Головна » Навчання » Курси » Методика викладання мікробіологічних дисциплін у вищій школі

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Дисципліна "Методика викладання мікробіології у вищій школі" викладається для магістрів денної та заочної форм навчання біологічного факультету за спеціальністю 8.04010202 – мікробіологія. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити магістрів із основними категоріями, принципами, методами, засобами навчально – виховного процесу у вищій школі, методичними умовами формування і розвитку мікробіологічних понять, формувати вміння застосовувати сучасні технології навчання при викладанні мікробіологічних дисциплін, готувати і проводити різні форми організації навчання у вищій школі, здійснювати їх педагогічний аналіз. Навчальний матеріал дисципліни сприяє актуалізації й розвитку професійно значущих умінь та навичок майбутніх викладачів і передбачає розгляд таких питань як стан, проблеми та тенденції змін сучасної вищої освіти в Україні; зміст освіти у вищій школі; основні форми організації навчання у вузі; методи проведення лабораторних, практичних та семінарських занять, методи, форми і види контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів, особливості самостійної роботи студентів та її організація, загальні принципи організації наукової роботи у ВНЗ та науково-дослідна робота студентів на кафедрі мікробіології, характеристика навчальних практик з мікробіології, психолого-педагогічні основи засвоєння знань у процесі навчання, основи комунікативної культури педагога.

Тип дисципліни: нормативна.

Семестр: II (для заочної форми навчання).

Обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання:
загальна кількість годин 150 (кредитів ЄКТС – 5);
аудиторні години – 20 (лекції – 10, практичні 10).
Лектор: доц. Колісник Я. І. Практичні заняття: доц. Колісник Я. І.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Результати навчання:

Знати:

Вміти:

Програма навчальної дисципліни.

Змістовий модуль 1. Методологічні основи педагогічного процесу у вищій школі. Загальні питання методики викладання мікробіологічних дисциплін.

Тема 1. Методика викладання в дидактичній системі навчальних дисциплін вищого навчального закладу.

Тема 2. Основні етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи в Україні. Історія викладання мікробіологічних дисциплін.

Тема 3. Структура та особливості навчального процесу у вищій школі

Тема 4. Зміст освіти у вищій школі. Навчально-методичне забезпечення мікробіологічних дисциплін.

Тема 5. Освітні технології у вищій школі.

Тема 6. Класифікація методів навчання у вищій школі та особливості їх вибору при викладанні мікробіологічних дисциплін.

Тема 7. Закономірності засвоєння системи мікробіологічних понять у ВНЗ.

Змістовий модуль 2. Методика проведення лекційних, семінарських, лабораторних занять з мікробіології. Форми контролю навчання студентів.

Тема 8. Особливості проведення різних типів лекцій.

Тема 9. Особливості проведення семінарських, практичних і лабораторних занять з мікробіологічних дисциплін.

Тема 10. Самостійна робота студентів.

Тема 11. Науково-дослідна робота та практична підготовка студентів з мікробіології.

Тема 12. Педагогічний контроль у вищих навчальних закладах та основні форми його здійснення.

Тема 13. Психолого-педагогічні основи засвоєння знань у процесі навчання мікробіологічних дисциплін.

Тема 14. Основи комунікативної культури педагога.

Критерії оцінювання.

Розподіл балів, які отримують студенти:

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Т1- Т7

Т8- Т14

25

25

Т1-Т14 – теми змістового модуля

Рекомендована література:

  1. Біляковська О. О., Мищишин І. Я., Цюра С. Б. Дидактика вищої школи. – Львів.: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 360 с.

  2. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

  3. Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.

  4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2011.– 486 с.

  5. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2005.– 399 с.

  6. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

  7. Туркот Т. І., Педагогіка вищої школи. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.

  8. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академвидав, 2006. – 352 с.