Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Біологічний факультет
Кафедра фізіології людини і тварин
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор
з науково-педагогічної роботи
___________________ доц. Мамчур З. І.
“______”_______________2014 р.
 
 
 
 
 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІЗІОЛОГІЯ ОНТОГЕНЕЗУ
 
спеціальність 7.04010212 - фізіологія людини і тварин
факультет                 біологічний
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛЬВІВ – 2014


 
Робоча програма «ФІЗІОЛОГІЯ ОНТОГЕНЕЗУ»для студентів за спеціальністю 7.04010212 - «Фізіологія людини і тварин».
„___” ________, 2014 р. - 8 с.
 
 
 
Розробники: Федірко Н.В., доктор біологічних наук, професор
 
 
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізіології людини і тварин
Протокол № 8 від   “21” січня 2014 р.
     Завідувач кафедри фізіології людини і тварин
                                      ___________________________/ проф. Манько В.В./
                                                       (підпис)                           
“_____”___________________ 2014 р
 
Схвалено методичною радою біологічного факультету
 
Протокол №      від  “     ”                               2014 р.
 
“_____”_________2014 р. Голова     ______________    /доц. Микієвич І.М. /
                                                                                                                     (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        
 
 
 
 
 
 
 
 
ÓФедірко Н.В., 2014
ÓЛьвівський національний університет імені Івана Франка, 2014
 
1.      ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 2,5
Галузь знань
0401-природничі науки
(шифр, назва)
Нормативна
 
Модулів – 1
Напрям
0704 - Біологія
(шифр, назва)
Рік підготовки:
Змістових модулів – 3
Спеціальність (професійне спрямування)
7.04010212 – Фізіологія людини і тварин
1-й
Курсова робота
Семестр
Загальна кількість
годин – 90
1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних –
самостійної роботи студента – 2.3
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Спеціаліст
30 год.
 год.
Практичні, семінарські
 год.
 год.
Лабораторні
 год.
 год.
Самостійна робота
60 год.
 год.
ІНДЗ:
Вид контролю: іспит
 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1 : 1.26
 
 
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Мета: сформувати у студентів поняття розвитку людської особистості, роль у цьому процесі генетичних факторів та впливу середовища на формування фізичного і психічного здоров'я людини.
Завдання: ознайомити студентів із віковими особливостями будови, розвитку та функціонування органів і систем організму людини з метою формування в них цілісного уявлення про організм як єдину саморегулюючу систему, функціональні особливості якого змінюються у процесі онтогенезу.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: закономірності росту та розвитку органів і систем організму людини у ході онтогенетичного розвитку організму; особливості функціонування нервової, кровоносної, дихальної, травної та видільної систем у різні періоди онтогенетичного розвитку організму; особливості функціонування опорно-рухового апарату організму у різні періоди онтогенетичного розвитку організму.
вміти: проводити порівняльний аналіз функціональних можливостей органів і систем організму людини у різні періоди онтогенетичного розвитку організму. 
 
3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Змістовий модуль І Загальні закономірності росту і розвитку організму.
Тема 1. Предмет і методи вікової фізіології. Короткий історичний нарис розвитку вікової фізіології. Організм людини – єдине ціле. Регуляція функцій в організмі.
Тема 2. Загальні закономірності росту і розвитку організму. Поняття про ріст і розвиток організму. Основні схеми вікової періодизації.
Тема 3. Фізичний та психічний розвиток дітей. Критичні періоди постнатального розвитку.
Тема 4. Адаптація дітей до оточуючого середовища. Акселерація і ретардація розвитку.
Тема.5. Роль середовища та спадковості в розвитку деяких фізичних і психічних властивостей дітей.
 
Змістовий модуль ІІ Онтогенез вісцеральних систем і опорно-рухового апарату. Вікові особливості обміну речовин та енергії.
Тема 6 Опорно-руховий апарат та його особливості у дітей. Вплив фізичних навантажень на стан опорно-рухового апарату.
Тема 7. Морфо-функціональні особливості органів кровообігу та систем крові в різні вікові періоди. Кровотворні органи і імунна система.
Тема 8. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання в онтогенезі.
Тема 9. Анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у різні періоди онтогенезу.
Тема 10. Вікові особливості обміну речовин та енергії. Норми харчування дітей та підлітків. Порушення харчування.
Тема 11. Фізіологічне значення залоз внутрішньої секреції і їх розвиток в процесі онтогенезу. Вікові зміни ендокринних залоз.
Тема 12. Вікові особливості видільної системи людини. Особливості водно-сольового обміну новонароджених. Вікова динаміка структури і функції нирок. Енурез.
 
Змістовий модуль ІІІ Онтогенез сенсорних систем.
Тема 13. Онтогенез сенсорних систем. Роль сенсорної інформації в розвитку дітей. Функціональні особливості зору у різні вікові періоди.
Тема 14. Функціональні особливості слухового, вестибулярного  та інших аналізаторів.
Тема 15. Емоції, їх формування у дітей. Значення емоцій в навчанні та формуванні особистості.
Тема 16. Анатомо-фізіологічні особливості різних відділів ЦНС та їх розвиток в онтогенезі.
Тема 17. Парна діяльність великих півкуль і особливості її розвитку в онтогенезі.
Тема 18. Фізіологічні механізми уваги та пам’яті. Види пам’яті та її формування у дітей. Вікові особливості пам’яті.
Тема 19. Вища нервова діяльність у дітей та її особливості. Розвиток ВНД в онтогенезі людини. Зміни ВНД при дії фармакологічних препаратів і хімічних речовин.
 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
ср
л
п
лаб
інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Загальні закономірності росту і розвитку організму.
Т1. Регуляція функцій в організмі.
4
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Т2. Основні схеми вікової періодизації
4
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Т3. Фізичний та психічний розвиток дітей
4
1
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т 4. Адаптація дітей до оточуючого середовища
4
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Т5. Роль середовища та спадковості .
4
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль 1.
20
8
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
Змістовий модуль 2. Онтогенез вісцеральних систем і опорно-рухового апарату. Вікові особливості обміну речовин та енергії.
Т6. Особливості опорно-рухового апарату у дітей.
4
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Т7. Кровотворні органи і імунна система.
4
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Т8. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання в онтогенезі
4
1
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т9. Системи травлення у різні періоди онтогенезу
4
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Т10. Вікові особливості обміну речовин та енергії.
4
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Т11. Вікові зміни ендокринних залоз.
4
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т12. Вікові особливості видільної системи людини
4
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль 2
28
10
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
Змістовий модуль 3. Онтогенез сенсорних систем. Анатомо-фізіологічні особливості різних відділів ЦНС та їх розвиток в онтогенезі.
8
2
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
Т14. Онтогенез слухового, вестибулярного та інших аналізаторів.
8
2
 
 
2
5
 
 
 
 
 
 
Т15. Емоції, їх формування у дітей..
8
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т16. Онтогенез  ЦНС
7
1
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т17. Онтогенез великих півкуль
5
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т18. Вікові особливості пам’яті.
5
1
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т19. Розвиток ВНД в онтогенезі людини.
1
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль 3
42
12
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
Усього годин
90
30
 
 
 
60
 
 
 
 
 
 
 
5. Теми семінарських занять
не передбачено навчальною програмою.
 
 
6. Теми практичних занять
не передбачено навчальною програмою.
 
7. Теми лабораторних занять
не передбачено навчальною програмою.
 
 
8. САМОСТІЙНА  РОБОТА
з/п
Назва теми
Кількість
годин
(денна заочна)
1.
Поняття про ріст і розвиток організму
5
 
2.
Критичні періоди постнатального розвитку
5
 
3.
Теорії гетеро хронічного розвитку та росту організму
6
 
4.
Вікові зміни та патологічні стани нервової системи людини
5
 
5.
Теорії та принципи вікової періодизації
6
 
6.
Морфо-функціональні особливості органів кровообігу та систем крові в різні вікові періоди.
5
 
7.
Анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у різні періоди онтогенезу
6
 
8.
Фізіологічне значення залоз внутрішньої секреції і їх розвиток в процесі онтогенезу.
5
 
9.
Роль сенсорної інформації в розвитку дітей
6
 
10.
Анатомо-фізіологічні особливості різних відділів ЦНС та їх розвиток в онтогенезі. 
5
 
11.
Парна діяльність великих півкуль і особливості її розвитку в онтогенезі.
6
 
 
Разом
60
 
 
 
9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
 
не передбачено навчальною програмою.
 
10. Методи навчання
Словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда); наочні (ілюстрації, демонстрації).
 
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
 
Змістовий модуль 1 (20 балів):
Розподіл балів за формами оцінювання:
-          Тести – 20 балів;
Змістовий модуль 2 (15 балів):
-          Тести – 15 балів;
Змістовий модуль 3 (15 балів):
-          Тести – 15 балів;
 
 
 
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ
 
для іспиту
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (екзамен)
Сума
Змістовий модуль №1
 
Змістовий модуль № 2
Змістовий модуль № 3
Т1 – Т5
Т6 – Т12
Т13 – Т19
50
100
20 балів
15 балів
15 балів
Т1, Т2 ... Т19 – теми змістових модулів
 
 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку
 
Іспит
А
90 – 100
5
Відмінно
 
 
Зараховано
В
81-89
4
Дуже добре
С
71-80
Добре
D
61-70
3
Задовільно
Е
51-60
Достатньо
 
 
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
1. Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.
3. Таблиці
 
 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова:
 1. Аршавский И.А.Физиологическии апекты ииндивидуального развития.- М.: Наука., 1982. - 270 с.
 2. Буянов М.И. Основы психотерапии детей и подростков.- К.: Высш. шк., 1990. – 191 с.
 3. Возрастная физиология: Руководство по физиологии. – Л.: Наука, 1975. – 692 с.
 4. Б.Ф.Демкив. Механизмы развития структуры и функций в онтогенезе (учебное пособие). – Львов: ЛГУ. – 1985, 70 с.
 5. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. - К.: Вища шк., 1985. – 384 с.
 6. Кильдиярова Р.Р. Педиатру на каждый день (Справочное пособие). - Ижевск: 'Экспертиза', 2003. - 57 с.
 7. Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. - К.: Вища шк., 1982. - 272 с.
Додаткова:
 1. Анатомия человека./Под ред. М.Р.Сапина. В 2-х томах. – М.: Медицина, 1987.
 2. Држвецкая И.А. Основы физиологии обмена веществ и эндокринной системы. – М.: Высш. шк., 1983. - 272с.
 3. Леонтьева Н.Н. и соавт. Анатомия и физиология детского возраста. – М., 1986, 140 с.
 4. Маруненко І. Анатомія та вікова фізіологія людини // Біологія.- К.: Шкільний світ., 2002. – 60 с.
 5. Морфология человека/ Под ред. Б.А.Никитюка, В.П.Чтецова. – М.: Изд-во МГУ, 1990.
 6. Нормальная физиология/ Под ред. В.А.Полянцева. – М.: Медицина, 1989. – 240 с.
 7. Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини: Навч.посібник. – 2-е вид., перероб. І допов. – К.: Вища шк., 1992. – 334 с.
 8. Петришина О.П., Попова Е.П. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей молодшого шкільного віку. – К.: Вища школа., 1982. – 192 с.
 9. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб. Пособие для вузов. М.: Академия, 2000. - 453 с.
 10. Физиологические особенности организма детей различного возраста/ Под ред. Ф.И.Суркова. – К., 1988, 128 с.
 11. Физиология плода и ребенка/ Под ред. В.Д. Глебовского. – М., 1988, 94 с.
 12. Физиология подростка/ Под ред. Д.А.Фарбер. – М., 1988, 94 с.
 13. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності. – Київ: Либідь, 1993. – 215 с.
 
 
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 1. bugabooks.com/.../38-vozrastnaya-fiziologiya.htm..
 2. kineziolog.bodhy.ru/.../literatura-po-vozrastnoi-an.
 3. www.ozon.ru
 4. www.0zd.ru/medicina/vozrastnaya_fiziologiya.html
 5. www.distedu.ru/edu12/liter 
 
 
           Автор  _____________________/_____Федірко Н.В._______/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |