Публікації працівників кафедри

 

 

Монографії

 

Учені підрозділу видали  1 монографію загальним обсягом  3,77  друк. арк.

Бібліографічний опис

Обсяг

(друк.арк.)

New plant growth regulators: basic research and technologies of application. Monograph. Editors S.P. Ponomarenko, H.O. Iutynska, - Kyiv : Nichlava, 2010. – 211 p (проф. Терек О.І. співавтор розділу 1 “Bioregulation of plant growth and development”, P. 9-69.

3,77

 

 

Навчальні посібники

 

Учені підрозділу видали  1  навчальний посібник загальним обсягом 26,4 друк.арк.

 

Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)

Обсяг

(друк.арк.)

Терек О.І. Ріст і розвиток рослин / Терек О.І., Пацула О.І. // Львів, Видавництво Львівського університету. – 2011. – 328 с.

26,4

Статті

Статті у зарубіжних виданнях, які входять до списку ISI

1.      Бакун В.Р. Інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у рослин соняшнику та ріпаку за дії трептолему в умовах токсичного впливу іонів цинку та міді / В.Р. Бакун, О.І. Пацула, О.І. Терек // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2011. – Вип.55. – С. 194-200.

2.      Дядькова К. Кора Robinia pseudoacacia L. і талом епіфітного лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. як індикатори забруднення атмосфери м. Мелітополя / К. Дядькова, Н. Романюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 56. – С. 99-104.

3.      Качмар Б. Б. Ростові параметри та вміст проліну і триптофану в проростках пшениці Ttiticum aestivum L. за дії саліцилової кислоти і йонів кадмію / Б. Качмар, М. Кобилецька, О. Терек // Вісник Львівського університету. Серія біологічна – 2010. – Вип. 52. – С. 185-191.

 

Статті у вітчизняних фахових  виданнях

1.      Баранов В. Визначення токсичної дії важких металів та кислотності на рослини ріпаку та факторів впливу субстратів грунту породних відвалів / Баранов В., Безносюк С., Бешлей С., Ващук С., Микієвич І., Фецко З. // Біологічні студії. – 2011.- Т.5, №1 – С. 17-24.

2.      Бешлей С. Оцінка токсичності субстратів відвалів вугільних шахт методом біотестування / Бешлей С., Баранов В., Ващук С. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип.21/12. – С.98-102.

3.      Бойко І. В. Функціональний стан хлорофіл-білкових комплексів у листках рослин за дії іонів кадмію та саліцилату / І. В. Бойко, М. С. Кобилецька, О. І. Терек // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 105–112.

4.      Буньо Л. В. Активність мікрофлори нафтозабрудненого ґрунту у ризосферній зоні рослин Сarex hirta l. / Буньо Л. В., Цвілинюк О. М., Терек О. І., Величко О. І., Микієвич І. М. // Біологічні студії. – Т.4./ № 3. – 2010. – С. 55 – 62.

5.      Гарайда О. М. Активність супероксиддисмутази та вміст пероксиду водню у проростках за дії саліцилової кислоти і фітопатогену / О. Гарайда, М.Кобилецька, О. Терек // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 63–70.

6.      Джура Н.М. Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту у забрудненому нафтою ґрунті / Н.М. Джура, О.М. Мороз, І.Б. Русин, О.Р. Кулачковський, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек // Грунтознавство. – 2010. – Т. 11, № 3-4. – С. 105-112.

7.      Kozlovskyy V. Distribution of heаvy metals in tyhe profile of peat bog Zhuravlyne  (Skolivski Beskydy, Ukrainian Carpathians) as an indicator of changes in chemical composition of air precipitations in historical retrospective / V. Kozlovskyy, M. Skrypnikova, O. Uspenskaya, N. Romanyuk // Studia Biologica. – 2010. – Т. 4, №3. – P. 81-88.

8.      Федак В.В. Роль фізіологічно активних речовин у ліпідному обміні рослин / Федак В.В., Мамчур О.В., Рівіс Й.Ф. // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. – Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011. – С. 46-50.

Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях

1.      Бакун В. Стан пігментної системи рослин ріпаку за дії іонів важких металів та регулятора росту / В. Бакун, О. Пацула, О. Терек // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 310–311.

2.      Bakun V. Lipid peroxidation intensity in rape plants under influence of heavy metals (zinc, copper) and growth regulator Treptolem / V. Bakun, О. Patsula, О. Terek // Proceedings of the V International Young scientists conference [«Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution» dedicated to 160 anniversary from the birth of professor Frants Kamenskiy], (Odesa, June 13-17, 2011) –– Odesa Pechatniy dom., 2011. – P. 119-120. 

3.      Бакун В.Р. Пероксидазна активність рослин ріпаку за дії регулятора росту та іонів цинку і міді / В.Р. Бакун, О.І. Пацула, О.І. Терек // Матеріали міжнародної конференції молодих учених [“Актуальні проблеми ботаніки та екології”] / ТОВ «Лазурит-Поліграф». – Київ, 2011.– С. 162-163.

4.      Баранов В. Аскорбатна антиоксидантна система стійкості куничника  наземного (Сalamagrostis epigeios L.) за росту на породних відвалах вугільних шахт / Баранов В., Безносюк С. // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С.311.

5.      Баранов В.  Вміст сирого жиру та білку в насінні  GINKGO BILOBA L.  в залежності від часу зберігання / Баранов В., Скрипець Х // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 324.

6.      Баранов В.І. Рост и метаболизм рапса и боба конского на субстратах породных отвалов угольных шахт при удобрении капсулированной нитроамофоской / Баранов В., Фецко З., Кобылецкая М., Гавриляк М. // Материалы докл VII Сьезда общества физиологов растений России [«Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий»], (4-10 июля 2011 г) -  в 2 част. – Нижний Новгород, 2011. – С. 71-72.

7.      Баранов В.Структура хлоропластов вейника (Сalamagrostis epigeios (L.) Roth) на отвалах угольных шахт  Червоноградского горнопромышленного района (Украина) / Баранов В. Бешлей С // Материалы докл VII Сьезда общества физиологов растений России [«Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий»], (4-10 июля 2011 г) -  в 2 част. – Нижний Новгород, 2011. – С.69-70.

8.      Баранов В. Биохимические изменения состава семян гинкго двулопастного во время стратификации./ Баранов В. Х.Скрипец, Гузь Н., Остудимов А., Ткачук Т. // Материалы докл VII Сьезда общества физиологов растений России [«Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий»], (4-10 июля 2011 г) -  в 2 част. – Нижний Новгород, 2011. – С.70-71.

9.      Баранов В. Использование метаболитов бактерий для повышения толерантности растений к нефтяным  загрязнениям почвы / Баранов В. Карпенко О., Щеглова Н., Вильданова Р., Хатисашвили Г., Квеситадзе Г // Тезисы докладов Всероссийского симпозиума [«Растение и стресс (Plants under Environmental Stress)»], (Москва, 09-12 ноября 2010 г). / Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН. – Москва, 2010. – С.178.

10.  Баранов В. Влияние капсулированных удобрений на содержание фосфора и белка в проростках растений при росте на субстратах породного отвала угольных шахт / Баранов В. Фецко З.М., Мыкиевич И.М. // Тезисы докладов Всероссийского симпозиума [«Растение и стресс (Plants under Environmental Stress)»], (Москва, 09-12 ноября 2010 г). / Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН. – Москва, 2010. – С. 371.

11.  Баранов В Содержание пигментов фотосинтеза и белка в листьях гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.) в условиях інтенсивного выброса выхлопных газов автотранспорта в городах / Баранов В. Скрипец Х.И., Гузь М.М., Остудимов А.О. // Тезисы докладов Всероссийского симпозиума [«Растение и стресс (Plants under Environmental Stress)»], (Москва, 09-12 ноября 2010 г). / Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН. – Москва, 2010. – С. 325.

12.  Баранов В. Некоторые популяционные характеристики швейника наземного (Сalamagrostis epigeios(L.)Roth) на деградированных угольной промышленностью территориях / Баранов В. Бешлей С.В. // Тезисы докладов Всероссийского симпозиума [«Растение и стресс (Plants under Environmental Stress)»], (Москва, 09-12 ноября 2010 г). / Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН. – Москва, 2010. – С. 68.

13.  Бешлей С.В. Фітотоксичність субстратів відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району / Бешлей С.В., Баранов В.І., Ващук С.П. // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 326-327.

14.  Бешлей С.В. Вміст білків, жирів і вуглеводів у органах рослин куничника наземного (Сalamagrostis epigeios (L.) Roth) за росту на субстратах породного відвалу вугільних шахт / Бешлей С.В., Баранов В.І., Ващук С.П. // Матер. міжнар. конф. молодих учених [«Актуальні проблеми ботаніки та екології»], (Березне, 9-13 серпня 2011р.) / Березне, 2011. – С. 92-93.

15.  Boiko I. V. Different pathways of chlorophyll degradation in cadmium-stressed plants, treated with salicylic acid / I. V. Boiko, M. S. Kobyletska, O. I. Terek // Proceedings of the V International Young scientists conference [«Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution» dedicated to 160 anniversary from the birth of professor Frants Kamenskiy], (Odesa, June 13-17, 2011) –– Odesa Pechatniy dom., 2011. – P. 121–122.

16.  Бойко І. В. Оцінка стану асиміляційного апарату рослин Triticum aestivum L. за умов саліцилати-індукованої стійкості до токсичного впливу йонів кадмію / І. В. Бойко, М.С. Кобилецька, О. І. Терек // Матеріали міжнародної конференції молодих учених [“Актуальні проблеми ботаніки та екології”] / ТОВ «Лазурит-Поліграф». – Київ, 2011.– С. 165–166.

17.  Бойко И. В. Роль феофитиназы в разрушении хлорофилла обработанных салицилатом растений кукурузы в условиях кадмиевого стресса / И. В. Бойко, М. С. Кобылецкая., О. И. Терек // Материалы докл VII Сьезда общества физиологов растений России [«Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий»], (4-10 июля 2011 г) -  в 2 част. – Нижний Новгород, 2011. – С. 98–99.

18.  Бойко І. В. Стан пігментної системи рослин Zea mays L. за дії хлориду кадмію та саліцилової кислоти / І. В. Бойко, М. С. Кобилецька // Mатеріали V Міжнародної конференції молодих науковців [«Біологія: від молекули до біосфери»], (Харків, 22-25 листопада 2010 р). – Харків, Оперативна поліграфія, 2010. – С. 254–256.

19.  Бойко І. Активність хлорофілази у листках рослин за дії йонів кадмію та саліцилової кислоти / І. Бойко, М. Кобилецька, О. Терек // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 311–312.

20.  Буньо Л. В. Накопичення АБК Сarex hirta L. в умовах росту на нафтозабрудненому ґрунті. / Л. В. Буньо, Л. В. Войтенко // Mатеріали V Міжнародної конференції молодих науковців [«Біологія: від молекули до біосфери»], (Харків, 22-25 листопада 2010 р). – Харків, Оперативна поліграфія, 2010. – С. 256 – 257.

21.  Буньо Л. В. Мікроміцети ризосферної зони дерев і трав, які ростуть на нафтозабруднених ґрунтах м. Борислава. / Л. В. Буньо, О. М. Худик // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 228 – 229

22.  Буньо Л. В. Вміст ІОК в рослинах Carex hirta L. за дії нафтового забруднення ґрунту. / Л. В. Буньо, Л. В. Войтенко // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 314

23.  Буньо Л. В. Влияние Сarex hirta L. на фиторекультивацию нефтезагрязненной почвы г. Борислав. / Л. В. Буньо, Цвилынюк О. М. // Тезисы 11 Международной научной конференции [«Сахаровские чтения 2011 года: экологические проблемы ХХI века»], (Минск, 19 – 20 мая 2011 г.) – Минск – С. 97 – 98.

24.  Ващук С.П. Вміст пігментів фотосинтезу в проростках сосни та гледичії за росту на субстратах породного відвалу вугільних шахт / Ващук С.П., Баранов В.І.. // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 324 – 325

25.  Гавданович Ю. Морфо-фізіологічні реакції рослин сої в умовах нафтозабрудненого ґрунті / Ю. Гавданович, О. Величко // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С.. 313.

26.  Горон М.З. Еколого-токсикологічна характеристика нафтозабруднених ґрунтів / Горон М.З., Джура Н.М. // Матеріали Третьої міжнародної студентської науково-практичної конференції [„Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування”], (Львів,16 – 17 листопада 2010 p.) – Львів, 2010. – С. 62-65.

27.  Горон М. Розробка експрес-методу оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів за допомогою фітотестів / Горон М., Джура Н., Романюк О., Терек О. // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 315.

28.  Джура Н. Екотоксикологічний моніторинг нафтозабруднених ґрунтів / Джура Н., Шевчик Л., Романюк О., Терек О. // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С.  318 – 319.

29.  Кавулич Я. Вплив саліцилової кислоти на проростання насіння, ріст і фотосинтетичну систему рослин за дії іонів кадмію / Я. Кавулич, І. Бойко, М. Кобилецька // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 316.

30.  Ковальчик М. Вміст аскорбату в органах рослин сої за екстремальних умов нафтозабрудненого ґрунту / М. Ковальчик, О. Величко // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 316-317.

31.  Ковальчик М. Застосування бобових рослин для фіторемедіації нафтозабрудненого ґрунту / М. Ковальчик, О. Величко // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С.  317-318.

32.  Панчишин В. Адаптивні реакції рослин-фіторемедіантів за умов забруднення ґрунту нафтою і нафтопродуктами / Панчишин В., Джура Н. // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 322 – 323.

33.  Рій О. Стреспротекторна роль саліцилової кислоти за умов дії кадмієвого стресу на рослини / О. Рій, І. Бойко, М. Кобилецька // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 176.

34.  Русенюк Ю. Вміст білка в рослинних тканинах за дії іонів кадмію та саліцилату / Ю. Русенюк, І. Бойко, М. Кобилецька // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С. 323–324.

35.  Сенечин Н. Ростові показники і вміст фотосинтетичних пігментів рослин-фіторемедіантів за дії нафтового забруднення ґрунту / Сенечин Н., Джура Н. // Матеріали VІІ Міжнародної конференції студентів і аспірантів [“Молодь і поступ в біології”], (Львів, 5-8 квітня 2011 р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів, 2011. – С.  343.

36.  Шевчик Л.З. Вплив абіотичних факторів і фіторемедіантів на біодеградацію нафти у ґрунті / Шевчик Л.З., Джура Н.М., Романюк О.І., Терек О.І. // Матеріали Третьої міжнародної студентської науково-практичної конференції [„Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування”], (Львів,16 – 17 листопада 2010 p.) – Львів, 2010. – С. 60-62.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

1.      Бакун В.Р. Особливості впливу трептолему на ріст рослин соняшнику за дії іонів цинку та міді / В.Р. Бакун, О.І. Пацула, О.І. Терек // V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених [«Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва»], (м. Яремче, 21-24 червня 2011 р.) / Яремче, 2011. – C. 140.

2.      Бакун В. Оцінка вмісту антоціанів у рослин ріпаку за дії іонів важких металів та регулятора росту трептолему / В. Бакун, О. Пацула, О. Терек // Збірник тез Першої конференції молодих учених (з міжнародною участю) [«Біологія рослин та біотехнологія”], – Біла Церква, 2011. – С. 39.

3.      Баранов В.І. Генотоксикологічний та фізіологічний аналіз золи та води Добротвірської ТЕС та ґрунтових субстратів породного відвалу вугільних шахт / Баранов В.І., Боднар Л.С., Баня А.Р. Ващук С.П Фецко З.М., Микієвич І.М. // Матеріали ХІІІ зїзду Українського ботанічного товариства (м. Львів, 19-23 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 411.

4.      Баранов В.І. Вплив підживлення золовідвалами Добротвірської ТЕС на ріст, вміст пігментів фотосинтезу у рослин ріпаку за росту на піщаних грунтах Волині та відвалах породи вугільних шахт і їхні генотоксикологічні властивості / Баранов В.І., Боднар Л.С., Баня А.Р., Ващук С.П, Горбулінська С.М. // Матеріали наукової конференції [«Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку»], (Львів, 8-11 вересня 2011р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Шацький нац. прир. парк. – Львів, 2011. – С. 20-21.

5.      Баранов В. Вплив біогенних ПАР на вміст пігментів фотосинтезу у проростках бобів кінських / Баранов В., Ващук С., Микієвич І., Фецко З., Щеглова Н., Карпенко О. // Матеріали наукової конференції [«Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку»], (Львів, 8-11 вересня 2011р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Шацький нац. прир. парк. – Львів, 2011. – С. 22-23.

6.      Баранов В.І. Біохімічні зміни насіння гінкго дволопатевого при стратифікації /Баранов В.І. Скрипець Х // Матеріали наукової конференції [«Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку»], (Львів, 8-11 вересня 2011р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Шацький нац. прир. парк. – Львів, 2011. – С. 21-22.

7.      Баранов В.І. Зміни біохімічних показників насіння гінкго дволопатевого різного походження за різних умов стратифікації / Баранов В.І. Скрипець Х // Матеріали ХІІІ зїзду Українського ботанічного товариства (м. Львів, 19-23 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 410.

8.      Баранов В.І. Визначення вмісту важких металів у дикоростучих рослинах на породному відвалі вугільних шахт та міському сміттєзвалищі / Баранов В.І., Войціховська А. Книш І. // Матеріали ХІІІ зїзду Українського ботанічного товариства (м. Львів, 19-23 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 412

9.      Бешлей С.В. Методи оцінки токсичності субстратів відвалів вугільних шахт / Бешлей С.В., Баранов В.І., Ващук С.П. // Матеріали наукової конференції [«Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку»], (Львів, 8-11 вересня 2011р) / Мін-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Шацький нац. прир. парк. – Львів, 2011. – С. 23-25.

10.  Бойко І. Перспективи використання саліцилату як регулятора росту рослин за умов техногенного забруднення довкілля / Бойко І., Кобилецька М. // Mатеріали VI Всеукраїнської наукової конференції [«Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації»], (Тернопіль, 15 грудня 2010 р). – Тернопіль, 2010. – С. 62–63.

11.  Бойко І. В. Вплив саліцилату на проростання насіння пшениці та кукурудзи / І. В. Бойко, М. С. Кобилецька // Mатеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю для молодих учених [«Актуальні проблеми дослідження довкілля»], (Суми, 19-21 травня 2011 р.) – Суми, 2011. – С. 225–227.

12.  Бойко І. В. Фізіолого-біохімічні аспекти саліцилат-індукованої адаптації сільськогосподарських рослин до токсичної дії іонів важких металів / І. В. Бойко, М. С. Кобилецька // V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених [«Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва»], (м. Яремче, 21-24 червня 2011 р.) / Яремче, 2011. – C. 141

13.  Горон М.З. Фітооцінка токсичності нафтозабруднених ґрунтів за допомогою рослинних-тест систем / Горон М.З., Джура Н.М. // Збірник тез VIІI Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів [“Сучасні проблеми екології та геотехнологій”], (Житомир 23-25 березня 2011 p). – Житомир, 2011. – С. 23.

14.  Горон М.З. Використання рослинних-тест систем для фітооцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів / Горон М.З., Джура Н.М. // Матеріали науково-практичної конференції [ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Екологія та охорона навколишнього середовища”], (Одеса, 21-23 березня 2011 р.) – Одеса: ОДЕКУ, 2011. – С. 17.

15.  Джура Н.М. Екологічна діагностика нафтозабруднених ґрунтів у процесі фіторемедіації / Джура Н.М., Терек О.І. // Матеріали ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства, (Львів, 19-23 вересня  2011 р). – Львів, 2011. – С. 428.

16.  Мамчур О.В. Передумови високої продуктивності рослин кукурудзи за впливу регуляторів росту / О.В. Мамчур, О.І. Терек // Матеріали ХІІІ зїзду Українського ботанічного товариства (м. Львів, 19-23 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 445.

17.  Хруник Ю. Активність Н+-АТФ-ази плазмалеми клітин проростків кукурудзи за дії регуляторів росту / Ю. Хруник, Н. Романюк, І. Микієвич, О. Терек, Г. Клобус / Матеріали ХІІІ з`їзду Українського ботанічного товариства (Львів, 19-23 вересня 2011 р.) – Львів, 2011. – С.466.