Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра фізіології людини і тварин

                                                                                      “ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                        Проректор
                                                                                      з науково-педагогічної та виховної роботи
                                                                                       ___________________ доц. Мамчур З. І.
                                                                                          “______”_______________2010 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

________________________ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ______________________
(шифр і назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки _________6.040106 – ЕКОЛОГІЯ___________________________
(шифр і назва напряму підготовки)
для спеціальності (тей)____________________________________________________
(шифр і назва спеціальності (тей)
спеціалізації_____________________________________________________________
(назва спеціалізації)
інституту, факультету, відділення ___БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ___________
                                                                     (назва інституту, факультету, відділення)

 

Кредитно-модульна система
організації навчального процесу

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ – 2010

 

                                                                      

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
(назва дисципліни)   
за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, спеціальністю ________________. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2010.- ___ с.

 

Розробники: Іккерт О.В., кандидат біологічних наук, доцент

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН
Протокол № ___ від   “___” лютого 2010 р.

       Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії) _ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН _

                                                                       _______________________ (Клевець М.Ю.)
                                                                                                                                     (підпис)                            (прізвище та ініціали)        
“_____”___________________ 2010 р

Схвалено методичною комісією за
напрямом підготовки (спеціальністю) 6.040106 – Екологія (шифр, назва)
Протокол № 3 від  “15” лютого 2010 р.

“_____”________________2010 р. Голова     ______________________(Хамар І.С.)
                                                                                                                               (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        

 

Ó Іккерт О.В., 2010
Ó Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань
0401-природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна
(за вибором студента)

Модулів – 1

Напрям
6.040106 – Екологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

3-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість
 годин - 56

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
6.070400 - Бакалавр

36 год.

 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

18 год.

 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 2:1

 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: ознайомити студентів із основними абіотичними чинниками впливу на людський організм, дослідженням проблематики довкілля, збереження оптимальних параметрів природного, культурного, техногенного середовищ в контексті збереження здоров’я людини і людства
Завдання: сформувати у студентів систему знань про те, що людина є невід'ємним елементом природного світу, про необхідність враховувати і раціонально, без негативних наслідків, використовувати його закономірності і взаємозалежності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основні абіотичні чинники впливу на людський організм
вміти: застосовувати отримані знання в повсякденному житті

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Людина як біологічна істота та роль кліматичних чинників у її життєдіяльності
Тема 1. Вступ до екології людини
Тема 2. Історія розвитку екології людини.
Тема 3. Людина як біологічна істота.
Тема 4. Кліматичні фактори та їх вплив на організм людини
Тема 5. Хімічний склад людського організму.
Тема 6. Поняття атмосферний тиск.
Тема 7. Природна радіація.
Тема 8. Методика розрахунку коефіцієнта природних умов.

Змістовий модуль 2
Тема 1. Вплив забруднення навколишнього середовища на організм людини.
Тема 2. Основні чинники атмосферного забруднення. 
Тема 3. Радіаційне забруднення.
Тема 4. Поняття „шум”. Звукові хвилі. Ультра та інфразвуки. Вплив шуму на організм людини.
Тема 5. Вода як найважливіший фактор навколишнього середовища
Тема 6. Основні джерела забруднення ґрунтів.
Тема 7. Особливості раціональної організації трудової діяльності.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Людина як біологічна істота та роль кліматичних чинників у її життєдіяльності

Т1. Вступ до екології людини

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т2. Історія розвитку екології людини.

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т3. Людина як біологічна істота.

5

3

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Т 4. Кліматичні фактори та їх вплив на організм людини

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Т5. Хімічний склад людського організму.

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Т6. Поняття атмосферний тиск.

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Т7. Природна радіація.

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Т8. Методика розрахунку коефіцієнта природних умов.

5

2

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

Разом – зм. модуль1

29

16

 

 

1

12

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Вплив забруднення навколишнього середовища на організм людини

Т9. Вплив забруднення навколишнього середовища на організм людини

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т10. Основні чинники атмосферного забруднення. 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т11. Радіаційне забруднення.

6

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Т12. Звукові хвилі. Ультра та інфразвуки.

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Т13. Вода як найважливіший фактор навколишнього середовища

6

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Т14. Основні джерела забруднення ґрунтів.

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т15. Особливості раціональної організації трудової діяльності

5

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Разом – зм. модуль 2

25

18

 

 

1

6

 

 

 

 

 

 

Усього годин

54

34

 

 

2

18

 

 

 

 

 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

 

 

                                                                                                            

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість годин

 •  

 

 

 

8. САМОСТІЙНА  РОБОТАз/п

Назва теми

Кількість
годин

1.

Людина як біологічна істота.

2

2.

Кліматичні фактори та їх вплив на організм людини

2

3.

Хімічний склад людського організму.

2

4.

Поняття атмосферний тиск.

2

5.

Природна радіація.

2

6.

Методика розрахунку коефіцієнта природних умов.

2

7.

Радіаційне забруднення.

2

8.

Поняття „шум”. Звукові хвилі. Ультра та інфразвуки. Вплив шуму на організм людини.

2

9.

 Вода як найважливіший фактор навколишнього середовища

2

 

Разом

18

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Теми рефератів до курсу „Екологія людини”.

 • Автомобільний транспорт, як джерело забруднення.
 • Адаптація людини до умов морського клімату
 • Адаптація людини до умов тропіків.
 • Адаптація організму до навколишнього середовища.
 • Виробнича перевтома: причини і наслідки.
 • Віддалені та генетичні наслідки променевих уражень.
 •  Вплив на популяції людей процесів міграції.
 •  Вплив цивілізації на психічні розлади: приховані та істині неврози, зловживання психотропними речовинами.
 • Генетично модифіковані продукти: правда та міфи.
 • Геохімічні ендемії.
 •  Гіподинамія: причини та вплив на організм.
 • Глобальні екологічні проблеми та їх вплив на здоров’я людини.
 • Глобальні кліматичні зміни як чинники здоров’я.
 • Демографічна ситуація та проблеми України.
 • Еволюція взаємовідносин людини та природного середовища.
 • Еволюція виду людина.
 • Еволюція природно-очагових  хвороб людства.
 • Екологічні аспекти хронобіології
 • Екологічні катастрофи минулого і сучасності.
 • Екологічні проблеми Західного регіону України.
 • Екологічні проблеми України.
 • Екологічні хвороби.
 • Екологія міста.
 • Етапи антропогенезу.
 • Життя у горах.
 • Здоровий спосіб життя.
 • Їжа та алергія.
 • Кислотні дощі: причини та наслідки.
 • Кліматична адаптація людини.
 • Куріння, його наслідки.
 • Людина в умовах Арктики та Антарктики.
 • Людина в умовах джунглів.
 • Людина в умовах пустель.
 • Медико-демографічна ситуація на Україні.
 • Наслідки парникового ефекту.
 • Наслідки руйнування озонового шару.
 • Онкологічні захворювання: причини та профілактика.
 • Отримання штучних продуктів харчування (традиційна сировина) та нових форм їжі (нетрадиційна сировина).
 • Планування сім`ї – соціальний  аспект динаміки чисельності людства.
 • Природнокліматичні хвороби.
 • Пристосувальна мінливість людських популяцій, які мешкають у різних географічних зонах Землі
 • Причини  конвергенції (змішування) великих популяцій (рас).
 • Проблема “відбору” у сучасних людських популяціях.
 •  Проблема психоемоційної напруги, втоми, перенапруги.
 • Роль соціальних закономірностей у визначенні людського буття.
 • Стрес – пристосувальна реакція організму до сучасного життя.
 • Сучасні людські популяції: порівняльний аналіз.
 • Фактори ризику захворювань населення України.
 • Фізіологічна зрілість: біологічний та календарний вік.
 • Формування рекреаційного середовища людини.
 • Характеристика екологічно чистих сільгосппродуктів.
 • Характеристика психоемоційного перевантаження.
 • Харчові домішки: їх вплив на організм людини.
 • Хвороби цивілізації.
 • Чорнобильська катастрофа: її наслідки.

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Змістовий модуль 1 (25 балів):
Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – до 15 балів;
 • оцінка за реферат – до 10 балів.

Змістовий модуль 2 (25 балів):
Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – до 15 балів;
 • оцінка за реферат – до 10 балів.

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ
для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль  1

Змістовий модуль  2

Т1 – Т8

Т9 - Т15

50

100

25 балів

25 балів

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка  ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

 

Залік

А

90 – 100

5

Відмінно

 

Зараховано

В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

 


12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.
3. Таблиці
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова

 • Бачинський Т.О. Соціоекологія. – К.: Вища школа, 1995. – С. 148–163.
 • Білявський Т.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 1995. – 286 с.
 • Гигиена окружающей cреды /Под ред. Г.И. Сидоренко. – М., 1985. 
 • Гродзінський Д.М. Радіобіологія: Підручник. - 2-ге вид. — К.: Либідь, 2001. - 448 с.
 • Даниленко В.С., Радионов П.В. Острые отравления растениями. – К.: Здоровье, 1986.
 • Даценко І.І. Гігієна і екологія людини. Навчальний посібник. — Львів, Афіша, 2000. – 248 с.
 • Даценко І.І., Мартинюк В.З. Інтоксикація оксидом вуглецю та шляхи її послаблення. – К.: Наук. думка, 1971. 
 • Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среди. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 141 с.
 • Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. Посіб. – К.: знання, КОО, 2000. – С. 92–98.
 • Залеський І. І., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник.– К.:Вид-во „Академія”, 2005. – 288с.
 • Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. К.М. Ситника. — К.: Вища школа, 2001. — 358 с.
 • Корсак К.В., Плахотник О.В. Основи екології. – К.: МАУП, 2000.– 240 с.
 • Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини. – Харьків: ХДПУ“ОВС”, 2000. – 207 с.
 • Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая середа и человек. – М.: Высшая школа, 1986. – С. 50–157.
 • Нікберг І.І., Сергета І.В., Цимбалюк Л.І. Гігієна з основами екології. Підручник. — К.: Здоров’я, 2001. — 504 с.
 • Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1975. – 736 с.
 • Основы экологии и экологическая безопасность/ под ред В.В. Шкарина, И.Ф. Колпащиковой. – Нижний Новгород, 1998. – 167 с.
 • Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, принципы, правила и гипотезы. – М.: Мир. – 1994.
 • Словарь–справочник / отв. Ред. К.М. Сытник. – К.: Наукова думка, 1994. – 665 с.
 • Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: Здоров’я, 1995. – 228 с.

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Програма спецкурсу «Екологія людини»
2. Бібліотека ЛНУ імені Івана Франка,
3. Бібліотека кафедри фізіології людини і тварин
4. Бібліотека біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка,

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |