Шпак Ярослав Васильович

  аспірант кафедри фізіології та екології рослин 2 року навчання

  Дата народження: 30 серпня 1992 року, с. Старі Кути Івано-Франківської області.

  e-mail: qazw1992@ukr.net

  2009-2013 – студент Чернівецького національного університету імені Юрія   Федьковича, факультет   біології, екології та біотехнології, бакалавр           екології.

  2013-2014 – студент інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького      національного університету імені Юрія Федьковича, магістер екології.

  З 2014 – аспірант кафедри фізіології та екології рослин біологічного    факультету     Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси:  Конструювання малих штучних екосистем-мікрокосмів, використання макрофітів для очищення водойм забрудених важкими металами,        фітотоксичность сполук Хрому різної валентності, вплив добрив та важких металів на   дихання агроекоситем, фізичне моделювання фіторекультивації породних відвалів вугільних шахт.        

Публікації:

1. Руденко С.С. Мікрокосми як експериментальні моделі для прогнозування змін фітобіоти наземних та водних екосистем / С.С. Руденко, Я.В. Шпак // Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція (Мат. IV міжнародної конференції молодих вчених, присвяченої 150-річчю від дня народження видатного ботаніка В.І. Липського (Одеса, 13-17 травня 2013 р.). – Одеса: «Печатный дом», 2013. – С. 44-45.

2. Шпак Я.В. Перспективи застосування Ceratophyllum demersum L. та Planarbarius corneus L., 1758 для біоіндикації забруднення водойм хромом / Я.В. Шпак, С.С. Руденко // Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва й інших біоресурсів (Мат. Міжнародної студентсько-учнівської наукової конференції проведеної у рамках фестивалю «БІОФЕСТ-2013» 9-10 жовтня 2013 р., м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 320-321

3. Шпак Я. В. Мікрокосмні моделі для дослідження фітотоксичності хромового забруднення. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів /Я. В.  Шпак, С.С.Руденко //Збірка доповідей XXIV Всеукраїнської наукової конференції аспірантів і студентів (Донецьк 15-17 квітня 2014 року). Т.1. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ»,  2014. – С.49-51.

4. Шпак Я. Випробування герметичних мікрокосмних моделей для прогноз-ування змін у природних екосистемах /Х Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». Збірник тез (8-11 квітня 2014 р., Львів). – Львів, 2014. – С.131-132.

5. Шпак Я. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології

ІІІ Мжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених

м. Донецьк, 24-27 лютого 2014 р.  Донецьк Видавництво «Ноулідж» Донецьке відділення, 2014 Использование бутылочных микрокосмов для моделирования процессов больших естественных и искусственных экосистем, с.188