НАВЧАННЯ

Кожного року на базі Шацького стаціонару студенти біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка проходять літню навчальну практику з ботаніки, зоології та загальної екології. Ці практики студенти проходять згідно з програмами практик. Практики відбуваються у терміни визначені навчальний планом.

Згідно з програмою літня навчальна практика з зоології хребетних на базі Шацького біологічного стаціонару відбувається у студентів другого курсу біологічного факультету і на ній студенти закріплюють знання отримані при вивчені курсів: "Морфологія" та "Систематика хребетних", "Зоологія хребетних". Метою літньої навчальної практики з зоології є:

 • Поглиблення набутих теоретичних знань із зоології хребетних, вивчен-ня фонових видів хребетних тварин Волинського Полісся та околиць м. Львова.
 • Ознайомлення студентів з методикою польових спостережень і збору матеріалу (визначення тварин у природі, відлов тварин, консервування, виготовлення препаратів, етикетування та ін.).
 • З’ясування практичного значення хребетних у конкретних екологічних умовах.
 • Ознайомлення зі способами охорони корисних видів тварин з метою збільшення їхньої чисельності.

У результаті проходження практики студенти повинні:

Знати:

 • видовий склад фонових груп тварин
 • основні принципи і методику організації польових досліджень хребетних тварин;
 • основних представників фауни різних біотопів району проходження практики;
 • рідкісні та ендемічні тварини даної місцевості;
 • екологічно-біологічні особливості фауни регіону;
 • види, які потребують охорони;
 • вплив господарської діяльності людини і туризму на природні біотопи.

Вміти:

 • розпізнавати тварин у природі за візуальним та голосовими критеріями,
 • в польових умовах визначити вид (рід чи родину) представника хребетних тварини, користуючись відповідними польовими визначниками,
 • Проводити обліки тварин з метою зясування їх практичного значення,
 • Проводити візуальні спостереження за тваринами.використовуючи біноклі
 • Оформляти звітну документацію

Метою літньої навчальної практики з ботаніки є:

формування наукових уявлень студентів про таксономічну, синтаксономічну і структурну різноманітність рослинного покриву на території проходження практики (Шацького національного природного парку, Українського Полісся або інших регіонів України); про закономірності змін таксономічного складу та структури рослинних угруповань залежно від умов середовища, зокрема під впливом діяльності людини. Крім того метою практики є поглиблення і практичне застосування теоретичних знань, отриманих протягом вивчення курсу “Систематика вищих рослин”, в оволодінні базовими методами фітоценологічних досліджень, а також у розвитку і закріпленні навичок роботи з рослинними об’єктами в польових і камеральних умовах, що були отримані студентами під час навчальної практики з ботаніки на 1 курсі.

В результаті проходження практики студенти повинні:

знати:

 • найпоширеніші види вищих рослин флори та найпоширеніші фітоценози регіону проходження практики;
 • основи методики фітоценологічних досліджень.

вміти:

 • ідентифікувати види;
 • визначати їх таксономічну приналежність;
 • складати списки видів флори;
 • виявляти склад і визначати структуру природних ценозів;
 • робити опис фітоценозу і визначати його приналежність до певного классу рослинності за флористичною класифікацією;