Біологічні студії - Studia Biologica

English version Українська версія

2011 Том 5 / N 3

Завантажити повністю журнал в pdf-форматі

Експериментальні роботи

Д. O. Мінченко, Р. Ю. Марунич, Є. В. Хоменко, Т. В. Бакалець, O. Г. Мінченко
Експресія генів гексокінази та 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в U87 клітинах гліоми з пригніченою функцією ERN1: ефект гіпоксії та дефіциту глютаміну або глюкози
О. І. Вовк, Ю. А. Ржепецький, Г. Г. Переверзєва, О. В. Стасик
Експресія рекомбінантної аргініносукцинатсинтетази людини в Escherichia coli
М. О. Старикович, Р. С. Стойка, Ю. Я. Кіт
Цитотоксична активність анти-днк sigA-антитіл молока клінічно здорових породіль
О. П. Канюка, Є. З. Філяк, С. В. Афанасьєв, Н. О. Сибірна
Окремі біохімічні показники сироватки крові мишей з нокаутом гена pttg
Р. Я. Іскра
Деякі показники антиоксидантного захисту і вуглеводного обміну в тканинах щурів за дії наноцитрату хрому
А. Р. Зинь, С. М. Мандзинець, Н. П. Головчак, М. В. Бура, Д. І. Санагурський
Активність Nа+, K+-АТФ-ази мембран зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію
М. В. Кушкевич, В. В. Влізло, Ю. В. Мартин
Локалізація фізіологічного пріона й активність Na+–K+ АТФ-ази у тканинах пріон-реплікувальної системи щурів
Л. А. Іваницька, В. В. Стадник, Ю. В. Мартин, М. Р. Козак, С. В. Федорова, О. В. Штапенко, Ю. А. Ржепецький, Т. В. Скорохода, О. С. Заіченко, В. В. Влізло
Ефективний метод зниження рівня експресії пріон-протеїну in vitro та in vivo антисенс-олігодезоксинуклеотидами, кон’югованими з новим олігоелектролітом на основі диметиламіноетилметакрилату
О. З. Зарічна, О. П. Заргарян
Характер резистентності мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень з бактеріовиділенням
В. Баранов, С. Бешлей, Р. Соханьчак, М. Козловський
Вміст пігментів і структура хлоропластів куничника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) за умов росту на відвалах породи вугільних шахт
Г. В. Корнільєв, А. Є. Палій, В. Д. Работягов, Б. О. Виноградов
Вміст летких речовин у водно-етанольних екстрактах Achillea millefolium L. та Achillea collina J. Becker ex Rchb.
О. В. Ординець, О. Ю. Акулов
Афілофороїдні гриби відділення „Крейдова флора” Українського степового природного заповідника
С. В. Ізмест’єва, І. М. Данилик, Л. М. Борсукевич, В. І. Гончаренко
Життєвість і морфологічна мінливість особин Carex dioica L. (Cyperaceae Juss.) на території західного полісся
І. Я. Капрусь
Порівняльний аналіз фаун Collembola на території України
О.Т. Кузярін
Анотований список cудинних рослин вугільних відвалів Львівсько-Волинського гірничопромислового регіону

Огляди

Й. В. Царик
Популяційна екологія – здобутки й перспективи*
Н. М. Джура
Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів