Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Біологічний факультет
Кафедра фізіології людини і тварин
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор
з науково-педагогічної роботи
доц. Мамчур З.І.
“______”_______________2012  р.
          
 
 
 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Основи біології та загальної фізіології людини
 
 
напрям підготовки  6. 050801 – мікро- і наноелектроніка              
факультет                 біологічний     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Львів – 2012 рік


                                                                      
 
Робоча програма «Основи біології та загальної фізіології людини»  для студентів                                     
за напрямом підготовки 6. 050801 – мікро- і наноелектроніка              
 „___” ________, 2012 р. - 10 с.
 
 
Розробники:к.б. н., доцент Бичкова С.В.
 
 
 
 
 
 
 
Робоча  програма затверджена на засіданні кафедри фізіології людини і тварин
Протокол №  __ від  “___” серпня  2012 р.
 
                         Завідувач кафедри фізіології людини і тварин
 
                                                            _______________________ /   проф.Манько В.В.     /
                                                                                     (підпис)                                                          
“_____”___________________ 20 12 р.
 
 
Схвалено методичною радою біологічного факультету
 
Протокол № 1 від  “ 31” серпня  2012 р.
 
“_____”________________2012 р.    Голова     _______________/  доц. Микієвич І.М. /
                                   (підпис)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ó Бичкова С.В., 2012
ÓЛьвівський національний університет імені Івана Франка, 2012
 
 
 
              
1.     Опис навчальної дисципліни
 
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  –  3
Галузь знань
0401 – природничі науки
 (шифр і назва)
Нормативна
 
Напрям підготовки
_0508 – Електроніки
 (шифр і назва)
Модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування)
 
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2
1-й
 
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________
                                          (назва)
Семестр
Загальна кількість годин - 108
1-й
 
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента - 3
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
6.050801– Бакалавр
36 год.
 
Практичні, семінарські
 год.
 
Лабораторні
18 год.
 
Самостійна робота
54 год.
 
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю:
 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання - – 1:1
 
 
 
 
 


 
 
 
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: ознайомлення студентів факультету електроніки з основами біології та фізіології людини, зокрема, зі загальною характеристикою живих істот царств Дроб`янки, Гриби, Рослини і Тварини, з основами клітинної теорії, генетики, а також з особливостями функціонування живих систем на популяційно-видовому та екосистемному рівнях організації.
 
Завдання: сформувати у студентів систему знань про основні принципи перебігу фізіологічних процесів на різних рівнях – від клітинної мембрани до організму та оволодіти методиками досліджень фізіологічних функцій. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: будову тіла людини та основні фізіологічні функції, системи організму, основні методи вивчення кровоносної, дихальної , нервової та інших систем організму
вміти: проводити фізіологічні експерименти з вивчення збудливих тканин, працювати з  окремими приладами, що використовуються у біології та медицині
3.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1 Організм як єдине ціле. Фізіологія збудливих тканин
ТЕМА 1. Біологія – комплексна наука про живу природу. Класифікація живих істот.
ТЕМА 2. Основні положення клітинної теорії.
ТЕМА 3. Мембранний потенціал спокою і потенціал дії, їх фізіологічна роль та механізм ґенерації.
ТЕМА 4. Закономірності подразнення клітин електричним струмом.
ТЕМА 5. Механізми поширення збудження та гальмівних впливів.
ТЕМА 6. Рефлекторна діяльність нервової системи.
ТЕМА 7. Структура та фізіологічні властивості скелетних м’язів.
ТЕМА 8. Будова і функції центральної та периферійної нервової системи
ТЕМА 9. Фізіологія поведінкових актів. Інтегративна функція центральної нервової системи.
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Фізіологія сенсорних систем. Фізіологія вісцеральних систем.
 
ТЕМА 10. Фізіологія сенсорних систем. ТЕМА 11. Фізіологія крові, серця та кровообігу.
ТЕМА 12. Фізіологія дихання і виділення.
ТЕМА 13. Фізіологія системи травлення. ТЕМА 14. Фізіологія залоз внутрішньої секреції.
ТЕМА 15. Обмін речовин. Основні хімічні компоненти клітин.
ТЕМА 16. Обмін енергії.
ТЕМА 17. Закономірності спадковості.
ТЕМА 18. Організм і навколишнє середовище..
 
 
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
ср
л
п
лаб
інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Модуль 1
Змістовий модуль 1.. Організм як єдине ціле. Фізіологія збудливих тканин
 
Тема 1. Біологія – комплексна наука про живу природу.
Фізіоло­гічні функції та їх регуляція.
4
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Тема 2. Основні положення клітинної теорії.
4
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Тема 3. Мембранний потенціал спокою і потенціал дії, їх фізіологічна роль та механізм ґенерації.
6
2
 
4
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема 4.Закономірності подразнення клітин електричним струмом.
8
2
 
2
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема  5. Механізми поширення збудження та гальмівних впливів.
6
2
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
Тема  6. Рефлекторна діяльність нервової системи.
4
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Тема  7. Структура та фізіологічні властивості скелетних м’язів.
6
2
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
Тема  8. Будова і функції центральної та периферійної нервової системи.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Тема  9. Фізіологія поведінкових актів.
4
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль1
50
18
 
10
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Змістовий модуль 2. Фізіологія вісцеральних систем
10.Фізіологія сенсорних систем
 
2
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
11. Фізіологія крові, серця та кровообігу.
 
2
 
4
 
4
 
 
 
 
 
 
12.Фізіологія дихання і виділення.
 
2
 
2
 
4
 
 
 
 
 
 
13.Фізіологія системи травлення.
 
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
14.Фізіологія залоз внутрішньої секреції.
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
15. Обмін речовин.
 
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
16. Обмін енергії
 
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
17. Закономірності спадковості
 
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
18. Організм і навколишнє середовище.
 
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль 2
50
18
 
8
 
32
 
 
 
 
 
 
Усього годин
 
100
 
36
 
 
18
 
 
54
 
 
 
 
 
 
Модуль 2
ІНДЗ
 
 
-
-
 
-
 
 
-
-
-
 
Усього годин
 
100
 
36
 
 
18
 
 
 
54
 
 
 
 
 
 
 
5. Теми семінарських занять
Не передбачено програмою
                                                                                                             
6. Теми практичних занять
Не передбачено програмою
                                                                                                            
7. Теми лабораторних занять
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1
Нервово-м'язовий препарат – основний об'єкт досліджень нервово-м'язової фізіології. Виготовлення нервово-м'язового препарату. Подразники.
2
2
Електричні явища у нервах і м'язах. Досліди Гальвані й Маттеуччі.
2
3
Дія постійного струму на збудливі клітини. Реобаза та хронаксія.
2
4
Види м'язових скорочень скелетного м'яза. Запис поодинокого і тетанічного скорочень.
2
5
Дослідження властивостей нервових волокон. Закони проведення збудження по нервових волокнах.
2
6
Фізіологія аналізаторів. Слуховий і зоровий аналізатор.
2
7
Дослідження зовнішніх проявів діяльності серця. Вислуховування тонів серця. Запис і аналіз електрокардіограми.
2
8
Дослідження кровоносної системи. Визначення кров'яного тиску. Вплив фізичних навантажень на функціональні показники серцево-судинної системи.
2
9
Зовнішнє дихання та методи його досліджень. Запис дихальних рухів. Визначення життєвої ємності легень.
2
 
8. Самостійна робота
 
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1
Фізіологія залоз внутрішньої секреції. Поняття про ендокринні залози та гормони. Гіпофіз, епі­фіз, щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, загрудинна залоза, надниркові залози, ендокринна частина підшлункової і статевих залоз. Гіпо- та гіперфункції ендокринних залоз. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Взаємодія гормонів у підтриманні гомеостазу кальцію. Регуляція рівня глюкози в крові (роль глюкокортикоїдів, інсуліну, глюкагону і соматостатину). Симпато-адреналова система. Поняття про стрес. Фази загального адаптаційного синдрому за Сельє.
14.
2
Обмін речовин. Основні хімічні компоненти клітин. Роль білків. Ферменти та їхня роль у процесах життєдіяльності. Фактори, які впливають на швидкість ферментативних реакцій. Замінні та незамінні амінокислоти. Повноцінні та неповноцін­ні білки. Азотистий баланс. Регуляція обміну білків. Роль ліпідів. Основні етапи перетворення жирів. Регуляція обміну жирів. Фізіоло­гічне значення вуглеводів. Роль печінки як депо вуглеводів. Вміст глюкози в крові та його коливання. Регуляція обміну вуглеводів. Роль вітамінів у обміні речовин. Авітамінози. Класифікація хімічних елементів, які містяться в живих організмах. Фізіологічна роль макро- та мікроелементів. Вода, її властивості та значення для біологічних процесів. Водний обмін. Зв'язок між водним і сольовим
10
3
Обмін речовин і енергії. Необхідність обміну речовин та енергії між організмом і середовищем. Методи дослідження енергетичного обміну. Одиниці вимірювання енергетичного обміну. АТФ. Синтез АТФ. Анаеробне дихання. Аеробне дихання. Дихальний кое­фіцієнт. Енергетична цінність поживних речовин. Загальний і основний обмін. Нормальні величини основного обміну. Величини загального обміну. Раціональне харчування. Тепловий баланс і регуляція температури. Механізми терморегуляції теплокровних організмів. Температура тіла людини. Вимірювання температури тіла. Тепловіддача. Регуляція температури тіла.
 
10
4
Методи екологічних досліджень. Екологічні системи. Біотичні компоненти екосистем. Потік енергії та колообіг поживних речовин. Харчові ланцюги та трофічні рівні. Екологічні піраміди. Ефект концентрації речовин у харчових ланцюгах. Абіотичні компоненти екосистем. Екологія співтовариств і екологічні сукцесії. Взаємодія між організмами й абіотичним середовищем. Екологія популяцій. Народжуваність і смертність. Криві виживання. Коливання та регулювання кількості популяцій. Взаємовідносини між популяціями. Методи кількісної екології
10
5
Закономірності спадковості, встановлені Г.Менделем. Закон домінування. Закон розщеплення ознак. Закон незалежного комбінування станів ознак. Закон чистоти гамет. Природа та структура речовини спадковості. Структура хромосом. Поняття про ген. Взаємодія генотипу й умов довкілля. Мутаційна мінливість. Типи мутацій. Причини мутацій. Значення мутацій. Генетика популяцій
10
 
Разом
54
 
 
9. Індивідуальні завдання
Не передбачене програмою
 
10. Методи навчання
                                                                                                  
Словесні (лекція, пояснення, розповідь), наочні (демонстрація, ілюстрація) практичні (лабораторні роботи).
 
11. Методи контролю
                                                                      
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Сума
Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
100
50 балів
50 балів
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
 
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Оцінка
Екзаменаційні оцінки
А
90 – 100
5
Відмінно
В
81-89
4
Дуже добре
С
71-80
Добре
D
61-70
3
Задовільно
Е
51-60
Достатньо
Залікові оцінки
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Залікова оцінка
А
90 – 100
Зараховано
В
81-89
Зараховано
С
71-80
Зараховано
D
61-70
Зараховано
Е
51-60
Зараховано
 
 
 
13. Методичне забезпечення
1. Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та опорні конспекти лекцій, мультимедійні презентації лекцій.
3. Атласи, муляжі, таблиці.
14. Рекомендована література
Базова
1.      Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т. – Москва: Мир, 1990.
 1. Фізіологія  людини  і  тварин. (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем): підручник. для студ. вищ. навч. зал./ М.Ю. Клевець, В.В. Манько, М.О. Гальків та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –  304 с.
 2. Нормальна фізіологія / За ред. В.І.Філімонова. - К.: Здоров’я, 1994. - 607 с.
 3. Общий курс физиологии человека и животных: В 2-х кн. / Под ред. А.Д.Ноздра­чева. - М.: Высш. шк., 1991. – Кн. 1. – 509 c.; Кн. 2. – 528 с.
 
Допоміжна
 1.  Основы физиологии: Пер. с англ. / Под ред. П.Стёрки. – М.: Мир, 1984. – 556 с.
2.      Рис Э., Стернберг М. От клеток к атомам: Иллюстративное введение в молекулярную биологию. – Москва: Мир, 1988. – 144 с.
 1. Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини. – К.: Вища шк., 1992. – 205 с.
 2. Физиология человека / Под ред. Г.И.Косицкого. - М.: Медицина, 1985. – 560 с.
 3. Физиология человека: В 2-х т. / Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. - М.: Медицина, 1997. – Т. 1. – 448 c.; Т. 2. – 368 с.
 4. Физиология человека: В 3-х т.: Пер. с англ. / Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1 – 323 с.; Т. 2 – 313 с.; Т. 3 – 198 с.
 5. Хоменко Б.Г. Анатомія людини. Практикум. – К.: Вища шк., 1991. – 184 с.
 6. Яновський І.І., Ужако П.В. Фізіологія людини і тварин. Практикум. – К.: Вища шк., 1991. – 171 с.
 
.
15. Інформаційні ресурси
 
 
 
 
http://mediabasa.ru/Biologiya_Dovidnik_dlya_uchniv_ta_abiturientiv.html
 
 
 
 
 
 
 
 
           Автор  _____________________/_____________________/
                                              (підпис)                         ( прізвище та ініціали)        

 

 
 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |