Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Біологічний факультет
Кафедра фізіології людини і тварин
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор
з науково-педагогічної роботи
доц. Мамчур З.І.
“______”_______________2014  р.
          
 
 
 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ
 
 
напрям підготовки  6.040102 – Біологія              
факультет                 біологічний     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Львів – 2014 рік

 

                                                                      
 
Робоча програма «Анатомія людини»  для студентів                                     
за напрямом підготовки 6.040102 – Біологія
________________. „___” ________, 2014 р. - 9 с.
 
 
Розробники:
 
 
 
 
 
 
Робоча  програма затверджена на засіданні кафедри фізіології людини і тварин
Протокол №  __ від  “___” серпня  2014 р.
 
                         Завідувач кафедри фізіології людини і тварин
 
                                                            ______________________/проф. Манько В.В.  /
                                                                                     (підпис)                                                          
“_____”___________________ 20 14 р.
 
 
Схвалено методичною радою біологічного факультету
 
Протокол № 1 від  “ 31” серпня  2014 р.
 
“_____”________________2014 р.    Голова     _______________/  доц. Микієвич І.М. /
                                   (підпис)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ó Бичкова С.В., 2014
Ó Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014
 
 
 
              
1.     Опис навчальної дисципліни
 
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3
Галузь знань
0401 – природничі науки
 (шифр і назва)
Нормативна
 
Напрям підготовки
_6.040102 – Біологія
 (шифр і назва)
Модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування)
 
Рік підготовки:
Змістових модулів – 3
2-й
3-й
 
Семестр
Загальна кількість годин – 108/70
 
3-й
4,5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента - 3
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр біології
18 год.
8 год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
 36год.
8  год.
Самостійна робота
54 год.
 54год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю:
іспит
залік
 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1:1
для заочної форми навчання - 1:3,8
 
 
 
 
 
 

 

 
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: ознайомити студентів із будовою тіла людини, основними системами організму, з будовою органів і тканин у взаємозв’язку з їхніми функціями та розвитком; з індивідуальними, статевими та віковими особливостями організму, включаючи пренатальний розвиток органів.
 
Завдання: сформувати у студентів системний підхід до розуміння будови організму, за рахунок всебічного висвітлення взаємозв’язку та взаємозалежності окремих частин організму.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: будову тіла людини, системи організму, будову органів і тканин, взаємозв’язок з їхніми функціями та розвитком; з індивідуальними, статевими та віковими особливостями організму, включаючи пренатальний розвиток органів
вміти: розрізняти площини і осі людського тіла, працювати з муляжами і атласами, знаходити основні органи тіла людини на муляжах і атласах
 
3. Програма навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль I. Остеологія. Міологія.
Тема 1. Предмет, історія, методи досліджень і значення анатомії. Основні періоди й етапи розвиту людини в онтогенезі. Пренатальний та постнатальний етапи розвитку організму. Площини, осі та частини людського тіла.
Тема 2. Вчення про кістки (остеологія). Хімічна та мікроскопічна будова кісток. Класифікація кісток. Поняття про типи з'єднання кісток. Будова суглобів. Загальна анатомія скелету людини. Будова хребта. Ребра та грудина. Череп. Скелет кінцівок та поясів кінцівок. Статеві і вікові відмінності будови скелету людини.
Тема 3. Вчення про м'язи (міологія). Поняття м’язової тканини. М’яз як орган. Загальні поняття про будову м'язів (гладенькі м’язи, посмуговані м’язи). Форма та назва м’язів. Допоміжний апарат м'язів: фасції, синовіальні піхви, фіброзні піхви, слизові сумки, синовіальні сумки. Розвиток м’язів. Класифікація м’язів. М’язи голови і шиї. Характеристика м’язів тулуба. Дихальні м’язи, діафрагма, м’язи черевного преса, м’язи спини. М’язи плечового поясу та вільної верхньої кінцівки. М’язи тазового поясу та нижньої кінцівки.
 
Змістовий модуль ІІ. Неврологія. Естезіологія.
Тема4. Вчення про нервову систему (неврологія). Онтогенез та філогенез нервової системи. Спинний мозок. Головний мозок. Провідні шляхи головного та спинного мозку. Основні відділи головного мозку та їх характеристика.
Тема 5. Будова периферичної нервової системи. Основні сплетення. Черепно-мозкові нерви: чутливі, рухові та змішані (їхні ядра та зона іннервації).
Тема 6. Автономна (вегетативна) нервова система. Особливості будови симпатичної та парасимпатичної систем.
 
Змістовий модуль III. Ангіологія. Спланхнологія.
Тема 8. Вчення про судини (ангіологія). Поняття про артерії, вени, капіляри та про особливості будови їхньої стінки. Будова серця. Міокард, ендокард, епікард, перикард. Камери серця. Серцеві клапани. Вінцевий кровообіг. Судини дуги аорти.
Тема 9. Будова кровоносної системи людини. Судини великого та малого кіл кровообігу. Основні гілки підключичної артерії. Особливості кровопостачання мозку. Сонні артерії та яремні вени. Вілізієве коло. Венозні пазухи. Системи верхньої та нижньої порожнистих вен. Особливості кровопостачання печінки. Лімфатична система. Селезінка.
Тема 10. Вчення про нутрощі (спланхологія). Травна система: травні залози та травний канал. Ротова порожнина. Глотка і її частини. Язик. Слинні залози. Стравохід: відділи, будова стінки. Шлунок: відділи, будова стінки, іннервація та кровопостачання. Тонкий та товстий кишечник: відділи, будова стінки. Підшлункова залоза. Печінка і жовчний міхур. Дихальна система: повітроносні шляхи і легені. Носова порожнина і приносові пазухи. Носоглотка. Гортань: хрящі гортані, голосові зв’язки, гортанні шлуночки. Трехая, бронхи, легені. Поверхні легень. Плевра і плевральна порожнина. Середостінний простір і його органи.
Тема 11. Органи сечостатевої системи. Нирки: будова, поверхні, полюси. Кора і мозкова речовина нирок. Нефрон. Сечозбірна трубка. Ниркові чашечки і миска. Сечоводи. Сечовий міхур. Сечівник. Особливості будови чоловічого і жіночого сечівників. Будова чоловічої та жіночої статевих систем.
Тема 12. Ендокринна система.
Тема 7. Вчення про органи чуття (естезиологія). Будова органів чуття.
 
 
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
ср
л
п
лаб
інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Остеологія. Міологія.
Т 1. Предмет, історія, методи досліджень і значення анатомії.
2
1
 
1
 
 
7
1
 
1
 
6
Т 2. Вчення про кістки (остеологія).
7
2
 
5
 
 
7
1
 
3
 
5
Т 3. Вчення про м'язи (міологія).
5
1
 
4
 
 
8
2
 
 
 
7
Разом – зм. модуль 1
14
4
 
10
 
 
22
4
 
4
 
18
Змістовий модуль 2. Неврологія.
Т 5. Вчення про нервову систему (неврологія). Будова головного та спинного мозку
10
2
 
4
 
4
10
2
 
2
 
6
Т 6. Периферична нервова система.
Черепні нерви.
10
2
 
4
 
4
4
 
 
 
 
4
Т 7. Автономна нервова система
5
1
 
2
 
2
2
0
 
0
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль 2
38
6
 
12
 
20
18
2
 
2
 
12
Змістовий модуль 3. Ангіологія. Спланхологія.
Т 4. Вчення про судинну систему. Будова серця.
4
2
 
2
 
0
4
2
 
 
 
2
Т9. Кровоносна система людини.
Лімфатична система
12
2
 
4
 
 
 
6
7
 
 
1
 
6
Т 10. Вчення про внутрішні органи. Травна система. Дихальна система.
14
2
 
6
 
0
7
 
 
1
 
6
Т.11. Будова сечостатевих органів.
15
1
 
2
 
12
5
 
 
 
 
5
Т.12. Залози внутрішньої секреції
 
     11
1
 
0
 
10
2
 
 
 
 
2
Т 8. Вчення про органи чуття (естезиологія).
Будова шкіри
 
 
 
 
 
6
3
 
 
 
 
3
Разом – зм. модуль 3
56
8
 
14
 
34
28
2
 
2
 
24
Усього годин
108
18
 
36
 
54
70
8
 
8
 
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль 2
ІНДЗ
 
 
-
-
 
-
 
 
-
-
-
 
Усього годин
108
18
 
36
 
54
70
8
 
8
 
54
5. Теми семінарських занять
Не передбачено програмою
                                                                                                            
6. Теми практичних занять
Не передбачено програмою
 
7. Теми лабораторних  занять
з/п
Назва теми
Кількість годин
Денне/Заочне
1.     
Основні анатомічні площини та осі тіла людини. Загальна характеристика скелету людини. Скелет тулуба.
2
1
2.     
Скелет поясів кінцівок та скелет вільної верхньої та нижньої кінцівок.
2
1
3.     
Кістки черепа.
2
2
4.     
Загальна характеристика м’язової системи людини, м’язи голови і тулуба..
2
 
5.     
М’язи кінцівок.
2
 
6.     
Загальна характеристика нервової системи людини. Будова спинного мозку.
2
 
7.     
Будова головного мозку: довгастий мозок, міст, середній мозок, мозочок.
2
1
8.     
Будова головного мозку: проміжний мозок, базальні ядра, будова плаща. Оболонки мозку.
2
1
9.     
Периферична нервова система. Сплетення.
2
 
10. 
Черепно-мозкові нерви
2
 
11. 
Вегетативна нервова система.
2
 
12. 
Загальна характеристика серцево-судинної системи. Будова серця.
2
1
13. 
Артерії і вени малого і великого кола кровообігу: артерії голови, шиї та верхніх кінцівок.
2
 
14. 
Артерії грудної клітки, черевної порожнини та нижніх кінцівок.
2
 
15. 
Будова органів травлення: ротова порожнина, зуби, слинні залози, стравохід, шлунок.
2
1
16. 
Будова органів травлення: тонкий і товстий кишечник, підшлункова залоза, печінка.
2
 
17. 
Органи виділення. Будова нирки.  
2
 
18. 
Будова органів чуття. Зоровий аналізатор.
2
 
19. 
Разом
36
8
                                                                                                            
7. Теми лабораторних занять для заочного навчання
з/п
Назва теми
Кількість годин
Заочне навчання
1.     
Основні анатомічні площини та осі тіла людини. Загальна характеристика скелету людини. Скелет тулуба.
2
2.     
Скелет поясів кінцівок та скелет вільної верхньої та нижньої кінцівок.
Кістки черепа.
2
3.     
Будова головного мозку.
2
4.     
Будова серця. Будова внутрішніх органів: шлунок, печінка, нирка, гортань.
2
 
Разом
8
8. Самостійна  робота для денного навчання
з/п
Назва теми
Кількість годин
Денне/Заочне
1.    
Основні періоди й етапи розвиту людини в онтогенезі.
5
2.    
Пренатальний та постнатальний етапи розвитку організму людини.
5
3.    
Онтогенез і філогенез головного мозку.
5
4.    
Кровообіг плода
5
5.    
Особливості кровопостачання мозку.
5
6.    
Лімфатична система.
5
7.    
Будова органів дихання
5
8.    
Сечо-статеві органи. Жіночі та чоловічі статеві органи.
5
9.    
Будова шкіри.
7
10.  
Слуховий і вестибулярний аналізатор.
7
 
 
54
8. Самостійна  робота для заочного навчання
з/п
Назва теми
Кількість годин
 
11.  
Основні періоди й етапи розвиту людини в онтогенезі.
3
12.  
Пренатальний та постнатальний етапи розвитку організму людини.
3
13.  
Вчення про м'язи (міологія). Поняття м’язової тканини. М’яз як орган. Загальні поняття про будову м'язів (гладенькі м’язи, посмуговані м’язи).
5
14.  
Форма та назва м’язів. Допоміжний апарат м'язів: фасції, синовіальні піхви, фіброзні піхви, слизові сумки, синовіальні сумки. Розвиток м’язів. Класифікація м’язів.
7
15.  
Онтогенез і філогенез головного мозку. Спинний мозок. Провідні шляхи головного та спинного мозку. Основні відділи головного мозку та їх характеристика.
6
16.  
Будова периферичної нервової системи. Основні сплетення. Черепно-мозкові нерви: чутливі, рухові та змішані (їхні ядра та зона іннервації). Автономна (вегетативна) нервова система. Особливості будови симпатичної та парасимпатичної систем.
6
17.  
Вчення про судини (ангіологія). Поняття про артерії, вени, капіляри та про особливості будови їхньої стінки. Вінцевий кровообіг. Судини дуги аорти.
2
18.  
Будова кровоносної системи людини. Судини великого та малого кіл кровообігу. Основні гілки підключичної артерії. Особливості кровопостачання мозку. Сонні артерії та яремні вени. Вілізієве коло. Венозні пазухи. Системи верхньої та нижньої порожнистих вен. Особливості кровопостачання печінки.Лімфатична система.Селезінка. Кровообіг плода.
6
19.  
Вчення про нутрощі (спланхологія). Травна система: травні залози та травний канал. Ротова порожнина. Глотка і її частини. Язик. Слинні залози. Стравохід: відділи, будова стінки. Шлунок: відділи, будова стінки, іннервація та кровопостачання. Тонкий та товстий кишечник: відділи, будова стінки. Підшлункова залоза. Печінка і жовчний міхур.
4
20.  
Дихальна система: повітроносні шляхи і легені. Носова порожнина і приносові пазухи. Носоглотка. Гортань: хрящі гортані, голосові зв’язки, гортанні шлуночки. Трехая, бронхи, легені. Поверхні легень. Плевра і плевральна порожнина. Середостінний простір і його органи.
2
21.  
Органи сечостатевої системи. Нирки: будова, поверхні, полюси. Кора і мозкова речовина нирок. Нефрон. Сечозбірна трубка. Ниркові чашечки і миска. Сечоводи. Сечовий міхур. Сечівник. Особливості будови чоловічого і жіночого сечівників. Будова чоловічої та жіночої статевих систем.
5
22.  
Ендокринна система.
2
23.  
Вчення про органи чуття (естезиологія). Будова органів чуття. Будова шкіри. Слуховий і вестибулярний аналізатор.
3
 
Разом
54
 
Перелік запитань для контрольної робота з курсу «Анатомія людини» для заочної форми навчання:
1.      Серцево-судинна система. Артерії, вени, капіляри: особливості будови і функцій. Кола кровообігу.
2.      Будова серця: шлуночки, передсердя. Перикард. Стінка серця. Клапани серця.
3.      Кровопостачання і регуляція діяльності серця. Провідна система серця.
4.      Аорта – головна артерія організму та її гілки.
5.      Дуга аорти та її гілки.
6.      Підключична артерія та її гілки.
7.      Артерії та вени голови. Велізієве коло. Венозні синуси (пазухи).
8.      Артерії та вени верхньої кінцівки.
9.      Артерії та вени черевної порожнини.
10. Система верхньої порожнистої вени.
11. Система нижньої порожнистої вени.
12. Артерії та вени нижньої кінцівки.
13. Ворітна система печінки.
Малюнки по будові внутрішніх органів
1.      Зовнішній вигляд гортані
2.      Передня поверхня печінки.
3.      Передня поверхня серця.
4.      Передня поверхня шлунка
5.      Переріз через нирку
 
9. Індивідуальні завдання
Не передбачене програмою
 
  1. Методи навчання
Словесні (лекція, пояснення, розповідь), наочні (демонстрація, ілюстрація) практичні (лабораторні роботи).
11. Методи контролю
 Тести комп’ютеризовані, усне опитування за малюнками, атласами і муляжами
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (екзамен)
Сума
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Змістовий модуль
3
 
 
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11
Т12
Т
13
Т
14
Т
15
Т
16
Т17
Т18
 
 
18 балів
19 балів
13 балів
50
100
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
 
 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
 
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Оцінка
Екзаменаційні оцінки
А
90 – 100
5
Відмінно
В
81-89
4
Дуже добре
С
71-80
Добре
D
61-70
3
Задовільно
Е
51-60
Достатньо
Залікові оцінки
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Залікова оцінка
А
90 – 100
Зараховано
В
81-89
Зараховано
С
71-80
Зараховано
D
61-70
Зараховано
Е
51-60
Зараховано
 
13. Методичне забезпечення
1. Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та опорні конспекти лекцій, мультимедійні презентаціх лекцій.
3. Атласи, муляжі, таблиці.
14. Рекомендована література
Базова
1.      Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2007. – 384 с.: іл..
2.      Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник / За ред.. І.І.Бобрика. – К.: Вища шк., 2001.– 399 с.:іл..
3.      Дубицький Л.О., Гордій С.К., Гальків М.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Анатомія людини” для студентів біологічного факультету. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002., 20 с.
4.      Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини: Навч. Посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., ­– 1992. – 334с.: іл..
5.      Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Під ред. проф. Ю.Б. Чайковського / Наук. пер. з англ. к.м.н. Цегельського А.А. – Львів: Наутілус, 2004. – 592с.
6.      Свиридов А.И. Атлас анатомии человека. В 3-хт. М., 1978, 1981
Допоміжна
1. Колесников Н.В. Анатомия человека. Изд. 3-е, 1967.
2. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В 3-х томах. 1981.
 
15. Інформаційні ресурси
www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/...04/CAS-2008-07-107.pdf
libra.in.ua/анатомія-людини-підручнику-трьох-томах-том-3
 
 
        Автор  _____________________/_____________________/                                     (підпис)                         ( прізвище та ініціали)        

 

 
 
 
 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |