Патентна діяльність

  •  Пат. 16345 Україна, МПК А 01В 79/00, А 01В ( 2006.01), А 01 С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Джура Н. М., Терек О. І., Цвілинюк О. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № U 4200511816 ; заявл. 12.12.05 ; опубл. 15.08.06, бюл. № 8.
  • Патент на корисну модель 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / Н.М. Джура, О.І. Романюк, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек - №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р. Заявники: 1Львівський національний університет імені Івана Франка, 2Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.Литвиненка НАН України.
  • Заявка на корисну модель – Величко О.І., Романюк О.І., Джура Н.М., Терек О.І. „Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою” (вересень 2011 р.). Заявники: 1Львівський національний університет імені Івана Франка, 2Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.Литвиненка НАН України.
  • Патент на корисну модель N 50789, зареєстрований 25.06.2010 „Спосіб очищення грунтів породного відвалу вугільних шахт від важких металів” Гавриляк Я. Баранов В.
  • Заявка на патент, 2012 р. Блайда І.А., Васильева Т.В., Слісаренко Л.І., Хитрич В.Ф., Барба І.М., Іваниця В.О., Баранов В.І. Спосіб вилучення рідкісних металів з відходів вугільної промисловості.
  • Заявка на патент, 2012 р. Карпенко О., Щеглова Н., Вильданова Р., Баранов В. Застосування біоПАР у рослинництві та для рекультивації техногенно змінених грунтів.