Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Біологічний факультет
Кафедра фізіології людини і тварин
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор
з науково-педагогічної роботи
доц. Мамчур З.І.
“______”_______________2012  р.
          
 
 
 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
ВЕЛИКИЙ ПРАКТИКУМ
 
напрям підготовки  6.040102 – Біологія              
факультет                 біологічний     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Львів – 2012 рік


                                                                      
 
Робоча програма «Великий практикум»  для студентів                                     
за напрямом підготовки 6.040102 – Біологія
„___” ________, 2013 р. - 9 с.
 
 
Розробники:                                                                                           проф. Бабський А.М.,
                                                                                                                      проф. Федірко Н.В.,
                                                                                                                      доц.Іккерт О.В.,
                                                                                                                      доц. Король Т.В.,
                                                                                                                      доц Бичкова С.В.
 
 
 
 
 
 
Робоча  програма затверджена на засіданні кафедри фізіології людини і тварин
Протокол №  1  від  “29” серпня  2012 р.
 
                         Завідувач кафедри фізіології людини ітварин
 
                                                            _____________________/   проф.Манько В.В. /
                                                                                     (підпис)                                                          
“_____”___________________ 20 12 р.
 
 
Схвалено методичною радою біологічного факультету
 
Протокол № 5 від  “ 07” січня  2013 р.
 
“_____”________________2012р.    Голова     _______________/  доц. Микієвич І.М. /
                                   (підпис)                      
 
 
 
 
 
 
 
Ó Бабський А.М., Федірко Н.В., Іккерт О.В., Король Т.В., Бичкова С.В. 2012
ÓЛьвівський національний університет імені Івана Франка, 2012


 
1.     Опис навчальної дисципліни
 
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  –
Галузь знань
0401 Природничі науки
(шифр, назва)
Нормативна
(за вибором студента)
 
Модулів – 2
Напрям
6.040102 Біологія
(шифр, назва)
Рік підготовки:
Змістових модулів –
Спеціальність
 
4-й
Курсова робота
Семестр
Загальна кількість годин - 188
7-й, 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 6
самостійної роботи студента - 3
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр
 год.
 год.
Практичні, семінарські
 год.
 год.
Лабораторні
188 год.
 год.
Самостійна робота
94 год.
 год.
ІНДЗ:
Вид контролю: залік
 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 2:1
для заочної форми навчання -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.     Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Ознайомити студентів з основними методами дослідження фізіологічних функцій організму та основами статистичного опрацювання експериментальних даних.
Завдання Сформувати у студентів вміння та навики роботи у фізіологічній лабораторії.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: Теоретичні основи фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біофізичних, біохімічних, фізіологічних методів дослідження функцій організму.
вміти: Проводити фізіологічний експеримент, використовуючи різноманітні методи досліджень та виконувати статистично-математичне опрацювання даних, отриманих у результаті досліду.
 
3.     Програма навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Методика дослідження АТФазної активності й одержання мікросомальної фракції мембран секреторних клітин слинних залоз.
Тема 2. Методика ізолювання ацинарних клітин підщелепної слинної залози.
Тема 3. Методика визначення сумарного вмісту кальцію та концентрації білка in vitro у слині щурів.
Змістовий модуль 2.
Тема 4. Методика виготовлення зрізів головного мозку тварин.
Тема 5. Методи дослідження розумової діяльності тварин.
 
Змістовий модуль 3.
Тема 6. Ознайомлення з правилами проведення фізіологічного експерименту. Інструктаж із техніки безпеки поводження у науково-дослідній лабораторії. Підготовка посуду, реактивів.
Тема 7. Підготовка тварин для проведення експерименту, виготовлення гомогенату різних тканин.
Тема 8. Методика визначення білка за Лоурі, побудова калібрувальної кривої.
Тема 9. Методи визначення активності системи антиоксидантного захисту (СОД, КАТ, ЦП).
Тема 10. Методи визначення активності ферментів, задіяних у регуляції енергетичного обміну клітин (АлАт, АсАт, СДГ).
Тема 11. Біохімічні методи визначення вмісту адреноподібних речовин, ацетилхоліну та активності холінестерази.
Тема 12. Біохімічні методи визначення активності амілази, ліпази.
Тема 13. Фізико-хімічні методи дослідження біологічних об’єктів. Полярографія.
Тема 14. Оцінка вмісту загального азоту сечі різними методами.
 
Змістовий модуль 4.48 год
Тема 15. Визначення амілази сироватки крові за Смітом-Рое.
Тема 16.Визначення амілолітичної активності у різних тканинах щура за Уголєвим.
Тема 17.Визначення активності ліпази у різних тканинах щура за Бонді.
Тема 18.Виділення мітохондрій печінки щура методом диференціального центрифугування.
Тема 19. Приготування гомогенату серця щура для полярографічних досліджень..
Тема 20.Полярографія дихання та окисного фосфорилювання у мітохондріях печінки щура за окиснення різних енергетичних субстратів.
Змістовий модуль 5.
Тема 21. Дослідження факторів захисту і агресії слизової оболонки шлунка. Визначення вмісту сіалових кислот у шлунковому соці та слині людини
Тема 22. Визначення активності пепсину у шлунковому соці та слині людини методом Тина
Тема 23. Визначення активності активності пепсину методом Туголукова.
Тема 24. Визначення вмісту кальцію та фосфору у слині та шлунковому соці пацієнтів гастроентерологічного профілю.
Тема 25. Визначення вмісту депонованого кальцію у гепатоцитах щурів.
 
 
 
 
 
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Усьо-го
у тому числі
Усьо-го
у тому числі
л
п
лаб
інд
ср
л
п
лаб
інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Модуль 1.
Змістовий модуль 1.
Методи дослідження йонтранспортувальних систем секреторних клітин
Тема 1.
Методика дослідження АТФазної активності й одержання мікросомальної фракції мембран.
12
 
 
6
 
6
 
 
 
 
 
 
Тема 2.
Методика ізолювання ацинарних клітин підщелепної слинної залози.
12
 
 
6
 
6
 
 
 
 
 
 
Тема 3.
Методика визначення сумарного вмісту кальцію та концентрації білка in vitro.
12
 
 
6
 
6
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль 1
36
 
 
18
 
18
 
 
 
 
 
 
Змістовий модуль 2.
Методи дослідження розумової діяльності тварин
Тема 4.
Методика виготовлення зрізів головного мозку тварин.
12
 
 
6
 
6
 
 
 
 
 
 
Тема 5.
Методи дослідження розумової діяльності тварин.
12
 
 
6
 
6
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль 5
24
 
 
12
 
12
 
 
 
 
 
 
Змістовий модуль 3.
Методи дослідження вмісту й активності біологічно активних речовин.
Тема 6.
Ознайомлення з правилами проведення фізіологічного експерименту. Інструктаж із техніки безпеки поводження у науково-дослідній лабораторії. Підготовка посуду, реактивів.
9
 
 
6
 
3
 
 
 
 
 
 
Тема 7.
Підготовка тварин для проведення експерименту, виготовлення гомогенату різних тканин.
9
 
 
6
 
3
 
 
 
 
 
 
Тема 8.
Методика визначення білка за Лоурі, побудова калібрувальної кривої.
9
 
 
6
 
3
 
 
 
 
 
 
Тема 9.
Методи визначення активності системи антиоксидантного захисту (СОД, КАТ, ЦП).
9
 
 
6
 
3
 
 
 
 
 
 
Тема 10.
Методи визначення активності ферментів, задіяних у регуляції енергетичного обміну клітин (АлАт, АсАт, СДГ).
9
 
 
6
 
3
 
 
 
 
 
 
Тема 11.
Біохімічні методи визначення вмісту адреноподібних речовин, ацетилхоліну та активності холінестерази.
9
 
 
6
 
3
 
 
 
 
 
 
Тема 12.
Біохімічні методи визначення активності амілази, ліпази.
9
 
 
6
 
3
 
 
 
 
 
 
Тема 13.
Полярографія.
9
 
 
6
 
3
 
 
 
 
 
 
Тема 14.
Оцінка вмісту загального азоту сечі різними методами.
9
 
 
6
 
3
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль1
81
 
 
54
 
27
 
 
 
 
 
 
Змістовий модуль 4.
Статистично-математичне опрацювання даних експерименту.
Тема 15.
Визначення амілази сироватки крові за Смітом-Рое.
9
 
 
8
 
2
 
 
 
 
 
 
Тема 16.
Визначення амілолітичної активності у різних тканинах щура за Уголєвим.
4
 
 
8
 
2
 
 
 
 
 
 
Тема 17.
 Визначення активності ліпази у різних тканинах щура за Бонді.
4
 
 
8
 
2
 
 
 
 
 
 
Тема 18.
Виділення мітохондрій печінки щура методом диференціального центрифугування.
9
 
 
8
 
2
 
 
 
 
 
 
Тема 19. Приготування гомогенату серця щура для полярографічних досліджень.
4
 
 
8
 
2
 
 
 
 
 
 
Тема 20.Полярографія дихання та окисного фосфорилювання у мітохондріях печінки щура за окиснення різних енергетичних субстратів.
 
 
5
 
 
8
 
2
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль 3
35
 
 
48
 
12
 
 
 
 
 
 
Тема 21.
23
 
 
15
 
8
 
 
 
 
 
 
Тема 22.
23
 
 
15
 
8
 
 
 
 
 
 
Разом – зм. модуль 2
46
 
 
30
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усього годин
282
 
 
188
 
94
 
 
 
 
 
 
              
5. Теми семінарських занять
Не передбачено програмою
                                                                                                             
6. Теми практичних занять
Не передбачено програмою
                                                                                                            
7. Теми лабораторних занять
Не передбачено програмою
 
8. Самостійна робота
 
з/п
Назва теми
Кількість
годин
Кількість
годин
денне
заочне
1.
Na+-K+-помпа сарколеми.
Na+-потенціалозалежні канали.
5
10
2.
Са2+-помпи сарколеми і саркоплазматичного ретикулуму
5
10
3.
Са2+-потенціалозалежні канали.
5
15
4
Na+-Ca2+-обмінник сарколеми
5
10
5
Роль ІФ3-чутливих Са2+-каналів у скелетних і гладеньких м’язах
5
5
6
Роль NAADP-чутливих Са2+-каналів і ріанодинчутливих Са2+-каналів у скелетних і гладеньких м’язах
5
10
7
К+-канали сарколеми:
Кir-канали, К+АТФ-канали, потенціалозалежні К+-канали
5
10
8
СІ-канали скелетних і гладеньких м’язів
5
20
9
Роль ацетилхоліну в нервово-м’язовій передачі збудження. Холінорецептори.  Вплив ацетилхоліну на скелетні м’язи
5
5
10
Патологічні стани м’язів. Робота м’язів за різних станів.
Каналопатії
Судоми та їхнє фізіологічне значення
5
5
11
Механізми скоротливого термогенезу
10
10
12
Вплив гормонів на міометрій
6
5
13
Чутливість гладком’язових клітин до гормонів та медіаторів. Типи рецепторів сарколеми ГМК.
8
10
14
Роль оксиду азоту у вазодилатації
2
10
15
Транспортувальні системи ГМК.
2
15
 
Разом
68
150
 
 
9. Індивідуальні завдання
Не передбачено програмою
 
10. Методи навчання
                                                                                                   
Словесні (лекція, пояснення, розповідь), наочні (демонстрація, ілюстрація) практичні (лабораторні роботи).
 
11. Методи контролю
Поточний контроль:
·         модульна контрольна робота 1 у вигляді тестів (25 балів)
·         модульна контрольна робота 2 у вигляді тестів (25балів)
Іспит (50 балів)
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (екзамен)
Сума
Змістовий модуль 1
 
Змістовий модуль
2
50
100
Т1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т13
Т14
 
 
 
Т20
25 балів
25балів
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
 
 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
 
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Оцінка
Екзаменаційні оцінки
А
90 – 100
5
Відмінно
В
81-89
4
Дуже добре
С
71-80
Добре
D
61-70
3
Задовільно
Е
51-60
Достатньо
Залікові оцінки
Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою
Залікова оцінка
А
90 – 100
Зараховано
В
81-89
Зараховано
С
71-80
Зараховано
D
61-70
Зараховано
Е
51-60
Зараховано
 
 
 
13. Методичне забезпечення
1. Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.
3. Таблиці
14. Рекомендована література
Базова
Підручники:
2.      Основи молекулярної фізіології іонних каналів: Навч. посібник / Я.М. Шуба . – К.: Наук. дуика, 2010. – 448 с.: іл..
4.     Біофізика: Підручник / Костюк П.Г., Зима В.Л.. Магура І.С. та ін.; За ред. П.Г. Костюка. – К.: Обереги, 2001. – 544с.
5.      Механизмы возбуждения и сокращения гладких мышц мозковых сосудов / Шуба М.Ф., Гокина Н.И., Гурковская А.В.; Отв. Ред Скок В. И.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца.- Киев : Наук. Думка, 1991. -168 с.
Допоміжна
Статті:
7.      Takashi Akata Cellular and molecular mechanisms regulating vascular tone. // J. of Anesthesia 2007 Vol. 21. P.220-231
8.      Зефиров А.Л., Ситдикова Г.Ф. Ионные каналы нервного окончания // Успехи физиологических наук  - 2002- Т.- 33. №4 С3-33.
9.      Kitamura K., Yamazaki J. Chloride channels and their functional roles in smooth muscle tone in vasculature // Jpn. J.Pharmacol. – 2001. - 85. P.351-357
12. Carrasco MA, Riveros N, Rios J, Muller M, Torres F, Pineda J, Lantadilla S, Jaimovich E.Depolarization-induced slow calcium transients activate early genes in skeletal muscle cells. Am J Physiol Cell Physiol. 2003 Jun;284(6):C1438-47.
19. Flagg T.P., Envetchakul D., Koster JC, Nicols CG (2010) Muscle KATP channels: recent insight to energy sensing and myoprotection // Physiol Rev90, 799-829.
20. Tricarico D., Mele A., Camerino GM., Bottinelli R., Brocca L., Frigeri A., Svetlo M., George AL, Conte Camerino D. (2010) The KATP channels is the molecular sensor of atrophy in skeletal muscle // J. Physiol 588. 773-784.
21. Nakamura K., MorisonSF (2011) Central efferent pathways for cold defensive and febrile shivering //  J. Physiol 589., 3641-3658
 
15. Інформаційні ресурси
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Автор  _____________________/_____________________/
                                              (підпис)                         ( прізвище та ініціали)        

 

 
 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |