Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра фізіології людини і тварин

                                                                                      “ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                        Проректор
                                                                                      з науково-педагогічної та виховної роботи
                                                                                       ___________________ доц. Мамчур З. І.
                                                                                          “______”_______________2010 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

______________ПОРІВНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЗООПСИХОЛОГІЯ___________
(шифр і назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки ________6.030102 – ПСИХОЛОГІЯ______________________
(шифр і назва напряму підготовки)
для спеціальності (тей)____________________________________________________
(шифр і назва спеціальності (тей)
спеціалізації_____________________________________________________________
(назва спеціалізації)
інституту, факультету, відділення ___ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ________
                                                                     (назва інституту, факультету, відділення)

 

Кредитно-модульна система
організації навчального процесу

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ – 2010

 

ПОРІВНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЗООПСИХОЛОГІЯ  Робоча програма навчальної
(назва дисципліни) 
дисципліни для студентів
за напрямом підготовки 6.030102 – Психологія,
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2010.- ___ с.

 

Розробники: Федірко Н.В., доктор біологічних наук, доцент

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН
Протокол № ___ від   “___” лютого 2010 р.

       Завідувач кафедрою _ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН _
                                                                       _______________________ (Клевець М.Ю.)
                                                                                                                                     (підпис)                            (прізвище та ініціали)        
“_____”___________________ 2010 р

                                   
      

 

Схвалено методичною комісією за
напрямом підготовки 6.030102 – Психологія,  (шифр, назва)
Протокол № 3 від  “15” лютого 2010 р.

“_____”________________2010 р. Голова     ______________________(Хамар І.С.)
                                                                                                                               (підпис)                                   (прізвище та ініціали)        

 

 

© Федірко Н.В., 2010
© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 1

Галузь знань
0301 – соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 1

Напрям
6.030102 - Психологія
 (шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування)

1-й

3-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість
годин – 35 / 26

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 1
самостійної роботи студента – 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр

10 год.

8 год.

Практичні, семінарські

7 год.

 год.

Лабораторні

год.

 год.

Самостійна робота

18 год.

 18 год.

ІНДЗ: Реферат

Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1 : 1
для заочної форми навчання – 1 : 2

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: ознайомити студентів з основними  закономірностями поведінки і психіки тварин різного рівня еволюційного розвитку з точки зору сучасної етології.
Завдання: полягає в тому, що розглядаючи основні види соціальних та інших форм поведінки та інших реакцій тварин та їхніх угрупувань створити ґрунт для вивчення складних форм соціальної поведінки, що властиві людині.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основні закономірності психіки і поведінки тварин з точки зору сучасної етіології, питання еволюції психіки, розумову діяльність, психічні образи, проблеми інтелекту, «мову» та «свідомість» тварин.
вміти: визначити фізіологічні основи еволюційного формування розумової діяльності та психіки у тваринному світі та основи формування інтелекту і свідомості у людини.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль І. Виникнення та розвиток зоопсихології та етології. Основні напрямки досліджень в етології та зоопсихології. Інстинктивна поведінка та її структура. Умовні рефлекси та навчання. Генетика та поведінка. Генетичні основи поведінки.
Тема 1. Виникнення та розвиток зоопсихології та етології. Допсихічний та психічний рівні розвитку тваринного світу. Зоопсихологія як основна наука про "інтелектуальну" та адаптивну поведінку тварин. Передумови виникнення етології. Основні напрямки досліджень в етології та зоопсихології для вивчення когнітивних здібностей тварин як експериментальних моделей для вивчення психіки людини.
Тема 2. Інстинкт та навчання. Інстинктивна поведінка та її структура. Загальна характеристики інстинкту. Вроджений пусковий механізм та знакові стимули. "Конкорд-ефект". Релізери і комплекси фіксованих дій. Структура інстинктивної поведінки. Чутливі для закарбовування періоди. Інстинктивна поведінка і спілкування. Методи дослідження інстинктивної поведінки (метод спостереження, складання етограм, ізоляції "Каспар-Хаузера", муляжів, руйнування і подразнення окремих частин центральної нервової системи). Сезонний характер поведінкових реакцій. Роль ендокринної системи у поведінкових реакціях.
Тема 3. Загальна характеристика основних видів навчання. Умовні рефлекси та навчання. Облігатне і факультативне навчання. Перцептивне і асоціативне навчання. Репрезентації. Інструментальна поведінка. Інсайт. Поняття імпринтингу. Основні аспектти довготривалого імпринтингу. Імпринтинг як навчання. Функціональні аспекти імпринтингу. Загальна характеристика основних методичних прийомів дослідження процесів навчання у тварин.
Тема 4. Основні форми поведінки тварин. Генетика та поведінка. Генетичні основи поведінки (хромосомні мутації, полігенне успадкування поведінки, успадкування поведінкових ознак). Екологія і поведінка. Статевий відбір. Внутрішньостатевий відбір (суперництво самців). Міжстагевий відбір (вибір самок). Репродуктивна поведінка та шлюбні церемонії. Функція залицяння. Піклування про потомство. Територіальна поведінка. Домінування та ієрархія (лінійна, трикутна, двоступенева, змінне домінування, паралельна ієрархія). Типи домінування. Ігрова поведінка. Дослідницька поведінка (орієнтовна реакція, маншуляційно-дослідницька поведінка). Агресивна поведінка та агресивність. Природа агресії.
Тема 5. Угрупування тварин. Переваги групового способу життя. Ефект групи. Контактні, дистантні та інші типи скупчень. Організація угрупувань тварин. Значення моногамної родини в еволюції людини. Популяції тварин. Регуляція щільності популяції. Регуляція дисперсії особин у просторі. Основа принципу популяційного гомеостазу.
Тема 6. Міграція тварин. Регулярні та нерегулярні міграції. Орієнтаційна поведінка та її механізм. Міграційні шляхи. Циркадні ритми та добовий розподіл активності.

Змістовий модуль 2. Основні принципи нервової регуляції поведінки. Особливості психіки і поведінки окремих класів хребетних тварин. Еволюція психіки. Елементарна сенсорна психіка. " Мова" та "свідомість" тварин.
Тема 1. Механізми поведінки. Сприйняття у тварин. Основні принципи нервової регуляції поведінки. Роль ендокринної системи у поведінкових реакціях. Сенсорні процеси та сприйняття. Єкологічна зумовленість почуттів тварин. Координація та орієнтація тварин у зовнішньому середовищі. Принцип реаферентації. Гомеостаз та поведінка. Мотиваційні системи та мотиваційні стани. Поняття толерантності та акліматизації. Репродуктивна поведінка.
Тема 2. Особливості психіки і поведінки окремих класів хребетних тварин. Навчання та психіка риб. Особливості поведінки та психіки земноводних, плазунів та птахів.
Тема 3. Основні властивості психічної діяльності тварин. Еволюція психіки. Елементарна сенсорна психіка (нижчий та вищий рівні). Кінези, ортокінез, таксиси (хемотаксиси, гальванотаксиси, фототаксиси). Відчуття –  елементарна форма відображення дійсності.  Явище плюромодальності органів чуття та його значення. Перцептивна психіка (нижчий та вищий рівні).   Елементарна   розумова   діяльність тварин. Екстраполяційний рефлекс. Зв'язок між розвитком елементарної розумової діяльності та структурами  кінцевого мозку. Психічні образи  у тварин.  
Тема 4. Інтелект тварин. Установка навчання. " Мова" та "свідомість" тварин. Відмінності людської мови від голосової сигналізації тварин.Основні види та класи невертебральної комунікації (адаптери, емблеми, ілюстратори, регулятори). Походження свідомості людини. Перші форми свідомості людини (стадна та міфологічна свідомість). Значення формування самосвідомості.

Змістовий Модуль 3. Інтегративна діяльність мозку тварин. Сигнальна та несигнальна форми індивідуального пристосування. Індивідуально набуті форми діяльності у тварин. Проблеми соціобіології.
Тема 1. Інтегративна діяльність мозку тварин. Інтегративна діяльність мозку під час утворення умовних рефлексів. Послідовний комплекс подразників. Поняття зовнішнього стереотипу. Механізми формування та зміцнення динамічного стереотипу. Типи стереотипів. Умовнорефлекторне перемикання як форма умовнорефлекторної зміни функціонального стану кори великих півкуль. Механізми вироблення умовнорефлекторного перемикання. Мотивації. Рівні інтегративної діяльності центральної нервової системи.
 Тема 2. Еволюція вищої нервової діяльності. Сигнальна та несигнальна форми індивідуального пристосування. Індивідуально набуті форми діяльності у безхребетних тварин. Звикання, як одна з форм пристосовної поведінки найпростіших. Вікові особливості вироблення реакції звикання. Основні етапи розвитку умовнорефлекторної діяльності у філогенезі хребетних. Одномодальні подразники. Класифікація тимчасових зв'язків. Здатність до утворення асоціацій між різноманітними подразниками.
Тема 3.  Проблеми соціобіології. Сукупна пристосованість та відбір родичів. Альтруїзм (усвідомлений та неусвідомлений) у тварин. Стратегія розмноження. Організація колективної поведінки комах. Стохастичний характер поведінки комах. Значення "резервної армії праці". Принцип "стигмергії". Значення масової комунікації.
Тема 4. Основні поняття соціобіології. Сукупна пристосованість. Альтруїзм та егоїзм у поведінці тварин. Максимальний репродуктивний успіх. Значення агресивної поведінки. Теорія генно-культурної коеволюції.

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Виникнення та розвиток зоопсихології та етології. Основні напрямки досліджень в етології та зоопсихології. Інстинктивна поведінка та її структура. Умовні рефлекси та навчання. Генетика та поведінка. Генетичні основи поведінки.

Т1. Виникнення та розвиток зоопсихології та етології.

2,5

 

0,5

 

 

2

 

 

2,5

 

0,5

 

 

2

 

Т2. Інстинкт та навчання.

1,5

0,5

1

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Т3. Характеристика видів навчання.

2,5

0,5

 

 

2

 

2,5

0,5

 

 

2

 

Т4. Форми поведінки тварин.

2,5

0,5

2

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Т5. Угрупування тварин.

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

2

Т6. Міграція тварин.

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

2

Разом зм модуль 1

13

2

3

 

4

4

10

2

 

 

4

4

Змістовий модуль 2. Основні принципи нервової регуляції поведінки. Особливості психіки і поведінки окремих класів хребетних тварин. Еволюція психіки. Елементарна сенсорна психіка." Мова" та "свідомість" тварин.

Т7. Механізми поведінки.

6,5

0,5

2

 

2

2

4,5

0,5

 

 

2

2

 Т8. Особливості психіки і поведінки окремих класів хребетних тварин.

2,5

0,5

 

 

 

2

2,5

0,5

 

 

 

2

Т9 Властивості психічної діяльності тварин.

5

1

 

 

2

2

5

1

 

 

2

2

Т10. Інтелект тварин.

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Разом – зм. модуль 2

16

4

2

 

4

6

14

4

 

 

4

6

Змістовий модуль 3. Інтегративна діяльність мозку тварин. Сигнальна та несигнальна форми індивідуального пристосування. Індивідуально набуті форми діяльності у тварин. Проблеми соціобіології

Т11. Інтегративна діяльність мозку тварин.

5

1

2

 

 

2

2,5

0,5

 

 

 

2

Т12. Еволюція вищої нервової діяльності.

3

1

 

 

 

2

2,5

0,5

 

 

 

2

Т13. Проблеми соціобіології.

5

1

 

 

2

2

45

0,5

 

 

2

2

Т14. Основні поняття соціобіології.

3

1

 

 

 

2

2,5

0,5

 

 

 

2

Разом – зм. модуль 3

16

4

2

 

2

8

14

4

 

 

2

8

Усього годин

45

10

7

 

10

18

36

8

 

 

10

18

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Зоопсихологія та етологія як наука. Інстинктивна поведінка.
Загальна характеристика напрямків науки про поведінку тварин. Виникнення та розвиток зоопсихології та етології. Інстинктивна поведінка та її структура. а) загальна характеристика інстинкту. б) загальна характеристика набутої поведінки. в) мінливість інстинктивної поведінки. г) релізери та інші види ключових подразників. д) комплекс фіксованих дій. е) структура інстинктивної поведінки. є) форми спілкування у тваринному світі. ж) методи вивчення інстинктивної поведінки. з) основні типи навчання тварин.

2

2

Поведінка тварин 1 Класифікація основних форм поведінки тварин. (а) репродуктивна поведінка та шлюбні церемонії. б) піклування про потомство. в) територіальна поведінка. г) домінування та ієрархія. д) ігрова поведінка. е) дослідницька поведінка. є) агресивна поведінка та агресивність. ж) угрупування тварин.) Характеристика основних форм поведінки за класифікацією Д.Дьюсбері (1981). Класифікація форм поведінки за Л.Крушнинським. Мислення людини.

3

3

Популяції, міграції та угрупування тварин. Поняття ієрархії. Поняття популяції у тваринному світі. Характеристика та властивості популяцій. Типи угрупування тварин. Міграційна поведінка тварин. Ієрархія у тваринному світі.

2

4

Особливості поведінки та психіки окремих класів хребетних тварин.Навчання та психіка риб. Особливості поведінки земноводних. Поведінка плазунів. Поведінка птахів. Особливості поведінки ссавців: гризуни та хижі. Поведінка людиноподібних мавп.

4

5

Основні властивості психіки тварин. Елементарна сенсорна та перцептивна психіка. Елементарна розумова діяльність тварин. Поняття про інтелект тварин. Емпіричні закони. Психічні образи у тварин. Абстрагування та узагальнення у психіці тварин. Мови посередники.

2

6.

Свідомість тварин. Основні характеристики свідомості. Здатність до самоусвідомлення у тварин. Здатність тварин до оцінки знань і намірів інших особин. Соціобіологія: сукупна пристосованість та альтруїзм.

4

7.

Генетика поведінки. Завдання генетики поведінки. Роль генотипу в формуванні здатності до розумової діяльності. Методи і об’єкти генетики поведінки. Роль генотипу у мінливості поведінки. Методи генетичного аналізу здатності тварин до навчання. Психогенетика людини і генетика поведінки тварин.

4

 

Разом

21

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість
годин

1

 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість годин

1

 

 

8. САМОСТІЙНА  РОБОТАз/п

Назва теми

Кількість
годин

1.

Переваги групового способу життя. Ефект групи. Контактні, дистантні та інші типи скупчень. Організація угрупувань тварин. Значення моногамної родини в еволюції людини. Популяції тварин. Регуляція щільності популяції. Регуляція дисперсії особин у просторі. Основа принципу популяційного гомеостазу.

2

2

2.

Міграція тварин. Регулярні та нерегулярні міграції

2

2

3.

Поведінка ссавців. Основні особливості поведінки і психіки щурів. Дослідницька активність щурів. Харчова, соціальна і захисна поведінка щурів. Поведінка мишей. Будівельна діяльність бобрів. Поведінкові реакції собак. Поведінка котячих.

2

2

4

Особливості психічних та поведінкових реакцій людиноподібних мавп. Спільні риси та відмінності психічної діяльності людини тв вищих приматів.

2

2

5.

Психічна хронометрія та психічне уявлення. Типи уявних образів (декларативна та процедурна репрезентації). Абстракція і узагальнення у психіці тварин. Форми мислення антропоїдів. Самовідчуття у тварин.

2

2

6.

Особливості інтегративної діяльності мозку вищих хребетних.

2

2

7.

Організація колективної поведінки комах. Стохастичний характер поведінки комах.

2

2

8.

Умовнорефлекторне перемикання як форма умовнорефлекторної зміни функціонального стану кори великих півкуль. Механізми вироблення умовнорефлекторного перемикання.

4

4

 

Разом

18

18

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Самостійна та індивідуальна робота: робота в бібліотеці та в Інтернеті. Написання рефератів.

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
До здачі модуля допускаються студенти, що успішно відпрацювали семінарські заняття.
Змістовий модуль 1. Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – 10 балів;
 • оцінка якості виконання семінарських завдань – до 5 балів.

Змістовий модуль 2. Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – 10 балів;
 • оцінка якості виконання семінарських завдань – до 5 балів.

Змістовий модуль 3. Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – 10 балів;
 • оцінка якості виконання семінарських завдань – до 10 балів.

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ
для заліку


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Т1 - Т6

Т7 - Т10

Т11 - Т14

100

15 балів

15 балів

20 балів

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка  ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

 

Залік

А

90 – 100

5

Відмінно

 

Зараховано

В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Підручники та їх електронні форми.
2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.
3. Таблиці

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова

 • Дьюсбери Д. Поведение животнык: сравнительные аспекты. М., 1981.
 • Иваницкий А.М. и соавт. Информационные процессы мозга и психическая деятельность. М., 1984.
 • Крупинский Я. В. и др. Введение в этологию и генетику поведения. М., 1983.
 • Мак-Фарленц Д. Поведение животных. М., 1988.
 • Меннинг О. Поведение животных. Вводный курс. М., 1982.
 • Сергеев Б.Ф. Парадокси мозга. Л., 1985.
 • Сергеев Б.Ф. Ступени эволюции интелекга Л., 1986.       
 • Вагнер В.А. Сравнительная психология. М., Изд-во Института практической психологии, 1998.
 • Палмер Дж., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens. СПб: Прайм-еврознак, 2003.
 • Правоторов Г.В. Зоопсихология для гуманитариев. М., Российское психологическое общество, 2001.
 • Правоторов Г.В. Зоопсихология. Новосибирск, ЮКЗА: 1998.
 • Простер Л. Браун Ф. Сравнительная психология животных. М., ВШ, 1996.
 • Сравнительная психология и зоопсихология. Хрестоматия / Ред. Г.В. Калягина. — Спб:Питер, 2001.
 • Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1993.
 • Дьюсбери Д. Поведение животных. М.: Мир, 1981.
 • Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И. Основы этологии и генетики поведения. М.:МГУ, 1999.
 • Мак-Фарленд Д. Поведение животных. М., 1988.
 • Трут Л.Н. Очерки по генетике поведения. Новосибирск, 1978.
 • Фабри К. 3. Основні зоопсихологии. М, 1976.
 • Физиология поведения: Нейрофюиодогические закономерности / Под ред. А.С. Багуева. Л, 1987.
 • Физиология сепьскохозяйственнькживотньк /Под ред. А. Роликова. М, 1991.
 • Фосси Д. Горилла в тумане. М, 1990.
 • Харченко II Д.ЧайченкоГМ Фізіологія вищої нервової діяльності. К., 1977.
 • Чайченко ГМ Зоопсихологія та порівняльна психологія: Тексти лекцій для студентів факультету соціології та психології. К, 1992.
 • Чайченко Г.М. Основи фшиолопшвьісшейнервнойдеятельности К, 1987.
 • Чайченко Г.М Фізіологія вищої нервової діяльності. К, 1993.
 • ЧуприюшН.ИПсихикаисознаниекакфункцнямозгаМ., 1985.
 • Зкологическая фшиолотияживотньк. 4.1. Обшая зкологичгская физиолотия адагпаций. Я, 1979.

Допоміжна

 • Акимушкин И. Проблемы этологии. М.1985.
 • Бадридзе Я. К. Реинтродукция в природу выращеных в неволе крупных хищных млекопитающих. Проблема и метод: Дис. докт. биол. наук. М., 1997.
 • Баскин Л.М. Этология стадных животных. - М., 1986.
 • Бергман Е. Поведение собак. - М., 1986.
 • Брайен М. Общественные насекомые. Экология и поведение. - М.: ” Мир”, 1986.
 • Бутовская М.Л. Власть, пол и репродуктивный успех. М.: Век 2, 2005.
 • Бутовская М.Л. Этология человека. М.: “Научный мир”, 2003.
 • Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура. М.:Научный мир, 2004.
 • Вальдман А.В., Пошивалов А.Д. Фармакологическая регуляция внутривидового поведения. Л., 1984.
 • Дембовский Я. Психология обезьян. - М.: изд-во иностранной литературы, 1963.
 • Дерягина М.А. Манипуляционная активность приматов. M., 1986.
 • Дерягина М.А., Бутовская М.Л. Этология приматов. М.:Изд-во МГУ, 1992.
 • Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о человеке в компании птиц и зверей. М.: Педагогика, 1994.
 • Дуглас-Гамильтон И., Дуглас-Гамильтон О. Жизнь среди слонов. М., 1981.
 • Захаров А.Л. Муравей, семья, колония. М., 1978.
 • Копалиани Н. Г., Бадридзе Я. К. Роль игры в формировании единоборства с жертвой у волков. Тбилиси, 1997
 • Крушинская Н.Л., Лисицына Т.Ю. Поведение морских млекопитающих. М., 1993.
 • Крушинский Л.В. Биологические основы рассудочной деятельности. М., 1986.
 • Лавик-Гудолл Дж. Ван. Шимпанзе в природе: поведение. - М.: 1992.
 • Линблад Я. Человек — ты, я и первозданный. М., 1991.
 • Линден Ю. Обезьяны, человек и язык. М.: Мир, 1981.
 • Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. - М.: издательство «Республика», 1998.
 • Лысов В.Ф.Физиология и этология животных. Учебник. М: Колос, 2004.
 • Майнарди Д. Собака и лисица. Правдивый рассказ о свободном путешествии по царству этологии. - М.:Мир, 1980.
 • Моррис Д. Голая обезьяна. СПб: Амфора, 2001.
 • Моррис Д. Людской зверинец. СПб.: Амфора, 2004.
 • Никольский А.А. Звуковая сигнализация млекопитающих в эволюционном процессе. М., 1984.
 • Никольский А.А. Экологическая акустика млекопитающих. М., 1992.
 • Никольский А.А., Фроммолт К.-Х. Звуковая активность волка. М., 1989.
 • Новиков С.Н. Феромоны и размножение млекопитающих. Л., 1988.
 • Овсянников Н.Г. Поведение и социальная организация песца. М., 1993.
 • Панов Е.Н. Бегство от одиночества. М., 2001.
 • Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. - М.: Знание, 1983.
 • Поведение животных и человека: сходство и различия. Сб. ст. под ред. Е.Н.Панова, Л.Ю. Зыковой. Пущино, 1989.
 • Пожарицкая Н. Обезьяны, обезьяны, обезьяны. М., 1982.
 • Прайор К. Несущие ветер. Рассказ о дрессировке дельфинов. - М.: «Мир», 1981.
 • Резникова Ж.И. Интеллект и язык животных и человека. Основы когнитивной этологии. М. Академкнига, 2005.
 • Самохвалов В.П. Этология в психиатрии. Киев, Здоровье, 1990.
 • Скопичев В.Г. Физиология животных и этология: Учебное пособие для вузов. М.,2003.
 • Фабри К.Э. Игра животных. М., 1985.

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Програма спецкурсу «Порівняльна психологія і зоопсихологія»
2. Бібліотека ЛНУ імені Івана Франка,
3. Бібліотека кафедри фізіології людини і тварин
4. Бібліотека біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка,

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |