доксорубіцину" - 2002 рік.
 16. Осташ Б. О. "Генетичний контроль окремих етапів біосинтезу ландоміцину Е в Streptomyces globisporus 1912 " - 2003 рік.
 17. Лужецький А. М. "Система клонування генів у штамах актиноміцетів - продуцентах канаміцину Streptomyces kanamycticus та ландоміцину Е Streptomyces globisporus 1912" - 2003 рік.
 18. Ребець Ю. В. "Генетичні механізми регуляції біосинтезу ландоміцину Е у штаму Streptomyces globisporus 1912 " - 2005 рік.
 19. Федоренко В. О. "Генетичний контроль стійкості актиноміцетів до антибіотиків та його роль у біосинтезі антибіотиків" (докторська дисертація) - 2005 рік.
 20. Голуб Н. Я. "Мутації, індуковані рентгенівським опроміненням та деякими хімічними реагентами, що змінюють тривалість життя Drosophila melanogaster" - 2006 рік.
 21. Фединяк А. В. "Генетичні ефекти поверхневих та підземних вод Львівщини та корекція мутагенних фонів природними або синтетичними сорбентами" – 2007 рік.
 22. Громико О.М. “Мутації стійкості до антибіотиків, які впливають на біосинтез ландоміцину Е у Streptomyces globisporus 1912-2 і ногаламіцину в Streptomyces nogalater IMET43360” – 2008 рік.
 23. Осташ І.С. "Гени, які контролюють глікозилювання та експорт ландоміцинів у Streptomyces globisporus та Streptomyces cyanоgenus S136" – 2008 рік.
 24. Яценко А.С. “Молекулярно-генетичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу у модельного об’єкта Drosophila melanogaster” – 2009 рік.
 25. Матійців Н. П. “Молекулярно-генетичний аналіз нейродегенеративних мутацій Drosophila melanogaster, локалізованих в X-хромосомі” – 2009 рік.
 26. Щербакова О.В. “Генетичний аналіз та поведінкові реакції мутантів Drosophila melanogaster із дегенеративними змінами в тканині мозку” – 2009 рік.
 27. Парижак С.Я. “Клонування генів формальдегіддегідрогенази FLD1 і формальдегідредуктази ADH1 дріжджів Hansenula polimorpha та генно-інженерне конструювання продуцентів дегідрогенази та редуктази формальдегіду” – 2009 рік.
 28. Климишин Д.О. “Система клонування генів у штамі-продуценті ногаламіцину Streptomyces nogalater IMET 43360” – 2010 рік.
 29. Горбулінська С.М. “Методика формування екологічних знань старшокласників профільної школи” - 2010 рік
 30. Горбаль Л.О. “Функції генів, задіяних у регуляції біосинтезу поліпептидних антибіотиків в актиноміцетів” – 2010 рік.
 31. Кобилянський А. М. "Гени актиноміцетів, що контролюють етапи відновлення, окиснення та глікозилювання у біосинтезі ангуциклінових антибіотиків" – 2011 рік
 32. Мироновський М.Л. «Системи клонування, нокаутування і аналізу експресії генів у стрептоміцетів» - 2012 рік.
 33. Рабик М.В. «Pегуляторні механізми негативного типу в біосинтезі моеноміцинів у актиноміцетів» - 2012 рік.
 34. Осташ Б.О.  «Комбінаторний біосинтез нових антибіотиків у актиноміцетів» (докторська дисертація) – 2012 рік.
 35. Макітринський Р.П.  «Гени, що задіяні у регуляції біосинтезу моеноміцину А в актиноміцетів» – 2012 рік.
 36. Рішко В.М. «Гени, задіяні у функціонуванні нервової системи Drosophila melanogaster, як модифікатори мутантного дистрофінового та дистрогліканового фенотипу» - 2012 рік.
 37. Забураний Н.В. «Структурна геноміка регуляторних елементів, що задіяні у біосинтезі антибіотиків-інгібіторів бактерійних трансглікозилаз» - 2013
 38. Могиляк І. І. “Мутації та тканинно-специфічна експресія гена swiss cheese: вплив на фенотипові зміни у Drosophila melanogaster” – 2015 рік.

 


Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі і співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини Оголошення