Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

Biol Studii 2017; 11(1): 85-92

Експериментальні роботи

Просторово-часова динаміка різноманіття річкового фітопланктону за впливу антропогенних чинників (на прикладі р. Гнилоп’ять, басейн Дніпра)

Ю. С. Шелюк, К. П. Гончаренко

Житомирський державний університет імені Івана Франка
вул. В. Бердичівська, 40, Житомир 10008, Україна
e-mail: Shelyuk_Yulya@ukr.net

Резюме

Встановлено особливості просторово-часової динаміки фітопланктону р. Гни­ло­п’ять. Встановлено посилення ролі евгленових водоростей у формуванні видового багатства фітопланктону за останні 10 років, що можна розглядати як природний відгук альгоугруповань на дію органічного забруднення. Також відмічено зменшення відносної частки й абсолютного числа видів Bacillariophyta. Виявлено зростання кількісних показників розвитку планктонних водоростей переважно в результаті масової вегетації синьозелених, а також зменшення вирівненості фітопланктону, що, ймовірно, є наслідком антропогенного евтрофування. Відмічено збільшення у часі індексу сапробності, що свідчить про погіршення якості води. Встановлено виражену просторову дискретність фітопланктону за поздовжнім профілем річки під впливом антропогенних чинників, що полягає у зростанні його чисельності в результаті масової вегетації представників Cyanoprokaryota на зарегульованих ділянках; зниженні кількісних показників розвитку водоростей і зростанні частки евгленових у формуванні складу та біомаси альгоугруповань, а також погіршенні якості води на ділянці, що зазнає впливу очисних споруд м. Бердичева; збільшенні форм, приурочених до ґрунтових, наземних субстратів – на ділянках річки нижче очисних споруд і на зарегульованій ставком.

Ключові слова: фітопланктон, різноманіття, р. Гнилоп’ять, антропогенні чинники

Повний текст: (PDF)