БАРАНОВ ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ

 

доцент кафедри,

кандидат бiологiчних наук

тел.: 2394334, ел. пошта: bio.lwiw@mail.ru

Дата народження: 7 липня 1951 року

 Освіта  вища, спеціальність: Біолог. Фізіолог рослин. Викладач біології і хімії.

 

Навчався у Львiвському державному унiверситетi iменi Iвана Франка, кафедра фiзiологiї рослин в 1968-1973. Ст..лаб. відділу фізіології рослин ботанічного саду Лну ім..І.Франка. Асистент кафедри фізіології рослин – 1974 р. Навчання в аспiрантурi - 1974-1978. Рiк захисту - 1984. Науковий керiвник - професор Гребiнський С.О., ЛДУ iм.I.Франка, професор Кефелi В.I. - Москва, IФР iм.К.А.Тiмiрязєва. Тема дисертацiї "Бiологiчна активнiсть окислених фенольних сполук та їх роль в руйнуваннi фiтогормону iндолiл-3-оцтової кислоти в процесах росту". Вчене звання- доцент, рiк присвоєння - 1994.


Наукові інтереси - Рiст i фiтогормони рослин, стресовi умови, нетрадиційні добрива, фіторемедіація антропогенно порушених ґрунтів (породні відвали вугільних шахт, нафтозабруднені грунти).

Автор і співавтор близько 150 наукових публікацій, з яких 1 монографія (колективна) і 3 навчально-методичних посібника, серед яких, зокрема,  Мiнеральне живлення рослин. Лабораторний практикум (2003)


Брав участь як доповідач у понад 30 міжнародних конференціях і конгресах на теренах України та Росії.


Співпрацює з ученими відділів фізіології росту і розвитку рослин, фізіології живлення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, Інститутом фізіології рослин ім.. К.А.Тімірязєва (Москва), відділу фітогормонології Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Національним лісотехнічним університетом України, відділенням фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л.М.Литвиненка НАН України, Одеським університетом ім..І.Мечнікова та ін.

Керівник (головний виконавець) держбюджетних, госпдоговірних тем, договорів НДЧ кафедри фізіології та екології

 • 1990-1993 Вплив викидiв заводу тонко­го органiчного синтезу на фiзiолого-бiохiмiчнi показники у рос­лин( гол. виконавець госпдоговірної роботи)
 • 1997-2002     Рекультивація грунтів Яворiвського нацiонального парку та Яворiвського вiйськового полiгону за допомогою нетрадиційних місцевих добрив та рослин – акумуляторів полютантів (гол. виконавець держбюджетної роботи )
 • 2006-2010     Науковий керівник госпдоговірної теми БФ 20-06 ”Розробка технології і методів відтворення лісових насаджень і лук на відкосах породного відвалу ЦЗФ ЗАТ "ЛЬВІВСИСТЕМЕНЕРГО” з використанням регуляторів росту і нетрадиційних органо-мінеральних добрив”, фінансування 100 000 грн. 
 • 2011-2012       Співкерівник договору про співдружність  з біотехнологічним науково – навчальним центром Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
 • 2011-2013       Співкерівник договору про співдружність  з Відділенням фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л.М.Литвиненка НАН України

Вибрані наукові праці:

 • Iгнат'єва-Грановська О.А., Баранов В.I., Телегус Я.В. Вплив фосфоритiв i глауконiтiв на вмiст вiльних амiнокислот у проростках кукурудзи. Вiсник ЛДУ.- сер.бiол.,1997, вип.24.- С.27-33.
 • Баранов В.І. Екологічний опис породного відвалу вугільних шахт ЦЗФ  ЗАТ  ′ЛЬВІВСИСТЕМЕНЕРГО′′  як об′єкта для озеленення. Вiсник Львiвського унiверси­тету. Сер. бiол. 2008. Вип.46. С.172-178.
 • Баранов В.І., Гавриляк М.Я.,  Войціховська А.С. Вплив капсульованих добрив на вміст важких металів у проростках  олійних рослин на грунтах породного відвалу вугільних шахт. “Питання біоіндикації та екології” Запорізького національного університету, 2009, вип.14. – N 2, С.101-112.
 • Карпенко О., Щеглова Н.,Вильданова Р., Хатисашвили Г., Квеситадзе Г Использование метаболитов бактерий для повышения толерантности растений к нефтяным  загрязнениям почвы  Всероссийский  симпозиум «Растение и стресс», Москва, 2010, с.178
 • В.І.Баранов . М.Я.Гпвриляк., Я.В.Телегус. Синтез амінокислот та азотвмісних сполук у рослин ріпаку за умов росту  на грунтах породного відвалу вугільних шахт. Науковий вісник ЛНУ ветер.медицини та біотехнології.  2010. Т.12/ N2(44). част.4. С.154-159.
 • Бешлей С.Ващук С.,Безносюк С.,Микієвич І.,Фецко З. Визначення токсичності дії важких металів та кислотності на рослини ріпаку як факторів впливу субстратів грунту породних відвалів Біологічні студії, 2011, т.5., N1, c.17-24 
 • Баранов В.І. Зміни біохімічних показників насіння гінкго дволопатевого різного походження за різних умов стратифікації  XIII  з’їзд Українського ботанічного  товариства. Львів, 2011, C. 410.

Монографії:

(колективна) Шацьке поозер*я: Характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем. Львів, «Євро світ», 2008, 216 с.

Членство у наукових товариствах:

 • Российское общество физиологов растений
 • Українське товариство фізіологів рослин
 • Українське ботанічне товариство

Патенти і заявки на патент

 • Гавриляк Я. Баранов В. „Спосіб очищення грунтів породного відвалу вугільних шахт від важких металів” Патент на корисну модель N 50789, зареєстрований 25.06.2010
 • Блайда І.А.,Васильева Т.В.Слісаренко Л.І.Хитрич В.Ф.Барба І.М.Іваниця В.О.Баранов В.І. Спосіб вилучення рідкісних металів з відходів вугільної промисловості. Заявка на патент, 2012 р.
 • Карпенко О., Щеглова Н.,Вильданова Р.,Баранов В. Застосування біоПАР у рослинництві та для рекультивації техногенно змінених грунтів. Заявка на патент, 2012 р.

Розроблені курси і спецкурси: Фізіологія та біохімія рослин, мінеральне живлення, стійкість рослин до несприятливих умов довкілля, рослинництво закритого ґрунту, біологія лікарських рослин

Керівник аспірантури

 • Аспірант Гавриляк М.Я. Екологічне обгрунтування фіторемедіації породних відвалів вугільних шахт, 03.00.16 – екологія. Захищена  21 жовтня 2010 р.
 • Аспірант Ващук С.П. – 2010-2013. Фізіолого – біохімічні показники  фіторемедіантів породних відвалів вугільних шахт за дії регуляторів росту  (на прикладі ЦЗФ ВАТ „Львівська вугільна компанія").  

Стажування 

 • Факультет підвищення кваліфікації за спеціальністю “ Атомна і комп’ютерна техніка в агропромисловому комплексі “ у Московській ордена Леніна і ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарській академії ім.. К.А. Тімірязева  - 1990 р
 • Інститут фізіології рослин ім.. К.А.Тімірязєва (Москва) – 1995 р.
 • Інститут екології Карпат (м.Львів) – 2000 р.
 • Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного – 2005 р.
 • Інститут екології Карпат (м.Львів) – 2010 р