Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 33-40

Експериментальні роботи

Активність ключових ензимів антиоксидантної системи плазми крові щурів за дії гістаміну та гіпохлориту натрію

Н. П. Гарасим, О. І. Бішко, С. М. Мандзинець, А. Б. Генега, М. Б. Галан, В. П. Отчич, Д. І. Санагурський

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна
e-mail: garasymnataly@gmail.com

Резюме

У статті досліджено вплив гістаміну у дозі 1 мкг/кг та 8 мкг/кг (дози відповідають тим, які зумовлюють патологічні прояви в експериментальних умовах) і гіпохлориту натрію у концентрації 5 мг/л (максимально низька концентрація гіпохлориту натрію, яка може впливати на організм при пероральному введенні) на ключові ензими антиоксидантної системи плазми крові щурів. Встановлено, що гістамін у обох досліджуваних концентраціях веде до інтенсифікації супероксиддисмутазної активності впродовж 14-ти діб. Одночасне введення в організм щурів гістаміну і гіпо­хлориту натрію спричиняє значну активацію супероксиддисмутази. Такий самий ефект чинить і випоювання тваринам тільки гіпохлориту натрію. Каталаза плазми крові незначно реагує на вплив гістаміну, активність її достовірно зростає лише за дії біогенного аміну в дозі 1 мкг/кг на 7-му добу досліду. Гіпохлорит натрію спричиняє зниження каталазної активності, як у інтактних тварин, так і у тварин, яким під­шкірно вводили гістамін. Ін’єкції гістаміну в дозі 1 мкг/кг щурам спричиняють зростання активності глутатіонпероксидази на 1-шу і 7-му добу досліду, тоді як гістамін у дозі 8 мкг/кг зумовлює інтенсифікацію роботи глутатіонпероксидази лише на 1-шу добу, а пригнічення – на 14-ту добу досліду. Випоювання щурам гіпохлориту натрію у плазмі крові ведуть до переважаючого пригнічення активності глутатіон­пероксидази.

Ключові слова: гістамін, гіпохлорит натрію, плазма крові, супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза

Повний текст: (PDF)