Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Біологічний факультет
Кафедра фізіології людини і тварин
 
                                                                                      “ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                        Проректор
                                                                                      з науково-педагогічної роботи
                                                                                       ___________________ доц. Мамчур З. І.
                                                                                          “______”_______________2013 р.
 
 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФАРМАКОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ
 
 
спеціальність  7.04010212 − фізіологія людини і тварин
факультет       біологічний     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛЬВІВ – 2013


 
Робоча програма «Фармакологічна фізіологія» для студентів напряму 7.04010201 – біологія, за спеціальністю 7.04010212 − фізіологія людини і тварин   „___” ________, 2013 р. − 8 с.
 
 
 
Розробники: Іккерт О.В., кандидат біологічних наук, доцент
 
 
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізіології людини і тварин
Протокол № 1 від   “30” серпня 2013 р.
 
   Завідувач кафедри фізіології людини і тварин
  ___________________________/ проф. Манько В.В./
                                                                    (підпис)                           
“_____”___________________ 2013 р.
 
 
Схвалено методичною радою біологічного факультету
 
Протокол № 1 від  “ 30” серпня  2013 р.
 
“_____”_________2013 р. Голова     ______________    /доц. Микієвич І.М. /
                                                                                                                     (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        
 
 
 
 
 
 
 
 
Ó Іккерт О.В., 2013
ÓЛьвівський національний університет імені Івана Франка, 2013


1.      ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Найменування
показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3
Галузь знань
0401-природничі науки
(шифр, назва)
Варіативна
(за вибором студента)
 
Модулів – 1
Напрям
 (шифр, назва)
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2
Спеціальність
(професійне спрямування)
 7.04010212 − фізіологія людини і тварин
1 -й
-
Індивідуальне науково-дослідне завдання -
Семестр
Загальна кількість
годин – 108
1-й
-
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
спеціаліст
 
36 год.
 год.
Практичні, семінарські
 год.
 год.
Лабораторні
 год.
 год.
Самостійна робота
72 год.
 год.
ІНДЗ:
Вид контролю: залік
 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання –1:2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Мета: ознайомити студентів зі шляхами надходження, механізмами дії, шляхами елімінації  ендогенних та екзогенних біологічно активних речовин у живих організмах; роллю різних біологічно активних речовин у функціонуванні організму та шляхами корекції станів, зумовлених змінами активності медіаторних систем.
Завдання: сформувати систему знань про роль хімічних речовини ендогенного та екзогенного походження у реалізації фізіологічних ефектів, роль рецепторного апарату у реалізації фізіологічних функцій; роль різних біологічно активних речовин у регуляції активності організму; існуючі агоністи та антагоністи біологічно активних речовин та межі їх застосування
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основні медіаторні системи організму; механізми дії хімічних речовин у живих організмах, шляхи метаболізму біологічно активних речовин, зміни в організмі, зумовлені змінами активності медіаторних систем; екзогенні речовини (агоністи, антагоністи, модулятори), які змінюють активність медіаторних систем організму.
вміти: охарактеризувати шляхи надходження, метаболізму та виведення з організму хімічної речовини ендогенного або екзогенного походження; визначити зміни, що будуть відбуватись в організмі під дією речовини ендо- або екзогенного походження; підібрати речовини за допомогою яких можна цілеспрямовано змінити активність фізіологічної системи.
 
3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Змістовний модуль І Вступ у фармакологічну фізіологію
Тема 1. Фармакологічна фізіологія як наука. Предмет фармакологічної фізіології, її завдання, зв’язки з іншими науками. Основні етапи розвитку експериментальної фармакології. Загальна фармакологія. 
Тема 2. Загальна фармакокінетика і фармакодинаміка. Шляхи введення та транспорту фармакологічних речовин в організмі. Біодоступність фармакологічних речовин. Динаміка фармакокінетичного процесу. Розподіл фармакологічних речовин в організмі. Біологічні бар’єри, депонування фармакологічних речовин в організмі. Елімінація та екскреція лікарських речовин.
Тема 3. Хімічні перетворювання та метаболізм препаратів в організмі. Біотрансформація та кон’югація.
Тема 4.  Механізми дії фармакологічних речовин. Поняття про рецептори. Типи рецепторів. Взаємодія речовин з рецептором. Основні механізми дії фармакологічних речовин. Види (типи) дії лікарських речовин.                                                                                               
Тема 5. Фактори, що впливають на дію лікарських речовин. Стан організму. Повторне введення лікарських речовин. Взаємодія лікарських речовин. Алергія. Анафілаксія. Шок.     Тема 6. Отруєння. Основні принципи лікування гострих отруєнь лікарськими засобами: затримка всмоктування токсичної речовини в кров, видалення токсичної речовини з організму, усунення дії токсичної речовини, яка всмокталася, симптоматична терапія гострих отруєнь, профілактика гострих отруєнь.
 
Змістовний модуль ІІ Роль ендо- та екзогенних речовин у підтриманні фізіологічної активності організму
Тема 7. Загальна характеристика медіаторних  систем.
Тема 8. Холінергічна медіаторна система. Ацетилхолін, будова та функції. Класифікація холінорецепторів. Засоби, що впливають на холінорецептори.                       
Тема 9. Катехоламіни. Загальна характеристика; адреналін, норадреналін, дофамін. Класифікація адренорецепторів. Речовини, що впливають на адренорецептори.                 
Тема 10. Больова чутливість та фармакологічні речовини задіяні в її регуляції.  Ендогенні механізми регуляції больової чутливості. Загальна характеристика ноцицептивної та антиноцицептиної систем. Опіатна анальгетична система. Роль моноаміноергічних структур мозку у знеболенні.      
Тема 11.Загальні засоби для наркозу (загальні анестетики). Механізм дії засобів для наркозу. Стадії наркозу. Засоби для інгаляційного наркозу: рідкі леткі речовини, газоподібні речовини. Засоби для неінгаляційного наркозу. Місцеві анестетики.                                                   
Тема 12.Наркотичні (опіоїдні) анальгетики та їх антагоністи. Неопіоїдні препарати центральної дії з анальгетичною активністю. Анальгетики із змішаним механізмом дії (опіоїдним і неопіоїдним).           
Тема 13. Речовини, що впливають на ЦНС. Транквілізатори. Нейролептики.  Седативні засоби. Антидепресанти. Психостимулятори. Психозоміметики. Ноотропи. Аналептики. Актопротектори.     
Тема 14. Запальний процес та шляхи його усунення. Поняття запалення. Стадії запального процесу. Ендогенні речовини, що зумовлюють розвиток запалення. Засоби, які пригнічують запалення і впливають на імунні процеси.                                                                                                    
Тема 15. Гіпоксія та шляхи її корекції. Класифікація гіпоксичних станів. Класифікація антигіпоксантів та їх характеристика.                                                                 
Тема 16. Фармакологія антиоксидантів. Процеси ліпопероксидації.  Класифікація антиоксидантів та механізми їх дії.                                                                                                       
  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
ср
л
п
лаб
інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Модуль 1
Змістовний модуль І Вступ у фармакологічну фізіологію
Т1. Фармакологічна фізіологія як наука
4
1
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Т2. Загальна фармакокінетика і фармакодинаміка.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т3. Хімічні перетворювання та метаболізм препаратів в організмі
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т4. Механізми дії фармакологічних речовин
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т.5 Фактори, що впливають на дію лікарських речовин.
7
2
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
Т.6. Отруєння.
5
1
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль 1
34
10
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
Т.7. Загальна характеристика медіаторних  систем.
8
2
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
Т.8.Холінергічна медіаторна система.
10
4
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
Т.9.Катехоламіни.
10
4
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
Т.10.Больова чутливість та фармакологічні речовини задіяні в її регуляції. 
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т.11.Загальні засоби для наркозу (загальні анестетики).
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т.12.Наркотичні (опіоїдні) анальгетики та їх антагоністи.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т.13.Речовини, що впливають на ЦНС.
10
4
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
Т.14.Запальний процес та шляхи його усунення.
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т.15.Гіпоксія та шляхи її корекції
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т.16.Фармакологія антиоксидантів
6
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Разом зм. модуль 2
74
26
 
 
 
48
 
 
 
 
 
 
Усього годин
108
36
 
 
 
72
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Теми семінарських занять
Не передбачено навчальною програмою.
 
                                                                                                            
  1. Теми практичних занять
Не передбачено навчальною програмою.
 
 
                                                                                                             
  1. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальною програмою.
 
 
8. САМОСТІЙНА  РОБОТА
з/п
Назва теми
Кількість
годин
 
денне
заочне
1.
Основні етапи розвитку фармакології в світі та Україні
3
 
2.
Біологічні бар’єри, депонування фармакологічних речовин в організмі.
4
 
3.
Біотрансформація та кон’югація. Мікросомальне окиснення
4
 
4.
Вікові та статеві особливості впливу хімічних речовин. Ефект плацебо та ноцебо.
4
 
5.
Типи рецепторів. Механізм передачі збудження через рецептор.
5
 
6.
Взаємодія лікарських речовин. Алергія. Анафілаксія. Шок.
4
 
7.
Класифікація отруєнь. Антидоти.
6
 
8.
Основні медіаторні системи (допамінергійна, серотонінергійна, гліцинергійна, глутамінергійна, ГАМК-ергійна)
6
 
9.
Холінорецептори, їх  класифікація та роль в організмі.
6
 
10.
Класифікація адренорецепторів. Речовини, що впливають на адренорецептори
4
 
11.
Загальні анестетики:механізм їх дії. Стадії наркозу.
4
 
12.
Опіоїдні анальгетики та їх антагоністи. Наркотична залежність, механізми її розвитку.
4
 
13.
Речовини, що впливають на ЦНС: алкоголь, антидепресанти, транквілізатори.
6
 
14.
Ендогенні речовини, що зумовлюють розвиток запалення (гістамін, кініни). Засоби, які пригнічують запалення (гормональної та негормональної природи).
4
 
15.
Фармакологічні шляхи корекції гіпоксичних станів.
4
 
16.
Активні форми кисню, їх роль в організмі. Ініціація процесів ліпопероксидації. Основні антиоксидантні системи організму.
4
 
 
Разом
72
 
 
9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Не передбачено навчальною програмою.
 
10. Методи навчання
Словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда); наочні (ілюстрації, демонстрації).
 
 
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Змістовий модуль 1 (40 балів):
Розподіл балів за формами оцінювання:
-          тести  - 30 балів;
-          реферат  - 10 балів
-          Змістовий модуль 2 (60 балів):
Розподіл балів за формами оцінювання:
Тести – до 60 балів;.
 
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ
 
Поточне тестування та самостійна робота
Сума
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
100
Т1 – Т6
Т7 – Т17
40 балів
60 балів
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів
 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку
 
Залік
А
90 – 100
5
Відмінно
 
 
Зараховано
В
81-89
4
Дуже добре
С
71-80
Добре
D
61-70
3
Задовільно
Е
51-60
Достатньо
 
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
1. Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.
3. Таблиці
 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1.      Курс Фармакології (ISBN 966-7400-06-9 I.В. Грига 2004. www.grigaonline.narod.ru
2.      Авакян О.М. Фармакологическая регуляция функции адренорецепторов. – М.:Медицина, 1988. – 256 с.
3.      Гарбарец М.А. Атлас фармакодинамики, фармакотерапии и токсикологи лекарственных веществ. – Киев: Вища школа, 1979. – 184 с.
4.      Ковтуненко В.О. Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему: Навч. посібник для студентів природн. фак. ун-тів. – Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 1997. – 464 с.
5.      Комиссаров И.В., Абрамец И.И. Модуляция эффективности межнейронных связей биорегуляторами и фармакологическими средствами. – Киев: Наукова думка, 1994. – 189 с.
6.      Сергеев П. В., Шимановский Н. Л. Рецепторы. М., 1987., с.150-182.
7.      Харкевич Д.А. Фармакология. – М.: ГЭОТАР Медицина, 1999. – 661 с
8.      Gilman A.G., Goodman L.S., Gilman A. The Pharmacological Basis of Therapeutics. – New York, Toronto, London: Macmillan Publishing Co., Inc, 1999. – 1843 p.
9.      The IUPHAR Compendium of Receptor Characterization and Classification. – Cambridge: The Burlington Press, Foxton, 1998. – 267 p.
 
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 
  1. www.softportal.com
  2. www.med-book.info/
  3. evolution.allbest.ru
  4. www.med-edu.ru/pharmakol/
  5. www.grigaonline.narod.ru
 
 
 
 
 
 

  

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |