Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра фізіології людини і тварин

                                                                                      “ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                        Проректор
                                                                                      з науково-педагогічної та виховної роботи
                                                                                       ___________________ доц. Мамчур З. І.
                                                                                          “______”_______________2010 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

___________________ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ_________________
(шифр і назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки _________6.040102 – БІОЛОГІЯ___________________________
(шифр і назва напряму підготовки)
для спеціальності (тей)____________________________________________________
(шифр і назва спеціальності (тей)
спеціалізації_____________________________________________________________
(назва спеціалізації)
інституту, факультету, відділення ___БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ___________
                                                                     (назва інституту, факультету, відділення)

 

Кредитно-модульна система
організації навчального процесу

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ – 2010

 

                                                                      

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: Робоча програма навчальної
(назва дисципліни)  
дисципліни для студентів
за напрямом підготовки 6.040102 – Біологія, спеціальністю
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2010.- __ с.

 

Розробники: Манько В.В., доктор біологічних наук, професор

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри  _ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН
Протокол № ___ від   “___” лютого 2010 р.

      Завідувач кафедри _ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН
                                                                       _______________________ (Клевець М.Ю.)
                                                                                                                                     (підпис)                            (прізвище та ініціали)        
“_____”___________________ 2010 р

Схвалено методичною радою за
напрямом підготовки 6.040102 – Біологія (шифр, назва)
Протокол № 3 від  “15” лютого 2010 р.

“_____”________________2010 р. Голова     ______________________(Хамар І.С.)
                                                                                                                               (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        

 

 

 

© Манько В.В., 2010
© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010


1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань
0401-природничі науки

(шифр, назва)

Варіативна
(за вибором студента)

Модулів – 1

Напрям
___704 Біологія____
 (шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

3-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість
годин – 54/56

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
6.070400 – Бакалавр

36 год.

38 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

16 год.

16 год.

ІНДЗ: доповідь (2 год.)

Вид контролю: іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 2 : 1
для заочної форми навчання – 2 : 1

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета: Ознайомлення студентів з основами теорії пізнання, з особливостями наукової роботи та її організації, значенням сучасних досліджень у галузі фізіології людини і тварин для науково-технічного прогресу.  

Завдання: студенти повинні опанувати правила ведення літературного пошуку, в тому числі і з використанням сучасних комп’ютерних баз даних, а також ознайомитися із специфікою фізіологічного експерименту. Особлива увага звертається на значення правильного підбору піддослідних тварин для вирішення тих чи інших проблем фізіології, на правила роботи, утримання і догляду за лабораторних тварин, на гуманне відношення до них. Студенти знайомляться також з основами лабораторної техніки та з вимогами до постановки експерименту. Завершується спецкурс ознайомленням студентів з вимогами до оформлення наукових робіт, в тому числі, курсових і дипломних.
Отримані знання і навички потрібні для самостійної роботи студентів при виконані завдань з великого практикуму, а також курсових і дипломних робіт.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

 • основи теорії пізнання;
 • особливості наукової роботи та її організації;
 • основні етапи наукового дослідження;
 • специфіку фізіологічного експерименту;
 • вимоги до постановки експерименту;
 • види наукових робіт;
 • загальні правила користування комп’ютерними системами баз даних;
 • міжнародні та державні правила утримання й роботи з лабораторними тваринами;
 • основи лабораторної техніки;
 • правила роботи й техніки безпеки у фізіологічній лабораторії;
 • правила виготовлення розчинів;
 • правила роботи з експериментальними приладами;
 • вимоги до оформлення курсових і дипломних робіт.

вміти:

 • вести літературний пошук на задану тему, в тому числі і з використанням сучасних комп’ютерних баз даних;
 • вибирати методи дослідження;
 • правильно підбирати піддослідних тварин для експерименту;
 • використовувати обладнання для отримання дистильованої і бідистильованої води;
 • мити й сушити хімічний посуд;
 • виготовляти розчини;
 • оформляти протоколи досліджень;
 • аналізувати результати експерименту.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль І. Вступ у теорію пізнання
Наука як продуктивна сила у розвитку суспільства. Роль фізіології людини і тварин у науково-технічному прогресі, її теоретичне і практичне значення. Основні напрямки і тенденції сучасних фізіологічних досліджень.
Наука як спосіб пізнання. Принципи наукового пізнання. Наука як система знань. Емпіричний, теоретичний і експериментальний способи пізнання. Основні наукові категорії (метод дослідження, наукові факти, дані, гіпотези, теорії). Основні етапи наукового пізнання (індукція нової проблеми, формування гіпотези, експериментальне обґрунтування гіпотези, формування робочої гіпотези, формування теорії, зведення теорії у ранг закону).
Наукові дослідження, їхні особливості та класифікація. Основні етапи наукових досліджень (постановка мети, літературний пошук, формулювання завдання, вибір методів дослідження та вимоги до них, екс­пе­ри­мент, обробка й аналіз результатів експерименту, оформлення результатів експерименту). Основні відомості про відкриття, винахід і раціоналізаторські пропозиції. Правові норми охорони винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Наукова творчість. Мозковий штурм. Синектика.
Методологія фізіологічних досліджень. Поняття “метод”, “методика” і “методологія”. Вимоги до методів, які використовуються у фізіологічному експерименті. Вибір методів дослідження. Математичне планування експерименту з фізіології. Поняття “система”. Організменний, системний, органний, тканинний, клітинний, субклітинний та молекулярний рівні регуляції (системи) і співвідношення між ними. Методи дослідження фізіологічних функцій на рівні організму. Їхні переваги та недоліки. Особливості гострих і хронічних дослідів. Використання у фізіологічному експерименті методів ізольованих органів, тканин, клітин і клітинних фрагментів. Недоліки цих методів та застереження стосовно висновків із таких досліджень. Дезінтеграція живої тканини як методичний прийом дослідження. Штучні системи, які використовуються у фізіологічних досліджень (гомогенат, везикула, фермент). Поняття “подразник”. Адекватний і неадекватний. Специфічний і неспецифічний. Застосування біофізичних, біохімічних методик у фізіологічному експерименті. Роль вітчизняних учених у розробці методів фізіологічних досліджень.
Літературний пошук. Загальні принципи збору й зберігання інформації. Джерела наукової інформації (наукові журнали, реферативні журнали, періодичні і неперіодичні видання … ). Види наукових робіт (курсові і дипломні роботи, дисертації, експериментальні, оглядові і методичні статті, короткі повідомлення й тези доповідей). Друковані роботи й рукописи. Електронні версії. Алфавітно-хронологічна і предметна картотека
Комп’ютерні системи баз даних, загальні правила користування ними. INTERNET, принципи організації і сервіси. MedLine, BioMedNet.
Стандартизований опис бібліографічних даних. Бібліографічний опис статей із журналу, книг (монографій), частин книги, статей із матеріалів наукових форумів, статей із неперіодичного видання, авторефератів дисертацій.

Змістовий модуль ІІ. Проведення фізіологічних досліджень
Загальні правила роботи в лабораторії. Загальні вимоги. Робота з реактивами. Робота з вогненебезпечними речовинами. Робота з електричним устаткуванням. Робота зі скляним посудом. Правила безпеки у роботі з піддослідними тваринами.
Отримання дистильованої і бідистильованої води. Принцип роботи електродистилятора. Правила роботи з електродистилятором. Перевірка якості дистиляту. Отримання бідистильованої води. Демінералізована вода.
Скляний посуд, його миття й сушіння. Посуд загального призначення. Мірний посуд. Повірка каліброваного посуду. Вогнетривкий посуд. Фізичні й механічні методи очищення посуду. Хімічні методи очищення. Виготовлення хромової суміші. Сушіння хімічного посуду. Очистка посуду для особливо точних робіт.
Виготовлення розчинів. Маточні розчини. Фіксанали. Загальні правила виготовлення розчинів. Деякі перерахунки концентрацій розчинів. Використання цифрової піпетки. Фільтри і фільтрування. Визначення водневого показника розчину; рН-метри.
Ваги й термометри. Ваги для точного зважування й аналітичні ваги. Спеціальні ваги. Зважування. Вимірювання температури і термостатування. Типи термометрів. Термостат і водяні бані. Автоматизація контролю за температурою. Осцилографи, полярографи, полум’яні спектрофотометри.
Лабораторні тварини. Види лабораторних тварин. Загальні вимоги до роботи з лабораторними тваринами. Евтаназія. Способи евтаназії різних експериментальних тварин. Утримання лабораторних тварин. Віварій, санітарно-гігієнічні умови до обладнання віварію. Приміщення для утримання різних лабораторних тварин. Харчовий блок. Норми годування різних експериментальних тварин. Міжнародні та державні правила утримання й роботи з лабораторними тваринами.
Фракціонування клітин. Гомогенізація. Центрифугування як спосіб розділення. Центрифуги. Фотоелектрична колориметрія. Правила роботи з фотоелектричним колориметром. Кювети.
Електрофізіологічні методи дослідження. Прилади для подразнення. Прилади для реєстрування біоелектричних потенціалів. Умови відведення біоелектричних потенціалів. Способи відведення біоелектричних потенціалів. Метод фіксування потенціалу на мембрані клітин. Об’єкти електрофізіологічних досліджень. Розчини.
Застосування хірургічних методів у фізіологічному експерименті. Операційний блок. Хірургічні інструменти, перев’язувальний та шовний матеріли. Антисептика. Асептика.
Експеримент. Документація результатів досліджень. Протоколи досліджень, їхнє первинне оформлення та значення для опрацювання результатів експерименту.
Опрацювання й аналіз результатів експерименту. Статистично-математичне опрацювання результатів експерименту. Електронні таблиці. Використання програмного пакету Microsoft Excel. Особливості обробки інформації у фізіологічному експерименті. Помилки досліджень і помилки методологічного характеру фізіологічних систем. Вплив експериментатора.
Оформлення наукових робіт. Структурні частини наукових робіт. Правила оформлення наукових робіт. Посилання. Переліки. Представлення результатів експерименту у вигляді таблиць. Ілюстрація графіками. Формули. Додатки. Список цитованої літератури.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Вступ у теорію пізнання

Т1. Наука як продуктивна сила у розвитку суспільства

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т2. Вступ у теорію пізнання

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т3. Наукові дослідження, їхні особливості та класифікація

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т4. Методологія фізіологічних досліджень

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т5. Літературний пошук

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т6. Комп’ютерні системи баз даних, загальні правила користування ними

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т7. Стандартизований опис бібліографічних даних

2

2

 

 

 

2

2

2

 

 

 

2

Разом

16

14

 

 

 

2

16

14

 

 

 

2

Змістовий модуль ІІ. Проведення фізіологічних досліджень

Т8. Загальні правила роботи в лабораторії

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т9. Отримання дистильованої і бідистильованої води

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т10. Скляний посуд, його миття й сушіння

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т11. Виготовлення розчинів

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т12. Ваги й зважування. Вимірювання температури і термостатування

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т13. Лабораторні тварини

6

4

 

 

2

 

6

4

 

 

2

 

Т14. Фракціонування клітин

4

0

 

 

 

4

4

0

 

 

 

4

Т15. Електрофізіологічні методи дослідження

4

0

 

 

 

4

6

2

 

 

 

4

Т16. Застосування хірургічних методів у фізіологічному експерименті

4

0

 

 

 

4

4

0

 

 

 

4

Т17. Експеримент

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т18. Опрацювання й аналіз результатів експерименту

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Т19. Оформлення наукових робіт

6

4

 

 

 

2

6

4

 

 

 

2

Разом

38

22

 

 

2

14

38

22

 

 

2

14

Усього годин

54

36

 

 

2

16

56

38

 

 

2

16

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

 

 

                                                                                                            

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість годин

 •  

 

 

8. САМОСТІЙНА  РОБОТАз/п

Назва теми

Кількість
годин

1.

Стандартизований опис бібліографічних даних

2

2

2.

Фракціонування клітин

4

4

3.

Електрофізіологічні методи дослідження

4

4

4.

Застосування хірургічних методів у фізіологічному експерименті

4

4

5.

Оформлення наукових робіт

2

2

 

Разом

16

16

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Самостійна та індивідуальна робота: робота в бібліотеці та в Інтернеті. Підготувати і зробити доповідь про гуманні способи утримування і евтаназії різних лабораторних тварин.

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний тестовий контроль, модульний контроль, доповідь, іспит.
Для поточного опитування розроблено 14 тестових робіт по 3 бали кожна.
На письмовий колоквіум виносяться тести теми 7. Стандартизований опис бібліографічних даних.
Студент допускається до іспиту лише після того, як складе усі поточні тестові роботи і напише коротке есе на тему «Чому я хочу стати фізіологом (науковцем, вчителем)?». Іспит складається із двох частин – тестові завдання за всіма темами курсу (30 балів) і 4 усних питання (20 балів).
     
11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ
для екзамену


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест
(екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 3

50

100

Т1 – Т7

Т8 – Т19

14

36

Т1, Т2 ... Т19 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: ВНЗ, національна та ECTS

Оцінка  ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

 

Залік

А

90–100

5

Відмінно

 

Зараховано

В

81–89

4

Дуже добре

С

71–80

Добре

D

61–70

3

Задовільно

Е

51–60

Достатньо

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова

 • Манько В.В., Гальків М.О., Клевець М.Ю. Основи техніки лабораторних робіт у фізіологічних дослідженнях: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 133 с.
 • Волгін С.О., Гнатуш С.О., Манько В.В. Оформлення курсових і дипломних робіт: Методичні  вказівки для студентів біологічного факультету. –  Львів, 2003. – 40 с.

Додаткова

 • Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.
 • Западнюк И.П., Западнюк В.И., Захария Е.А, Западнюк Б.В. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте. – К.: Вища школа, 1983. – 383 с.
 • Захаров Л.Н. Начала техники лабораторных работ. – Ленинград: Химия, 1981. – 191 с.
 • Терновой К.С., Розенфельд Л.Г., Терновой Н.К., Колотилов Н.Н. Принципы поиска решений медицинских проблем. – Киев: Наукова думка, 1990. – 199 с.

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Програма  спецкурсу «Основи наукових досліджень»
2. Бібліотека ЛНУ імені Івана Франка,
3. Бібліотека кафедри фізіології людини і тварин
4. Бібліотека біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |