Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Біологічний факультет
Кафедра фізіології людини і тварин
 
                                                                                      “ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                        Проректор
                                                                                         з науково-педагогічної роботи
                                                                                       ___________________ доц. Мамчур З. І.
                                                                           “______”_______________2013 р.
 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
 
напрям підготовки  6.040102 – Біологія              
факультет                 біологічний     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛЬВІВ – 2013


 
Робоча програма «Ендокринологія» для студентів
за напрямом підготовки 6.040102 – Біологія
„___” ________, 2013 р. – 7 с.
 
 
 
Розробники: Іккерт О.В., кандидат біологічних наук, доцент
 
 
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізіології людини і тварин
Протокол № 1 від   “30” серпня 2013 р.
     Завідувач кафедри фізіології людини і тварин
  ___________________________/ проф. Манько В.В./
              (підпис)                            
“_____”___________________ 2013 р.
 
Схвалено методичною радою біологічного факультету
 
Протокол № 1 від  “30 серпня 2013 р.
 
“_____”_________2013 р. Голова     ______________    /доц. Микієвич І.М. /
                                                                                                                     (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ó Іккерт О.В., 2013
ÓЛьвівський національний університет імені Івана Франка, 2013


1.      ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів:
для денної – 4
для заочної – 6,5
Галузь знань
0401-природничі науки
(шифр, назва)
Варіативна
(за вибором студента)
 
Модулів – 1
Напрям
6.040102-Біологія
(шифр, назва)
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2
Спеціальність (професійне спрямування)
 
4-й
5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання
Семестр
Загальна кількість
годин:
 для денної – 144
для заочної – 234
8-й
9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2,8
самостійної роботи студента – 5,2
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр
50  год.
26 год.
Практичні, семінарські
 год.
 год.
Лабораторні
 год.
 год.
Самостійна робота
94 год.
 208 год.
ІНДЗ
Вид контролю: денна форма – іспит
заочна форма – залік
 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання –1 : 1,9
для заочної форми навчання – 1 : 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Мета: ознайомити студентів з роллю ендокринної системи у забезпеченні життєдіяльності організму і регуляції фізіологічних функцій.
 
Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо основних механізмів функціонування ендокринних залоз, структури гормонів, основних етапів їхнього синтезу, секреції та метаболізму, внутрішньоклітинних механізмів дії гормонів, їх ролі у регуляції фізіологгічних функцій організму та основних змін, що виникають при патології залоз..
 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: наявні в організмі ендокринні залози; основні групи гормонів та фізіологічні механізми їхньої дії.
вміти: застосовувати знання при проведенні наукових досліджень, а також у повсякденному житті. Розрізняти порушення у функціонуванні ендокринних залоз за зовнішніми ознаками та зміною рівня гормонів в організмі.
 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Змістовий модуль 1. Загальні поняття ендокринології: гормони, їх класифікація, метаболізм та механізми дії.
 
Тема 1. Предмет і завдання спецкурсу “ендокринологія”. Історія розвитку ендокринології. Розвиток ендокринології в Україні. Поняття про ендокринні залози та їхні функції. Гормони, їхні властивості та методи їх дослідження.
Тема 2. Фізіологічна організація ендокринної функції. Поняття ендокринної функції. Транспорт гормонів.  Метаболізм гормонів. Основні ефекти гормонів.
Тема 3. Загальні поняття циторецепції. Механізм передачі сигналу через плазматичну мембрану: аденілатциклазна система, гуанілатциклазна система, фосфофінозитидна система. Характеристика внутрішньоклітинної циторецепції. Пост рецепторні взаємодії
 
Змістовий модуль 2. Фізіологічна роль ендокринних залоз.
Тема 4. Гормони гіпофіза їх роль в організмі. Анатомічна будова гіпофіза:адено та нейрогіпофіз. Гормони аденогіпофіза. Гормони нейрогіпофіза. Гіпоталамус. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Гіпоталамо-гіпофізарні захворювання.
Тема 5. Фізіологічна роль щитоподібної залози. Анатомічна будова щитоподібної залози. Синтез і секреція тиреоїдних гормонів. Функції тиреоїдних гормонів. Регуляція секреції тироїдних гормонів кальцитонін. Захворювання щитоподібної залози: гіпотиреоз, гіпертиреоз.
Тема 6. Фізіологічна роль прищитоподібної залози. Анатомічна будова прищитоподібних залоз. Загальна характеристика гормонів прищитоподібних залоз. Роль кальцію в організмі. Механізм дії паратгормону. Порушення функціонування прищитоподібних залоз.
Тема 7. Підшлункова залоза, ендокринний апарат підшлункової залози. Інсулін, механізм його дії та роль в організм. Фізіологічна роль глюкагону та соматротропіну. Цукровий діабет. Ожиріння.
Тема 8. Наднирники та їх гормони. Анатомія наднирникових залоз. Гормони наднирникових залоз: загальна характеристика кортикостероїдів. Глюкокортикоїди. Мінералокортикоїди. Гормони мозкового шару наднирників.
Тема 9. Ендокринна функція статевої системи: визначення статі. Будова яєчників. Гормони яєчників. Оваріо-менструальний цикл. Ендокринна функція яєчок. Регуляція ендокринної функції яєчок. Фізіологічна роль тестостерону.
Тема 10. Роль гормонів у регуляції репродуктивної функції організму. Гормональна регуляція вагітності, лактації  та пологової діяльності. Гормональна взаємодія між організмом матері та плоду.
Тема 11. Вікові особливості функціонування ендокринної системи.
 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
ср
л
п
лаб
інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Модуль 1
Змістовий модуль І. Структура гормонів, основні етапи їхнього синтезу, секреції та метаболізму, внутрішньоклітинні механізмами дії гормонів,
Т1. Предмет і завдання спецкурсу “ендокринологія”.
10
4
 
 
 
6
10
2
 
 
 
8
Т2. Фізіологічна організація ендокринної функції.
14
4
 
 
 
10
22
2
 
 
 
20
Т3.Загальні поняття циторецепції.
16
6
 
 
 
10
26
4
 
 
 
22
Разом – зм. модуль1
40
14
 
 
 
26
58
8
 
 
 
50
Змістовий модуль 2.Фізіологічна роль ендокринних залоз.
Т4. Гормони гіпофіза. Гіпоталамо-гіпофізарна система.
16
6
 
 
 
10
28
4
 
 
 
24
Т5. Роль тиреоїдних гормонів. Кальцитонін.
14
4
 
 
 
10
22
2
 
 
 
20
Т6. Функція прищитоподібних залоз.
14
4
 
 
 
10
22
2
 
 
 
20
Т7.Ендокринний апарат підшлункової залози.
14
6
 
 
 
8
19
2
 
 
 
17
Т8.Наднирники та їх гормони.
14
4
 
 
 
10
19
2
 
 
 
17
Т9. Ендокринологічна функція статевої системи.
14
4
 
 
 
10
22
2
 
 
 
20
Т10. Роль гормонів у репродуктивних процесах.
9
4
 
 
 
5
22
2
 
 
 
20
Т11. Вікові особливості функціонування ендокринної системи
9
4
 
 
 
5
22
2
 
 
 
20
Разом зм. модуль 2
104
36
 
 
 
 
176
18
 
 
 
158
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усього годин
144
50
 
 
 
94
234
26
 
 
 
208
 
5. Теми семінарських занять
не передбачено навчальною програмою.
 
                                                                                                             
 1. Теми практичних занять
не передбачено навчальною програмою.
 
                                                                                                             
 1. Теми лабораторних занять
не передбачено навчальною програмою.
 
8. САМОСТІЙНА  РОБОТА
з/п
Назва теми
Кількість
годин
 
 
денне
заочне
1.
Історія розвитку ендокринології. Видатні вчені. Ендокринологія в Україні.
6
8
2
Шляхи транспорту гормонів та їх  метаболізм.
10
20
3
Шляхи трансдукції сигналу, вторинні мемсенджери.
10
22
4
Гіпоталамо-гіпофізарна система. Порушення гіпоталамо-гіпофізарної системи.
10
24
5
Фізіологічна роль тиреоїдних гормонів. Гіпо- та гіпертиреоз.
10
20
6
Фізіологічна роль гормонів прищитоподібних залоз.
10
20
7
Порушення, що супроводжують розвиток цукрового діабету. Ожиріння.
8
17
8.
Роль гормонів наднирників у розвитку стрес-реакції.
10
17
9.
Фізіологічна роль статевих гормонів.
10
20
10.
Роль гормонів у підтриманні вагітності, лактації та пологах.
5
20
11.
Вікові особливості функціонування ендокринної системи.
5
20
 
Усього годин
94
208
 
9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
 
не передбачено навчальною програмою.
 
10. Методи навчання
Словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда); наочні (ілюстрації, демонстрації).
 
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
 
Змістовий модуль 1 (20 балів):
Розподіл балів за формами оцінювання:
-          Тести – 20 балів;
Змістовий модуль 2 (30 балів):
-          Тести – 30 балів;
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ
 
для екзамену (денна форма)
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (екзамен)
Сума
Змістовий модуль 1
 
Змістовий модуль 2
50
100
Т1 – Т3
Т4 – Т11
20 балів
30 балів
Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів
 
для заліку (заочна форма)
Поточне тестування та самостійна робота
Сума
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
100
Т1 – Т3
Т7 – Т11
40 балів
60 балів
Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку
 
Залік
А
90 – 100
5
Відмінно
 
 
Зараховано
В
81-89
4
Дуже добре
С
71-80
Добре
D
61-70
3
Задовільно
Е
51-60
Достатньо
 
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
1. Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.
3. Таблиці
 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
 1. Ендокринологія: підручник / Під ред. П. М. Боднара. —Вінниця: Нова Книга, 2010. — 464 с.
 2. Државецкая И.А. Основы физиологии обмена веществ  и эндокринной системы. -М.: Высшая школа. -1983. -272 с.
 3. Кучеренко Н.Е. Германюк Я.Д. Молекулярные механизмы регуляции обмена веществ. – Киев: Наукова думка. -187с.
 4. Патрушев Л.И. Экспрессия генов.- М.: Наука.- 2000.- 320 с. 
 5. Розен В.Б. Основы эндокринологии.-М.: Высшая школа. – 1984. – 336 с.
 6. Тепперман Дж., Тепперман  Х. Физиология обмена веществ и эндокринной системы. -М.: Мир.- 1989. -656 с.
 7. Ткачук В.А. Введение в молекулярную эндокринологию. Киев: Выща школа. –1983  230 с.
 8. Химия  биорегуляторных процессов / Под ред. В.П. Кухаря. Киев:  Наукова думка. –1991.- 368 с.
 9. Эндорфины./ Под ред. Э. Коста, М.Трабукки. –М.: Мир. –1981 - 368 с.
 10. Ганонг В.Г. Фізіологія людини: Підручник/ Переклад з англ. Наук. ред. перекладу М. Гжегоцький, В.Шевчук, О.Заячківська. – Львів: БаК. –2002. –784 с.
 
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 

 

 1. www.freebookcentre.net/...books.../endocrinology
 2. medicalbooksfree.com/williams-textbook
 3. ww.meduweb.com/forumdisplay.
 4. www.nbuv.gov.ua/
 5. www.hormones.ru
 6. www.med-edu.ru
 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |