Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

Міністерство освіти і науки
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра фізіології людини і тварин
Біологічний факультет

 

 

«Затверджую»                                                                  
В.о. декана біологічного факультету    
____________________І.С. Хамар  
____________________2010 р. 

«Затверджую»                                                                  
Декан філософського факультету    
____________________В.П.Мельник   
____________________2010 р. 

 

 

 

 

Контрольні запитання з курсу
“Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності”
для студентів філософського факультету (спеціальність - 6.040100 Психологія)

 

 

 

 

Розглянуто
на засіданні кафедри фізіології
людини і тварин
­­­­­­­­­­____________________ 2010 р.


В.о. зав.кафедри фізіології людини і тварин

______________ проф. В.В. Манько

Погоджено                                            
Зав. кафедри психології
________________ С.Л.Грабовська
                                                                       

 

 

 

 

 

Львів 2010

 

Анотація
Завдання курсу «Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності» полягає у висвітленні фундаментальних принципів функціонування центральної нервової системи людини та основних механізмів, які лежать в основі формування, здійснення та порушення поведінкових та психічних процесів. Під час викладання курсу розглядаються механізми передачі інформації за допомогою електричного нервового імпульсу та механізми міжклітинної передачі збудження, природа нервового імпульсу, інтегративні функції центральної нервової системи. Особлива увага приділяється фізіологічним механізмам формування вищих психічних функцій організму людини та їх порушення при патологічних станах організму. Крім того, в курсі «Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності» проводиться ознайомлення студентів із основами фізіології вищої нервової діяльності: механізми утворення та гальмування умовних рефлексів, закономірності збереження та забування інформації, мотиваційно-емоційні основи  поведінки, біологічні основи індивідуальності, питання свідомих та несвідомих форм поведінки, сну, гіпнозу та екстрасенсорного сприйняття.

 

 1. Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності як наука та навчальна дисципліна. Предмет та методи вивчення.
 2. Поняття про фізіологічні функції. Механізми регуляції перебігу фізіологічних функцій в організмі людини і тварин.
 3. Методи фізіологічних досліджень. Електроенцефалографія та томографія в клінічній практиці та діагностиці захворювань нервової системи людини.
 4. Поняття подразник, подразливість, збудливість та збудження.
 5. Централізація та цефалізація функцій.
 6. Подразливість та збудливість. Класифікація подразників. Поріг подразнення. Рецепторний та локальний потенціал.
 7. Системи транспорту речовин через мембрану клітин. Активний та пасивний транспорт.
 8. Іон-транспортні системи мембрани клітин. Класифікація та механізми регуляції їх активності.
 9. Мембранний потенціал спокою.
 10. Електротонічні потенціали: фізичний та фізіологічний електротон.
 11. Закономірності подразнення збудливих клітин електричним струмом.
 12. Закономірності поширення потенціалів дії нервовими волокнами.
 13. Потенціал дії.
 14. Нервові волокна: класифікація, швидкість проведення збудження.
 15. Механізми підтримання нерівномірного розподілу іонів.
 16. Синапс. Механізм передачі збудження через хімічний синапс.
 17. Медіаторні системи головного мозку.
 18. Пре- та постсинаптичне гальмування.
 19. Збуджуючі та гальмівні синапси.
 20. Характеристика висхідних шляхів спинного мозку.
 21. Властивості нервових центрів.
 22. Синаптична пластичність та навчання.
 23. Сенсибілізація, довготривала потенціація та довготривала депресія.
 24. Склад та функції ліквору. Гематоенцефалічний бар`єр.
 25. Функції таламусу. Класифікація та функції ядер таламуса.
 26. Лімбічна система ссавців.
 27. Функції стовбура мозку ссавців.
 28. Функції кори великих півкуль головного мозку.
 29. Роль різних відділів центральної нервової системи в регуляції тонусу м`язів.
 30. Особливості вищої нервової діяльності людини.
 31. Ретикулярна формація.
 32. Види умовно-рефлекторного гальмування.
 33. Електричні синапси: механізм передачі збудження.
 34. Загальна характеристика функцій мозочка.
 35. Функції вегетативної нервової системи.
 36. Вроджені форми поведінки. Структура інстинктивної поведінки.
 37. Набуті форми поведінки.
 38. Перша та друга сигнальні системи.
 39. Децеребраційна та декортикаційна ригідність у людини та тварин.
 40. Роль медіаторів в діяльності нервової системи.
 41. Аналітико-синтетична діяльність головного мозку.
 42. Функції гіпоталамуса.
 43. Гальмування в центральній нервовій системі.
 44. Типи вищої нервової діяльності.
 45. Гіпоталамо-гіпофізарна система.
 46. Гальмування умовних рефлексів. Види гальмування.
 47. Зір та зорові відчуття. Нейрофізіологія зорового аналізатора. Функціональні одиниці зорової кори.
 48. Кольоровий зір та теорії кольоросприйняття.
 49. Функція різних відділів слухового аналізатора.
 50. Фізіологія вестибулярного апарату людини.
 51. Смаковий та нюховий аналізатори людини.
 52. Соматовісцеральна чутливість. Поняття про соматовісцеральну систему.
 53. Хвороба Паркінсона, хорея, баллізм.
 54. Електроенцефалограма та її характеристики.
 55. Теорії сну. Сучасні погляди на механізми сну.
 56. Больова чутливість: рецептори та провідні шляхи.
 57. Навчання та пам`ять.
 58. Функції нової кори. Кіркова пластичність.
 59. Фізіологічні основи мови.
 60. Нейрофізіологічні основи страху та люті.
 61. Хвороба Альцгеймера та стареча деменція.
 62. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку.
 63. Температурна та больова чутливість.
 64. Сенсорні зони кори великих півкуль.
 65. Моторні зони кори великих півкуль.
 66. Роль рухових зон кори, таламуса та базальних гангліїв у руховій активності.
 67. Асоціативні зони кори великих півкуль.
 68. Патофізіологія рухових розладів.
 69. Позиційні та тонічні рефлекси.
 70. Загальна характеристика рефлексів спинного мозку.
 71. Аферентні та еферентні зв’язки базальних гангліїв.
 72. Функції рухових областей кори головного мозку у руховій активності.
 73. Структурно-функціональна організація кори мозку. Функціональні колонки нейронів.
 74. Специфічні особливості вищої нервової діяльності людини.
 75. Первинні та вторинні посередники. Механізми передачі збудження через мембрану клітин.
 76. Механізм замикання та локалізація тимчасових зв`язків.
 77. Визначення типу вищої нервової діяльності. Особливості успадкування типологічних ознак.
 78. Поняття про психофізіологічні основи емоцій.
 79. Забування та його значення. Часова організація пам`яті.
 80. Нейрофізіологічні основи довго- та короткотривалої пам`яті.
 81. Больова реакція. Типи больових відчуттів.
 82. Види та форми сну. Циклічність стадій сну.
 83. Стадії утворення умовного рефлексу.
 84. Нейрофізіологічні основи поведінкового акту.
 85. Інтегративна діяльність півкуль головного мозку.
 86. Структура свідомої поведінки.
 87. Сомато-сенсорні системи головного мозку.
 88. Психофізіологічні основи сприйняття.

 

Склав                                                                                                                                   доцент Федірко Н.В.

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |