Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 91-106

Експериментальні роботи

Особливості акумуляції й локалізації індоліл-3-оцтової кислоти в органах спорофіта salvinia natans (L.) All. на різних фенологічних фазах розвитку

Л. В. Войтенко, Р. В. Ліхньовський, І. В. Косаківська

Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
вул. Терещенківська, 2, Київ 01601, Україна
e-mail: Lesya_voytenko@ukr.net

Резюме

Рослини різноспорової однорічної папороті гідрофіта Salvinia natans L. збирали влітку у штучних водоймах Деснянського району м. Києва, починаючи з червня 2015 р. з інтервалом один місяць. Біометричні дослідження цілої рослини (клону) та окремих сегментів плаваючих і занурених вай виявили, що зміни маси і довжини спорофіта на різних фенологічних фазах розвитку відбувалися переважно за рахунок новоутворених органів (модулів), тоді як лінійні розміри окремих сформованих вай залишалися практично незмінними. За масою і довжиною окрема занурена вая значно перевищувала плаваючу. У фазу стаціонарного росту (липень) маса окремої зануреної ваї збільшувалась удвічі завдяки інтенсивному формуванню багатоклітинних ниткоподібних волосків, тоді як довжина майже не змінювалася. Під час репродуктивного розвитку (серпень–вересень) зростання маси спорофіта відбувалося завдяки утворенню спорокарпіїв. Уперше методом високоефективної рідинної хроматографії проаналізовано характер акумуляції та локалізації індоліл-3-оцтової кислоти (ІОК) в органах спорофіта S. natans. З’ясовано, що у фазу інтенсивного росту папороті (червень) загальний вміст ІОК у плаваючих і занурених ваях був однаково високим і досягав 182 нг/г сирої речовини. У період активного розростання й опушення занурених вай (липень) вміст ендогенної ІОК становив 546,3 нг/г сирої речовини, тоді як кількість гормону у плаваючих ваях залишалася на рівні попередньої фази. Значне зменшення вмісту гормону у старіючих плаваючих і занурених ваях спостерігали на початку спорогенезу у фазу формування спорокарпіїв і дозрівання спор. На етапі пізнього спорогенезу на початку фази відмирання вегетативних органів (вересень) у скупченнях спорокарпіїв, які містили зрілі спори, загальний вміст ІОК становив 193 нг/г сирої речовини. У фази активного та стаціонарного росту у плаваючих і занурених ваях домінувала вільна форма гормону. Кон’югована ІОК була локалізована переважно в занурених ваях у кількостях, які у 4 та 36 разів, відповідно, перевищували вміст такої у плаваючих. Розподіл ІОК між плаваючими і зануреними ваями засвідчив, що місцем локалізації ІОК у фазу стаціонарного росту є занурені ваї, а у фазу відмирання вегетативних органів – спорокарпії. Специфічні зміни у накопиченні та локалізації ендогенної ІОК виявили зв’язок між ростовими процесами та розподілом і вмістом вільної та кон’югованої форм фітогормону у вегетативних і генеративних органах спорофіта водної папороті Salvinia natans (L.) All. упродовж її індивідуального розвитку.

Ключові слова: Salvinia natans (L.) All, спорофіт, індоліл-3-оцтова кислота, ріст, розвиток

Повний текст: (PDF)