Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 45-52

Експериментальні роботи

Дія цитрату магнію на про/антиоксидантний статус печінки за експериментального цукрового діабету у щурів

О. А. Шатинська, Р. Я. Іскра

Інститут біології тварин НААН України, вул. В. Стуса, 38, Львів 79034, Україна
e-mail: shatynska.o@meta.ua

Резюме

Досліджували супероксиддисмутазну, каталазну, глутатіонпероксидазну, глутатіонредуктазну активності, вміст відновленого глутатіону та продуктів пероксидного окиснення ліпідів у тканині печінки щурів з алоксан-індукованим цукровим діабетом за умови додавання до їхнього раціону цитрату магнію у дозах 100, 250 і 500 мг Mg2+/кг маси тіла. Встановлено, що у печінці щурів з експериментальним діабетом підвищувався вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів, вміст відновленого глутатіону й активність каталази та знижувалась активність глутатіон­пероксидази. З’ясовано, що введення до складу раціону тварин з експериментальним діабетом цитрату магнію стабілізувало про/антиоксидантний статус печінки щурів. Це проявлялося у підвищенні активності глутатіонпероксидази за одночасного зниження активності каталази, вмісту відновленого глутатіону та продуктів пероксидного окиснення ліпідів із наближенням цих показників до норми.

Ключові слова: магній, цукровий діабет, оксидативний стрес, система антиоксидантного захисту

Повний текст: (PDF)