Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2016; 10(3): 165-168

Повідомлення

Стимулювання накопичення ліпідних включень клітинами Chlamydomonas reinhardtii

С. С. Степанов

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
вул. Терещенківська, 2, Київ 01601, Україна
e-mail: serhiy1986@ukr.net

Резюме

За умов відсутності нітрогену (-N) в середовищі культивування Chlamydomonas reinhardtii, подібно до інших мікроводоростей, накопичують запасні ліпіди у формі триацилгліцеролів. Нестача нітрогену гальмує ріст мікроводоростей, тому для підвищення загального виходу ліпідів використовують різні способи стимуляції росту культури. В роботі вивчався вплив метанолу – додаткового джерела вуглецевого живлення, на здатність клітин C. reinhardtii накопичувати ліпіди за умов нестачі нітрогену й окисного стресу, викликаного додаванням Н2О2. Внутрішньоклітинний вміст ліпідів оцінювали за флуоресценцією Нільського червоного (НЧ) на конфокальному скануючому мікроскопі та кількісно визначали на спектрофлюориметрі QuantaMaster (США). Додавання 50 мМ метанолу не впливало на динаміку накопичення ліпідів клітинами C. reinhardtii. Після внесення в -N середовище 100 мкМ H2O2 рівень накопичення ліпідів знижувався. У разі сумісного додавання 50 мМ метанолу та 100 мкМ H2O2 вміст ліпідів у клітинах C. reinhardtii зростав порівняно з -N контролем.

Ключові слова: Chlamydomonas reinhardtii, ліпіди, метанол, H2O2, дефіцит нітрогену

Повний текст: (PDF)