Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Біологічний факультет
Кафедра фізіології людини і тварин
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор
з науково-педагогічної роботи
доц. Мамчур З.І.
“______”____________2013 р.
 
 
 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
БІОЕНЕРГЕТИКА
 
 
спеціальність  6.040102 – Фізіологія людини і тварин              
факультет                 біологічний     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Львів – 2013 рік


                                                                      
 
Робоча програма «Біоенергетика»  для студентів                                    
спеціальності 6.040102 -  «Фізіологія людини і тварин»
„___”____________ 2013 р. - 8 с.
 
 
Розробник: д.б.н., професор Бабський А.М.
 
 
 
 
 
Робоча  програма затверджена на засіданні кафедри фізіології людини і тварин
Протокол №  1від  “30” серпня 2013 р.
 
                         Завідувач кафедри фізіології людини і тварин
 
                                                            __________________ /   проф. Манько В.В.  /
                                                                                     (підпис)                                                          
“_____”___________________ 2013 р.
 
 
Схвалено методичною радою біологічного факультету
 
Протокол №1 від  “30cерпня 2013 р.
 
“_____”________________2013 р.    Голова     __________/  доц. Микієвич І.М. /
                                   (підпис)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ó Бабський А.М., 2013
ÓЛьвівський національний університет імені Івана Франка, 2013
 
 
1.      ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3
Галузь знань
0401-природничі науки
(шифр, назва)
Варіативна
(за вибором студента)
 
Модулів – 1
Напрям
0704 - Біологія
 (шифр, назва)
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2
Спеціальність (професійне спрямування)
6.040102 – Фізіологія людини і тварин
 
 
Курсова робота
Семестр
Загальна кількість
годин – 36
5-й
 
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр,
6.040102-
36 год.
 
Практичні, семінарські
 год.
 год.
Лабораторні
 год.
 год.
Самостійна робота
72 год.
 
 
Вид контролю: залік
 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1 : 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Мета: ознайомити студентів з основними проблемами сучасної біоенергетики, зокрема, законами термодинаміки та енергетикою клітини, механізмами енергетичного спряження, інтенсивністю метаболізму, електрохімічним мембранним потенціалом, роллю енергетичних процесів у розвитку адаптаційних чи патологічних станів організму.
Завдання: поглибити розуміння механізмів енергоперетворення та регуляції цих процесів під впливом чинників різної природи, в усвідомленні визначальної ролі енергетичних процесів у фізіологічних реакціях, у використанні отриманих знань при розумінні механізмів адаптації чи патологічних змін організму.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: закони термодинаміки та енергетику клітини, механізми енергетичного спряження, інтенсивність метаболізму, електрохімічний мембранний потенціал, транспортні системи клітинних мембран, роль енергетичних процесів
вміти: використовувати отримані знання у розумінні механізмів адаптації чи патологічних змін організму.
 
3.                 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль І. Основні питання енергоперетворення.
Тема 1. Біоенергетика як наука. Історія біоенергетичних досліджень. Обмін речовини та енергії.  
Тема 2. Термодинамічні засади у біоенергетиці. Поняття вільної енергії. Ентропія. Ентальпія.
Тема 3. АТФ, як джерело запасання енергії.
Тема 4. Інші макроергічні сполуки.
Тема 5. Окисно-відновні процеси. Нікотинові і флавінові дегідрогенази.
Тема 6. Будова і функції мітохондрій.
Тема 7. Гліколіз і катаболізм гексоз..
Тема 8. Енергетика жирового обміну.
Тема 9. Катаболізм білків і амінокислот.
Змістовий модуль ІІ. Взаємоперетворення енергії у клітині та альтернативні функції клітинного дихання.
Тема 10. Цикл трикарбонових кислот.
Тема 11. Дихальний ланцюг.
Тема 12. Спряження дихання та окисного фософрилювання. Хеміосмотична та хімічна теорії спряження. Поняття протонного та натрієвого потенціалів.
Тема 13. АТФ-синтаза. Будова і функції.
Тема 14. Гормональна регуляція енергетичних процесів у клітині. Значення циклічних нуклеотидів у реалізації клітинних ефектів гормонів та нейротрансміттерів.
Тема 15. Вплив гормонів на дихання, окисне фосфорилювання та транспорт катіонів кальцію у мітохондріях різних органів.
Тема 16. Роль системи окиснення сукцинату і α-кетоглутарату при адаптації організму до стресових впливів.
Тема 17. Гормонально-субстратно-нуклеотидні системи, холодова адаптація та фізичні навантаження.
Тема 18. Прикладна біоенергетика. Медичні аспекти. Мітохондрії і хвороби. Дефекти дихального ланцюга мітохондрій.
 
 
  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
ср
л
п
лаб
інд
ср
1
 
36
 
 
 
72
 
 
 
 
 
 
Модуль 1
Змістовий модуль І. Основні питання енергоперетворення
Тема 1. Біоенергетика як наука. Історія біоенергетичних досліджень. Обмін речовини та енергії. 
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 2. Термодинамічні засади у біоенергетиці. Поняття вільної енергії. Ентропія. Ентальпія.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 3. АТФ, як джерело запасання енергії.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 4. Інші макроергічні сполуки.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 5. Окисно-відновні процеси. Нікотинові і флавінові дегідрогенази.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 6. Будова і функції мітохондрій.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 7. Гліколіз і катаболізм гексоз..
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 8. Енергетика жирового обміну.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 9. Катаболізм білків і амінокислот.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль1
54
18
 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
Змістовий модуль ІІ. Взаємоперетворення енергії у клітині, експериментальні та прикладні аспекти біоенергетики
Тема 10. Цикл трикарбонових кислот.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 11. Дихальний ланцюг.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 12. Спряження дихання та окисного фософрилювання.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 13. АТФ-синтаза. Будова і функції.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 14. Гормональна регуляція енергетичних процесів у клітині.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 15. Вплив гормонів на мітохондрії різних органів.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 16. Роль енрегетичних субстратів при адаптації організму до стресу.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 17. Гормонально-субстратно-нуклеотидні системи.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 18. Прикладна біоенергетика.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль 2
54
18
 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
Усього годин
108
36
 
 
 
72
 
 
 
 
 
 
 
5. Теми семінарських занять
не передбачено навчальною програмою.
                                                                              
6. Теми практичних занять
не передбачено навчальною програмою.
 
7. Теми лабораторних занять
не передбачено навчальною програмою.
 
8. Самостійна робота
 
Тема 1. Біоенергетика як наука. Історія біоенергетичних досліджень. Обмін речовини та енергії.  
Тема 2. Термодинамічні засади у біоенергетиці. Поняття вільної енергії. Ентропія. Ентальпія.
Тема 3. АТФ, як джерело запасання енергії.
Тема 4. Інші макроергічні сполуки.
Тема 5. Окисно-відновні процеси. Нікотинові і флавінові дегідрогенази.
Тема 6. Будова і функції мітохондрій.
Тема 7. Гліколіз і катаболізм гексоз..
Тема 8. Енергетика жирового обміну.
Тема 9. Катаболізм білків і амінокислот.
Тема 10. Цикл трикарбонових кислот.
Тема 11. Дихальний ланцюг.
Тема 12. Спряження дихання та окисного фософрилювання. Хеміосмотична та хімічна теорії спряження. Поняття протонного та натрієвого потенціалів.
Тема 13. АТФ-синтаза. Будова і функції.
Тема 14. Гормональна регуляція енергетичних процесів у клітині. Значення циклічних нуклеотидів у реалізації клітинних ефектів гормонів та нейротрансміттерів.
Тема 15. Вплив гормонів на дихання, окисне фосфорилювання та транспорт катіонів кальцію у мітохондріях різних органів.
Тема 16. Роль системи окиснення сукцинату і α-кетоглутарату при адаптації організму до стресових впливів.
Тема 17. Гормонально-субстратно-нуклеотидні системи, холодова адаптація та фізичні навантаження.
Тема 18. Прикладна біоенергетика. Медичні аспекти. Мітохондрії і хвороби. Дефекти дихального ланцюга мітохондрій.
 
На кожну тему виділяється 4 год.
 
 
9. Індивідуальні завдання
не передбачено навчальною програмою.
 
 
10. Методи навчання
Словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда); наочні (ілюстрації, демонстрації).
                        
 
11. Методи контролю
 
Змістовий модуль I (25 балів):
Розподіл балів за формами оцінювання: тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – до 30 балів;
Змістовий модуль II (25 балів):
Розподіл балів за формами оцінювання: тести із теоретично (70%) і практично (30%) орієнтованими завданнями – до 20 балів;
                                                                      
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (іспит)
Сума
Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2
Т1-Т9
Т10 –Т18
50
100
25
25
Т1, Т2 ... Т18 – теми змістових модулів
 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
 
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Оцінка
Екзаменаційні оцінки
А
90 – 100
5
Відмінно
В
81-89
4
Дуже добре
С
71-80
Добре
D
61-70
3
Задовільно
Е
51-60
Достатньо
Залікові оцінки
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Залікова оцінка
А
90 – 100
Зараховано
В
81-89
Зараховано
С
71-80
Зараховано
D
61-70
Зараховано
Е
51-60
Зараховано
 
13. Методичне забезпечення
1. Навчальні посібники та конспекти лекцій.
2. Підручники та їх електронні форми.
3. Таблиці та лекційні слайди.
 
14. Рекомендована література
Базова
1.      Ленинджер А. Митохондрия. М.: Мир, 1985.
2.      Йост Х. Физиология клетки. М.: Мир, 1975.
3.      Скулачев В.П. Энергетика биологических мембран.- М.: Наука, 1989.- 564 с.
4.      Гордій С.К., Шостаковська І.В. Фізіологічні механізми клітинної інтеграції. Львів: Вид-во ЛДУ.
5.      Гордій С.К., Іккерт О.В., Кургалюк Н.М., Ткаченко Г.М. Нейротрансміттери та ефективність дихання секреторних тканин. Львів: Вид-во ЛНУ, 2006. 241 с.
6.      Николс Д. Биоэнергетика. Введение в хемиоосмотическую теорию. М.: Мир, 1985.
7.      Виноградов А.Д., Лейкин Ю.И., Липская Т.Ю. Биохимия митохондрий. Биоэнергетика.- М.: Изд-воМГУ, 1977.- 64 с.
8.      Cramer A., Knaff R. Energy transduction in biological membranes. Springer-Verlag, 1990.
9.      Рэкэр Е. Биоэнергетические механизмы: новые взгляды. Москва: Мир, 1979. – 216 с.
 
Допоміжна
10. Физиология человека: В 4-х т. / Под ред. Р.Шмидта, Г.Тевса. – М.: Мир, 1985.
11. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.
 
15. Інформаційні ресурси
 
  1. www.cellsalive.com
  2. biology.about.com
  3. www.mitoresearch.org
  4. www.wiley.com
  5. www.wiley.com
 
           Автор  _____________________/__Бабський А.М.__/
                                              (підпис)                         ( прізвище та ініціали)        
 

 

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |