В науково-дослідній частині кафедри виконується

держбюджетна тема БР-83П

 

Застосування рослинних тест-систем

 для еколого-токсикологічної діагностики нафтозабруднених ґрунтів

 

  • № держреєстрації 0111U001083.
  •  Науковий керівник Терек Ольга Іштванівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та екології рослин, академік АН ВШ України, заслужений працівник освіти України;
  • Виконавці:

Штатні співробітники:

Величко Оксана Іванівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Джура Наталія Миронівна –  кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Сумісники:

Терек Ольга Іштванівна – доктор біологічних наук, професор

 Тематика здійснюваної науково-дослідної роботи є продовженням  виконаних (2005-2010 рр.) держбюджетних тем:

  • БР-03П “Механізми стійкості рослин до антропогенного забруднення ґрунтів нафтопродуктами і важкими металами”, № держреєстрації 0105U002212 (2005-2006 рр.);
  • БР-91П “Еколого-фізіологічні основи біотичної детоксикації нафтозабруднених ґрунтів”, № держреєстрації 0107U002034 (2007-2008 рр.)
  • БР-02П “Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених грунтів” № держреєстрації 0109U002059 (2009–2010 рр.) та ін.

Основні наукові результати станом на жовтень 2011 року:

Встановлено ефективність ремедіації нафтозабруднених ґрунтів за участю бобових рослин – сої щетинистої (Glicine hispida Maxim), бобів кормових (Faba bona Medik. (Vicia faba L.). Показано позитивний вплив рослин V. faba на зниження токсичності ґрунтів різного ступеня забруднення. Розроблено нову технологію очищення нафтозабруднених ґрунтів, яка є основою отриманого Патенту на корисну модель “Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів”.

Осока шорстковолосиста (Carex hirta L.)

Боби кормові (Faba bona Medic. (Vicia faba L.))

Вивчено вплив рослин V. faba на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту у забрудненому нафтою ґрунті. Показано суттєве зниження кількості нітрифікаторів і денітрифікаторів у нафтозабрудненому ґрунті та відновлення їх чисельності за участі рослин V. faba.

Проаналізовано вплив рослин Carex hirta на розвиток актиноміцетів і синьо-зелених водоростей у нафтозабрудненому ґрунті.

Визначено вміст нітратів у ґрунті й органах рослин сої за умов забруднення ґрунту нафтою. Вивчено вплив умов нафтозабрудненого ґрунту на продуктивність та якість (вміст білків, жирів й вуглеводів) насіння сої.

Соя культурна  (Glycine max Moench.)

Виявлено можливість формування й функціонування симбіозу рослин сої з азотфіксуючими бактеріями у нафтозабрудненому ґрунті. Встановлено позитивний вплив функціонування бобово-ризобіального симбіозу сої з Bradyrhizobium japonicum на ріст й розвиток та насіннєву продуктивність сої у нафтозабрудненому ґрунті. Доведено можливість зменшення кількості вуглеводнів нафти у забрудненому ґрунті за умови функціонування у ньому бобово-ризобіального симбіозу сої з B. japonicum. За отриманими результатами подано заявку на корисну модель „Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою”.

 Зменшення вмісту вуглеводнів у забрудненому нафтою ґрунті

після вирощування у ньому рослин сої

Здійснено добір тест-систем для діагностики екотоксичності нафтозабрудненого ґрунту. Серед них – енергія проростання L. usitatissimum; нагромадження аскорбату в органах рослин; нодуляційна здатність бобових рослин та ін.

Практична цінність отриманих наукових результатів визначена їх патентноспроможністю, інвестиційною привабливістю, обґрунтуванням економічного і соціального ефектів.

Результати  досліджень можуть бути реалізовані підприємствами нафтовидобутку і нафтопереробки, а  також альтернативою при плануванні регіональних і галузевих ґрунтовідновлюючих програм.

Одним із напрямків використання наукових результатів є інформування потенційних землекористувачів про терміни та вартість даних фіторемедіаційних заходів, про рівень екологічної безпеки територій після відновлення та наближені терміни їх можливого повторного використання.

Економічний і соціальний ефект отриманих результатів визначається доцільністю  їх застосування при реалізації програм  загальнодержавного та регіонального  рівнів для боротьби з деградацією  земель в Україні відповідно до рішень Президента України та затверджених Кабінетом Міністрів України першочергових заходів, спрямованих на виконання положень Конвенції ООН щодо боротьби з деградацією земель.

Результати НДР використовуються у роботах по „Проведенню екологічного моніторингу підземних вод, загазованості та забруднення ґрунтів на території м. Борислава”, що здійснюються у Відділенні ФХГК ІФОХВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України.

Отримані результати досліджень використовуються у лекційних курсах – “Фізіологія та біохімія рослин”, “Основи екології” та ряду спецкурсів: “Фітомоніторинг”, “Стійкість рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища”, “Фітоімунологія”.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Науковими співробітниками кафедри розроблено нові технології очищення нафтозабруднених ґрунтів, які є основою отриманих Патентів:

  • Патент 16345 Україна, МПК (2006) А01В 79/00 А01В 79/02 (2006.01) А01С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Н.М. Джура, О.І. Терек, О.М. Цвілинюк. - №U200511816; Заявл. 12.12.05; Опубл. 15.08.06; Бюл. №8. – 7с.
  • Патент на корисну модель 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек - №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р.
  • Подано заявку на корисну модель: Величко О.І.1, Романюк О.І.2, Джура Н.М.1, Терек О.І.1 „Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою” (вересень 2011 р.). Заявники: 1Львівський національний університет імені Івана Франка, 2Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.Литвиненка НАН України.

Інноваційний проект „Біотичний спосіб рекультивації земель, забруднених нафтою” був представлений на IV Міжнародному ярмарку інвестицій та нерухомості (Львів, жовтень 2006 р.).

 

Наукові розробки брали участь у Всеукраїнських конкурсах інноваційних проектів: „Винахід 2006” та „Інноваційний прорив 2009”.