Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(2): 95-104

Експериментальні роботи

Індуковані саліцилатом зміни розподілу важких металів у пшениці та кукурудзи за дії кадмію хлориду

М. C. Кобилецька

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
e-mail: biofr@franko.lviv.ua

Резюме

Досліджено вплив саліцилової кислоти (СК) на розподіл важких металів, які (окрім Сd), належать до мікроелементів, а саме: Cd, Fe, Mn, Zn і Cu у коренях і пагонах 28-добових рослин пшениці та кукурудзи за умов впливу кадмію хлориду в концентрації 25 мг на 1 кг субстрату. Встановлено, що СК у концентрації 0,5 мМ ініціювала підвищення акумуляції кадмію коренями Zea mays L. і зменшення надходження цього елемента у пагони рослин, можливо, через активування бар’єрних механізмів. Водночас у Triticum aestivum L. за дії СК спостерігали значне зниження акумуляції Cd коренями рослин. СК також спричинювала активне надходження Zn та Cu до листків. Вміст Mn за дії кадмію зростав у всіх варіантах, окрім пагонів Triticum aestivum L., сумісний вплив СК і кадмію знижував вміст Mn до рівня конт­ролю. Кадмієвий стрес індукував зменшення вмісту Fe у тканинах обох досліджуваних видів рослин, тоді як сумісний вплив СК і CdCl2 зумовлював збільшення вмісту цього елемента в пагонах рослин щодо контролю. Такі зміни у балансі металів свідчать про адаптивну роль СК, яка була видоспецифічною. Основною спільною рисою впливу СК на вміст металів у рослинах є посилення їхнього надходження до надземної частини рослин.

Ключові слова: Zea mays L., Triticum aestivum L., саліцилова кислота, кадмій, мікроелемент

Повний текст: (PDF)