Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Біологічний факультет
Кафедра фізіології людини і тварин
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор
з науково-педагогічної роботи
_______________доц. Мамчур З.І.
“______”_______________2014 р.
          
 
 
 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
ПОРІВНЯЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ
 
 
спеціальність  8.04010212 – фізіологія людини і тварин              
факультет                 біологічний     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Львів – 2014 рік


                                                                      
 
Робоча програма «Фізіологія автономної нервової системи»  для студентів                                     
спеціальністю _ 8.04010212_. „___” ________, 2014 р. - 7 с.
 
 
Розробники:к.б.н. доц. Бичкова С.В.
 
 
 
 
 
 
Робоча  програма затверджена на засіданні кафедри фізіології людини і тварин
Протокол № ___від  “___” _______2014р.
 
                         Завідувач кафедри фізіології людини і тварин
 
                                                            ____________________ / проф.  Манько В.В.  /
                                                                                     (підпис)                                                          
“_____”___________________ 20 14 р.
 
 
Схвалено методичною радою біологічного факультету
 
Протокол №___ від  “ ___” ________  2014 р.
 
“_____”________________2014 р.    Голова     _______________/  доц. Микієвич І.М. /
                                   (підпис)                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ó Бичкова С.В., 2014
Ó Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014
 
 
 
              
1.      Опис навчальної дисципліни
 
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 2,5
Галузь знань
0401 – природничі науки
 (шифр і назва)
нормативна
 
Напрям підготовки
_6.040102 – Біологія
 (шифр і назва)
Модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування) 8.04010212
фізіологія людини і тварин
 
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2
5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________
                                          (назва)
Семестр
Загальна кількість годин -90
10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 5
самостійної роботи студента – 12
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
магістр
30 год.
 год.
Практичні, семінарські
 год.
 год.
Лабораторні
 год.
 год.
Самостійна робота
60 год.
 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: іспит
 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1:2
 
 
 


 
 
 
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: ознайомити студентів із філогенетичними особливостями будови та функціонування нервової системи, опорно-рухової системи, вісцеральних систем та особливостями обміну речовин і енергії у представників різних класів тварин
 
Завдання:
·         сформувати у студентів систему знань філогенетичний розвиток нервової системи, опорно-рухової системи, вісцеральних систем та особливостями обміну речовин і енергії у представників різних класів тварин
·         вміти визначати відмінності нервової системи, опорно-рухової системи, вісцеральних систем та особливості обміну речовин і енергії у представників різних класів тварин,
·         обґрунтувати фізіологічні основи регулювання фізіологічних функцій у процесі філогенезу
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: особливості фізіологічних функцій нервової системи, опорно-рухової системи, вісцеральних систем та особливості обміну речовин і енергії у представників різних класів тварин.
вміти: провести порівняльний аналіз будови нервової системи та будови опорно-рухового апарату різних тварин, класифікувати типи травлення та способи харчування різних тварин, аналізувати переваги замкнутої і незамкнутої систем кровообігу
 
3.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Філогенез нервової і опорно-рухової систем Порівняльна фізіологія систем регуляції, рецепції і руху.
Тема 1. Порівняльна фізіологія збудливих мембран
Тема 2. Центральна нервова система
Тема 3. М’язи. Амебоїдний рух. Війки.
Тема 4. Ендокринні механізми.
Тема 5. Механорецепція, відчуття рівноваги. Хеморецепція.
Тема 6. Фоторецепція і зір. Звукова рецепція.
 
Змістовий модуль ІІ. Філогенетичні особливості вісцеральних систем, обміну речовин і енергії Порівняльна фізіологія вегетативних процесів. Порівняльні аспекти обміну речовин та енергії
Тема 7. Циркуляція рідин в організмі
Тема 8. Газообмін і дихання.
Тема 9. Живлення і травлення
Тема 10. Метаболічні шляхи.
Тема 11. Водно-сольовий обмін. Осмотичний баланс. Осморегулюючі органи.
Тема 12. Біоенергетика тварин і регуляція температури тіла
 
 
 
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усього
у тому числі
Усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
ср
л
п
лаб
інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Філогенез нервової і опорно-рухової систем.
Т1 Порівняльна фізіологія збудливих мембран
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
Т2. Центральна нервова система
 
6
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т3. М’язи. Амебоїдний рух. Війки.
 
4
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
Т4. Ендокринні механізми.
 
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т5. Механорецепція, відчуття рівноваги. Хеморецепція.
 
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т.6Фоторецепція і зір. Звукова рецепція.
 
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль1
 
18
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
Змістовий модуль 2. Філогенетичні особливості вісцеральних систем, обміну речовин і енергії
Т7. Циркуляція рідин в організмі
 
2
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
Т8. Газообмін і дихання.
 
2
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
Т9. Живлення і травлення
 
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т10. Метаболічні шляхи.
 
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Т.11. Водно-сольовий обмін.
Осмотичний баланс. Осморегулюючі органи.
 
2
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
Т. 12. Біоенергетика тварин і регуляція температури тіла
 
2
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль 2
 
12
 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
Усього годин
 
30
 
 
 
60
 
 
 
 
 
 
Модуль 2
ІНДЗ
 
 
-
-
 
-
 
 
-
-
-
 
Усього годин
 
36
 
 
 
54
 
 
 
 
 
 
                                  
5. Теми семінарських занять
Не передбачено програмою
                                                                                                             
6. Теми практичних занять
Не передбачено програмою
                                                                                                            
7. Теми лабораторних занять
Не передбачено програмою
 
8. Самостійна робота
 
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1.
Електричні органи і електрорецептори. Електрорецепція. Поведінкова реакція і нервова регуляція. Захист від сторонніх електричних впливів.
2
2.
Центри емоцій в передньому мозку, які беруть участь у самозбереженні і відтворенні. Сон. Розвиток нервових функцій. Стійкі зміни функцій центральної нервової системи.
4
3
М’язи з діагональною посмугованістю. Соматичні м’язи з непосмугованими короткими волокнами. Гладенькі м’язи хребетних. Вісцеральні м’язи безхребетних.
Війки. Будова війок. Характеристика руху війок. Теорії руху війок. Енергія руху війок. Вплив факторів зовнішнього середовища на активність війок.
6
4
Ендокринні фактори у тварин.
4
5
Клітинні механізми хеморецепції.
4
6
Фотобіологія і електромагнітний спектр.
4
7
Вплив зниженого вмісту кисню в середовищі на синтез гемоглобіну. Функція хлорокруорину, гемоціаніну, гемоеритрину. Транспорт двоокису вуглецю.
8
8.
Регуляція рН в організмі. Утворення і виведення із організму йонів водню. Фактори які впливають на рН внутрішнього середовища. Газообмін в яйцях птахів. Накопичення кисню в плавальному міхурі.
8
9
Порівняльна біохімія травних ферментів. Біохімічна адаптація до їжі.
4
10
Утворення аміаку. Катаболізм амінокислот. Шляхи детоксикації аміаку.
Проблеми осморегуляції. Фактори які впливають на облігатний осмотичний обмін. Осморегулятори і осмоконформери.
 
4
11
Осморегуляція у водному середовищі. Рух води через покрови тіла. Втрати води із організму при диханні у повітряному середовищі.
8
12
Терморегуляція під час фізичного навантаження.
Розмір тіла, швидкість руху і енергетична ціна руху. Рух тварин у воді, повітрі і на суші. Плавання. Політ. Біг. Порівняння енергетики рухів у екто- і ендотермних тварин.
4
 
 
60
 
 
 
9. Індивідуальні завдання
Не передбачено програмою
 
10. Методи навчання
Словесні (лекція, пояснення, розповідь), наочні (демонстрація, ілюстрація)
 
11. Методи контролю
 Письмові тести                                                           
12. Розподіл балів, які отримують студенти
 
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (екзамен)
Сума
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль
2
50
100
Т1
 
 
 
 
 
Т10
Т11
 
 
 
Т22
25 балів
25 балів
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
 
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Оцінка
Екзаменаційні оцінки
А
90 – 100
5
Відмінно
В
81-89
4
Дуже добре
С
71-80
Добре
D
61-70
3
Задовільно
Е
51-60
Достатньо
Залікові оцінки
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Залікова оцінка
А
90 – 100
Зараховано
В
81-89
Зараховано
С
71-80
Зараховано
D
61-70
Зараховано
Е
51-60
Зараховано
 
 
13. Методичне забезпечення
1. Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.
3. Таблиці
14. Рекомендована література
Базова
1.      Плиска О. І. Фізіологія людини і тварин. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 464 с.
2.      Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.
3.      Начала физиологии / Под. ред. А.Д. Ноздрачёва. С.Пб.: Лань, 2001. 1088 с.
4.      Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової , мязової і сенсорних систем: Навчальний посібник. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 199с.
5.      Физиология человека: В 2-х т. / Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. – М., 1997.
6.      Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта и Г.Тевса.: В 3-х т. – М.: Мир, 1996.
7.      Нормальна фізіологія / За ред. В.І. Філімонова. К.: Здоров’я, 1994. 608 с
Допоміжна
Проссер Л. Сравнительная физиология животых в 3-х томах. – М.: “Мир”, 1977. – 245 с.

 
15. Інформаційні ресурси
 
       Автор  _____________________/_____________________/
                                              (підпис)                         ( прізвище та ініціали)        

  

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |